din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1273 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023

  Publicat: 30 May 2023       1764 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 459 din 25 mai 2023

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.

Articolul I

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1238 din 22 decembrie 2022, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, punctele 8, 20 si 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

8. organizatie sindicala - denumire generica pentru sindicat, federatie sindicala, confederatie sindicala si uniune sindicala teritoriala. Se constituie pe baza dreptului de libera asociere a angajatilor/lucratorilor, in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice, sociale, cultural-artistice si sportive, precum si al apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca, in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, in conventiile colective de munca, precum si in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte;

...............................................

20. depozitar al contractului/acordului colectiv de munca - autoritatea publica ce are competenta sa inregistreze contractele/acordurile colective de munca;

............................................

23. sectoare de negociere colectiva - sectoarele economiei nationale in care partenerii sociali convin sa negocieze colectiv se stabilesc de catre Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social si se aproba prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

2. La articolul 1 punctul 25, partea introductiva a literei b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) neacordarea, in mod colectiv, a unor drepturi individuale prevazute de contractele colective de munca/acordurile colective de munca aplicabile, in conditiile in care a fost inceput un litigiu in acest sens in instanta si nu s-a finalizat in termen de maximum 45 de zile, calculat de la data primului termen de judecata, pentru:

3. La articolul 1, punctul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

30. greva impotriva politicii sociale si economice a Guvernului - incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre angajati/lucratori ca urmare a efectelor politicilor sociale sau economice care conduc la diminuarea unor drepturi prevazute de contractele/acordurile colective de munca aplicabile la data adoptarii politicilor respective;

4. La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Nicio persoana nu poate sa fie constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se afilieze sau nu ori sa se retraga sau sa nu se retraga dintr-o organizatie sindicala.

5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 11

(1) Perioada in care persoana aleasa in organul de conducere este salarizata de organizatia sindicala constituie vechime in munca, in conditiile legii. Pe durata in care persoana aleasa in organul de conducere este salarizata de organizatia sindicala, la notificarea acesteia, contractul sau individual de munca/raportul sau de serviciu se suspenda in conformitate cu prevederile art. 50 lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 514 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data notificarii.

(2) Pe durata suspendarii prevazute la alin. (1), angajatorii sunt obligati sa pastreze functia si locul de munca, iar pe postul respectiv, angajatorul poate angaja, in conditiile legii, o alta persoana, numai pe durata determinata.

6. La articolul 17, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special al sindicatelor, in care se inscriu: denumirea si sediul sindicatului, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, functia sindicala a membrilor, data inscrierii in registru, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de dobandire a personalitatii juridice.

..........................................

(4) Ministerul responsabil cu dialogul social are acces liber si gratuit la informatiile din baza de date continute in registrul special prevazut la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protectia datelor).

7. La articolul 20 alineatul (3), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice si copie a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului sau a componentei organelor de conducere, dupa caz;

...........................................

d) lista cu membrii organului executiv de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal si functia sindicala a membrilor;

8. La articolul 30, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) Angajatorul invita organizatiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sa participe la lucrarile consiliului de administratie sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic si social cu impact asupra angajatilor/lucratorilor, in conditiile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul in care nu exista organizatie sindicala reprezentativa la nivel de unitate, sindicatele din unitate isi desemneaza un reprezentant ales sa participe potrivit prevederilor alin. (1).

9. La articolul 31 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(iii) alte informatii necesare solicitate de organizatiile sindicale sau de reprezentantii angajatilor/lucratorilor, precum si de persoanele terte care le asista.

10. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Regimul informatiilor confidentiale aplicabil angajatilor/lucratorilor, reprezentati conform prevederilor art. 102 alin. (1) lit. B, si persoanelor prevazute la alin. (1) este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

11. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 34

La cererea organizatiilor sindicale afiliate, federatiile sau confederatiile sindicale, dupa caz, vor delega reprezentanti sau terte persoane care sa le asiste ori sa le reprezinte interesele in relatia cu angajatorii sau organizatiile acestora.

12. La articolul 42, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (1), orice membru al organizatiei sindicale poate cere instantei judecatoresti competente efectuarea mentiunii prevazute la alin. (1).

(3) Mentiunea prevazuta la alin. (1) se va face pe pagina si la locul unde s-a facut inscrierea in registrul special prevazut la art. 17 alin. (1) si/sau la art. 49 alin. (1).

13. La articolul 44, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Federatiile sau confederatiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale, cu sau fara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului organizatiilor sindicatelor din care fac parte .

14. La articolul 45, alineatul (2) partea introductiva si literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) In vederea dobandirii personalitatii juridice, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei sindicale va depune la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul aceasta o cerere pentru dobandirea personalitatii juridice, la care se anexeaza doua exemplare, semnate pentru conformitate cu originalul pe fiecare pagina de catre imputernicitul special, a urmatoarelor documente:

...........................................

c) hotararile judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatiile sindicale care se asociaza, precum si ultima hotarare judecatoreasca definitiva de modificare a statutului sau componentei organelor de conducere, dupa caz;

...........................................

e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal, functia sindicala a membrilor si durata mandatului;

15. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 46

Afişează O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 42/2023    Legea 367/2022    Legea 53/2003    Codul muncii    Legea Dialogului social    Competenta in litigiile de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Greva, context in care angajatorul poate dispune concedierea salariatilor?
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Transformarea unei societati de drept national in societate europeana (SE) nu trebuie sa reduca participarea sindicatelor la compunerea consiliului de supraveghere
Sursa: MCP Cabinet avocati