din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3217 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice

Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice

  Publicat: 08 Dec 2023       16988 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Actiuni emise de societatile comerciale de capitaluri fara ca pe ele sa fie mentionat numele titularului.
Persoana autorizata sa difuzeze sterile sau documentele oficiale ale guvernului ori ale unor organe sau organizatii.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul � de exemplu � al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul � de exemplu � al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Termen generic, desemnand atribuirea de drepturi de proprietat, prin intermediul � de exemplu � al brevetelor, drepturilor de autor sau al marcilor de comert.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Actiuni emise de societatile comerciale de capitaluri fara ca pe ele sa fie mentionat numele titularului.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti

(2) In vederea respectarii principiilor transparentei si tratamentului egal, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a comunica datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator .

(3) Reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 54

(1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participa in comun la procedura de atribuire sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea unei oferte ori a unei solicitari de participare.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica, cu conditia ca acest lucru sa fi fost prevazut in anuntul de participare si documentatia de atribuire si in masura in care o astfel de modificare este necesara pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire, atunci cand este necesar si justificat din motive obiective, modul in care operatorii economici urmeaza sa indeplineasca cerintele referitoare la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala in cazul participarii in comun la procedura de atribuire, cu respectarea principiului proportionalitatii.

(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire anumite conditii specifice privind executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru in cazul in care operatorii economici participa in comun la procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertantilor individuali, justificate de motive obiective si cu respectarea principiului proportionalitatii.

(5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinte standard in legatura cu modalitatile de indeplinire de catre operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire a cerintelor referitoare la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala.

Art. 55

(1) Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta ori in solicitarea de participare:

a) categoriile de servicii/lucrari din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, precum si procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti; si

b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

(2) Subcontractantii propusi in oferta sau implicati/declarati ulterior semnarii contractului trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) .

SECTIUNEA 2: Contracte rezervate

Art. 56

(1) Autoritatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economie sociala.

(2) In anuntul/invitatia de participare autoritatea contractanta precizeaza explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.

SECTIUNEA 3: Confidentialitate

Art. 57

(1) Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu afecteaza obligatiile autoritatii contractante prevazute la art. 145 si 215 in legatura cu transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire si, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire catre candidati/ ofertanti.

(3) Autoritatea contractanta poate impune operatorilor economici anumite cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe durata intregii proceduri de atribuire.

(4) Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) .

SECTIUNEA 4: Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 58

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.

Art. 59

In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului autoritatii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

Art. 60

(1) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

f) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53 alin. (2) si (3) .

(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) , prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala .

Art. 61

Ofertantul declarat castigator cu care autoritatea contractanta a incheiat contractul de achizitie publica nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Art. 62

(1) In cazul in care autoritatea contractanta identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta candidatului/ofertantului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia autoritatii contractante, sunt de natura sa duca la un conflict de interese.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) , autoritatea contractanta solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2) , autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.

Art. 63

(1) Autoritatea contractanta precizeaza in documentele achizitiei numele persoanelor cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

(2) Autoritatea contractanta publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, in cazul carora se publica doar numele.

SECTIUNEA 5: Reguli aplicabile comunicarilor

Art. 64

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

(2) Instrumentele si dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum si caracteristicile tehnice ale acestora trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie sa asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si sa nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

Afişează Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 98/2016    Legea 98/2016 actualizata 2024    Legea achizitiilor publice 2024    Legea achizitiilor actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016

Aprecierea indeplinirii cerintelor legale in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1593 din 24 mai 2016