din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1611 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020

INTEGRAL: Ordinul MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020


Publicat in Monitorul Oficial nr. 542 din 02.07.2019.

Articolul 1
(1) Prin prezentul ordin se stabileste metodologia de evaluare, selectare si finantare a proiectelor in cadrul Programului de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019-2020.
(2) Agentia Nationala Antidrog, denumita in continuare autoritate finantatoare, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, in conditiile legii.


Articolul 2
Prezentul ordin utilizeaza termeni si expresii avand semnificatiile prevazute in cuprinsul Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 3
In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) plata in avans - plata catre beneficiar, in transe periodice, in raport cu faza de executie a proiectului si cu cheltuielile aferente;
b) PIN - Program de interes national de prevenire si asistenta medicala, psihologica si sociala a consumatorilor de droguri;
c) cerere de plata in avans - document de solicitare a platii in avans;
d) cerere de rambursare intermediara/finala - document de solicitare a rambursarii cheltuielilor efectuate, insotit de raportul de activitate, raportul financiar si de documente justificative si de plata furnizate de beneficiarul finantarii nerambursabile;
e) solicitant - persoana juridica fara scop patrimonial, care poate fi asociatie sau fundatie constituita conform legii sau cult religios recunoscut conform legii;
f) partener - persoana fizica sau persoana juridica, legal constituita, care se asociaza in baza unui document oficial pentru depunerea unui proiect; partenerul/partenerii solicitantilor trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate ca si solicitantii;
g) proiect - ansamblu coerent de actiuni tehnice si financiare, coordonate si combinate in mod logic, rational, organizat si eficient, conform unei succesiuni de activitati prevazute a fi desfasurate intr-un interval de timp si intr-un loc prestabilit, pentru atingerea unor obiective determinate, obtinerea unor rezultate identificabile si masurabile, cat mai aproape posibil de asteptarile si intentiile initiale;
h) cofinantarea - contributia beneficiarului de minimum 10% din valoarea totala a finantarii.


Articolul 4
(1) Finantarea proiectelor se realizeaza, in conditiile legii, pe baza selectiei publice de proiecte organizate de autoritatea finantatoare cu respectarea principiilor prevazute de Legea nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Selectarea proiectelor se organizeaza pentru bugetul alocat pentru fiecare subprogram din cadrul PIN, in limita sumelor aprobate pentru fiecare an bugetar.
(3) Daca in urma derularii procedurii de evaluare si selectare de proiecte nu s-a atribuit integral bugetul aferent subprogramelor de interes national, autoritatea finantatoare poate relua procedura pana la contractarea in totalitate a intregului buget alocat.
(4) Etapele procedurii de evaluare si selectare de proiecte sunt:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea proiectului, denumita in continuare Ghidul solicitantului, specifica fiecarui subprogram de interes national;
c) formularea raspunsurilor la intrebari si solicitari de clarificari;
d) depunerea propunerilor de proiecte;
e) verificarea inregistrarii, eligibilitatii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;
f) evaluarea propunerilor de proiecte conform criteriilor generale si specifice prevazute la art. 14 si 15;
g) comunicarea rezultatelor si, dupa caz, a conditiilor suplimentare solicitate de autoritatea finantatoare;
h) solutionarea eventualelor contestatii;
i) incheierea contractelor de finantare nerambursabila;
j) publicarea anuntului privind contractele de finantare nerambursabila incheiate.


Articolul 5
Autoritatea finantatoare stabileste si publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, in termenul prevazut de lege, programul anual si subprogramele din cadrul PIN pentru care se acorda finantari nerambursabile.


Articolul 6
(1) Autoritatea finantatoare publica anuntul de participare la procedura de evaluare si selectare de proiecte in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian central si pe site-ul propriu (www.ana.gov.ro).
(2) In anuntul de participare se mentioneaza data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte, criteriile de atribuire a contractului de finantare nerambursabila, precum si alte informatii, dupa caz.
(3) Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este de minimum 30 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de participare.


Articolul 7
Autoritatea finantatoare intocmeste Ghidul solicitantului pentru fiecare subprogram din cadrul PIN pentru care se acorda finantare nerambursabila si asigura publicarea acestuia pe site-ul propriu (www.ana.gov.ro).


Articolul 8
Ghidul solicitantului va cuprinde cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea finantatoare;
b) bugetul alocat subprogramului, durata maxima de implementare a proiectului si suma aprobata spre finantare pentru proiect;
c) instructiuni privind datele-limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite;
d) cerintele privind inregistrarea, eligibilitatea si indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara, precum si criteriile generale si specifice de evaluare;
e) documentele care trebuie sa insoteasca propunerea de proiect sau care urmeaza a fi prezentate in cazul atribuirii finantarii nerambursabile;
f) nivelul cofinantarii solicitantului;
g) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii de proiect;
h) modelul-cadru general al contractului de finantare;
i) anexe privind cheltuielile eligibile si domeniile de activitate, incheierea si derularea proiectului;
j) masurile de asigurare a sustenabilitatii proiectelor.


Articolul 9
(1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a raspunde la intrebarile si solicitarile de clarificari transmise de solicitanti, cu conditia ca acestea sa fie primite cu cel putin 6 zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
(2) Raspunsurile autoritatii finantatoare la intrebari si la solicitarile de clarificari se publica pe site-ul propriu cu cel putin 4 zile calendaristice inainte de data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect.


Articolul 10
(1) Propunerea de proiect si documentatia aferenta se depun la secretariatul autoritatii finantatoare, in conditiile specificate in Ghidul solicitantului, pana la data-limita de depunere a propunerii de proiect prevazuta in anuntul de participare.
(2) Numarul de solicitanti nu este limitat.
(3) In cazul in care numai un solicitant a depus propunere de proiect, autoritatea finantatoare repeta procedura de evaluare si selectare.
(4) Daca in urma repetarii procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finantatoare procedeaza la evaluarea acesteia si derularea procedurii de atribuire.


Articolul 11
(1) Verificarea cerintelor privind inregistrarea, eligibilitatea si indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara, precum si a criteriilor generale si specifice de evaluare se face de catre Comisia de evaluare si selectare a carei componenta nominala este numita prin dispozitie de catre conducatorul autoritatii finantatoare.
(2) Comisia de evaluare si selectare este formata din 5 membri, iar, in situatia in care expertiza si cunostintele sau competentele membrilor comisiei nu acopera integral domeniul specific al subprogramului in cauza, pot fi cooptate persoane avand calitatea de expert tehnic, fara drept de vot.


Articolul 12
Dupa depunerea propunerilor de proiecte, Comisia de evaluare si selectare deruleaza urmatoarele etape:
a) verificarea inregistrarii si conformitatii din punct de vedere al documentatiei de solicitare a finantarii nerambursabile, conform Ghidului solicitantului;
b) verificarea eligibilitatii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;
c) evaluarea propunerilor de proiect constand in analiza cererii de finantare, a bugetului proiectului si a calendarului activitatilor, precum si in acordarea punctajului.


Articolul 13
(1) Autoritatea finantatoare exclude din procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, declarand neeligibil pe oricare solicitant care se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 21 alin. (1) din Legea 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Comisia de evaluare si selectare are dreptul sa ceara solicitantilor prezentarea de documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea in sensul prevederilor alin. (1).
(3) Criteriile referitoare la capacitatea tehnica si financiara a solicitantilor se stabilesc in Ghidul solicitantului.


Articolul 14
(1) Propunerile de proiecte trebuie sa intruneasca urmatoarele criterii generale:
a) se adreseaza domeniului prevenirii si asistentei consumatorilor de droguri;
b) ating obiectivele subprogramului pentru care aplica;
c) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a solicitantului finantarii prin:
(i) asigurarea resurselor umane si financiare pentru desfasurarea proiectului la nivelul propus;
(ii) experienta in dezvoltarea parteneriatului cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, dupa caz.
(2) Evaluarea propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile generale prevazute la alin. (1) se realizeaza dupa urmatoarea structura:


Criterii de evaluare
I. Capacitatea manageriala si operationala
II. Metodologia proiectului
III. Buget
IV. Sustenabilitate


Articolul 15
(1) Autoritatea finantatoare stabileste si publica in Ghidul solicitantului, pentru fiecare subprogram, criteriile specifice de evaluare si punctajul aferent acestora.
(2) Propunerea de proiect care nu a intrunit punctajul minim stabilit in Ghidul solicitantului nu este luata in considerare.


Articolul 16
(1) Propunerile de proiecte depuse sunt evaluate de Comisia de evaluare si selectare in termen de cel mult 30 de zile de la data-limita de depunere.
(2) In cadrul procesului de evaluare si selectare comisia poate solicita clarificari de la solicitanti. Acestia sunt obligati sa raspunda in termen de cel mult 48 de ore de la data solicitarii clarificarilor, cu exceptia cazului in care comisia, din motive temeinice, stabileste un alt termen.
(3) Departajarea propunerilor de proiecte se realizeaza in baza punctajului obtinut in urma evaluarii.
(4) Comisia de evaluare si selectare intocmeste raportul privind procesul de evaluare si selectare, care cuprinde in mod obligatoriu lista proiectelor pentru care se propune incheierea contractelor de finantare nerambursabila si valoarea finantarii, prin ordonarea descrescatoare a punctajelor obtinute, in limita bugetului aprobat.


Articolul 17
Rezultatul evaluarii si selectarii propunerilor de proiecte se comunica, in format electronic, solicitantilor in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii procedurii de evaluare si selectare.


Articolul 18
(1) Eventualele contestatii se formuleaza in scris cu referire stricta la propria propunere de proiect si se depun la secretariatul autoritatii finantatoare in cel mult 5 zile de la data comunicarii rezultatului evaluarii si selectarii propunerilor de proiecte.
(2) Contestatia contine urmatoarele:
a) datele de identificare ale contestatarului;
b) numarul de inregistrare al propunerii de proiect si titlul proiectului;
c) motivele contestatiei si probele pe care isi intemeiaza contestatia;
d) semnatura contestatarului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila.
(3) Contestatiile formulate in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) se solutioneaza in cel mult 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor de catre o comisie de solutionare a contestatiilor a carei componenta nominala este aprobata prin decizie a conducatorului autoritatii finantatoare.
(4) Calitatea de membru in Comisia de evaluare si selectare este incompatibila cu calitatea de membru in Comisia de solutionare a contestatiilor.
(5) Rezultatele contestatiilor se comunica, in format electronic, celor care au formulat contestatia prevazuta la alin. (1) si (2) si se afiseaza pe pagina de internet a autoritatii finantatoare.


Articolul 19
In baza rezultatelor contestatiilor comunicate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor, Comisia de evaluare si selectare definitiveaza lista cuprinzand proiectele declarate castigatoare pe care o publica pe pagina de internet a autoritatii finantatoare.


Articolul 20
(1) Contractul de finantare nerambursabila se incheie intre autoritatea finantatoare si solicitantul al carui proiect a fost selectat, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicarii listei cuprinzand proiectele declarate castigatoare pe pagina de internet a autoritatii finantatoare.
(2) Bugetul proiectului aprobat spre finantare se constituie anexa la contractul de finantare nerambursabila.
(3) Neprezentarea solicitantului in termenul prevazut la alin. (1) inseamna renuntarea la oferta depusa, urmand ca proiectul calificat pe locul urmator ca punctaj sa faca obiectul finantarii nerambursabile.


Articolul 21
Anuntul de atribuire a contractului de finantare nerambursabila se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, si se afiseaza pe pagina de internet a autoritatii finantatoare (www.ana.gov.ro) nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului.


Articolul 22
(1) Autoritatea finantatoare poate stabili, prin contractul de finantare nerambursabila, ca platile catre beneficiar sa se faca, in avans, in transe, conform legii.
(2) Modalitatea de acordare in transe a platilor se stabileste in contractul de finantare nerambursabila, in raport cu durata si evolutia in timp a activitatii finantate, costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului si evaluarea posibilelor riscuri financiare.
(3) Plata in avans se poate efectua numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) existenta contractului de finantare nerambursabila;
b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele beneficiarului pentru proiect;
c) nominalizarea de catre beneficiar a unei persoane responsabile de implementarea proiectului;
d) aprobarea de catre autoritatea finantatoare a cererii de plata a avansului depusa de beneficiar.
(4) Este interzisa acordarea avansurilor beneficiarilor carora li s-au acordat anterior plati in avans pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate in termenele stabilite.
(5) Autoritatea finantatoare nu va elibera beneficiarului ultima transa a finantarii inainte de validarea raportului final de activitate si a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat sa le depuna la sediul autoritatii finantatoare in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la terminarea activitatii, dar nu mai tarziu de 15 noiembrie.
(6) Rapoartele financiare intermediare si finale, devizele justificative aferente platilor in avans se avizeaza de un auditor extern autorizat (persoana fizica sau juridica), membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, contractat de beneficiar.
(7) Validarea rapoartelor finale se face de catre autoritatea finantatoare in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de catre beneficiar a raportului final de activitate si a celui financiar.
(8) Autoritatea finantatoare stabileste in contractul de finantare nerambursabila impactul asupra finantarii, precum si alte consecinte ale neindeplinirii in tot sau parte a indicatorilor/obiectivelor proiectelor finantate, in raport cu gradul de realizare al acestora.


Articolul 23
Dupa incheierea contractului de finantare nerambursabila, monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul PIN se asigura de catre autoritatea finantatoare.


Articolul 24
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 120/2016 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si finantare a proiectelor din cadrul programului de interes national in domeniul prevenirii si asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 697 din 7 septembrie 2016.


Articolul 25
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice