din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)

  Publicat: 12 Apr 2019       3361 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 277 din 11.04.2019

Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazut in cap. I, t. II, C. proc.en., partea speciala, colectiv de judecatori constituit pentru solutionarea cauzelor care i s-au repartizat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
(urmarea imediata). Este unul din elementele laturii obiective ale infractiunii si consta in rezultatul sau in schimbarea pe care o produce in lumea exterioara actiune sau inactiunea.

ARTICOLUL 1
Organizare, administrare si functionare
(1) SAL-FIN pentru piata financiara nonbancara este infiintata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., ca entitate de solutionare alternativa a litigiilor dintre un comerciant ce desfasoara activitati in Romania si se supune autorizarii reglementarii si/sau supravegherii A.S.F., dupa caz, si un consumator rezident in Uniunea Europeana.
(2) SAL-FIN este constituita in scopul de a asigura aplicarea prevederilor Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL in materie de consum) in domeniul protectiei consumatorului, transpusa in legislatia romana prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare OG nr. 38/2015. Ordonanta asigura cadrul de aplicare directa a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL in materie de consum).
(3) Functionarea SAL-FIN se va face conform prevederilor legale in vigoare:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) legislatia primara completata de legislatia secundara aplicabila domeniilor din asigurari-reasigurari, instrumentelor si investitiilor financiare, sistemului de pensii administrate privat, completata de legislatia incidenta;
c) Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare;
d) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si legislatia incidenta acesteia.
(4) Prezenta procedura se aplica in solutionarea alternativa a litigiilor in cadrul SAL-FIN.
(5) Nu se supun prevederilor prezentei proceduri:
a) procedurile de solutionare a reclamatiilor consumatorilor derulate de comercianti prin proceduri proprii;
b) serviciile neeconomice de interes general;
c) litigiile dintre comercianti;
d) negocierile directe dintre consumator si comerciant;
e) incercarile efectuate de un judecator de a solutiona un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu;
f) procedurile initiate de un comerciant impotriva unui consumator;
g) litigiile ce privesc starea civila, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorala, relatiile de familie, drepturi asupra carora partile nu pot sa dispuna.
(6) In functionarea sa, SAL-FIN este asistata de un secretariat tehnic.

ARTICOLUL 2
Definitii
In sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile utilizati/utilizate au semnificatiile definite prin Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 3
Refuzul SAL-FIN
(1) SAL-FIN poate refuza instrumentarea unui anumit litigiu, in conformitate cu prevederile OG nr. 38/2015, pentru urmatoarele motive:
a) consumatorul nu a incercat sa contacteze comerciantul in cauza pentru a discuta reclamatia sa si nu a cautat, ca un prim pas, sa rezolve diferendul direct cu comerciantul;
b) litigiul este promovat cu rea-credinta sau este ofensator;
c) litigiul este sau a fost analizat anterior de catre o alta entitate de SAL sau de catre o instanta judecatoreasca;
d) consumatorul nu a prezentat reclamatia catre SAL-FIN in termen de un an de la data la care acesta, dupa caz, a prezentat reclamatia comerciantului sau de la data savarsirii faptei ce a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora;
e) instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta in mod grav functionarea eficienta a SAL-FIN;
f) litigiul nu priveste un comerciant aflat in supravegherea A.S.F.
(2) In cazul in care SAL-FIN nu poate analiza un litigiu inaintat, Secretariatul tehnic va prezenta consumatorului o explicatie privind motivele neanalizarii litigiului in termen de 21 de zile calendaristice de la primirea dosarului complet .
(3) Refuzul examinarii unui anumit litigiu, potrivit prezentului inscris, nu va afecta accesul consumatorilor la alte proceduri SAL, inclusiv in cazul litigiilor transfrontaliere.
(4) In cazul in care SAL-FIN nu poate examina un litigiu prezentat, conform alin. (1), consumatorul se poate adresa unei alte entitati SAL competente.

ARTICOLUL 4
Independenta si impartialitate
(1) In cadrul SAL-FIN vor fi inscrisi conciliatori ce se vor regasi in Registrul conciliatorilor, pe domenii specifice competentelor profesionale ale acestora.
(2) Conciliatorii sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor lor.
(3) Nicio autoritate, inclusiv Colegiul de coordonare sau Secretariatul tehnic, nu poate interveni direct sau indirect in adoptarea si propunerea unei solutii de catre un conciliator.
(4) Pentru fiecare caz supus procedurii pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL- FIN se alege de catre parti, de comun acord, o persoana din Registrul conciliatorilor.
(5) Conciliatorul desemnat este abilitat sa judece un litigiu determinat si sa propuna partilor o solutie de rezolvare a litigiului.
(6) In cazul in care partile nu ajung la un acord cu privire la persoana conciliatorului, Colegiul de coordonare desemneaza o alta persoana inscrisa in Registrul conciliatorilor (Registrul).
(7) Conciliatorul consemneaza dezbaterile in incheieri de sedinta, analizeaza documentele partilor si le preda catre Secretariatul tehnic al SAL-FIN.
(8) Colegiul de coordonare poate solicita, la cererea Secretariatului tehnic, orice informatii sau documente pentru a se asigura de integritatea si impartialitatea conciliatorilor in cazurile administrate.
(9) Partile aflate in litigiu vor fi notificate de catre Secretariatul tehnic al SAL-FIN imediat dupa primirea tuturor documentelor care contin informatii relevante referitoare la litigiu.
(10) In cursul procedurilor SAL:
a) partile au dreptul de a-si exprima punctul de vedere cu privire la obiectul litigiului inaintat spre solutionare, precum si de a primi din partea conciliatorilor probele, documentele si elementele de fapt prezentate de cealalta parte, orice declaratii si avize ale expertilor si de a prezenta observatii pe marginea acestora;
b) partile sunt informate cu privire la rezultatul procedurii SAL in scris pe un suport durabil sau prin posta electronica, precizandu-se motivele pe care se intemeiaza rezultatul .

Afişează Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    SAL-FIN    Piata financiara nonbancara    ASF    Directiva 2013/11/UE    Directiva 2009/22/CE    OUG 93/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.