din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4088 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020

Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020

  Publicat: 03 Jul 2019       1689 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 542 din 02.07.2019.

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este declaratia beneficiarului pentru cheltuielile eligibile efectuate pentru o operatiune/proiect intr-o perioada data de timp.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.

Articolul 1
(1) Prin prezentul ordin se stabileste metodologia de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020.
(2) Agentia Nationala Antidrog, denumita in continuare autoritate finantatoare, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, in conditiile legii.

Articolul 2
Prezentul ordin utilizeaza termeni si expresii avand semnificatiile prevazute in cuprinsul Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) plata in avans - plata catre beneficiar, in transe periodice, in raport cu faza de executie a proiectului si cu cheltuielile aferente;
b) PIN - Program de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri;
c) cerere de plata in avans - document de solicitare a platii in avans;
d) cerere de rambursare intermediara/finala - document de solicitare a rambursarii cheltuielilor efectuate, insotit de raportul de activitate, raportul financiar si de documente justificative si de plata furnizate de beneficiarul finantarii nerambursabile;
e) solicitant - persoana juridica fara scop patrimonial, care poate fi asociatie sau fundatie constituita conform legii sau cult religios recunoscut conform legii;
f) partener - persoana fizica sau persoana juridica, legal constituita, care se asociaza in baza unui document oficial pentru depunerea unui proiect; partenerul/partenerii solicitantilor trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantii;
g) proiect - ansamblu coerent de actiuni tehnice si financiare, coordonate si combinate in mod logic, rational, organizat si eficient, conform unei succesiuni de activitati prevazute a fi desfasurate intr-un interval de timp si intr-un loc prestabilit, pentru atingerea unor obiective determinate, obtinerea unor rezultate identificabile si masurabile, cat mai aproape posibil de asteptarile si intentiile initiale;
h) cofinantarea - contributia beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finantarii.

Articolul 4
(1) Finantarea proiectelor se realizeaza, in conditiile legii, pe baza selectiei publice de proiecte organizate de autoritatea finantatoare cu respectarea principiilor prevazute de Legea nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Selectarea proiectelor se organizeaza pentru bugetul alocat pentru fiecare subprogram din cadrul PIN, in limita sumelor aprobate pentru fiecare an bugetar.
(3) Daca in urma derularii procedurii de evaluare si selectare de proiecte nu s-a atribuit integral bugetul aferent subprogramelor de interes national, autoritatea finantatoare poate relua procedura pana la contractarea in totalitate a intregului buget alocat.
(4) Etapele procedurii de evaluare si selectare de proiecte sunt:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea proiectului, denumita in continuare Ghidul solicitantului, specifica fiecarui subprogram de interes national;
c) formularea raspunsurilor la intrebari si solicitari de clarificari;
d) depunerea propunerilor de proiecte;
e) verificarea inregistrarii, eligibilitatii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;
f) evaluarea propunerilor de proiecte conform criteriilor generale si specifice prevazute la art. 14 si 15;
g) comunicarea rezultatelor si, dupa caz, a conditiilor suplimentare solicitate de autoritatea finantatoare;
h) solutionarea eventualelor contestatii;
i) incheierea contractelor de finantare nerambursabila;
j) publicarea anuntului privind contractele de finantare nerambursabila incheiate.

Articolul 5
Autoritatea finantatoare stabileste si publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in termenul prevazut de lege, programul anual si subprogramele din cadrul PIN pentru care se acorda finantari nerambursabile.

Articolul 6
(1) Autoritatea finantatoare publica anuntul de participare la procedura de evaluare si selectare de proiecte in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul propriu (www.ana.gov.ro).
(2) In anuntul de participare se mentioneaza data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte, criteriile de atribuire a contractului de finantare nerambursabila, precum si alte informatii, dupa caz.
(3) Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este de minimum 30 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.

Articolul 7
Autoritatea finantatoare intocmeste Ghidul solicitantului pentru fiecare subprogram din cadrul PIN pentru care se acorda finantare nerambursabila si asigura publicarea acestuia pe site-ul propriu (www.ana.gov.ro).

Articolul 8
Ghidul solicitantului va cuprinde cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea finantatoare;
b) bugetul alocat subprogramului, durata maxima de implementare a proiectului si suma aprobata spre finantare pentru proiect;
c) instructiuni privind datele-limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite;
d) cerintele privind inregistrarea, eligibilitatea si indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara, precum si criteriile generale si specifice de evaluare;
e) documentele care trebuie sa insoteasca propunerea de proiect sau care urmeaza a fi prezentate in cazul atribuirii finantarii nerambursabile;
f) nivelul cofinantarii solicitantului;
g) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii de proiect;
h) modelul-cadru general al contractului de finantare;
i) anexe privind cheltuielile eligibile si domeniile de activitate, incheierea si derularea proiectului;

Afişează Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul MAI 81/2019    Program de interes national    Asistenta medicala    Asistenta psihologica    Asistenta sociala    Consumatori de droguri    Agentia Nationala Antidrog

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.