din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2706 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice

INTEGRAL: Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice


Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publiceCAPITOLUL I: Dispozitii generale


SECTIUNEA 1: Obiect, scop si principii


Art. 1


Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.


Art. 2


(1) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.


(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica si a organizarii concursurilor de solutii sunt:


a) nediscriminarea;


b) tratamentul egal;


c) recunoasterea reciproca;


d) transparenta;


e) proportionalitatea;


f) asumarea raspunderii.


SECTIUNEA 2: Definitii


Art. 3


(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


1.a) abatere profesionala - orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a operatorului economic in cauza, cum ar fi incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator;


2.b) achizitie sau achizitie publica - achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achizitie publica de catre una ori mai multe autoritati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public;


3.c) acord-cadru - acordul incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;


4.d) activitati de achizitie auxiliare - activitati care constau in furnizarea de asistenta si suport pentru activitatile de achizitie, in special infrastructura tehnica care sa permita autoritatilor contractante atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii, sau asistenta si consiliere cu privire la desfasurarea ori structurarea procedurilor de achizitie publica, sau pregatirea si administrarea procedurilor de atribuire in numele si in beneficiul autoritatii contractante in cauza;


5.e) activitati de achizitie centralizate - activitatile desfasurate de o unitate de achizitii centralizate in mod permanent prin achizitia in nume propriu de produse si/sau servicii destinate unei/unor alte autoritati contractante, ori prin atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii in numele si pentru o alta/alte autoritate/autoritati contractante;


6.f) anunt de intentie valabil in mod continuu - anuntul de intentie publicat de autoritatea contractanta ca modalitate de initiere a unei proceduri de atribuire pentru achizitia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, alternativa anuntului de participare, in cuprinsul caruia se face referire in mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmeaza sa fie atribuite, se indica faptul ca respectivele contracte sunt atribuite fara publicarea ulterioara a unui anunt de participare si se invita operatorii economici interesati sa isi exprime in scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire;


7.g) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat sa participe la o procedura de negociere fara publicare prealabila;


8.h) cerinte de etichetare - cerintele care trebuie sa fie indeplinite de lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obtine o anumita eticheta;


9.i) ciclu de viata - ansamblul etapelor succesive si/sau interdependente, care includ cercetarea si dezvoltarea care urmeaza a fi efectuate, productia, comercializarea si conditiile acesteia, transportul, utilizarea si intretinerea, pe toata durata existentei unui produs ori a unei lucrari sau a prestarii unui serviciu, de la achizitia materiilor prime ori generarea resurselor pana la eliminare, curatarea amplasamentului si incheierea serviciului sau a utilizarii;


10.j) concursuri de solutii - procedurile care permit autoritatii contractante sa achizitioneze, in special in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, al arhitecturii si ingineriei sau al prelucrarii datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurentiale, cu sau fara acordarea de premii;


11.k) lucrare - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, suficient in sine pentru a indeplini o functie economica sau tehnica;


12.l) contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;


13.m) contract de achizitie publica de lucrari - contractul de achizitie publica care are ca obiect: fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari in legatura cu una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1; fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia unei lucrari; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrari care corespunde cerintelor stabilite de autoritatea contractanta care exercita o influenta determinanta asupra tipului sau proiectarii lucrarii;


14.n) contract de achizitie publica de produse - contractul de achizitie publica care are ca obiect achizitia de produse prin cumparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara optiune de cumparare ori prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta beneficiaza de aceste produse, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achizitie publica de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrari ori operatiuni de amplasare si de instalare;


15.o) contract de achizitie publica de servicii - contractul de achizitie publica care are ca obiect prestarea de servicii, altele decat cele care fac obiectul unui contract de achizitie publica de lucrari potrivit lit. m) ;


16.p) contract pe termen lung - contractul de achizitie publica incheiat pe o durata de cel putin 5 ani care cuprinde durata de executie a lucrarilor, daca acesta are o componenta care consta in executie de lucrari, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil;


17.q) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica;


18.r) CPV - nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) ;


19.s) DUAE - documentul unic de achizitii european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe propria raspundere a operatorului economic cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie;


20.t) e-Certis - sistemul electronic implementat si administrat de Comisia Europeana cuprinzand informatii privind certificate si alte documente justificative solicitate in mod obisnuit de autoritatile contractante in cadrul procedurilor de atribuire;


21.u) eticheta - orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte;


22.v) evaluare tehnica europeana - evaluarea documentata a performantelor unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit in art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;


23.w) furnizor - entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, daca este cazul, ori care presteaza servicii catre acesta, care nu are calitatea de subcontractant;


24.x) furnizor de servicii de achizitie - o persoana de drept public sau de drept privat care ofera pe piata activitati de achizitie auxiliare;


25.y) document al achizitiei - anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de autoritatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achizitiei sau ale procedurii de atribuire;


26.z) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;


27.aa) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este imbunatatit in mod semnificativ, inclusiv procese de productie sau de constructie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice in activitatea comerciala, organizarea locului de munca sau relatiile externe ale organizatiei, printre altele, cu scopul de a contribui la solutionarea provocarilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii;


28.bb) licitatie electronica - procesul repetitiv desfasurat prin mijloace electronice dupa o evaluare initiala completa a ofertelor, in cadrul caruia ofertantii au posibilitatea de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;


29.cc) liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzand informatii cu privire la operatorii economici inscrisi pe liste si care reprezinta un mijloc de dovada a indeplinirii cerintelor de calificare si selectie prevazute ii liste;


30.dd) lot - fiecare parte din obiectul contractului de achizitie publica, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii, sau pe baze calitative, in conformitate cu diferitele meserii si specializari implicate, pentru a adapta continutul contractelor individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;


31.ee) lucrari de geniu civil - lucrarile de constructii prevazute in cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 si 45.25 din anexa nr. 1, cu exceptia celor care au ca obiect constructia de cladiri;


311.ee1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate - facilitate tehnica implementata in SEAP pentru derularea procedurilor simplificate;


32.ff) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;


33.gg) ofertant - orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire;


34.hh) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire;


35.ii) oferta alternativa - oferta care respecta cerintele minime si eventualele cerinte specifice prevazute in documentele achizitiei, dar care propune o solutie diferita intr-o masura mai mare sau mai mica;


36.jj) operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt stabilita/stabilite in:


(i) un stat membru al Uniunii Europene;


(ii) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE) ;


(iii) tari terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP) , in masura in care contractul de achizitie publica atribuit intra sub incidenta anexelor 1, 2, 4 si 5, 6 si 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;


(iv) tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana;


(v) tari terte care nu intra sub incidenta pct. (iii) , dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice;


37.kk) parteneriat pentru inovare - procedura de atribuire utilizata de autoritatea contractanta pentru dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, in conditiile in care solutiile disponibile pe piata la un anumit moment nu satisfac necesitatile autoritatii contractante;


38.ll) persoane cu functii de decizie - conducatorul autoritatii contractante, membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire;


39.mm) referinta tehnica - orice specificatie elaborata de organismele europene de standardizare, alta decat standardele europene sau alte organizatii care au activitati de standardizare la care Romania este parte, in conformitate cu proceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei;


40.nn) Sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP - desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire si in scopul publicarii anunturilor la nivel national;


41.oo) scris(a) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;


42.pp) sistem dinamic de achizitii - procesul de achizitie organizat in integralitate prin mijloace electronice si deschis, pe intreaga sa perioada de valabilitate, oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie, pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile autoritatii contractante;


43.qq) solicitare de participare - solicitarea transmisa de operatorul economic impreuna cu documentele necesare in vederea indeplinirii cerintelor de calificare in prima etapa in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare;


44.rr) specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante;


45.ss) specificatie tehnica comuna - o specificatie tehnica in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor elaborata in conformitate cu articolele 13 si 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;


46.tt) standard - o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie;


47.uu) standard european - un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care este pus la dispozitia publicului;


48.vv) standard international - un standard adoptat de un organism de standardizare international, care este pus la dispozitia publicului;


49.ww) standard national - un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este pus la dispozitia publicului;


50.xx) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;


51.yy) subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor/serviciilor, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie publica nu este considerata subcontractare in sensul prezentei legi;


52.zz) TFUE - Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;


53.aaa) Tratate - Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;


54.bbb) unitate de achizitii centralizate - o autoritate contractanta care furnizeaza activitati de achizitie centralizate si, dupa caz, activitati de achizitie auxiliare;


55.ccc) unitate operationala separata - structura din cadrul autoritatii contractante, separata din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autoritatii contractante;


56.ddd) zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.


57.eee) obiectiv de investitii - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizarii uneia sau mai multor lucrari, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de beneficiar;


58.fff) investitie publica - totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, initiale sau ulterioare, destinate realizarii de active fixe de natura domeniului public si/sau privat al statului/unitatii administrativ-teritoriale, inclusiv inlocuirea activelor fixe uzate, precum si cheltuielile ocazionate de inlocuirea acestora, care se finanteaza total sau partial din fondurile publice.


(2) Termenele prevazute in cuprinsul prezentei legi se calculeaza conform urmatoarelor reguli:


a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;


b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d) , termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;


c) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d) , termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;


d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;


e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a) , b) si d) , cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.


SECTIUNEA 3: Autoritati contractante


Art. 4


(1) Au calitatea de autoritate contractanta in sensul prezentei legi:


a) autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice;


b) organismele de drept public;


c) asocierile formate de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b) .


(2) Prin organisme de drept public in sensul alin. (1) lit. b) se intelege orice entitati, altele decat cele prevazute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) sunt infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial;


b) au personalitate juridica;


c) sunt finantate, in majoritate, de catre entitati dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) sau de catre alte organisme de drept public ori se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ori controlul unei entitati dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie/ organului de conducere sau de supraveghere sunt numiti de catre o entitate dintre cele prevazute la alin. (1) lit. a) ori de catre un alt organism de drept public.


(3) Se considera ca nevoile de interes general, prevazute la alin. (2) lit. a) , au caracter industrial sau comercial, daca entitatea infiintata, in conditiile legii, de catre o autoritate contractanta indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) functioneaza in conditii normale de piata;


b) urmareste obtinerea unui profit;


c) suporta pierderile care rezulta din exercitarea activitatii sale.


SECTIUNEA 4: Domeniu de aplicare


SUBSECTIUNEA 1: Paragraful 1: Praguri


Art. 5


Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile contractelor de achizitie publica, acordurilor-cadru si concursurilor de solutii.


Art. 6


(1) Prezenta lege se aplica pentru atribuirea de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta a unui contract de lucrari, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) contractul este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de catre o autoritate contractanta;


b) valoarea estimata, fara TVA, a contractului este egala sau mai mare decat pragul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) ;


c) contractul include una dintre activitatile mentionate la alin. (2) .


(2) Activitatile care fac obiectul alin. (1) lit. c) sunt urmatoarele:


a) lucrari de geniu civil;


b) lucrari de constructie pentru spitale, facilitati destinate activitatilor sportive, recreative si de agrement, cladiri ale institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar si cladiri de uz administrativ.


(3) Prezenta lege se aplica pentru atribuirea de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta a unui contract de servicii, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) contractul este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50% din valoarea acestuia, de catre o autoritate contractanta;


b) valoarea estimata, fara TVA, a contractului este egala sau mai mare decat pragul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. c) ;


c) contractul este in legatura cu un contract de lucrari care face obiectul alin. (1) .


(4) Autoritatile contractante care finanteaza/subventioneaza contractele mentionate la alin. (1) si (3) au obligatia de a urmari respectarea dispozitiilor prezentei legi atunci cand nu atribuie ele insele contractul finantat/subventionat sau atunci cand il atribuie in numele si pentru alte entitati.


Art. 7


(1) Autoritatea contractanta are obligatia publicarii unui anunt de participare si/sau de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in cazul achizitiilor a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice:


a) 26.093.012 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;


b) 678.748 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;


c) 1.042.363 lei, pentru contractele de achizitii publice/acordurile-cadru de produse si de servicii atribuite de consiliul judetean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si de institutiile publice aflate in subordinea acestora;


d) 3.636.150 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.


(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publica/acordurile-cadru si de a organiza concursurile de solutii care privesc achizitii publice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) .


(3) - Art. 7, alin. (3) din capitolul I, sectiunea 4, subsectiunea 1 a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. I, punctul 3. din Ordonanta urgenta 45/2018


(4) Conditiile si modalitatile de aplicare a procedurii simplificate prevazute la alin. (2) presupun cel putin termene mai scurte decat cele prevazute in cuprinsul prezentei legi si formalitati procedurale reduse fata de cele prevazute in cuprinsul acesteia pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, acordurilor-cadru si concursurilor de solutii a caror valoare estimata este mai mare decat pragurile corespunzatoare prevazute la alin. (1) .


(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 900.400 lei.


(6) Angajamentul legal prin care se angajeaza cheltuielile aferente achizitiei directe poate lua forma unui contract de achizitie publica sau a unei comenzi ori a altui tip de document incheiat in conditiile legii, inclusiv in cazul achizitiilor initiate prin intermediul instrumentelor de plata ce permit posesorului sa le utilizeze in relatia cu comerciantii in vederea efectuarii de plati, fara numerar, pentru achizitionarea de produse, servicii si/sau lucrari prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea, cardurile de plata si/sau portofele electronice.


(7) In cazul achizitiei directe, autoritatea contractanta:


a) are obligatia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a publica un anunt intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu sau al SEAP, insotit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate, pentru achizitiile a caror valoare estimata este mai mare de 200.000 lei, fara TVA, pentru produse si servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;


b) are obligatia de a consulta minimum trei operatori economici pentru achizitiile a caror valoare estimata este mai mare de 140.000 lei, fara TVA, pentru produse si servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrari, dar mai mica sau egala cu valoarea mentionata la lit. a) ; daca in urma consultarii autoritatea contractanta primeste doar o oferta valabila din punctul de vedere al cerintelor solicitate, achizitia poate fi realizata;


c) are dreptul de a achizitiona pe baza unei singure oferte daca valoarea estimata a achizitiei este mai mica sau egala cu 140.000 lei, fara TVA, pentru produse si servicii, respectiv 300.000 lei, fara TVA, pentru lucrari;


d) are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara acceptarea prealabila a unei oferte, daca valoarea estimata a achizitiei este mai mica de 9.000 lei, fara TVA.


(8) Autoritatea contractanta are obligatia trimestrial de a transmite in SEAP o notificare cu privire la achizitiile directe, grupate pe necesitate, care sa cuprinda cel putin obiectul, cantitatea achizitionata, valoarea si codul CPV, cu exceptia achizitiilor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP, in baza prevederilor alin. (7) lit. a) .


SUBSECTIUNEA 2: Paragraful 2: Revizuirea pragurilor


Art. 8


(1) Pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) , precum si orice praguri modificate rezultate in urma aplicarii prezentului alineat se modifica de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE.


(2) De la data intrarii in vigoare a oricaror praguri valorice modificate de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE, pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) sau orice praguri modificate anterior se inlocuiesc cu pragurile modificate corespunzatoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragurile prevazute la art. 7 alin. (1) este inteleasa ca referire sau trimitere la pragurile corespunzatoare astfel modificate.


(3) Agentia Nationala de Achizitii Publice, denumita in continuare ANAP, publica pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE, la data intrarii in vigoare a acestora.


SUBSECTIUNEA 3: Paragraful 3: Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei


Art. 9


(1) Pentru contractele de achizitie publica de lucrari sau de servicii al caror obiect vizeaza realizarea obiectivelor de investitii publice noi sau a lucrarilor de interventie asupra celor existente, autoritatea contractanta alege procedura de atribuire in functie de urmatoarele considerente:


a) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, daca contractul prevede o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;


b) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investitii in parte cumulata cu cea a lucrarilor aferente obiectivului de investitii, daca acestea fac obiectul aceluiasi contract de achizitie publica de lucrari;


c) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, separata de valoarea estimata a contractului avand ca obiect executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii, daca se atribuie contracte distincte de servicii de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului, respectiv de lucrari;


d) pentru serviciile specifice aferente unei lucrari cum ar fi verificare proiecte, expertiza, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanta, asistenta tehnica si altele, care necesita specialisti certificati/atestati pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimata a fiecarui serviciu pentru fiecare obiectiv de investitii in parte si in functie de valoarea obtinuta, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achizitie corespunzatoare.


(2) In cazul in care autoritatea contractanta prevede, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, acordarea unor premii/prime pentru ofertanti sau candidati, determinarea valorii estimate a achizitiei trebuie sa includa si valoarea premiilor/primelor respective.


Art. 10


(1) In cazul in care autoritatea contractanta are in structura sa unitati operationale separate, valoarea estimata se calculeaza prin luarea in considerare a valorii estimate totale pentru toate unitatile operationale luate separat.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , daca o unitate operationala este responsabila in mod independent pentru achizitiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unitatii in cauza.


(3) In sensul dispozitiilor alin. (2) , o unitate operationala este responsabila in mod independent pentru achizitiile sale sau pentru anumite categorii ale acestora daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) unitatea operationala desfasoara in mod independent procedurile de atribuire;


b) unitatea operationala ia in mod independent deciziile privind achizitiile;


c) unitatea operationala are la dispozitie in buget surse de finantare identificate in mod distinct pentru achizitii;


d) unitatea operationala incheie in mod independent contractele de achizitii publice;


e) unitatea operationala asigura plata contractelor de achizitii publice din bugetul pe care il are la dispozitie.


Art. 11


(1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza metode de calcul al valorii estimate a achizitiei cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.


(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.


Art. 12


Valoarea estimata a achizitiei se determina inainte de initierea procedurii de atribuire si este valabila la momentul initierii procedurii de atribuire. Initierea procedurii de atribuire se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:


a) transmiterea spre publicare a anuntului de participare;


b) in cazul achizitiei de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, transmiterea spre publicare a anuntului de participare ori a anuntului de intentie care este valabil in mod continuu;


c) transmiterea invitatiei de participare la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.


Art. 13


(1) In cazul concursului de solutii prevazut la art. 105 lit. a) , valoarea estimata se calculeaza pe baza valorii estimate, fara TVA, a contractului de achizitie publica de servicii, inclusiv a oricaror eventuale premii sau plati catre participanti.


(2) In cazul concursului de solutii prevazut la art. 105 lit. b) , valoarea estimata se calculeaza prin raportare la valoarea totala a premiilor sau platilor catre participanti si include valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica de servicii care poate fi incheiat in temeiul dispozitiilor art. 104 alin. (7) , in cazul in care autoritatea contractanta si-a exprimat in anuntul de concurs intentia de a atribui acest contract.


Art. 14


In cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achizitii, valoarea estimata a achizitiei se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie publica subsecvente care se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achizitii pe intreaga sa durata.


Art. 15


In cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimata a achizitiei se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a activitatilor de cercetare si dezvoltare care urmeaza sa se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut in vedere, precum si a produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza sa fie realizate si achizitionate la sfarsitul parteneriatului respectiv.


Art. 16


In cazul contractelor de achizitie publica de lucrari valoarea estimata a achizitiei se calculeaza luand in considerare atat costul lucrarilor, cat si valoarea totala estimata a produselor si serviciilor puse la dispozitia contractantului de catre autoritatea contractanta, necesare pentru executarea lucrarilor.


Art. 17


(1) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze o lucrare sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizata pe loturi separate, valoarea estimata a achizitiei se determina luand in considerare valoarea globala estimata a tuturor loturilor.


(2) In cazul in care valoarea cumulata a loturilor este egala sau mai mare decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1) , procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplica pentru atribuirea fiecarui lot, indiferent de valoarea estimata a acestuia.


Art. 18


(1) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizata pe loturi separate, valoarea estimata a achizitiei se determina luand in considerare valoarea globala estimata a tuturor loturilor.


(2) In cazul in care valoarea cumulata a loturilor este egala sau mai mare decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1) , procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplica pentru atribuirea fiecarui lot.


(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) , prin produse similare se intelege acele produse care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) sunt destinate unor utilizari identice sau similare;


b) fac parte din gama normala de produse care sunt furnizate/comercializate de catre operatori economici cu activitate constanta in sectorul respectiv.


Art. 19


Prin exceptie de la prevederile art. 17 si 18, autoritatea contractanta poate aplica procedura simplificata sau, in conditiile art. 7 alin. (5) , achizitia directa, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica de 387.856 lei, in cazul achizitiei de produse sau servicii, sau mai mica de 4.848.200 lei, in cazul achizitiei de lucrari;


b) valoarea cumulata a loturilor pentru care este indeplinita conditia prevazuta la lit. a) si care sunt sau au fost atribuite in temeiul prezentului articol nu depaseste 20% din valoarea globala a tuturor loturilor in care a fost impartita lucrarea avuta in vedere, achizitia de produse similare ori serviciile avute in vedere.


Art. 20


In cazul contractelor de achizitie publica de produse sau de servicii cu caracter de regularitate ori care se intentioneaza sa fie reinnoite in cursul unei anumite perioade, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza pe baza urmatoarelor:


a) fie valoarea reala globala a tuturor contractelor similare succesive atribuite in ultimele 12 luni sau in anul bugetar anterior, ajustata, acolo unde este posibil, pentru a lua in considerare modificarile cantitative si valorice care pot surveni intr-un interval de 12 luni de la data contractului initial;


b) fie valoarea estimata globala a tuturor contractelor succesive atribuite intr-un interval de 12 luni de la prima livrare.


Art. 21


In cazul contractelor de achizitie publica de produse prin cumparare in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza in functie de durata contractului, astfel:


a) in cazul contractelor de achizitie publica incheiate pe durata determinata mai mica sau egala cu 12 luni, valoarea estimata este valoarea totala estimata pentru intreaga durata a contractului respectiv;


b) in cazul contractelor de achizitie publica incheiate pe durata determinata mai mare de 12 luni, valoarea estimata este valoarea totala estimata pentru intreaga durata a contractului respectiv la care se adauga valoarea reziduala estimata a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;


c) in cazul contractelor de achizitie publica incheiate pe durata nedeterminata sau in cazul in care durata acestora nu poate fi stabilita la data estimarii, valoarea estimata se calculeaza prin inmultirea cu 48 a valorii lunare a contractului.


Art. 22


In cazul contractelor de achizitie publica de servicii avand ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza pe baza primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite si a oricaror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.


Art. 23


In cazul contractelor de achizitie publica de servicii avand ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmeaza a fi platite, dobanzilor si a oricaror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.


Art. 24


In cazul contractelor de achizitie publica de servicii avand ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmeaza a fi platite si a oricaror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.


Art. 25


In cazul contractelor de achizitie publica de servicii care nu prevad un pret total, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza in functie de durata contractului, astfel:


a) in cazul contractelor de achizitie publica incheiate pe durata determinata mai mica sau egala cu 48 de luni, valoarea estimata este valoarea totala a contractului pentru intreaga durata a acestuia;


b) in cazul contractelor de achizitie publica incheiate pe durata nedeterminata sau pe durata determinata mai mare de 48 de luni, valoarea estimata se calculeaza prin inmultirea cu 48 a valorii lunare a contractului.


SECTIUNEA 5: Exceptari


SUBSECTIUNEA 1: Paragraful 1: Contracte din sectoarele de apa, energie, transporturi si servicii postale


Art. 26


(1) Prezenta lege nu se aplica:


a) contractelor de achizitie sectoriala, acordurilor-cadru sectoriale si concursurilor de solutii sectoriale atribuite sau organizate de autoritati contractante care au obligatia de a aplica prevederile legii privind achizitiile sectoriale;


b) contractelor de achizitie sectoriala, acordurilor-cadru sectoriale si concursurilor de solutii sectoriale excluse de la aplicarea dispozitiilor legii privind achizitiile sectoriale.


(2) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica, acordurilor-cadru si concursurilor de solutii atribuite sau organizate de o autoritate contractanta care furnizeaza servicii postale in sensul dispozitiilor legii privind achizitiile sectoriale in scopul desfasurarii urmatoarelor activitati:


a) servicii cu valoare adaugata in legatura cu posta electronica, furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea de mesaje de posta electronica inregistrata;


b) servicii financiare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 66100000-1 si 66720000-3 si al dispozitiilor legii privind achizitiile sectoriale, care includ, in principal, mandate postale si transferuri pe baza de conturi curente postale;


c) servicii filatelice;


d) servicii de logistica, constand in servicii care combina livrarea fizica si/sau depozitarea cu alte functii decat cele postale.


SUBSECTIUNEA 2: Paragraful 2: Exceptari specifice in domeniul comunicatiilor electronice


Art. 27


(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica, acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care au ca scop principal sa permita autoritatilor contractante sa furnizeze sau sa exploateze retele publice de comunicatii electronice ori sa furnizeze catre public unul sau mai multe servicii de comunicatii electronice.


(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) , notiunile retea publica de comunicatii electronice si serviciu de comunicatii electronice au intelesurile prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.


SUBSECTIUNEA 3: Paragraful 3: Contracte de achizitie publica/acorduri-cadru atribuite si concursuri de solutii organizate conform unor norme internationale


Art. 28


(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si concursurilor de solutii pe care autoritatea contractanta este obligata sa le atribuie sau sa le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevazute in prezenta lege:


a) instituite printr-un instrument juridic care creeaza obligatii juridice internationale, precum un acord international, incheiat in conformitate cu Tratatele, intre Romania si una sau mai multe tari terte sau subdiviziuni ale acestora, care vizeaza lucrari, produse sau servicii destinate implementarii sau exploatarii in comun a unui proiect de catre semnatari sau ca urmare a aplicarii unei proceduri specifice prevazute de legislatia europeana, in contextul programelor si proiectelor de cooperare teritoriala;


b) stabilite de catre o organizatie internationala.


(2) Autoritatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevazute la alin. (1) lit. a) existente in domeniul lor de activitate, incheiate in conformitate cu Tratatele.


(3) ANAP are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2) .


(4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractanta in conformitate cu regulile in materie de achizitii stabilite de o organizatie internationala ori de o institutie financiara internationala, in cazul in care contractele de achizitie publica/acordurile-cadru sau concursurile de solutii in cauza sunt finantate integral de organizatia ori institutia respectiva.


(5) In cazul contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si al concursurilor de solutii cofinantate in cea mai mare parte de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, partile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.


(6) In cazul contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si al concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate si care sunt atribuite ori se organizeaza conform unor norme internationale sunt aplicabile dispozitiile art. 39.


SUBSECTIUNEA 4: Paragraful 4: Exceptari specifice pentru contractele de servicii


Art. 29


(1) Prezenta lege nu se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:


a) cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;


b) cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, ori contractelor pentru spatiu de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;


c) servicii de arbitraj, mediere si alte forme de solutionare alternativa a disputelor;


d) oricare dintre serviciile juridice prevazute la alin. (3) ;


e) servicii financiare in legatura cu emisiunea, vanzarea, cumpararea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale bancilor centrale si operatiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiara si cu Mecanismul European de Stabilitate;


f) imprumuturi, indiferent daca sunt sau nu in legatura cu emisiunea, vanzarea, cumpararea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;


g) contracte de munca;


h) servicii de aparare civila, protectie civila si prevenirea pericolelor, prestate de persoane fara scop patrimonial, care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 si 85143000-3, cu exceptia serviciilor de ambulanta pentru transportul pacientilor;


i) servicii de transport public de calatori feroviar sau cu metroul.


(2) In sensul alin. (1) lit. b) :


a) notiunile serviciu media audiovizual si furnizor de servicii media au intelesurile prevazute la art. 1 alin. (1) pct. 1 si 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) notiunea program cuprinde atat programele avand intelesul prevazut la art. 1 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incluse intr-un serviciu de programe de televiziune, cat si programele incluse intr-un serviciu de programe de radiodifuziune si materialele pentru programe, iar notiunea material pentru programe are acelasi inteles cu notiunea program.


(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt urmatoarele:


a) asistenta si reprezentarea unui client de catre un avocat in sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, in cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei forme de solutionare alternativa a disputelor desfasurate in fata unei instante sau altui organism national de arbitraj ori de mediere sau de solutionare alternativa a disputelor in alta forma din Romania ori din alt stat sau in fata unei instante internationale de arbitraj ori de mediere sau de solutionare alternativa a disputelor in alta forma;


b) asistenta si reprezentarea unui client de catre un avocat in sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, in cadrul unor proceduri judiciare in fata instantelor de judecata sau a autoritatilor publice nationale din Romania ori din alt stat sau in fata instantelor de judecata ori a institutiilor internationale;


c) asistenta si consultanta juridica acordata de un avocat, anticipat sau in vederea pregatirii oricareia dintre procedurile prevazute la lit. a) si b) ori in cazul in care exista indicii concrete si o probabilitate ridicata ca speta in legatura cu care sunt acordate asistenta si consultanta juridica sa faca obiectul unor astfel de proceduri;


d) servicii de certificare si autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozitiilor legale;


e) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori - sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entitati desemnate de o instanta judecatoreasca nationala sau care sunt desemnati potrivit dispozitiilor legale sa indeplineasca sarcini specifice sub supravegherea si controlul instantelor judecatoresti;


f) servicii prestate de executorii judecatoresti.


SUBSECTIUNEA 5: Paragraful 5: Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv


Art. 30


Prezenta lege nu se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii de catre o autoritate contractanta unei alte autoritati contractante/ entitati contractante definite de legea privind achizitiile sectoriale sau unei asocieri de autoritati contractante/entitati contractante, in baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiaza pentru prestarea serviciilor respective in temeiul unor acte cu putere de lege sau acte administrative cu caracter normativ, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile TFUE.


SUBSECTIUNEA 6: Paragraful 6: Contracte de achizitii publice/acorduri-cadru incheiate intre entitati din sectorul public


Art. 31


(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractanta unei persoane juridice de drept privat sau de drept public in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) autoritatea contractanta exercita asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii;


b) mai mult de 80% din activitatile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de catre autoritatea contractanta care o controleaza sau de catre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractanta;


c) nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia formelor de participare a capitalului privat care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.


(2) In sensul alin. (1) lit. a) , se considera ca o autoritate contractanta exercita asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii atunci cand exercita o influenta determinanta atat asupra obiectivelor strategice, cat si asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat si de o alta persoana juridica, ea insasi controlata in acelasi mod de catre autoritatea contractanta.


(3) Prevederile alin. (1) se aplica si atunci cand o persoana juridica controlata care are calitatea de autoritate contractanta atribuie un contract autoritatii contractante care o controleaza sau unei alte persoane juridice controlate de aceeasi autoritate contractanta, sub conditia sa nu existe participare privata directa la capitalul persoanei juridice careia i se atribuie contractul, cu exceptia formelor de participare a capitalului privat care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.


(4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de catre o autoritate contractanta care nu exercita asupra acelei persoane juridice un control in sensul alin. (1) in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) autoritatea contractanta exercita in comun cu alte autoritati contractante asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii;


b) mai mult de 80% din activitatile respectivei persoane juridice sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de catre autoritatile contractante care o controleaza sau de catre alte persoane juridice controlate de aceleasi autoritati contractante;


c) nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia formelor de participare a capitalului privat care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.


(5) In sensul alin. (4) lit. a) , autoritatile contractante exercita in comun controlul asupra unei persoane juridice daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanti ai tuturor autoritatilor contractante participante, aceeasi persoana avand dreptul de a reprezenta mai multe sau toate autoritatile contractante participante;


b) autoritatile contractante sunt in masura sa exercite in comun o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice si a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;


c) persoana juridica controlata nu urmareste interese contrare celor ale autoritatilor contractante care o controleaza.


(6) Prezenta lege nu se aplica contractelor incheiate exclusiv intre doua sau mai multe autoritati contractante in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) contractul instituie sau pune in aplicare o cooperare intre autoritatile contractante participante, cu scopul de a asigura ca serviciile publice a caror realizare trebuie sa o asigure sunt prestate in vederea indeplinirii unor obiective comune;


b) punerea in aplicare a cooperarii are la baza exclusiv consideratii de interes public;


c) autoritatile contractante participante desfasoara pe piata libera mai putin de 20% din activitatile vizate de cooperare.


(7) Procentele prevazute la alin. (1) lit. b) , alin. (4) lit. b) si la alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzator bazat pe activitatea desfasurata, cum ar fi costurile suportate de persoana juridica sau de autoritatea contractanta, dupa caz, in legatura cu servicii, produse si lucrari din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.


(8) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (7) , din cauza datei la care persoana juridica sau autoritatea contractanta, dupa caz, a fost infiintata ori si-a inceput activitatea sau ca urmare a reorganizarii activitatilor sale, cifra de afaceri ori un alt indicator alternativ corespunzator bazat pe activitatea desfasurata, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele mentionate la alin. (1) lit. b) , alin. (4) lit. b) si la alin. (6) lit. c) pot li stabilite prin utilizarea unor metode estimative, in special prin utilizarea previziunilor de afaceri.


SUBSECTIUNEA 7: Paragraful 7: Alte exceptii


Art. 32


(1) Prezenta lege nu se aplica actelor juridice, altele decat contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, incheiate de o persoana care are calitatea de autoritate contractanta potrivit prezentei legi, cum ar fi acordarea de finantari rambursabile sau nerambursabile persoanelor fizice ori juridice in conditiile legislatiei speciale ori constituirea impreuna cu persoane fizice ori juridice de societati sau asocieri fara personalitate juridica in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.


(2) In cazul in care, indiferent de denumirea sau forma utilizata, actele juridice incheiate de persoane care au calitatea de autoritate contractanta potrivit prezentei legi reprezinta contracte de achizitie publica/acorduri-cadru, se aplica dispozitiile prezentei legi.


Art. 33


(1) Prezenta lege nu se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru structurile autoritatilor contractante care functioneaza pe teritoriul altor state atunci cand valoarea contractului este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) .


(2) Pentru atribuirea contractelor de achizitie publica care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) , autoritatea contractanta elaboreaza norme proprii care sa asigure aplicarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege.


SECTIUNEA 6: Achizitii mixte


Art. 34


(1) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile altor acte normative, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt sunt in mod obiectiv separabile, autoritatea contractanta are dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.


(2) In cazul in care, in temeiul alin. (1) , autoritatea contractanta alege sa atribuie contracte distincte pentru partile separate, regimul juridic si actul normativ care se aplica atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate in functie de caracteristicile fiecarei parti avute in vedere.


(3) In cazul in care, in temeiul alin. (1) , autoritatea contractanta alege sa atribuie un singur contract, cu exceptia situatiei in care sunt aplicabile dispozitiile art. 38, atribuirea contractului mixt se realizeaza potrivit dispozitiilor prezentei legi, indiferent de valoarea partilor care, daca ar fi cuprinse in contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ si indiferent de actul normativ care s-ar aplica partilor respective.


(4) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat elemente de achizitie de produse, lucrari sau servicii, cat si de concesiuni, dispozitiile prezentei legi se aplica atribuirii contractului exclusiv in situatiile in care valoarea estimata a partii/partilor din contract care reprezinta achizitie publica, calculata potrivit dispozitiilor art. 9-25, este egala sau depaseste pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1) .


(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) , atribuirea contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii efectuate in scopul desfasurarii unei activitati care face obiectul dispozitiilor legii privind achizitiile sectoriale se realizeaza potrivit dispozitiilor legii privind achizitiile sectoriale.


(6) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile altor acte normative, iar diferitele parti ale unui anumit contract nu sunt in mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil in functie de obiectul sau principal.


Art. 35


(1) Contractele care au ca obiect cel putin doua tipuri de achizitie publica, constand in lucrari, servicii sau produse, pentru a caror atribuire se aplica dispozitiile prezentei legi se atribuie in conformitate cu dispozitiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de achizitie care constituie obiectul principal al contractului in cauza.


(2) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cat si alte servicii, precum si in cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii, cat si produse, obiectul principal se determina in functie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.


SECTIUNEA 7: Situatii speciale


SUBSECTIUNEA 1: Paragraful 1: Servicii de cercetare si dezvoltare


Art. 36


Prezenta lege se aplica contractelor de achizitie publica de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, autoritatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati; si


b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre autoritatea contractanta.


SUBSECTIUNEA 2: Paragraful 2: Aparare si securitate


Art. 37


(1) Prezenta lege se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale, cu exceptia celor pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, si a celor pentru care nu se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau art. 56 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.


(2) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale care nu sunt exceptate in temeiul alin. (1) , in masura in care protectia intereselor esentiale de securitate ale statului nu poate fi garantata doar prin masuri mai putin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care autoritatea contractanta le pune la dispozitie in cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispozitiilor prezentei legi.


(3) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale care nu sunt exceptate in temeiul alin. (1) , in masura in care aplicarea prezentei legi ar obliga autoritatea contractanta sa furnizeze informatii a caror divulgare este contrara intereselor esentiale ale securitatii nationale potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE.


(4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru sau concursurilor de solutii in legatura cu care este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:


a) atribuirea si executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau a concursului de solutii reprezinta informatii secrete de stat, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia informatiilor clasificate;


b) atribuirea si executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau a concursului de solutii necesita impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului, cu conditia ca acestea sa nu poata fi garantate prin masuri mai putin invazive, cum ar fi cerintele prevazute la alin. (2) .


SUBSECTIUNEA 3: Paragraful 3: Achizitii mixte care implica aspecte de aparare sau securitate


Art. 38


(1) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt sunt in mod obiectiv separabile, autoritatea contractanta are dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.


(2) In cazul in care, in temeiul alin. (1) , autoritatea contractanta alege sa atribuie contracte distincte pentru partile separate, regimul juridic care se aplica atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte distincte este cel determinat in functie de caracteristicile fiecarei parti avute in vedere.


(3) In cazul in care, in temeiul alin. (1) , autoritatea contractanta alege sa atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic aplicabil atribuirii contractului respectiv se aplica urmatoarele criterii:


a) atunci cand o parte a contractului face obiectul actelor normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective;


b) atunci cand o parte a contractului face obiectul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective.


(4) Dispozitiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor si exceptiilor prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.


(5) In cazul in care, in legatura cu un anumit contract, sunt aplicabile atat dispozitiile alin. (3) lit. a) , cat si ale alin. (3) lit. b) , se aplica dispozitiile alin. (3) lit. a) .


(6) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luata de autoritatea contractanta in temeiul alin. (1) in scopul exceptarii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.


(7) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt nu sunt in mod obiectiv separabile, contractul poate fi atribuit in conformitate cu dispozitiile actelor normative emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, daca include elemente in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE, sau in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, in caz contrar.


SUBSECTIUNEA 4: Paragraful 4: Contracte de achizitie publica/acorduri-cadru si concursuri de solutii care implica aspecte de aparare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internationale


Art. 39


(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate nationala si pe care autoritatea contractanta este obligata sa le atribuie ori sa le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevazute in prezenta lege, stabilite in unul dintre urmatoarele moduri:


a) printr-un acord sau intelegere internationala, incheiat in conformitate cu Tratatele, intre Romania si una ori mai multe tari terte sau subdiviziuni ale acestora, care vizeaza lucrari, produse sau servicii destinate implementarii ori exploatarii in comun a unui proiect de catre semnatari;


b) printr-un acord sau un aranjament international referitor la stationarea de trupe si care vizeaza operatorii economici ai unui stat membru sau ai unei tari terte;


c) de catre o organizatie internationala.


(2) Autoritatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevazute la alin. (1) lit. a) existente in domeniul lor de activitate.


(3) ANAP are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2) .


(4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate nationala si care sunt atribuite sau organizate de autoritatea contractanta in conformitate cu regulile in materie de achizitii stabilite de o organizatie internationala ori de o institutie financiara internationala, in cazul in care contractele de achizitie publica/acordurile-cadru sau concursurile de solutii in cauza sunt finantate integral de organizatia ori institutia respectiva.


(5) In cazul contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru si al concursurilor de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate cofinantate in cea mai mare parte de o organizatie internationala ori de o institutie financiara internationala, partile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.


SECTIUNEA 8: Activitati de achizitie centralizate si achizitii comune ocazionale


SUBSECTIUNEA 1: Paragraful 1: Activitati de achizitie centralizata


Art. 40


Infiintarea de unitati de achizitii centralizate si situatiile si conditiile in care autoritati contractante achizitioneaza produse sau servicii de la unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate, precum si in care unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate atribuie contracte de achizitie publica/incheie acorduri-cadru de lucrari, produse sau servicii destinate altor autoritati contractante se stabilesc prin hotarare a Guvernului, respectiv prin hotarare a autoritatilor deliberative locale.


Art. 41


(1) Autoritatea contractanta nu aplica dispozitiile prezentei legi pentru achizitiile care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:


a) au ca obiect produse sau servicii achizitionate de la o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate;


b) au ca obiect lucrari, produse sau servicii achizitionate in temeiul unor contracte atribuite de catre o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate;


c) au ca obiect lucrari, produse sau servicii a caror achizitie se realizeaza prin utilizarea unui sistem dinamic de achizitii administrat de o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate;


d) au ca obiect lucrari, produse sau servicii achizitionate printr-un acord-cadru incheiat de o unitate de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate, in masura in care identitatea autoritatii contractante a fost prevazuta in cuprinsul anuntului de participare publicat in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru organizate de catre unitatea de achizitii centralizate.


(2) In cazul prevazut la alin. (1) , autoritatea contractanta are obligatia de a aplica dispozitiile prezentei legi numai in ceea ce priveste activitatile pe care le realizeaza ea insasi, cum ar fi:


a) atribuirea unui contract in cadrul unui sistem dinamic de achizitii care este administrat de catre o unitate de achizitii centralizate;


b) incheierea unui contract subsecvent prin reluarea competitiei in executarea unui acord-cadru incheiat de catre o unitate de achizitii centralizate;


c) stabilirea, in conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) si c) , a operatorilor economici parte a acordului-cadru care indeplinesc o anumita activitate in executarea unui acord-cadru incheiat de catre o unitate de achizitii centralizate.


Art. 42


Toate procedurile de atribuire organizate de o unitate de achizitii centralizate se realizeaza prin mijloace electronice de comunicare, in conformitate cu prevederile art. 64-66 si ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art. 43


(1) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci cand, in conditiile stabilite prin hotararea prevazuta la art. 40, atribuie unei unitati de achizitii centralizate un contract de achizitie publica de servicii avand ca obiect furnizarea de activitati de achizitie centralizate.


(2) Contractele de achizitie publica de servicii prevazute la alin. (1) pot include si furnizarea de activitati de achizitie auxiliare.


(3) Atribuirea contractelor de achizitii publice de servicii privind furnizarea de activitati de achizitie auxiliare altfel decat de catre o unitate de achizitii centralizate potrivit alin. (2) se realizeaza prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege in cazul contractelor de achizitie publica de servicii.


(4) Dispozitiile prezentei legi nu sunt aplicabile in cazul in care o unitate de achizitii centralizate furnizeaza activitati de achizitie centralizate sau un furnizor de servicii de achizitie furnizeaza activitati de achizitie auxiliare pentru o autoritate contractanta altfel decat in temeiul unui contract de achizitie publica.


SUBSECTIUNEA 2: Paragraful 2: Achizitii comune ocazionale


Art. 44


(1) Doua sau mai multe autoritati contractante pot conveni sa efectueze in comun anumite achizitii specifice.


(2) In cazul in care o procedura de achizitie publica este organizata in intregime in comun, in numele si pe seama tuturor autoritatilor contractante prevazute la alin. (1) , acestea sunt responsabile in mod solidar pentru indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul prezentei legi.


(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul in care o singura autoritate contractanta organizeaza procedura de atribuire, actionand atat in nume propriu, cat si in numele si pe seama celorlalte autoritati contractante prevazute la alin. (1) .


(4) In cazul in care o procedura de achizitie publica nu este organizata in intregime in numele si pe seama autoritatilor contractante prevazute la alin. (1) , acestea sunt responsabile in mod solidar numai cu privire la activitatile efectuate in comun.


(5) In cazul prevazut la alin. (4) , fiecare autoritate contractanta este responsabila in mod individual pentru indeplinirea obligatiilor sale in temeiul prezentei legi in ceea ce priveste activitatile pe care le realizeaza in nume propriu.


SECTIUNEA 9: Achizitii care implica autoritati contractante din alte state membre


Art. 45


(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 31, autoritatile contractante nationale pot actiona in comun cu autoritati contractante din alte state membre pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in conformitate cu dispozitiile art. 46-48.


(2) Autoritatile contractante nationale nu vor folosi mijloacele si instrumentele reglementate de dispozitiile art. 46-48 in scopul evitarii aplicarii normelor imperative nationale de drept public care, in conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se aplica statutului sau activitatilor acestora.


Art. 46


(1) Autoritatile contractante nationale au dreptul de a utiliza activitatile de achizitie centralizate furnizate de o unitate de achizitii centralizate dintr-un alt stat membru.


(2) Furnizarea activitatilor de achizitie centralizate de catre o unitate de achizitii centralizate dintr-un alt stat membru se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale a statului membru in care este situata unitatea de achizitii centralizate.


(3) Dispozitiile legislatiei nationale a statului membru in care este situata unitatea de achizitii centralizate se aplica, de asemenea, pentru:


a) atribuirea unui contract in cadrul unui sistem dinamic de achizitii;


b) incheierea unui contract subsecvent prin reluarea competitiei in executarea unui acord-cadru;


c) stabilirea, in conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) lit. a) si c) , a operatorilor economici parte a acordului-cadru care indeplinesc o anumita activitate.


(4) Autoritatile contractante nationale pot, impreuna cu autoritati contractante din alte state membre, sa atribuie in comun un contract de achizitie publica, sa incheie un acord-cadru sau sa administreze un sistem dinamic de achizitii, precum si, in masura in care identitatea autoritatilor contractante a fost prevazuta in cuprinsul anuntului de participare publicat in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, sa incheie contracte in executarea acordului-cadru sau in cadrul sistemului dinamic de achizitii.


(5) In cazul prevazut la alin. (4) si cu exceptia situatiei in care elementele necesare sunt stabilite printr-un acord international incheiat intre Romania si statul membru in cauza, autoritatile contractante participante incheie un acord prin care stabilesc:


a) responsabilitatile partilor si dispozitiile de drept national aplicabile;


b) aspectele de organizare interna a procedurii de atribuire, inclusiv organizarea procedurii, repartizarea lucrarilor, produselor sau serviciilor care urmeaza sa fie achizitionate si incheierea contractelor.


Art. 47


(1) Autoritatea contractanta participanta la o achizitie realizata in conformitate cu dispozitiile art. 46 alin. (4) nu are obligatia de a aplica dispozitiile prezentei legi atunci cand achizitioneaza lucrari, produse sau servicii care fac obiectul achizitiei de la autoritatea contractanta responsabila pentru organizarea procedurii de atribuire.


(2) Autoritatile contractante participante la o achizitie realizata in conformitate cu dispozitiile art. 46 alin. (4) pot stabili, potrivit dispozitiilor art. 46 alin. (5) lit. a) , repartizarea responsabilitatilor specifice intre acestea si pot conveni asupra aplicarii legislatiei nationale interne a oricaruia dintre statele membre unde sunt situate autoritatile contractante participante.


(3) Modul de repartizare a responsabilitatilor si legislatia nationala aplicabila se mentioneaza in documentatia de atribuire pentru contractele de achizitie publica atribuite in comun in conformitate cu dispozitiile art. 46 alin. (4) .


Art. 48


(1) In cazul in care mai multe autoritati contractante din Romania si alte state membre au infiintat o entitate comuna, inclusiv o grupare europeana de cooperare teritoriala in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT) sau o alta entitate in temeiul dreptului Uniunii Europene, autoritatile contractante participante convin, prin decizie a organismului competent al entitatii comune, asupra aplicarii dispozitiilor de drept national in materie de achizitii publice ale unuia dintre urmatoarele state membre:


a) statul membru in care entitatea comuna isi are sediul;


b) statul membru in care entitatea comuna isi desfasoara activitatile.


(2) Acordul prevazut la alin. (1) poate produce efecte pe o perioada nedeterminata, atunci cand este incorporat in actul constitutiv al entitatii comune, sau poate fi limitat la o perioada determinata, anumite tipuri de contracte ori una sau mai multe atribuiri de contracte individuale.


CAPITOLUL II: Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire


SECTIUNEA 1: Operatori economici


Art. 49


(1) Autoritatile contractante au obligatia sa acorde operatorilor economici un tratament egal si nediscriminatoriu si sa actioneze intr-o maniera transparenta si proportionala.


(2) In masura in care intra sub incidenta anexelor 1, 2, 4 si 5, 6 si 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la AAP si a celorlalte acorduri internationale care prevad obligatii in sarcina Uniunii Europene, autoritatile contractante acorda lucrarilor, produselor, serviciilor si operatorilor economici ai semnatarilor acestor acorduri un tratament egal cu cel acordat lucrarilor, produselor, serviciilor si operatorilor economici din Uniunea Europeana.


Art. 50


(1) Autoritatile contractante nu vor concepe sau structura achizitiile ori elemente ale acestora cu scopul exceptarii acestora de la aplicarea dispozitiilor prezentei legi ori al restrangerii artificiale a concurentei.


(2) In sensul alin. (1) , se considera ca exista o restrangere artificiala a concurentei in cazul in care achizitia ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul de a favoriza ori dezavantaja in mod nejustificat anumiti operatori economici.


Art. 51


(1) Autoritatea contractanta precizeaza in documentatia de atribuire reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica ori sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective.


(2) In cazul prevazut la alin. (1) , autoritatea contractanta are totodata obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.


Art. 52


(1) Operatorii economici care, potrivit legislatiei statului in care sunt stabiliti, au dreptul sa presteze o anumita activitate inclusa in obiectul achizitiei nu pot fi respinsi numai pe motiv ca, in temeiul legislatiei statului membru in care se atribuie contractul, sunt obligati sa fie persoane fizice sau persoane juridice.


(2) In cazul contractelor de achizitie publica de servicii, al contractelor de achizitie publica de lucrari si al contractelor de achizitie publica de produse care includ si servicii sau lucrari ori operatiuni de amplasare si de instalare, autoritatea contractanta poate obliga persoanele juridice sau alte entitati constituite intr-o alta forma de organizare prevazuta de dispozitiile legale sa indice, in cadrul ofertelor ori solicitarilor de participare, numele si calificarile profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului in cauza.


Art. 53


(1) Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevazute la art. 68, in calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/tert sustinator/subcontractant, operatorii economici definiti la art. 3 alin. (1) lit. jj) .


(11) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/tert sustinator/subcontractant, care nu se incadreaza in definitia de la art. 3 alin. (1) lit. jj) , fara a mai fi necesara verificarea incadrarii in prevederile art. 164, 165 si 167.


(2) In vederea respectarii principiilor transparentei si tratamentului egal, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligatia de a comunica datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, in situatia in care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator.


(3) Reprezentantul legal al operatorului economic depune o declaratie pe propria raspundere cu privire la detinatorii/beneficiarii reali ai actiunilor la purtator, sub sanctiunile prevazute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 54


(1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participa in comun la procedura de atribuire sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea unei oferte ori a unei solicitari de participare.


(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica, cu conditia ca acest lucru sa fi fost prevazut in anuntul de participare si documentatia de atribuire si in masura in care o astfel de modificare este necesara pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica.


(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire, atunci cand este necesar si justificat din motive obiective, modul in care operatorii economici urmeaza sa indeplineasca cerintele referitoare la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala in cazul participarii in comun la procedura de atribuire, cu respectarea principiului proportionalitatii.


(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire anumite conditii specifice privind executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru in cazul in care operatorii economici participa in comun la procedura de atribuire, diferite de cele aplicabile ofertantilor individuali, justificate de motive obiective si cu respectarea principiului proportionalitatii.


(5) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinte standard in legatura cu modalitatile de indeplinire de catre operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire a cerintelor referitoare la capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala.


Art. 55


(1) Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta ori in solicitarea de participare:


a) categoriile de servicii/lucrari din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, precum si procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta ca fiind realizate de catre subcontractanti; si


b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.


(2) Subcontractantii propusi in oferta sau implicati/declarati ulterior semnarii contractului trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1) .


SECTIUNEA 2: Contracte rezervate


Art. 56


(1) Autoritatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economie sociala.


(2) In anuntul/invitatia de participare autoritatea contractanta precizeaza explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.


SECTIUNEA 3: Confidentialitate


Art. 57


(1) Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile din propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost transmise de operatorii economici indicate si dovedite de acestia ca fiind confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.


(2) Dispozitiile alin. (1) nu afecteaza obligatiile autoritatii contractante prevazute la art. 145 si 215 in legatura cu transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire si, respectiv, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire catre candidati/ ofertanti.


(3) Autoritatea contractanta poate impune operatorilor economici anumite cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe durata intregii proceduri de atribuire.


(4) Operatorii economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) .


SECTIUNEA 4: Reguli de evitare a conflictului de interese


Art. 58


Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.


Art. 59


In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului autoritatii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.


Art. 60


(1) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:


a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;


b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;


c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;


d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;


e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.


f) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator nu respecta prevederile art. 53 alin. (2) si (3) .


(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) , prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.


Art. 61


Ofertantul declarat castigator cu care autoritatea contractanta a incheiat contractul de achizitie publica nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.


Art. 62


(1) In cazul in care autoritatea contractanta identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a prezenta candidatului/ofertantului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia autoritatii contractante, sunt de natura sa duca la un conflict de interese.


(2) In cazul prevazut la alin. (1) , autoritatea contractanta solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.


(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2) , autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.


Art. 63


(1) Autoritatea contractanta precizeaza in documentele achizitiei numele persoanelor cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.


(2) Autoritatea contractanta publica prin mijloace electronice denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/tertului sustinator, in termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limita de depunere a solicitarilor de participare/ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, in cazul carora se publica doar numele.


SECTIUNEA 5: Reguli aplicabile comunicarilor


Art. 64


(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.


(2) Instrumentele si dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice, precum si caracteristicile tehnice ale acestora trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general, trebuie sa asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si sa nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , comunicarea verbala poate fi utilizata pentru alte comunicari decat cele privind elementele esentiale ale unei proceduri de atribuire, cu conditia consemnarii in scris a principalelor elemente ale continutului comunicarii verbale, cu conditia respectarii procedurilor de atribuire, cu informarea tuturor participantilor.


(4) In sensul dispozitiilor alin. (3) , elementele esentiale ale procedurii de atribuire includ documentele achizitiei, solicitarile de participare si ofertele.


(5) Continutul comunicarilor verbale cu ofertantii care ar putea avea un impact semnificativ asupra continutului si evaluarii ofertelor se consemneaza prin mijloace corespunzatoare, cum ar fi minute, inregistrari audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicarii.


Art. 65


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura protejarea integritatii datelor, a confidentialitatii ofertelor si a solicitarilor de participare in cadrul tuturor operatiunilor de comunicare, transmitere si stocare a informatiilor.


(2) Continutul ofertelor si al solicitarilor de participare, precum si cel al planurilor/proiectelor in cazul concursurilor de solutii este confidential pana la publicarea raportului procedurii.


(3) Autoritatea contractanta ia cunostinta de continutul ofertelor, al solicitarilor de participare sau al planurilor/proiectelor in cazul concursurilor de solutii numai de la data stabilita pentru deschiderea acestora.


Art. 66


(1) Autoritatea contractanta are dreptul, daca este necesar, sa impuna utilizarea unor instrumente si dispozitive care nu sunt disponibile cu caracter general, cu conditia sa ofere mijloace alternative de acces.


(2) Autoritatea contractanta ofera mijloace alternative de acces adecvate daca se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:


a) ofera acces direct, liber, complet si gratuit, prin mijloace electronice, la instrumentele si dispozitivele prevazute la alin. (1) de la data publicarii anuntului de participare; in cuprinsul anuntului de participare se specifica adresa de internet la care sunt accesibile aceste instrumente si dispozitive;


b) asigura ca operatorii economici care nu au acces la instrumentele si dispozitivele prevazute la alin. (1) si nici posibilitatea de a le obtine in termenele stabilite, cu conditia ca lipsa accesului sa nu poata fi atribuita operatorului economic in cauza, pot avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea unor dispozitive provizorii puse la dispozitie cu titlu gratuit online;


c) asigura disponibilitatea unei metode alternative pentru depunerea electronica a ofertelor.


Art. 67


Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc, cu luarea in considerare a progresului tehnologic, urmatoarele:


a) situatiile si conditiile in care este permisa folosirea altor mijloace de comunicare decat cele electronice;


b) regulile si cerintele care trebuie indeplinite de dispozitivele si instrumentele utilizate in legatura cu transmiterea si primirea ofertelor, a solicitarilor de participare sau a planurilor/proiectelor in cazul concursurilor de solutii, inclusiv situatiile si conditiile in care poate fi solicitata sau este necesara utilizarea semnaturii electronice extinse, precum si modalitatile de implementare a acesteia;


c) utilizarea unor standarde tehnice specifice in vederea asigurarii interoperabilitatii instrumentelor si dispozitivelor utilizate pentru comunicarea electronica.


CAPITOLUL III: Modalitati de atribuire


SECTIUNEA 1: Procedurile de atribuire


SUBSECTIUNEA 1: Paragraful 1: Aplicarea procedurilor de atribuire


Art. 68


(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de solutii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat valorile prevazute la art. 7 alin. (5) , sunt urmatoarele:


a) licitatia deschisa;


b) licitatia restransa;


c) negocierea competitiva;


d) dialogul competitiv;


e) parteneriatul pentru inovare;


f) negocierea fara publicare prealabila;


g) concursul de solutii;


h) procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;


i) procedura simplificata.


(2)


- Art. 68, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1, subsectiunea 1 a fost abrogat la 13-iul-2020 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 114/2020


Art. 69


(1) Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) , prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , autoritatea contractanta are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare in conditiile prevazute la art. 95-103.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedurile de negociere competitiva si dialog competitiv numai in cazurile si conditiile prevazute la art. 70.


(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare exclusiv in cazurile si conditiile prevazute la art. 104.


(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. j) si art. 105-110.


(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice in conditiile prevazute la art. 111 si 112.


Art. 70


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv in cazul achizitionarii de lucrari, produse sau servicii, daca se indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:


a) necesitatile autoritatii contractante nu pot fi asigurate fara adaptarea solutiilor disponibile in mod rapid pe piata;


b) lucrarile, produsele sau serviciile includ solutii de proiectare sau solutii inovatoare;


c) contractul nu poate fi atribuit fara negocieri prealabile din cauza unor circumstante specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridica si financiara ori din cauza riscurilor legate de acestea;


d) specificatiile tehnice nu pot fi definite cu suficienta precizie de catre autoritatea contractanta prin trimitere la un standard, o evaluare tehnica europeana, o specificatie tehnica comuna sau o referinta tehnica.


(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri simplificate, de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.


(3) In cazul prevazut la alin. (2) , autoritatea contractanta are dreptul de a nu publica un anunt de participare daca invita la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanti care, in cadrul procedurii simplificate, de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, derulate anterior, au indeplinit criteriile de calificare si au depus oferte in conformitate cu cerintele formale ale procedurii de atribuire.


SUBSECTIUNEA 2: Paragraful 2: Licitatia deschisa


Art. 71


In cadrul procedurii de licitatie deschisa orice operator economic are dreptul de a depune oferta in urma publicarii unui anunt de participare.


Art. 72


Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) si (3) , prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.


Art. 73


(1) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa obligatorie.


(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.


Art. 74


(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 35 de zile.


(2) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) la cel putin 15 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) anuntul de intentie a inclus toate informatiile necesare pentru anuntul de participare, in masura in care informatiile respective erau disponibile in momentul publicarii anuntului de intentie;


b) anuntul de intentie a fost transmis spre publicare cu o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare.


(3) In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre autoritatea contractanta, face imposibil de respectat perioada prevazuta la alin. (1) , autoritatea contractanta poate stabili o perioada redusa pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mica de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.


(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevazuta la alin. (1) in cazul in care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice, in conditiile prezentei legi.


Art. 75


Ofertantul depune oferta elaborata in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentele achizitiei, insotita de documentele sau de documentul unic de achizitie european, in conformitate cu dispozitiile art. 193-197, dupa caz, care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta.


SUBSECTIUNEA 3: Paragraful 3: Licitatia restransa


Art. 76


In cadrul procedurii de licitatie restransa orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferta in etapa ulterioara.


Art. 77


Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) si (3) , prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.


Art. 78


(1) Procedura de licitatie restransa se desfasoara in doua etape obligatorii:


a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;


b) etapa depunerii ofertelor de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.


(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a) , autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte in etapa a doua, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile sau regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite sa depuna oferte in etapa a doua a procedurii si, daca este cazul, numarul maxim.


(4) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5.


(5) Atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare.


(6) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a) , autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.


(7) Autoritatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4) .


(8) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4) , autoritatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 213.


(9) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si selectie.


(10) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.


Art. 79


(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.


(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 30 de zile.


(3) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) anuntul de intentie a inclus toate informatiile necesare pentru anuntul de participare, in masura in care informatiile respective erau disponibile in momentul publicarii anuntului de intentie;


b) anuntul de intentie a fost transmis spre publicare cu o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare.


(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevazuta la alin. (2) in cazul in care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice, in conditiile prezentei legi.


(5) In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre autoritatea contractanta, face imposibil de respectat perioadele prevazute la alin. (1) sau (2) ori cea rezultata in urma aplicarii alin. (3) , autoritatea contractanta poate stabili:


a) o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare, care nu poate fi mai mica de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare;


b) o perioada redusa pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mica de 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.


SUBSECTIUNEA 4: Paragraful 4: Negocierea competitiva


Art. 80


In cadrul procedurii de negociere competitiva orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.


Art. 81


Negocierea competitiva se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) si (3) , prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.


Art. 82


(1) Procedura de negociere competitiva se desfasoara, de regula, in doua etape obligatorii:


a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;


b) etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 83 alin. (2) si negocierile in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.


(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a) , autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile sau regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite sa depuna oferte initiale in etapa a doua a procedurii si, daca este cazul, numarul maxim.


(4) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.


(5) Atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare.


(6) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a) , autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.


(7) Autoritatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4) .


(8) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, conform dispozitiilor alin. (4) , autoritatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 213.


(9) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si selectie.


(10) Autoritatea contractanta poate atribui contractul de achizitie publica/acordul-cadru pe baza ofertelor initiale, fara negociere, in cazul in care si-a rezervat aceasta posibilitate prin anuntul de participare.


(11) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.


Art. 83


(1) In cuprinsul documentatiei de atribuire autoritatea contractanta defineste obiectul achizitie prin descrierea necesitatilor autoritatii contractante si a caracteristicilor solicitate pentru produsele, lucrarile sau serviciile care urmeaza a fi achizitionate si stabileste criteriul de atribuire si factorii de evaluare a ofertelor.


(2) In cadrul descrierii elementelor prevazute la alin. (1) , autoritatea contractanta stabileste care sunt cerintele minime in legatura cu acestea pe care ofertele trebuie sa le indeplineasca.


(3) Informatiile furnizate prin documentatia de atribuire trebuie sa fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici sa determine natura si obiectul general al achizitiei si, pe baza acestora, sa decida transmiterea unei solicitari de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.


Art. 84


(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.


(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data limita de depunere a ofertelor initiale este de cel putin 30 de zile.


(3) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) anuntul de intentie a inclus toate informatiile necesare pentru anuntul de participare, in masura in care informatiile respective erau disponibile in momentul publicarii anuntului de intentie;


b) anuntul de intentie a fost transmis spre publicare cu o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare.


(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor initiale prevazuta la alin. (2) in cazul in care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice, in conditiile prezentei legi.


(5) In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre autoritatea contractanta, face imposibil de respectat perioadele prevazute la alin. (1) sau (2) ori cea rezultata in urma aplicarii alin. (4) , autoritatea contractanta poate stabili:


a) o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare, care nu poate fi mai mica de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare;


b) o perioada redusa pentru depunerea ofertelor initiale, care nu poate fi mai mica de 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.


Art. 85


(1) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 82 alin. (10) , autoritatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.


(2) Cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 83 alin. (2) , criteriul de atribuire si factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.


(3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal fata de toti ofertantii si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanti un avantaj in raport cu ceilalti.


(4) Autoritatea contractanta informeaza in scris toti ofertantii ale caror oferte nu au fost eliminate din competitie potrivit alin. (8) si (9) in legatura cu orice modificari ale specificatiilor tehnice sau ale altor documente ale achizitiei, cu exceptia prevederilor referitoare la cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 83 alin. (2) , care nu pot fi modificate.


(5) In urma modificarilor prevazute la alin. (4) , autoritatea contractanta acorda o perioada suficienta ofertantilor pentru modificarea ofertelor si retransmiterea ofertelor modificate, daca este cazul.


(6) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti participanti informatii confidentiale comunicate de un candidat sau ofertant care participa la negocieri, fara acordul scris al acestuia.


(7) Acordul prevazut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.


(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de oferte care urmeaza sa fie negociate.


(9) Reducerea numarului de oferte potrivit dispozitiilor alin. (8) se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare sau alt document al achizitiei.


(10) Aplicarea optiunii prevazute la alin. (8) trebuie indicata de autoritatea contractanta in cadrul anuntului de participare sau al altui document al achizitiei.


(11) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie negocierile, aceasta ii informeaza pe ofertantii ramasi in competitie si stabileste un termen pentru depunerea unor oferte noi sau revizuite, care reprezinta ofertele finale.


(12) Autoritatea contractanta verifica daca ofertele finale prevazute la alin. (11) respecta cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 83 alin. (2) si celelalte cerinte prevazute in documentatia de atribuire, evalueaza ofertele finale si atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.


SUBSECTIUNEA 5: Paragraful 5: Dialogul competitiv


Art. 86


In cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidatii ramasi la sfarsitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.


Art. 87


Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) si (3) , prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.


Art. 88


(1) Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:


a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;


b) etapa dialogului cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;


c) etapa depunerii ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.


(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a) , autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa participe in etapa de dialog, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile sau regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite in etapa a doua a procedurii si, daca este cazul, numarul maxim.


(4) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.


(5) Atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare.


(6) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a) , autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.


(7) Autoritatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4) .


(8) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4) , autoritatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 213.


(9) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si selectie.


(10) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. b) , autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie o invitatie de depunere a ofertelor finale.


Art. 89


Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.


Art. 90


(1) Autoritatea contractanta isi stabileste necesitatile si cerintele prin anuntul de participare si le defineste in cadrul anuntului de participare si/sau al unui document descriptiv.


(2) Autoritatea contractanta stabileste si defineste in cadrul anuntului de participare si/sau al documentului descriptiv prevazut la alin. (1) criteriul de atribuire si factorii de evaluare alesi, precum si un termen orientativ pentru desfasurarea procedurii de atribuire.


(3) Criteriile de atribuire utilizate in cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 187 alin. (3) lit. a) si b) .


Art. 91


(1) Autoritatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.


(2) Numai candidatii selectati de autoritatea contractanta in urma finalizarii etapei prevazute la art. 88 alin. (1) lit. a) pot participa la etapa dialogului.


(3) In cadrul dialogului autoritatea contractanta si candidatii selectati pot discuta toate aspectele referitoare la achizitie.


(4) Pe durata dialogului, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal fata de toti candidatii si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidati un avantaj in raport cu ceilalti.


(5) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti candidati solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un candidat care participa la dialog, fara acordul scris al acestuia.


(6) Acordul prevazut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.


Art. 92


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.


(2) Reducerea numarului de solutii potrivit dispozitiilor alin. (1) se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare si/sau documentul descriptiv prevazut la art. 90 alin. (1) .


(3) Aplicarea optiunii prevazute la alin. (1) trebuie indicata de autoritatea contractanta in cadrul anuntului de participare si/sau al documentului descriptiv prevazut la art. 90 alin. (1) .


(4) Autoritatea contractanta continua dialogul pana cand este in masura sa identifice solutia/solutiile apte sa satisfaca necesitatile sale.


(5) Dupa ce a declarat incheiata etapa dialogului si a informat in acest sens candidatii ramasi in competitie, autoritatea contractanta ii invita pe fiecare dintre acestia sa depuna ofertele finale pe baza solutiei sau solutiilor prezentate si specificate in cursul dialogului.


(6) Ofertele finale prevazute la alin. (5) cuprind toate elementele solicitate si necesare pentru realizarea proiectului.


(7) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.


(8) Clarificarile, precizarile si imbunatatirile prevazute la alin. (7) , precum si orice informatii suplimentare transmise de ofertant nu pot sa conduca la modificarea elementelor esentiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesitatilor si cerintelor stabilite in anuntul de participare si/sau documentul descriptiv prevazut la art. 90 alin. (1) , in cazul in care modificarea acestor elemente, necesitati si cerinte este susceptibila a denatura concurenta sau a avea un efect discriminatoriu.


Art. 93


(1) Autoritatea contractanta evalueaza ofertele primite pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare si/sau in documentul descriptiv prevazut la art. 90 alin. (1) .


(2) La solicitarea autoritatii contractante se pot desfasura negocieri cu ofertantul a carui oferta finala a fost desemnata ca prezentand cel mai bun raport calitate-pret in urma aplicarii factorilor de evaluare stabiliti de autoritatea contractanta, avand ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor termeni sau conditii incluse in oferta in vederea stabilirii clauzelor contractului, cu conditia ca aceste negocieri sa nu conduca la modificari substantiale ale aspectelor esentiale ale ofertei sau ale achizitiei publice, inclusiv ale necesitatilor si cerintelor stabilite prin anuntul de participare sau documentul descriptiv prevazut la art. 90 alin. (1) , si sa nu riste sa denatureze concurenta sau sa conduca la discriminare.


Art. 94


Autoritatea contractanta poate prevedea prime sau plati pentru participantii la dialog in conditiile stabilite prin documentele achizitiei.


SUBSECTIUNEA 6: Paragraful 6: Parteneriatul pentru inovare


Art. 95


In cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.


Art. 96


Parteneriatul pentru inovare se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) si (3) , prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.


Art. 97


(1) Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in trei etape:


a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;


b) etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 98 alin. (3) ;


c) etapa negocierilor in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.


(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a) , autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de selectie si regulile obiective si nediscriminatorii pe care intentioneaza sa le aplice pentru selectia candidatilor, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa-i invite in etapa a doua a procedurii si, dupa caz, numarul maxim.


(4) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de trei.


(5) Atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de calificare si selectie prevazute in anuntul de participare.


(6) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a) , autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.


(7) Autoritatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua cel putin un numar de candidati egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4) .


(8) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4) , autoritatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 213.


(9) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. b) , autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor o invitatie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.


Art. 98


(1) Autoritatea contractanta aplica parteneriatul pentru inovare atunci cand identifica necesitatea dezvoltarii si achizitiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfacuta de solutiile disponibile pe piata la un anumit moment.


(2) In cuprinsul documentatiei de atribuire autoritatea contractanta descrie necesitatile cu privire la produsul, serviciul sau lucrarile inovatoare care nu pot fi satisfacute prin achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor disponibile pe piata la acel moment.


(3) In cadrul descrierii elementelor prevazute la alin. (2) autoritatea contractanta stabileste care sunt cerintele minime in legatura cu acestea pe care ofertele trebuie sa le indeplineasca.


(4) Informatiile furnizate prin documentele achizitiei trebuie sa fie suficient de precise pentru a permite operatorilor economici sa determine natura si obiectul solutiei solicitate si, pe baza acestora, sa decida transmiterea unei solicitari de participare sau neparticiparea la procedura de atribuire.


(5) Autoritatea contractanta poate decide sa implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai multi parteneri care desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare separate.


(6) Criteriile de atribuire utilizate in cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 187 alin. (3) lit. a) si b) .


Art. 99


Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.


Art. 100


Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrari inovatoare si achizitia ulterioara a produselor, serviciilor sau lucrarilor rezultate, cu conditia ca acestea sa corespunda nivelurilor de performanta si costurilor maxime convenite intre autoritatea contractanta si participanti.


Art. 101


(1) Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in faze succesive, urmand succesiunea stadiilor din procesul de cercetare si de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrarilor.


(2) In cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie realizate de catre parteneri, precum si plata pretului in transe corespunzatoare.


(3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2) , autoritatea contractanta poate decide dupa fiecare faza sa inceteze parteneriatul pentru inovare sau, in cazul unui parteneriat pentru inovare incheiat cu mai multi parteneri, sa reduca numarul de parteneri prin incetarea anumitor contracte individuale, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi mentionat in documentatia de atribuire aceste posibilitati, precum si conditiile aplicarii acestora.


Art. 102


(1) In legatura cu calificarea si selectia candidatilor, autoritatea contractanta stabileste in special criterii legate de capacitatea candidatilor in domeniul cercetarii si dezvoltarii, elaborarii de solutii inovatoare si implementarii acestora.


(2) Numai candidatii selectati de autoritatea contractanta in urma finalizarii etapei prevazute la art. 97 alin. (1) lit. a) pot prezenta proiecte de cercetare si inovare care sa raspunda necesitatilor identificate de autoritatea contractanta care nu pot fi satisfacute de solutiile existente.


(3) In cadrul documentatiei de atribuire, autoritatea contractanta defineste regulile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuala.


(4) In cazul parteneriatului pentru inovare incheiat cu mai multi parteneri, autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti parteneri solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un partener in cadrul parteneriatului, fara acordul acestuia.


(5) Acordul prevazut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.


(6) Autoritatea contractanta se asigura ca structura parteneriatului si, in special, durata si valoarea diferitelor faze ale acestuia reflecta gradul de inovatie al solutiei propuse si succesiunea activitatilor de cercetare si inovare necesare pentru dezvoltarea unei solutii inovatoare care nu este disponibila pe piata.


(7) Valoarea estimata a produselor, serviciilor sau lucrarilor nu trebuie sa fie disproportionata in raport cu investitiile necesare pentru dezvoltarea acestora.


Art. 103


(1) Autoritatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.


(2) Cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 98 alin. (3) , criteriul de atribuire si factorii de evaluare nu pot face obiect al negocierilor.


(3) Pe durata negocierilor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal fata de toti ofertantii si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanti un avantaj in raport cu ceilalti.


(4) Autoritatea contractanta informeaza in scris toti ofertantii ale caror oferte nu au fost eliminate din competitie potrivit alin. (8) si (9) in legatura cu orice modificari ale specificatiilor tehnice sau ale altor documente ale achizitiei, cu exceptia prevederilor referitoare la cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 98 alin. (3) , care nu pot fi modificate.


(5) In urma modificarilor prevazute la alin. (4) , autoritatea contractanta acorda o perioada suficienta ofertantilor pentru modificarea ofertelor si retransmiterea ofertelor modificate, daca este cazul.


(6) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti participanti informatii confidentiale comunicate de un candidat sau ofertant care participa la negocieri, fara acordul scris al acestuia.


(7) Acordul prevazut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.


(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de oferte care urmeaza sa fie negociate.


(9) Reducerea numarului de oferte potrivit dispozitiilor alin. (8) se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare sau alt document al achizitiei.


(10) Aplicarea optiunii prevazute la alin. (8) trebuie indicata de autoritatea contractanta in cadrul anuntului de participare sau al altui document al achizitiei.


SUBSECTIUNEA 7: Paragraful 7: Negocierea fara publicare prealabila


Art. 104


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice/acordurilor-cadru de lucrari, de produse sau de servicii intr-unui din urmatoarele cazuri:


a) daca in cadrul unei proceduri de licitatie deschisa, licitatie restransa ori procedura simplificata organizate pentru achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor respective nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neadecvate, cu conditia sa nu se modifice in mod substantial conditiile initiale ale achizitiei si, la solicitarea Comisiei Europene, sa fie transmis acesteia un raport;


b) daca lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de catre un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2) ;


c) ca o masura absolut necesara, atunci cand, din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta, termenele pentru procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva sau procedura simplificata nu pot fi respectate;


d) rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea anticipata din culpa antreprenorului a contractelor de achizitie publica aferente proiectelor de infrastructura de transport prevazute la art. 235 alin. (1) si/sau drumuri judetene este asimilata situatiei prevazute la lit. c) .


(2) Motivele prevazute la alin. (1) lit. b) sunt urmatoarele:


a) scopul achizitiei este crearea sau achizitionarea unei opere de arta sau unei reprezentatii artistice unice;


b) concurenta lipseste din motive tehnice;


c) protectia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala.


(3) Autoritatea contractanta poate aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in cazul prevazut la alin. (1) lit. b) numai daca, in legatura cu motivele prevazute la alin. (2) lit. b) si c) , nu exista o solutie alternativa sau inlocuitoare rezonabila, cum ar fi utilizarea unor canale de distributie alternative pe teritoriul Romaniei ori in afara acestuia sau achizitia unor lucrari, produse sau servicii comparabile din punct de vedere functional, iar absenta concurentei sau protectia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrangeri artificiale de catre autoritatea contractanta a parametrilor achizitiei in vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinte specifice privind interoperabilitatea care trebuie indeplinite pentru a asigura functionarea lucrarilor, produselor sau serviciilor care urmeaza a fi achizitionate.


(4) In cazul prevazut la alin. (1) lit. c) , autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili in documentele achizitiei durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara pentru a face fata situatiei neprevazute care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.


(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) , in caz de reziliere, rezolutiune, denuntare unilaterala sau incetarea anticipata din culpa antreprenorului a contractelor de achizitie publica aferente proiectelor de infrastructura de transport prevazute la art. 235 alin. (1) si/sau drumuri judetene, autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, in documentele achizitiei, durata contractului pe o perioada mai mare decat cea necesara pentru a face fata situatiei neprevazute pana la finalizarea obiectivului de investitie.


(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice de produse intr-unui din urmatoarele cazuri:


a) atunci cand produsele care fac obiectul achizitiei sunt fabricate exclusiv in scop de cercetare stiintifica, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achizitie publica nu prevede productia in serie a unor cantitati ale produsului in vederea stabilirii viabilitatii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare si dezvoltare;


b) atunci cand este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii produselor sau instalatiilor existente si numai daca schimbarea contractantului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultati tehnice disproportionate de utilizare si intretinere;


c) pentru produsele cotate si achizitionate pe o piata de marfuri.


d) pentru cumpararea de produse sau servicii in conditii speciale avantajoase de la un operator economic care inceteaza definitiv activitatile comerciale sau care se afla intr-o procedura de faliment, de concordat preventiv sau Intr-o procedura similara.


(6) Durata contractelor/actelor aditionale incheiate potrivit prevederilor alin. (5) lit. b) , precum si durata contractelor initiale nu pot depasi, de regula, trei ani.


(7) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice de servicii atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de achizitii publice de servicii urmeaza sa fie atribuit, conform regulilor stabilite in cadrul concursului de solutii respectiv, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv; in acest din urma caz, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori.


(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de achizitie publica de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucrari sau servicii noi si numai daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in documentele achizitiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului initial;


b) valoarea estimata a achizitiei initiale de lucrari sau servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor sau serviciilor noi care pot fi achizitionate ulterior;


c) in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;


d) procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare este aplicata intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la incheierea contractului initial.


SUBSECTIUNEA 8: Paragraful 8: Concursul de solutii


Art. 105


Concursul de solutii poate fi organizat in una dintre urmatoarele modalitati:


a) in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica de servicii;


b) ca o procedura de atribuire distincta, cu premii sau plati acordate participantilor.


Art. 106


(1) Concursul de solutii se initiaza prin publicarea de catre autoritatea contractanta a unui anunt de concurs prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte.


(2) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa atribuie un contract subsecvent de achizitie publica de servicii ca urmare a unei proceduri de negociere fara publicare prealabila potrivit dispozitiilor art. 104 alin. (7) , autoritatea contractanta indica acest lucru in anuntul de concurs.


(3) Autoritatea contractanta care a organizat un concurs de solutii transmite spre publicare un anunt cu privire la rezultatele concursului si trebuie sa fie in masura sa faca dovada datei transmiterii anuntului.


(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) , in cazul in care comunicarea informatiilor privind rezultatul concursului ar impiedica aplicarea unor dispozitii legale, ar fi contrara interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unei intreprinderi publice sau private sau ar putea aduce atingere concurentei loiale intre prestatorii de servicii, publicarea acestor informatii nu este obligatorie.


Art. 107


In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa limiteze numarul de participanti in cadrul unui concurs de solutii, autoritatea contractanta stabileste criterii de calificare si selectie clare, obiective si nediscriminatorii, care trebuie sa fie precizate in mod explicit in documentele achizitiei.


Art. 108


(1) In scopul evaluarii proiectelor prezentate in cadrul unui concurs de solutii, autoritatea contractanta numeste un juriu alcatuit exclusiv din persoane fizice independente fata de participantii la concurs.


(2) In cazul in care participantilor la concurs li se solicita o anumita calificare profesionala, cel putin o treime din numarul membrilor juriului trebuie sa detina calificarea respectiva sau o calificare echivalenta.


Art. 109


(1) Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le emite.


(2) Juriul are obligatia de a evalua, in mod anonim si exclusiv pe baza criteriilor indicate in anuntul de concurs, planurile si proiectele depuse de candidati.


(3) Anonimatul este mentinut pana la momentul la care juriul adopta o decizie sau formuleaza o opinie, in acest sens nu sunt aplicabile prevederile art. 63 alin. (2) privind obligatia publicarii prin mijloace electronice a denumirii si a datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/tertului sustinator.


(4) Pe baza evaluarii calitative a fiecarui proiect, juriul stabileste clasamentul proiectelor, precum si observatiile si aspectele care ar trebui clarificate, intr-un raport semnat de toti membrii juriului.


(5) Candidatii pot fi invitati, daca este necesar, sa raspunda intrebarilor consemnate in raportul intocmit de juriu, in vederea clarificarii oricarui aspect privind proiectele.


(6) Juriul are obligatia de a redacta un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii juriului si candidati.


Art. 110


Regulile detaliate privind organizarea concursului de solutii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


SUBSECTIUNEA 9: Paragraful 9: Servicii sociale si alte servicii specifice


Art. 111


(1) Procedura de atribuire prevazuta la art. 68 alin. (1) lit. h) , aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice prevazute in anexa nr. 2, este o procedura proprie, autoritatea contractanta avand obligatia respectarii principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) .


(2) In aplicarea dispozitiilor alin. (1) , in cazul achizitiilor a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 7 alin. (1) lit. d) , autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii suplimentare:


a) de a-si face cunoscuta intentia de a achizitiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunt de participare, fie prin intermediul unui anunt de intentie valabil in mod continuu;


b) de a publica un anunt de atribuire a contractului.


(3) Anunturile prevazute la alin. (2) se publica cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE si contin informatiile prevazute in anexa V, respectiv in partea H, I sau J din respectiva directiva.


(4) Alternativ publicarii unor anunturi de atribuire individuale, autoritatea contractanta are dreptul de a grupa trimestrial anunturile de atribuire prevazute la alin. (2) lit. b) , caz in care autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire astfel grupate in termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.


(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si alin. (2) lit. a) , in cazurile si conditiile prevazute la art. 104, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicare prealabila pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 7 alin. (1) lit. d) ; obligatia prevazuta la alin. (2) lit. b) ramane aplicabila.


(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 187 alin. (3) lit. a) si b) , tinandu-se seama de criteriile de calitate si de sustenabilitate ale serviciilor sociale.


Art. 112


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la art. 111 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0. 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse intre 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.


(2) Operatorii economici carora le poate fi rezervata participarea la procedurile de atribuire prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) scopul pentru care a fost infiintat operatorul economic este indeplinirea unor obiective in domeniul serviciilor publice, in legatura cu prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) ;


b) profitul obtinut de operatorul economic este reinvestit in vederea indeplinirii scopului pentru care acesta a fost infiintat; in cazul in care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazeaza pe considerente legate de participarea angajatilor la beneficiile activitatii operatorului economic;


c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care detin operatorul economic care executa contractul se bazeaza pe principiul participarii angajatilor in cadrul structurilor care detin operatorul economic sau necesita participarea activa a angajatilor, a utilizatorilor sau a altor entitati interesate;


d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile in cauza de catre autoritatea contractanta respectiva, in temeiul prezentului articol, in ultimii 3 ani.


(3) Durata maxima a contractelor de achizitie publica prevazute la alin. (1) este de 3 ani.


(4) In cuprinsul anunturilor prevazute la art. 111 alin. (1) lit. a) publicate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica prevazute la alin. (1) se face trimitere la prezentul articol.


SUBSECTIUNEA 10: Paragraful 10: Procedura simplificata


Art. 113


(1) Autoritatea contractanta aplica procedura simplificata in conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) .


(2) Procedura simplificata se initiaza prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare simplificat, insotit de documentatia de atribuire aferenta.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili perioada de depunere a ofertelor in functie de complexitatea contractului de achizitie publica/acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie, daca sunt solicitate prin documentele achizitiei.


(4) Autoritatea contractanta poate decide desfasurarea procedurii simplificate:


a) fie intr-o etapa;


b) fie in mai multe etape care presupun atat selectia candidatilor, cat si negocierea si evaluarea ofertelor.


(41) In cazul prevazut la alin. (4) lit. a) , autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare simplificat si in documentatia de atribuire.


(5) Conform alin. (4) lit. a) si fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (3) , perioada minima intre data transmiterii anuntului de participare la procedura simplificata si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin:


a) 10 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de servicii sau produse;


b) 6 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa;


c) 15 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de lucrari.


(6) In cazul prevazut la alin. (4) lit. b) , daca autoritatea contractanta decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect il precizeaza in anuntul de participare simplificat.


(7) In cazul prevazut la alin. (4) lit. b) , autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare simplificat, spre publicare in SEAP, cu cel putin 10 zile inainte de data-limita pentru depunerea solicitarilor de participare.


(8) In cazul prevazut la alin. (4) lit. b) , autoritatea contractanta are obligatia de a transmite simultan, tuturor candidatilor selectati, o invitatie de participare la etapa a doua.


(9) In etapa a doua a cazului prevazut la alin. (4) lit. b) , perioada minima intre data transmiterii invitatiei de participare si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 10 zile. In cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa, perioada minima este de cel putin 6 zile.


(10) In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre autoritatea contractanta, face imposibil de respectat perioadele prevazute la alin. (5) sau alin. (9) , autoritatea contractanta poate stabili o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mica de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare, respectiv transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, in cazul unui contract de achizitie publica de lucrari.


(11)


- Art. 113, alin. (11) din capitolul III, sectiunea 1, subsectiunea 10 a fost abrogat la 30-aug-2021 de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 3/2021


(12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili conditii si modalitati suplimentare de aplicare a procedurii simplificate.


(12) - Art. 113, alin. (12) din capitolul III, sectiunea 1, subsectiunea 10 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 107/2017


(13) - Art. 113, alin. (13) din capitolul III, sectiunea 1, subsectiunea 10 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 107/2017


Art. 1131


(1) Autoritatile contractante aplica mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) .


(2) Mecanismul informatic prevazut la alin. (1) consta in acordarea accesului autoritatilor contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanti in SEAP.


SECTIUNEA 2: Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica


SUBSECTIUNEA 1: Paragraful 1: Acordul-cadru


Art. 114


Autoritatea contractanta atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 68.


Art. 115


(1) Durata unui acord-cadru nu poate depasi 4 ani, cu exceptia cazurilor exceptionale pe care autoritatea contractanta le justifica temeinic, in special prin obiectul acordului-cadru respectiv.


(2) In cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, autoritatea contractanta stabileste prin documentele achizitiei ca acordul-cadru se incheie in una dintre urmatoarele modalitati:


a) cu un singur operator economic;


b) cu mai multi operatori economici.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili operatorul economic sau, dupa caz, operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru respectiv prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie, a criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti in documentele achizitiei.


Art. 116


(1) Contractele care se atribuie in executarea unui acord-cadru nu pot fi incheiate decat intre autoritatea contractanta/autoritatile contractante mentionate in anuntul de participare prin care a fost initiata procedura de atribuire a acordului-cadru si operatorul economic/operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv.


(2) Clauzele unui contract atribuit in executarea unui acord-cadru nu pot in niciun caz sa aduca modificari substantiale termenilor si conditiilor stabilite initial prin acordul-cadru respectiv.


Art. 117


(1) In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu un singur operator economic, acordul-cadru trebuie sa prevada cel putin:


a) obligatiile principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta;


b) pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior.


(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.


(3) De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractanta poate consulta, in scris, operatorul economic, solicitandu-i acestuia, daca este necesar, completarea ofertei.


Art. 118


(1) In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori economici, acordul-cadru se executa in unul dintre urmatoarele moduri:


a) fara reluarea competitiei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in cuprinsul sau, in cazul in care acordul-cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau, precum si conditiile obiective in functie de care se stabileste care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrarile, va presta serviciile sau va furniza produsele;


b) cu reluarea competitiei intre operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, in cazul in care acordul-cadru nu stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau;


c) partial fara reluarea competitiei intre operatorii economici, in conformitate cu lit. a) , si partial cu reluarea competitiei, in conformitate cu lit. b) , numai daca aceasta posibilitate a fost prevazuta in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, in cazul in care acordul-cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau.


(2) Dispozitiile alin. (1) lit. a) sunt aplicabile in cazul in care autoritatea contractanta a precizat expres in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru criteriile obiective in functie de care se stabileste care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrarile, va presta serviciile sau va furniza produsele care constituie obiectul sau.


(3) Dispozitiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile in cazul in care autoritatea contractanta a precizat expres in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru criteriile obiective in functie de care se stabileste daca anumite lucrari, produse sau servicii care fac obiectul acordului-cadru se achizitioneaza cu reluarea competitiei sau direct, fara reluarea competitiei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in acordul-cadru, precum si termenii si conditiile prevazute in acordul-cadru pentru care se poate relua competitia.


(4) Dispozitiile alin. (1) lit. c) se aplica in mod corespunzator oricarui lot dintr-un acord-cadru pentru care au fost stabiliti toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul lotului respectiv, indiferent daca au fost sau nu stabiliti toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul celorlalte loturi.


Art. 119


In cazurile prevazute la art. 118 alin. (1) lit. b) si c) , autoritatea contractanta reia competitia pe baza acelorasi termeni si conditii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar si completate daca este cazul cu alti termeni si conditii prevazute in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, si cu respectarea urmatoarelor reguli procedurale:


a) pentru fiecare contract care urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta in scris operatorii economici parte la acordul-cadru respectiv care sunt capabili sa execute contractul;


b) autoritatea contractanta stabileste o perioada suficienta pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, tinand seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului contractului si timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;


c) ofertele se depun in scris, iar acestea nu vor fi deschise pana la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractanta;


d) in cazul in care oricare dintre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu raspunde solicitarii privind depunerea unei oferte, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura cu ceilalti ofertanti si sa atribuie fiecare contract ofertantului care prezinta oferta cea mai avantajoasa, desemnata prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare mentionati in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru.


SUBSECTIUNEA 2: Paragraful 2: Sistemul dinamic de achizitii


Art. 120


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achizitii pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile autoritatii contractante.


(2) Sistemul dinamic de achizitii este organizat si functioneaza in integralitate ca un proces electronic si este deschis, pe intreaga sa perioada de valabilitate, oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie.


(3) Sistemul dinamic de achizitii poate fi impartit pe categorii de produse, lucrari sau servicii care sunt definite in mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achizitiilor care urmeaza a fi realizate in cadrul categoriei in cauza, caracteristici care pot include referinte la dimensiunea maxima admisibila a contractelor subsecvente specifice sau la o anumita zona geografica in care contractele subsecvente specifice vor fi executate.


Art. 121


(1) Pentru efectuarea unei achizitii in cadrul unui sistem dinamic de achizitii, autoritatea contractanta aplica regulile licitatiei restranse, precum si regulile specifice prevazute in cuprinsul prezentului paragraf.


(2) Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie sunt admisi in sistem, autoritatea contractanta neavand dreptul de a limita numarul de candidati care vor fi admisi in cadrul sistemului.


(3) In cazul in care autoritatea contractanta a impartit sistemul pe categorii de produse, lucrari sau servicii in conformitate cu dispozitiile art. 120 alin. (3) , autoritatea contractanta specifica criteriile de calificare si selectie aplicabile pentru fiecare categorie.


Art. 122


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta urmatoarele termene:


a) perioada minima pentru depunerea solicitarilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare;


b) perioada minima pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitatiei de depunere a ofertelor.


(2) Din momentul transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii pentru prima achizitie specifica in cadrul unui sistem dinamic de achizitii nu se mai aplica alte termene pentru depunerea solicitarilor de participare.


(3) Dispozitiile art. 79 alin. (3) si (4) privind reducerea perioadelor de depunere a ofertelor nu sunt aplicabile in cazul sistemului dinamic de achizitii.


Art. 123


Toate comunicarile in cadrul unui sistem dinamic de achizitii se realizeaza exclusiv prin mijloace electronice, in conformitate cu dispozitiile art. 64 alin. (1) si (2) , art. 65, art. 66 si ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art. 124


La atribuirea contractelor in cadrul unui sistem dinamic de achizitii, autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii:


a) de a publica un anunt de participare in care se precizeaza in mod clar faptul ca pentru atribuirea contractului/contractelor de achizitie publica se utilizeaza un sistem dinamic de achizitii;


b) de a indica in documentele achizitiei cel putin natura si cantitatea estimata a achizitiilor avute in vedere, precum si toate informatiile necesare privind sistemul dinamic de achizitii, inclusiv cu privire la modul de functionare a acestuia, echipamentele electronice utilizate si modalitatile si specificatiile tehnice de conectare;


c) de a indica orice impartire pe categorii de produse, lucrari sau servicii si caracteristicile care le definesc;


d) de a permite, in conformitate cu dispozitiile art. 150, pe toata perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii, incepand cu momentul publicarii anuntului de participare si pana la inchiderea sistemului, accesul nerestrictionat, direct si complet la continutul documentelor achizitiei.


Art. 125


(1) Dupa lansarea sistemului dinamic de achizitii si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, in conditiile prevazute la art. 121 si 122, autoritatea contractanta are obligatia de a permite oricarui operator economic interesat sa depuna o solicitare de participare cu scopul de a fi admis in sistem.


(2) Dupa primirea unei solicitari de participare, autoritatea contractanta evalueaza indeplinirea de catre candidat a criteriilor de calificare si selectie stabilite.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a finaliza evaluarea prevazuta la alin. (2) in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de participare.


(4) Termenul prevazut la alin. (3) poate fi prelungit pana la 15 zile lucratoare in situatii specifice, in cazul in care este justificat in special prin necesitatea de a examina documente suplimentare sau de a verifica in alt mod indeplinirea criteriilor de calificare si selectie.


(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) si (4) , atat timp cat nu a fost transmis spre publicare anuntul de participare pentru prima achizitie specifica in cadrul sistemului dinamic de achizitii, autoritatea contractanta poate prelungi perioada de evaluare, cu conditia ca nicio invitatie de participare la etapa a doua a procedurii sa nu fie transmisa in perioada de evaluare astfel prelungita.


(6) Autoritatea contractanta indica in documentele achizitiei durata prelungirii pe care intentioneaza sa o aplice.


(7) Autoritatea contractanta informeaza operatorii economici cu privire la admiterea in sistemul dinamic de achizitii sau, dupa caz, respingerea solicitarii de participare imediat dupa finalizarea evaluarii prevazute la alin. (2) , in conformitate cu dispozitiile art. 214 si 215.


Art. 126


(1) Autoritatea contractanta transmite, in conformitate cu dispozitiile art. 151, cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica in cadrul sistemului.


(2) In cazul in care sistemul dinamic de achizitii a fost impartit pe categorii de lucrari, produse sau servicii, autoritatea contractanta transmite, in conformitate cu dispozitiile art. 151, cate o invitatie de participare tuturor participantilor care au fost admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii in categoria corespunzatoare achizitiei specifice in cauza, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica in cadrul categoriei respective.


Art. 127


(1) Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica ofertantului care prezinta oferta cea mai avantajoasa, desemnata prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare publicat cu ocazia lansarii sistemului dinamic de achizitii.


(2) Daca este cazul, criteriul de atribuire si factorii de evaluare prevazuti la alin. (1) pot fi detaliati in cadrul invitatiei de participare prevazute la art. 126.


Art. 128


(1) Autoritatea contractanta are dreptul, in orice moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii, de a solicita participantilor admisi sa depuna, in conformitate cu dispozitiile art. 193 si 194, o declaratie pe propria raspundere reinnoita si actualizata, in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii.


(2) Dispozitiile art. 196-198 se aplica pe intreaga perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii.


Art. 129


(1) Autoritatea contractanta indica perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii in anuntul de participare.


(2) Autoritatea contractanta informeaza Comisia Europeana cu privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a sistemului dinamic de achizitii, folosind urmatoarele formulare standard:


a) formularul utilizat pentru anuntul de participare la sistemul dinamic de achizitii, daca perioada de valabilitate este modificata fara inchiderea sistemului;


b) formularul utilizat pentru anuntul de atribuire, daca sistemul dinamic de achizitii este inchis.


Art. 130


Este interzisa perceperea de tarife operatorilor economici interesati sau participantilor la sistemul dinamic de achizitii.


SUBSECTIUNEA 3: Paragraful 3: Licitatia electronica


Art. 131


(1) Autoritatea contractanta poate sa utilizeze licitatia electronica in urmatoarele situatii si numai daca continutul documentelor achizitiei, in special specificatiile tehnice, poate fi stabilit in mod precis:


a) ca o etapa finala a procedurii de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere competitiva sau procedura simplificata;


b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, potrivit dispozitiilor art. 118 alin. (1) lit. b) si c) ;


c) la depunerea ofertelor in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica in cadrul unui sistem dinamic de achizitii.


(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de a organiza o licitatie electronica in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.


(3) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc informatiile minime care trebuie incluse in documentele achizitiei in legatura cu organizarea unei licitatii electronice.


Art. 132


(1) Licitatia electronica nu poate fi utilizata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii si de lucrari care au incluse in obiectul acestora prestatii intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrarilor, intrucat acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automata.


(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte care fac obiectul alin. (1) , pentru a caror atribuire nu poate fi utilizata licitatia electronica.


Art. 133


Licitatia electronica se bazeaza pe unul dintre urmatoarele elemente ale ofertelor:


a) exclusiv pe preturi, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al pretului cel mai scazut;


b) pe preturi si/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate in documentele achizitiei, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret sau costul cel mai scazut.


Art. 134


(1) Inainte de inceperea licitatiei electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire si factorii de evaluare stabiliti prin documentele achizitiei.


(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, simultan, prin mijloace electronice, invitatia la licitatia electronica catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile.


(3) Invitatia la licitatia electronica trebuie sa precizeze data si momentul de inceput al licitatiei electronice, precum si instructiunile necesare pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitatia electronica.


(4) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare de la data la care au fost transmise invitatiile la licitatia electronica.


(5) Licitatia electronica se desfasoara in una sau mai multe runde succesive.


Art. 135


(1) Invitatia la licitatia electronica este insotita de:


a) rezultatul evaluarii integrale a ofertei depuse de ofertantul calificat si caruia ii este transmisa invitatia, realizata prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti prin documentele achizitiei;


b) formula matematica ce va fi utilizata in cadrul licitatiei electronice pentru stabilirea automata a noului clasament, pe baza noilor preturi si/sau a noilor valori prezentate de ofertanti.


(2) Cu exceptia cazurilor in care oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este desemnata prin aplicarea criteriului pretului cel mai scazut, formula matematica prevazuta la alin. (1) lit. b) incorporeaza ponderile tuturor factorilor de evaluare ce urmeaza a fi aplicati pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic conform mentiunilor din anuntul de participare sau din celelalte documente ale achizitiei.


(3) In situatia prevazuta la alin. (2) , eventualele intervale valorice sunt reduse in prealabil la valori determinate.


(4) In cazul in care sunt permise oferte alternative, pentru fiecare oferta alternativa se furnizeaza o formula separata.


Art. 136


(1) Pe parcursul fiecarei runde a licitatiei electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in mod instantaneu tuturor ofertantilor cel putin informatiile care sunt suficiente pentru ca acestia sa-si poata determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament.


(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a comunica si alte informatii privind:


a) numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice;


b) preturile sau valorile noi prezentate in cadrul rundei respective de catre alti ofertanti, numai daca acest lucru a fost prevazut in documentele achizitiei.


(3) Pe parcursul desfasurarii rundelor licitatiei electronice, autoritatea contractanta nu poate dezvalui, in nicio situatie, identitatea ofertantilor.


Art. 137


(1) Autoritatea contractanta finalizeaza licitatia electronica prin una dintre urmatoarele modalitati sau printr-o combinatie a acestora:


a) la data si ora indicate anterior;


b) daca nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire la diferentele minime, cu conditia sa se fi specificat un termen care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei electronice;


c) cand numarul de runde de licitare indicat in prealabil a fost epuizat.


(2) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa finalizeze licitatia electronica in modalitatea prevazuta la alin. (1) lit. a) , lit. c) sau in modalitatea prevazuta la alin. (1) lit. c) in combinatie cu modalitatea prevazuta la alin. (1) lit. b) , in invitatia de participare la licitatia electronica este indicat calendarul fiecarei runde de licitare.


Art. 138


Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti prin documentele achizitiei, pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.


CAPITOLUL IV: Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire


SECTIUNEA 1: Consultarea pietei


Art. 139


(1) Inainte de initierea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a organiza consultari ale pietei in vederea pregatirii achizitiei, prin raportare la obiectul contractului de achizitie publica, si pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achizitie si cerintele avute in vedere in legatura cu acestea, facand cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum si prin orice alte mijloace.


(2) In cadrul consultarilor prevazute la alin. (1) , autoritatea contractanta are dreptul de a invita experti independenti, autoritati publice sau operatori economici, inclusiv organizatii reprezentative ale acestora.


(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandarile primite in cadrul consultarilor prevazute la alin. (1) pentru pregatirea achizitiei si pentru organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire, cu conditia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandari sa nu aiba ca efect denaturarea concurentei si/sau incalcarea principiilor nediscriminarii si transparentei.


(4) Modalitatile, conditiile si procedura de organizare si de desfasurare a consultarilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art. 140


(1) In situatia in care un candidat/ofertant sau o entitate care are legaturi cu un candidat/ofertant a oferit opinii, sugestii sau recomandari autoritatii contractante in legatura cu pregatirea procedurii de atribuire, in cadrul consultarilor prevazute la art. 139 sau in orice alt mod, inclusiv ca parte a unor servicii de consultanta, ori a participat in alt mod la pregatirea procedurii de atribuire, autoritatea contractanta ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta.


(2) Masurile prevazute la alin. (1) pot include, printre altele, comunicarea catre ceilalti candidati/ofertanti a informatiilor relevante care au fost transmise in contextul participarii candidatului/ofertantului la pregatirea procedurii de atribuire sau care decurg din aceasta participare si stabilirea unor termene corespunzatoare pentru depunerea ofertelor.


(21) Masurile adoptate in conformitate cu alin. (2) se justifica in raportul procedurii prevazut la art. 216 alin. (1) .


(3) - Art. 140, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 45/2018


SECTIUNEA 2: Impartirea pe loturi


Art. 141


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achizitie publica si a acordurilor-cadru si, in acest caz, de a stabili dimensiunea si obiectul loturilor, cu conditia includerii acestor informatii in documentele achizitiei.


(2) In sensul alin. (1) , autoritatea contractanta va stabili obiectul fiecarui lot, pe baze cantitative, adaptand dimensiunea contractelor individuale astfel incat sa corespunda mai bine capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii, sau pe baze calitative, in conformitate cu diferitele meserii si specializari implicate, pentru a adapta continutul contractelor individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.


(3) In situatia in care autoritatea contractanta nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, aceasta are obligatia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.


(4) In cazul prevazut la alin. (1) , autoritatea contractanta precizeaza in anuntul de participare daca ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.


(5) Autoritatea contractanta are dreptul, chiar si in cazul in care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, sa limiteze numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant.


(6) In situatia prevazuta la alin. (5) , autoritatea contractanta precizeaza in anuntul de participare numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant.


(7) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in documentele achizitiei criteriile si regulile obiective si nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiasi ofertant, in cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare ar rezulta atribuirea catre un ofertant a unui numar de loturi mai mare decat numarul maxim admis.


(8) In cazul in care aceluiasi ofertant ii pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractanta are dreptul de a decide atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor si atribuirea acestora aceluiasi ofertant, daca a precizat in anuntul de participare faptul ca isi rezerva dreptul de a face acest lucru si a indicat loturile sau grupurile de loturi care pot fi reunite.


(9) In cazul in care aceluiasi ofertant ii pot fi atribuite mai multe loturi, autoritatea contractanta efectueaza o evaluare comparativa a ofertelor, pentru a stabili daca ofertele depuse de catre un ofertant pentru o anumita combinatie de loturi luate in ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire prin raportare la loturile respective fata de punctajul total obtinut de ofertele pentru loturile individuale in cauza luate separat.


(10) Autoritatea contractanta efectueaza evaluarea comparativa prevazuta la alin. (9) prin stabilirea in primul rand a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot in parte prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire si, apoi, prin compararea punctajului total astfel obtinut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de catre un ofertant pentru combinatia de loturi respectiva, in ansamblu.


SECTIUNEA 3: Reguli de publicitate si transparenta


Art. 142


Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru prin publicarea, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, a anunturilor de intentie, anunturilor de participare si a anunturilor de atribuire.


Art. 143


(1) Autoritatea contractanta isi poate face cunoscute intentiile cu privire la achizitiile planificate prin publicarea unui anunt de intentie.


(2) Anuntul de intentie se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, in conformitate cu prevederile art. 146-148.


Art. 144


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:


a) initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere competitiva ori un parteneriat pentru inovare, pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru;


b) lanseaza un sistem dinamic de achizitii;


c) organizeaza un concurs de solutii;


d) initiaza procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pentru servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia cazului in care a fost publicat un anunt de intentie valabil in mod continuu.


(2) Publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului-cadru este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) .


(3) Anuntul de participare se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, in conformitate cu prevederile art. 146-148.


Art. 145


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de 30 de zile de la data:


a) incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru in urma finalizarii procedurii de atribuire;


b) finalizarii unui concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;


c) atribuirii unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii;


d) inchiderii unui sistem dinamic de achizitii.


(2) In cazul contractelor de achizitie publica incheiate in executarea acordurilor-cadru, autoritatea contractanta grupeaza trimestrial anunturile de atribuire si are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire astfel grupate in termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.


(3) In cazul contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru atribuite printr-un sistem dinamic de achizitii, autoritatea contractanta are dreptul de a grupa trimestrial anunturile de atribuire si are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire, astfel grupate, in termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.


(4) In cazul in care comunicarea unor informatii privind atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru ar impiedica aplicarea unor dispozitii legale, ar fi contrara interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit operator economic, public sau privat, sau ar putea aduce atingere concurentei loiale intre operatorii economici, publicarea acestor informatii nu este obligatorie.


(5) Anuntul de atribuire se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, in conformitate cu prevederile art. 146-148.


Art. 146


Anunturile prevazute la art. 142, inclusiv anunturile corespunzatoare tip erata, se transmit spre publicare de catre autoritatea contractanta prin mijloace electronice in conditiile prevazute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi si se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014.


Art. 147


(1) Anunturile prevazute la art. 142 nu pot fi publicate la nivel national inainte de data publicarii acestora in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) , publicarea la nivel national a anunturilor prevazute la art. 142 este permisa atunci cand autoritatea contractanta nu a fost notificata de catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene cu privire la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor transmise spre publicare in termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene a anuntului transmis spre publicare.


Art. 148


Anunturile prevazute la art. 142 publicate la nivel national nu trebuie sa contina alte informatii fata de cele existente in anunturile corespunzatoare publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie sa mentioneze data transmiterii catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene.


Art. 149


In cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare estimata mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) , autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii specifice de publicitate si transparenta, suplimentare celor prevazute de dispozitiile prezentei sectiuni in legatura cu publicitatea si transparenta contractelor de achizitie publica de servicii:


a) obligatia de a publica un anunt de participare pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet, insotit de justificarea oportunitatii achizitiei;


b) obligatia de a publica un anunt de atribuire pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet;


c) la incetarea contractului de publicitate media, obligatia de a publica pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achizitiei un raport de evaluare a impactului achizitiei serviciilor de publicitate respective.


Art. 150


(1) Autoritatea contractanta asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele achizitiei incepand cu data publicarii anuntului de participare.


(2) Autoritatea contractanta prevede in cuprinsul anuntului de participare adresa de internet la care sunt disponibile documentele achizitiei.


(3) In cazul in care autoritatea contractanta nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale achizitiei, iar autoritatea contractanta se afla in una dintre situatiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi in care este permisa folosirea altor mijloace de comunicare decat cele electronice, autoritatea contractanta indica in anuntul de participare modalitatea prin care asigura accesul operatorilor economici la documentele achizitiei.


(4) In cazul prevazut la alin. (3) , autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitarilor de participare cu 5 zile, cu exceptia situatiilor de urgenta demonstrate in mod corespunzator de autoritatea contractanta, prevazute la art. 74 alin. (3) , art. 79 alin. (5) si art. 84 alin. (5) .


(5) In situatia in care autoritatea contractanta, din motive legate de protejarea naturii confidentiale a informatiilor, nu poate asigura prin mijloace electronice acces direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale achizitiei, aceasta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare masurile pe care le solicita in scopul protejarii naturii confidentiale a informatiilor, precum si modalitatea prin care asigura accesul operatorilor economici la documentele respective.


(6) In cazul prevazut la alin. (5) , autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu exceptia situatiilor de urgenta demonstrate in mod corespunzator de autoritatea contractanta, prevazute la art. 74 alin. (3) , art. 79 alin. (5) si art. 84 alin. (5) .


Art. 151


(1) In cadrul procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv, negociere competitiva si al parteneriatului pentru inovare, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor candidatilor selectati, simultan si in scris.


(2) Invitatia de participare prevazuta la alin. (1) include o referinta la adresa electronica la care documentele achizitiei au fost puse la dispozitia operatorilor economici prin mijloace electronice.


(3) In cazul in care, pentru unul dintre motivele prevazute la art. 150 alin. (3) sau (5) , autoritatea contractanta nu a putut asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale achizitiei, iar acestea nu au fost puse la dispozitie intr-un alt mod, autoritatea contractanta ataseaza documentele achizitiei la invitatia de participare prevazuta la alin. (1) .


(4) Informatiile care trebuie incluse in invitatia de participare prevazuta la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicarea prezentei legi.


Art. 152


(1) Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor de participare si, pe de alta parte, data-limita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a corela si stabili perioada de depunere a ofertelor in functie de complexitatea contractului de achizitie publica/acordului-cadru si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor sau solicitarilor de participare si pentru pregatirea documentelor de calificare si selectie care sunt solicitate prin documentele achizitiei.


(2) In situatia in care ofertele sau solicitarile de participare nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentului sau dupa consultarea la fata locului a unor documente suplimentare pe care se bazeaza documentele achizitiei, perioada stabilita de autoritatea contractanta pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare este mai mare decat perioada minima prevazuta de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizata si este stabilita astfel incat operatorii economici interesati sa aiba posibilitatea reala si efectiva de a obtine toate informatiile necesare pentru pregatirea corespunzatoare a ofertelor/solicitarilor de participare.


Art. 153


(1) Autoritatea contractanta prelungeste perioada stabilita in anuntul de participare sau in documentele achizitiei pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in urmatoarele cazuri:


a) in cazul in care, din orice motiv, informatiile suplimentare sau raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari transmise de catre operatorii economici nu sunt transmise in termenele prevazute la art. 161, desi clarificarile sau informatiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic in termenul prevazut in anuntul de participare/simplificat/de concurs;


b) in cazul in care se modifica semnificativ documentele achizitiei.


(2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este proportionala cu volumul si complexitatea informatiilor transmise prin clarificari, a informatiilor suplimentare sau a modificarilor aduse documentelor achizitiei.


(3) Durata prelungirii perioadei prevazute la alin. (2) nu poate fi mai mica de 6 zile, respectiv 4 zile in situatiile de urgenta demonstrate corespunzator de autoritatea contractanta, prevazute de art. 74 alin. (3) si art. 79 alin. (5) , respectiv 3 zile la procedura simplificata, respectiv doua zile in situatiile de urgenta demonstrate corespunzator de autoritatea contractanta prevazute la art. 113 alin. (10) , termene care se calculeaza de la data transmiterii informatiilor suplimentare si pana la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.


(4) In cazul in care informatiile suplimentare nu au fost transmise in timp util sau informatiile transmise de autoritatea contractanta sunt nesemnificative in ceea ce priveste elaborarea ofertelor, autoritatea contractanta nu are obligatia de a prelungi perioada pentru depunerea ofertelor.


SECTIUNEA 4: Elaborarea documentatiei de atribuire


Art. 154


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.


(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor constituirea garantiei de participare a carei perioada de valabilitate este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Valoarea garantiei de participare nu poate depasi 1% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica sau, in cazul acordului-cadru, din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita contractantului constituirea garantiei de buna executie in cuantum de maximum 10% din pretul contractului, fara TVA. Cu exceptia contractelor de servicii de proiectare si a contractelor de lucrari, a caror valoare estimata este mai mica decat valoarea prevazuta la art. 7 alin. (1) , precum si in cazul unui contract atribuit in urma aplicarii procedurii de negociere, fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garantiei de buna executie.


(4) Garantia de participare sau, dupa caz, garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin:


a) virament bancar;


b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:


(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;


(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;


(iii) asigurari de garantii emise:


- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;


- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;


c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;


d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie;


e) combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) -c) , in cazul garantiei de buna executie.


(5) Modalitatea de retinere a garantiei de participare, termenul de constituire a garantiei de buna executie, respectiv modalitatea de constituire prin retineri succesive, de emitere de pretentii asupra garantiei de buna executie, vor fi reglementate in cadrul unui capitol distinct al normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art. 1541


(1) Garantia de participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.


(2) In cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum si in cazul atribuirii unui contract pentru care nu este obligatorie constituirea garantiei de buna executie, garantia de participare constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare se restituie de catre autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii acordului-cadru/contractului.


(3) Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se restituie de catre autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru cu ofertantul declarat castigator.


(4) In cazul in care autoritatea contractanta se afla, conform prevederilor art. 212 alin. (1) sau art. 213, in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de participare se restituie dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data.


(5) Dupa primirea comunicarii prevazute la art. 215, ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. (3) , daca transmit autoritatii contractante o solicitare in acest sens. Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de participare in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitari in acest sens.


Art. 1542


(1) In cazul contractului de furnizare, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.


(2) In cazul contractului de servicii, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica/contractul subsecvent respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.


(3) In cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:


a) valoarea garantiei de buna executie aferente studiilor de prefezabilitate si/sau fezabilitate, in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;


b) valoarea garantiei de buna executie aferente proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care autoritatea contractanta nu a atribuit in aceasta perioada contractul de lucrari in cauza.


(4) In cazul contractelor aferente serviciilor de supervizare a lucrarilor/dirigentie de santier, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:


a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;


b) restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garantie acordata lucrarii in cauza.


(5) In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:


a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;


b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.


(6) Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor si, respectiv, de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.


Art. 155


(1) Specificatiile tehnice sunt stabilite prin documentatia de atribuire si definesc caracteristicile solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achizitiei.


(2) Caracteristicile prevazute la alin. (1) pot de asemenea sa vizeze procesul sau metoda specifica de executie a lucrarilor, fabricatie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate sau un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viata al acestora, chiar daca aceste elemente nu fac parte din continutul material al produselor, lucrarilor sau serviciilor care urmeaza sa fie achizitionate, dar cu conditia ca aceste caracteristici sa aiba legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru si sa fie proportionale prin raportare la valoarea si obiectivele acestuia.


(3) Prin specificatiile tehnice se poate de asemenea stabili daca se solicita transferul drepturilor de proprietate intelectuala.


(4) Pentru toate achizitiile destinate utilizarii de catre persoane fizice, indiferent daca este vorba de publicul larg sau de personalul autoritatii contractante, specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa tina seama de cerintele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, cu exceptia cazurilor temeinic justificate.


(5) In cazul in care printr-un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene sunt introduse cerinte de accesibilitate obligatorii, specificatiile tehnice se definesc, in ceea ce priveste cerintele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati sau conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la cerintele obligatorii astfel introduse.


(6) Specificatiile tehnice trebuie sa permita tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate fata de asigurarea unei concurente efective intre operatorii economici.


Art. 156


(1) Fara a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in masura in care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificatiile tehnice se stabilesc in una dintre urmatoarele modalitati:


a) prin raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu conditia ca parametrii sa fie suficient de precisi pentru a permite ofertantilor sa determine obiectul contractului si autoritatile contractante sa atribuie contractul;


b) prin trimitere la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere este insotita de mentiunea "sau echivalent";


c) prin raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale, potrivit lit. a) , si prin trimitere la specificatiile tehnice prevazute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele cerinte de performanta sau cerinte functionale;


d) prin trimitere la specificatiile tehnice prevazute la lit. b) pentru unele caracteristici si prin raportare la cerinte de performanta sau cerinte functionale prevazute la lit. a) pentru alte caracteristici.


(2) Cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificatiile tehnice nu precizeaza un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic si nici nu se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) , stabilirea specificatiilor tehnice prin precizarea elementelor prevazute la alin. (2) este permisa in situatii exceptionale, in cazul in care nu este posibila o descriere suficient de precisa si de inteligibila a obiectului contractului in conformitate cu dispozitiile alin. (1) ; in aceste situatii, precizarea elementelor prevazute la alin. (2) este insotita de cuvintele "sau echivalent".


(4) In cazul in care autoritatea contractanta stabileste specificatiile tehnice potrivit dispozitiilor alin. (1) lit. b) , aceasta nu respinge o oferta pe motiv ca lucrarile, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificatiile tehnice la care se face trimitere, daca ofertantul demonstreaza in oferta sa, prin orice mijloace adecvate, ca solutiile propuse indeplinesc intr-un mod echivalent cerintele definite prin specificatiile tehnice.


(5) In cazul in care autoritatea contractanta stabileste specificatiile tehnice potrivit dispozitiilor alin. (1) lit. a) , aceasta nu respinge o oferta pentru lucrari, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard national care transpune un standard european, cu un agrement tehnic european, cu o specificatie tehnica comuna, cu un standard international sau cu un sistem de referinta tehnic elaborat de un organism european de standardizare, daca aceste specificatii vizeaza cerintele de performante sau cerintele functionale stabilite de autoritatea contractanta.


(6) In cazul prevazut la alin. (5) , ofertantul demonstreaza in oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevazute la art. 158, ca lucrarile, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerintele de performanta sau cerintele functionale stabilite de autoritatea contractanta.


Art. 157


(1) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucrari, produse sau servicii cu anumite caracteristici de mediu, sociale sau de alta natura, aceasta poate solicita prin specificatiile tehnice, factorii de evaluare sau prin conditiile de executare a contractului o eticheta specifica drept dovada ca lucrarile, serviciile sau produsele corespund cerintelor solicitate, daca urmatoarele conditii sunt indeplinite in mod cumulativ:


a) cerintele de etichetare se refera numai la criterii care sunt legate de obiectul contractului si sunt potrivite pentru a defini caracteristicile lucrarilor, produselor sau serviciilor care constituie obiectul contractului;


b) cerintele de etichetare se bazeaza pe criterii nediscriminatorii si verificabile in mod obiectiv;


c) etichetele sunt create printr-o procedura deschisa si transparenta, in cadrul careia pot participa toate entitatile interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale, consumatori, parteneri sociali, producatori, distribuitori si organizatii neguvernamentale;


d) etichetele sunt accesibile tuturor entitatilor interesate;


e) cerintele de etichetare sunt stabilite de o entitate terta asupra careia operatorul economic care solicita acordarea etichetei nu poate exercita o influenta determinanta.


(2) In cazul in care nu impune ca lucrarile, produsele sau serviciile sa indeplineasca toate cerintele de etichetare, autoritatea contractanta precizeaza cerintele de etichetare care trebuie indeplinite.


(3) In situatia in care, in conformitate cu dispozitiile alin. (1) , autoritatea contractanta impune in legatura cu lucrarile, produsele sau serviciile pe care le achizitioneaza o eticheta specifica, aceasta accepta toate etichetele care confirma ca lucrarile, produsele sau serviciile indeplinesc cerinte de etichetare echivalente.


(4) In cazul in care operatorul economic poate demonstra ca nu are nicio posibilitate de a obtine eticheta specifica solicitata de autoritatea contractanta sau o eticheta echivalenta in termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta si alte mijloace de proba adecvate, care pot include un dosar tehnic al producatorului, cu conditia ca operatorul economic in cauza sa demonstreze ca lucrarile, produsele sau serviciile pe care urmeaza sa le execute/furnizeze/presteze indeplinesc cerintele etichetei specifice sau cerintele specifice solicitate de autoritatea contractanta.


(5) In cazul in care o eticheta indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) lit. b) -e) , dar stabileste si cerinte care nu sunt legate de obiectul contractului, autoritatea contractanta nu solicita eticheta ca atare, dar poate defini specificatiile tehnice prin trimitere la acele specificatii detaliate ale etichetei respective sau, atunci cand este necesar, la parti ale acestora, care sunt legate de obiectul contractului si sunt potrivite pentru a defini caracteristicile obiectului contractului.


Art. 158


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici sa furnizeze un raport de incercare eliberat de un organism de evaluare a conformitatii sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de proba care sa ateste conformitatea produselor, serviciilor sau lucrarilor care fac obiectul achizitiei cu cerintele sau criteriile stabilite prin specificatiile tehnice, factorii de evaluare sau conditiile de executare a contractului.


(2) In cazul prevazut la alin. (1) in care autoritatea contractanta solicita prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformitatii, aceasta accepta si certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformitatii.


(3) In sensul alin. (1) si (2) , un organism de evaluare a conformitatii este un organism care efectueaza activitati de evaluare a conformitatii, inclusiv etalonare, incercare, certificare si inspectie, acreditat in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.


Art. 159


In cazul in care un operator economic nu detine certificatele sau rapoartele de incercare prevazute la art. 158 alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obtine in termenele stabilite, pentru motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta si alte mijloace de proba adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producatorului, in masura in care astfel de mijloace de proba atesta faptul ca lucrarile, produsele sau serviciile executate/fumizate/prestate indeplinesc cerintele sau criteriile stabilite prin specificatiile tehnice, factorii de evaluare sau conditiile de executare a contractului.


Art. 160


(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare/simplificat/de concurs.


(2) Autoritatea contractanta stabileste prin anuntul de participare/simplificat/de concurs unul sau doua termene-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice la prezenta lege.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a publica raspunsurile insotite de intrebarile aferente la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achizitiei, indicata potrivit dispozitiilor art. 150 alin. (2) , luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea operatorului economic care a solicitat clarificarile sau informatiile suplimentare respective.


(4) Dispozitiile art. 150 alin. (3) -(6) sunt aplicabile in mod corespunzator in ceea ce priveste raspunsurile la solicitari de clarificari sau informatii suplimentare.


Art. 161


(1) In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare/de concurs, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis cu cel putin 10 zile, respectiv 5 zile in situatiile de urgenta demonstrate in mod corespunzator de autoritatea contractanta, prevazute la art. 74 alin. (3) si art. 79 alin. (5) , inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.


(2) In cazul aplicarii procedurii simplificate, termenele prevazute la alin. (1) se reduc la 6 zile in cazul contractului de achizitie publica de lucrari, respectiv 3 zile in cazul contractului de achizitie publica de produse sau de servicii, sau cu cel putin doua zile, in cazul contractului de achizitie publica de produse de complexitate redusa sau in situatiile de urgenta, demonstrate in mod corespunzator de catre autoritatea contractanta, inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.


SECTIUNEA 5: Oferte alternative


Art. 162


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a permite sau solicita ofertantilor sa depuna oferte alternative numai daca a precizat explicit in anuntul de participare ca permite sau solicita depunerea de oferte alternative.


(2) In cazul in care autoritatea contractanta nu a precizat explicit ca permite sau solicita depunerea de oferte alternative conform dispozitiilor alin. (1) , autoritatea contractanta nu are dreptul de a lua in considerare ofertele alternative.


(3) Ofertele alternative trebuie sa fie in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru.


(4) Autoritatea contractanta care permite sau solicita depunerea de oferte alternative are obligatia de a preciza in documentele achizitiei cerintele minime obligatorii pe care acestea trebuie sa le respecte si orice alte cerinte specifice pentru prezentarea ofertelor alternative, in special daca ofertele alternative pot fi depuse numai in cazul in care a fost depusa si o oferta care nu este o oferta alternativa.


(5) In situatia prevazuta la alin. (4) , autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca este posibila aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti atat in cazul ofertelor alternative care indeplinesc cerintele minime stabilite in conformitate cu dispozitiile alin. (4) , cat si in cazul ofertelor conforme care nu sunt oferte alternative.


(6) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu lua in considerare ofertele alternative care nu respecta cerintele minime stabilite in conformitate cu dispozitiile alin. (4) .


(7) In cazul procedurilor de atribuire a unor contracte de achizitii publice de produse sau de servicii, autoritatea contractanta care a permis sau solicitat depunerea de oferte alternative nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta alternativa pentru singurul motiv ca, daca aceasta este declarata castigatoare:


a) contractul de furnizare pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se califica drept contract de servicii; sau


b) contractul de servicii pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se califica drept contract de furnizare.


(8) In cazul in care autoritatea contractanta permite sau solicita depunerea de oferte alternative, ofertantii pot depune doar oferta alternativa.


SECTIUNEA 6: Criterii de calificare si selectie


SUBSECTIUNEA 1: Paragraful 1: Aplicarea criteriilor de calificare si selectie


Art. 163


Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare si selectie referitoare la:


a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;


b) capacitatea candidatului/ofertantului.


SUBSECTIUNEA 2: Paragraful 2: Motive de excludere a candidatului/ofertantului


Art. 164


(1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:


a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;


b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;


c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;


d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;


e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;


f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;


g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.


(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, in conformitate cu dispozitiile alin. (1) , se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.


Art. 165


(1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:


a) fie are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat sau cu cele ale statului membru al autoritatii contractante;


b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.


(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.


(3) Pentru respectarea prevederilor alin. (2) , in etapa prevazuta la art. 196 alin. (2) , operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 165 alin. (1) , iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate.


Art. 166


(1) Prin exceptie de la dispozitiile art. 164 alin. (1) si (2) , in cazuri exceptionale, autoritatea contractanta are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 164 alin. (1) si (2) . pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului.


(2) Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2) , un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei.


Art. 167


(1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:


a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;


b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;


c) a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;


d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;


e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;


f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;


g) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;


h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;


i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre respectivul operator economic.


(11) Autoritatea contractanta este obligata sa excluda din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe actiuni, al carui capital social este reprezentat prin actiuni la purtator si care nu face dovada identitatii detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator.


(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) lit. b) , autoritatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru. Aceasta presupuna ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.


(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. c) , prin abatere profesionala grava se intelege orice abatere comisa de operatorul economic care afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsita cu intentie sau din culpa grava.


(4) - Art. 167, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 6, subsectiunea 2 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. I, punctul 22. din Ordonanta urgenta 107/2017


(5) in sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza in urmatoarele situatii, reglementate cu titlu exemplificativ:


a) ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punct de vedere al continutului documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire;


b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura;


c) un ofertant/candidat a depus doua sau mai multe oferte/solicitari de participare, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici;


d) un ofertant/candidat a depus oferta/solicitare de participare individuala/in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte/solicitari de participare.


(6) Inainte de excluderea unui operator economic in temeiul alin. (1) lit. d) , autoritatea contractanta solicita in scris Consiliului Concurentei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura de atribuire in cauza, pe care acesta il va inainta in termen de maximum 15 zile.


(7) Autoritatea contractanta are obligatia furnizarii tuturor informatiilor solicitate de Consiliul Concurentei, in vederea formularii punctului de vedere, conform dispozitiilor alin. (6) .


(71) Inainte ca autoritatea contractanta sa excluda din procedura un candidat/ofertant care se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. f) , aceasta trebuie sa ii acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra ca implicarea sa in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta.


(8) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. g) se considera incalcari grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrari care prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in contract.


Art. 168


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.


(2) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine prevazute la alin. (1) .


(3) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.


Art. 169


Autoritatea contractanta exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.


Art. 170


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.


(2) In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.


(3) In scopul verificarii prevazute la alin. (1) , subcontractantul completeaza declaratia pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art. 193-195, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.


Art. 171


(1) Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.


(2) In cazul in care autoritatea contractanta considera dovezile prezentate de operatorul economic in conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea in concret a credibilitatii, autoritatea contractanta nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire.


(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 164 si 167 le poate furniza autoritatii contractante, in sensul prevederilor alin. (1) , se refera la efectuarea de catre operatorul economic a platii sau la asumarea de catre operatorul economic a obligatiei de plata a despagubirilor in ceea ce priveste eventualele prejudicii cauzate printr-o infractiune sau printr-o alta fapta ilicita, clarificarea de catre operatorul economic in mod complet a faptelor si imprejurarilor in care a fost comisa infractiunea sau alta fapta ilicita, prin cooperarea activa cu autoritatile care efectueaza investigatia, si la adoptarea de catre operatorul economic a unor masuri concrete si adecvate la nivel tehnic, organizational si in materie de personal, cum ar fi eliminarea legaturilor cu persoanele si organizatiile implicate in comportamentul necorespunzator, masuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control si raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectarii dispozitiilor legale si a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind raspunderea si plata despagubirilor, pentru a preveni savarsirea unor noi infractiuni sau alte fapte ilicite.


(31) Autoritatea contractanta evalueaza masurile luate de operatorii economici si dovedite in conformitate cu prevederile alin. (3) , tinand seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii avute in vedere.


(32) In cazul in care masurile prevazute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.


(4) In cazul in care operatorului economic i-a fost aplicata prin hotarare definitiva a unei instante de judecata masura interdictiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte in Romania, prevederile alin. (1) -(3) nu sunt aplicabile pe toata perioada de excludere stabilita prin respectiva hotarare.


(5) In cazul in care operatorului economic nu i-a fost aplicata prin hotarare definitiva a unei instante de judecata masura interdictiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica/acord-cadru sau a unui contract de concesiune pentru o anumita perioada, situatiile de excludere prevazute la art. 164 si 167 nu se aplica:


a) daca, in cazul faptelor prevazute la art. 164, a expirat o perioada de 5 ani de la data hotararii definitive de condamnare;


b) daca, in cazul situatiilor, faptelor sau evenimentelor prevazute la art. 167, a expirat o perioada de 3 ani de la data aparitiei situatiei, savarsirii faptei sau producerii evenimentului relevant.


SUBSECTIUNEA 3: Paragraful 3: Criterii privind capacitatea


Art. 172


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate referitoare la:


a) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;


b) situatia economica si financiara;


c) capacitatea tehnica si profesionala.


(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune operatorilor economici alte cerinte de capacitate privind participarea la procedura de atribuire fata de cele prevazute la alin. (1) .


(3) Autoritatea contractanta stabileste numai cerinte de participare care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca un candidat/ofertant are capacitatea juridica si financiara si competentele tehnice si profesionale pentru a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru care urmeaza sa fie atribuit.


(4) Autoritatea contractanta nu poate stabili cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/candidat in oferta sau solicitarea de participare, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.


(5) Toate cerintele privind capacitatea solicitate de autoritatea contractanta trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru si sa fie proportionale prin raportare la obiectul acestuia.


Art. 173


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.


(2) In procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii, in cazul in care este necesar ca operatorii economici sa detina o autorizatie speciala sau sa fie membri ai unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in statul de origine, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestora sa demonstreze ca detin o astfel de autorizatie sau ca sunt membri ai unei astfel de organizatii.


Art. 174


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.


(2) In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.


Art. 175


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire cerinte privind situatia economica si financiara care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici dispun de capacitatea economica si financiara necesara pentru a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru si pentru a fi protejata fata de un eventual risc de neindeplinire corespunzatoare a contractului.


(2) Cerintele privind situatia economica si financiara stabilite de autoritatea contractanta pot viza elemente cum ar fi:


a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumita cifra de afaceri minima in domeniul obiectului contractului de achizitie publica/acordului-cadru; cifra de afaceri minima anuala impusa operatorilor economici nu trebuie sa depaseasca de doua ori valoarea estimata a contractului de achizitie publica sau, dupa caz, la valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente ce urmeaza sa se execute in acelasi timp sau, daca aceasta nu este cunoscuta, la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent;


b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari relevanti, precum nivelul de lichiditate anuala;


c) un nivel corespunzator al asigurarii de risc profesional.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) , cifra de afaceri minima anuala impusa operatorilor economici poate depasi limita prevazuta la alin. (2) lit. a) in cazuri temeinic justificate, precum cele legate de existenta unor riscuri speciale aferente naturii lucrarilor, serviciilor sau produselor care fac obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru.


(4) In cazul prevazut la alin. (3) , autoritatea contractanta indica in documentele achizitiei principalele motive care justifica o astfel de cerinta.


Art. 176


(1) In cazul in care urmeaza sa fie atribuite contracte de achizitii publice in baza unui acord-cadru cu reluarea competitiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevazut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raporteaza la valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente ce urmeaza sa se execute in acelasi timp sau, daca aceasta nu este cunoscuta, la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.


(2) In cazul unui sistem dinamic de achizitii, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevazut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raporteaza la valoarea maxima anticipata a contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite in cadrul sistemului respectiv.


Art. 177


(1) Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind situatia economica si financiara, de regula, prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:


a) declaratii sau extrase bancare corespunzatoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurarii de risc profesional;


b) prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic;


c) o declaratie privind cifra totala de afaceri a operatorului economic si, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exercitii financiare disponibile, in functie da data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic, in masura in care informatiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.


(2) In cazul in care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute la alin. (1) , operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta il considera adecvat.


Art. 178


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentele achizitiei cerinte privind capacitatea tehnica si profesionala care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici detin resursele umane si tehnice si experienta necesare pentru a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru la un standard de calitate corespunzator.


(2) Cerintele privind capacitatea tehnica si profesionala stabilite de autoritatea contractanta pot viza in special existenta unui nivel corespunzator de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut.


(3) In cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrari ori a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de produse care necesita lucrari sau operatiuni de amplasare sau instalare, capacitatea profesionala a operatorilor economici de a presta serviciile sau de a executa lucrarea sau operatiunile de instalare poate fi evaluata in functie de aptitudinile, competentele, eficienta, experienta si potentialul acestora.


Art. 179


Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:


a) o lista a lucrarilor realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, insotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai importante; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, autoritatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare lucrari relevante realizate cu mai mult de 5 ani in urma;


b) lista principalelor livrari de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati; atunci cand este necesar in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de concurenta, autoritatea contractanta poate stabili ca sunt luate in considerare livrari de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani in urma;


c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent daca fac sau nu parte din organizatia operatorului economic, in special a celor care raspund de controlul calitatii si, in cazul contractelor de achizitii publice de lucrari, a celor aflati la dispozitia contractantului in vederea executarii lucrarilor;


d) descrierea facilitatilor tehnice si a masurilor utilizate de operatorul economic in vederea asigurarii calitatii si a facilitatilor sale de studiu si de cercetare;


e) precizarea sistemelor de management si de trasabilitate din cadrul lantului de aprovizionare pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executarii contractului;


f) in cazul in care produsele sau serviciile care urmeaza sa fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter exceptional, sunt destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de autoritatea contractanta sau, in numele acesteia, de un organism oficial competent din tara in care este stabilit operatorul economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care vizeaza capacitatile de productie ale operatorului economic care furnizeaza produsele sau capacitatea tehnica a operatorului economic care presteaza serviciile si, daca este necesar, facilitatile de studiu si de cercetare care sunt la dispozitia acestuia si masurile de control al calitatii pe care acesta urmeaza sa le aplice;


g) calificarile educationale si profesionale ale operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari sau ale personalului de conducere al operatorului economic, daca acestea nu constituie factori de evaluare;


h) precizarea masurilor de management de mediu pe care operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executarii contractului;


i) o declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani;


j) o declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza servicii ori executa lucrari pentru executarea contractului;


k) precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze;


l) esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante;


m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calitatii sau organisme cu competente recunoscute, care atesta conformitatea produselor care urmeaza a fi livrate, identificata in mod clar prin trimitere la specificatii tehnice sau standarde.


Art. 180


(1) Atunci cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica/acord-cadru pe loturi, autoritatea contractanta aplica cerintele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot in parte.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , autoritatea contractanta poate stabili cerintele privind nivelul cifrei de afaceri minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, in cazul in care este permisa atribuirea mai multor loturi aceluiasi ofertant, iar contractele pentru acestea trebuie executate in acelasi timp.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , ca o conditie pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiasi ofertant, autoritatea contractanta poate stabili cerintele privind resursele tehnice si/sau profesionale prin raportare la grupuri de loturi, atunci cand utilizarea acestor resurse in cadrul contractelor se realizeaza simultan sau fac imposibila alocarea aceleiasi/acelorasi resurse pentru mai multe contracte care se executa in acelasi timp.


Art. 181


Criteriile privind capacitatea si cerintele minime solicitate pentru indeplinirea acestora, impreuna cu mijloacele de proba corespunzatoare, sunt prevazute in anuntul de participare.


Art. 182


(1) Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si in legatura cu un anumit contract de achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.


(2) In ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale prevazute la art. 179 lit. g) sau la experienta profesionala relevanta, operatorul economic poate sa se bazeze pe capacitatea tertului sustinator doar atunci cand acesta va desfasura efectiv lucrarile sau serviciile in legatura cu care sunt necesare respectivele calificari.


(21) Experienta profesionala relevanta este experienta realizata:


a) in cadrul unei profesii reglementate cum ar fi, dar fara a se limita la: activitati medicale, activitati contabile, activitati de audit financiar, activitati de asistenta si reprezentare juridica specifice profesiei de avocat, activitati de arhitectura;


b) in baza detinerii unei autorizatii/certificari/atestari specifice fara de care nu poate fi exercitata activitatea ce face obiectul contractului de achizitie publica, cum ar fi, dar fara a se limita la: activitati in domeniul gazelor naturale, activitati in domeniul infrastructurii feroviare.


(3) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) , de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.


(4) Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.


(5) - Art. 182, alin. (5) din capitolul IV, sectiunea 6, subsectiunea 3 a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 107/2017


Art. 183


(1) Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.


(2) Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) .


Art. 184


In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.


Art. 185


(1) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.


(2) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, in conditiile prezentei legi.


Art. 186


In cazul contractelor de achizitie publica de lucrari sau de servicii si al lucrarilor sau operatiunilor de amplasare sau de instalare din cadrul unui contract de achizitie publica de produse, autoritatea contractanta poate impune ca anumite sarcini esentiale sa fie realizate in mod direct de catre ofertant sau, in cazul unei oferte depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit membru al asocierii.


SECTIUNEA 7: Criterii de atribuire


Art. 187


(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor legale sau administrative privind pretul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.


(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) , autoritatea contractanta stabileste oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti in documentele achizitiei.


(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic in conformitate cu dispozitiile alin. (2) , autoritatea contractanta are dreptul de a aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:


a) cel mai bun raport calitate-pret;


b) cel mai bun raport calitate-cost;


c) costul cel mai scazut;


d) pretul cel mai scazut.


(31) Autoritatea contractanta poate utiliza criteriul pretul cel mai scazut numai in situatia in care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata a contractului nu depaseste pragurile prevazute la art. 7 alin. (1) , precum si in situatia aplicarii procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare prevazute la art. 104 alin. (1) lit. b) .


(4) In sensul alin. (3) lit. c) si d) , cel mai bun raport calitate-pret/calitate-cost se determina pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu si/sau sociale, in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru.


(41) Pentru atribuirea contractelor de achizitie publica verzi, asa cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 69/2016 privind achizitiile publice verzi, autoritatea contractanta va include in cadrul criteriului de atribuire prevazut la alin. (3) lit. c) si d) factori de evaluare privind protectia mediului.


(5) Factorii de evaluare prevazuti la alin. (4) pot viza, printre altele:


a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice si functionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toti utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu si inovatoare si comercializarea si conditiile acesteia;


b) organizarea, calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului, in cazul in care calitatea personalului desemnat poate sa aiba un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;


c) serviciile postvanzare, asistenta tehnica si conditiile de livrare, cum ar fi data livrarii, procesul de livrare si termenul de livrare sau de finalizare.


(6) In sensul alin. (3) lit. c) , criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret include de regula un element de pret sau de cost; in situatia in care autoritatea contractanta initiaza o procedura de atribuire cu buget fix, in care elementul de pret sau de cost este un pret sau cost fix, factorii de evaluare se refera numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau lucrarilor care fac obiectul achizitiei.


(7) In sensul alin. (3) lit. b) , costul cel mai scazut se determina pe considerente de rentabilitate, utilizand factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viata.


(8) Autoritatea contractanta nu va utiliza costul cel mai scazut/pretul cel mai scazut drept criteriu de atribuire in cazul:


a) categoriilor de contracte de achizitie publica/acorduri-cadru de lucrari sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale;


b) contractelor de achizitie publica/acorduri-cadru de proiectare si executie sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructura de transport transeuropene, asa cum sunt definite in prezenta lege, si drumuri judetene.


c) anumitor categorii de contracte de achizitie publica/acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata intregului ciclu de viata.


(9) Categoriile de contracte de achizitie publica/acorduri-cadru prevazute la alin. (8) , precum si ponderea maxima pe care elementul pret sau cost o poate avea in cadrul criteriului de atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


(91) Categoriile de contracte de achizitie publica/acorduri-cadru prevazute la alin. (8) lit. c) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


(10) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatile contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea somajului, ce se va mentiona explicit in anuntul de participare.


Art. 188


(1) Factorii de evaluare prevazuti la art. 187 alin. (4) au legatura directa cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru atunci cand se refera in orice mod la produsele, serviciile sau lucrarile care urmeaza a fi furnizate/prestate/executate in temeiul contractului de achizitie publica/acordului-cadru si in orice stadiu al ciclului lor de viata, chiar daca acesti factori nu fac parte din substanta materiala a produselor, serviciilor sau lucrarilor respective.


(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) , autoritatea contractanta poate avea in vedere factori de evaluare in legatura cu:


a) procesul specific de productie, furnizare sau comercializare a lucrarilor, produselor sau serviciilor;


b) un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viata a lucrarilor, produselor sau serviciilor.


(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) , pentru categoriile de contracte de achizitie publica/acorduri-cadru prevazute la art. 187 alin. (8) lit. c) , autoritatea contractanta va avea in vedere cel putin factori de evaluare in legatura cu:


a) contributia procesului de fabricatie la protectia mediului;


b) lantul de aprovizionare - canale scurte de aprovizionare;


c) cea mai scurta distanta de la locul de productie la locul de consum.


Art. 189


(1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care sa conduca la o libertate de apreciere nelimitata.


(2) In sensul alin. (1) , factorii de evaluare utilizati de autoritatea contractanta trebuie sa asigure o concurenta reala intre operatorii economici si sa fie insotiti de prevederi care sa permita verificarea efectiva a informatiilor furnizate de catre ofertanti, in scopul aplicarii factorilor de evaluare.


(3) Atunci cand considera necesar, autoritatea contractanta verifica exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.


Art. 190


(1) Autoritatea contractanta precizeaza in documentele achizitiei ponderea relativa pe care o acorda fiecarui factor de evaluare ce va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu exceptia cazului in care oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este determinata prin aplicarea criteriului pretului cel mai scazut.


(2) Ponderile relative prevazute la alin. (1) pot fi acordate prin raportare la intervale valorice.


(3) In cazul in care stabilirea unei ponderi nu este posibila din motive obiective, autoritatea contractanta indica factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a importantei.


Art. 191


Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viata acopera, in masura in care sunt relevante, toate sau o parte dintre urmatoarele costuri pe parcursul ciclului de viata al unui produs, serviciu sau al unei lucrari:


a) costuri suportate de autoritatea contractanta sau de alti utilizatori, cum ar fi costuri legate de achizitie, costuri de utilizare, precum consumul de energie si de alte resurse, costuri de intretinere, costuri de la sfarsitul ciclului de viata, precum costurile de colectare si reciclare;


b) costuri determinate de efecte externe asupra mediului in legatura cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului lor de viata, cu conditia ca valoarea pecuniara a acestora sa poata fi determinata si verificata; aceste costuri pot sa includa costul emisiilor de gaze cu efect de sera si al altor emisii poluante si alte costuri de atenuare a efectelor schimbarilor climatice.


Art. 192


(1) In cazul in care autoritatea contractanta evalueaza costurile folosind o abordare pe baza costului pe parcursul ciclului de viata, aceasta indica in documentele achizitiei datele care trebuie furnizate de catre ofertanti, precum si metoda pe care autoritatea contractanta urmeaza sa o utilizeze pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de viata pe baza datelor respective.


(2) Metoda utilizata de autoritatea contractanta pentru evaluarea costurilor determinate de efectele externe asupra mediului prevazute la art. 191 lit. b) trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) se bazeaza pe criterii nediscriminatorii si verificabile in mod obiectiv; in special, in cazul in care nu a fost stabilita in vederea aplicarii repetate sau continue, nu favorizeaza sau dezavantajeaza in mod nejustificat anumiti operatori economici;


b) este accesibila tuturor partilor interesate;


c) datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de catre operatori economici care dau dovada de o diligenta obisnuita, inclusiv de operatori economici din tari terte care sunt parte a Acordului privind achizitiile publice al Organizatiei Mondiale a Comertului sau la alte acorduri internationale in cadrul carora Uniunea Europeana si-a asumat obligatii.


(3) In toate cazurile in care o metoda comuna de calculare a costurilor pe parcursul ciclului de viata a devenit obligatorie printr-un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiva metoda comuna se aplica pentru evaluarea costurilor pe parcursul ciclului de viata.


SECTIUNEA 8: Documentul unic de achizitie european. E-Certis


Art. 193


(1) Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:


a) nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167;


b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta;


c) daca este cazul, indeplineste criteriile de selectie stabilite de autoritatea contractanta in conformitate cu prevederile prezentei legi.


(2) In cazul in care ofertantul/candidatul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator (i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator (i) va include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a) , precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire respective.


(3) In cazul in care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a) , precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul in cadrul procedurii de atribuire respective. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a) .


(4) Pe langa informatiile prevazute la alin. (1) -(3) , DUAE contine si informatii cu privire la autoritatea publica sau partea terta responsabila cu intocmirea documentelor justificative, precum si o declaratie oficiala care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara intarziere, documentele justificative respective.


(5) In cazul in care autoritatea contractanta poate obtine documentele justificative prevazute la alin. (4) in mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informatiile solicitate in acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice data de identificare si, daca este cazul, declaratia necesara de acordare a consimtamantului.


(6) In cadrul procedurii simplificate si al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord-cadru finantat din Planul national de redresare si rezilienta, autoritatile contractante sunt obligate sa selecteze in DUAE <>.


Art. 194


Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat intr-o procedura de atribuire precedenta, cu conditia sa confirme ca informatiile cuprinse in acesta sunt in continuare corecte si valabile la data depunerii acestuia.


Art. 195


DUAE se elaboreaza pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeana si se furnizeaza exclusiv in format electronic.


Art. 196


(1) Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele solicitate vor trebui depuse de catre candidati/ofertanti, sub sanctiunea excluderii, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii din partea autoritatii contractante, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucratoare, la solicitarea motivata a candidatului/ofertantului respectiv.


(2) Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, cu exceptia situatiei contractelor subsecvente atribuite in executarea unui acord-cadru, autoritatea contractanta, in termen de o zi lucratoare de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, respectiv in termen de o zi lucratoare de la emiterea avizului conform, in situatia in care documentatia este supusa controlului ex-ante conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 186/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita acestuia sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, cu exceptia procedurilor desfasurate in mai multe etape, cand documentele justificative sunt solicitate inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua catre candidatii selectati, acordand ofertantului/candidatului un termen de pana la 7 zile lucratoare pentru a raspunde la solicitarea de clarificare, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a ofertantului/candidatului, cu cel mult 3 zile lucratoare.


(21) - Art. 196, alin. (2^1) din capitolul IV, sectiunea 8 a fost abrogat la 21-mar-2022 de Art. I, punctul 5. din Ordonanta urgenta 26/2022


(3) Autoritatea contractanta poate invita candidatii/ofertantii sa completeze sau sa clarifice documentele prevazute la alin. (1) sau (2) .


Art. 197


(1) Prin exceptie de la dispozitiile art. 196, operatorii economici nu sunt obligati sa prezinte documente justificative sau alte probe in sprijinul informatiilor declarate in DUAE in cazul si in masura in care autoritatea contractanta are posibilitatea de a obtine certificatele sau informatiile relevante in mod direct, prin accesarea unei baze de date nationale din orice stat membru, disponibile in mod gratuit, cum ar fi un registru national al achizitiilor publice, un dosar virtual al societatilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau un sistem de preselectie.


(2) Prin exceptie de la dispozitiile art. 196, operatorii economici nu sunt obligati sa prezinte documente justificative in sprijinul informatiilor declarate in DUAE in cazul in care autoritatea contractanta care a atribuit contractul de achizitie publica sau a incheiat acordul-cadru este deja in posesia documentelor respective.


(3) In sensul prevederilor alin. (1) , bazele de date care contin informatii relevante privind operatorii economici trebuie sa fie accesibile tuturor autoritatilor contractante din toate statele membre si trebuie sa fie actualizate periodic in mod corespunzator.


Art. 198


ANAP pune la dispozitia Comisiei Europene si actualizeaza in e-Certis lista completa a bazelor de date care contin informatii relevante privind operatorii economici stabiliti in Romania.


Art. 199


(1) Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere, ANAP se asigura ca informatiile privind certificatele si alte forme de documente justificative introduse in e-Certis sunt actualizate in permanenta.


(2) Autoritatile contractante utilizeaza e-Certis si solicita in principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative care sunt disponibile in e-Certis.


Art. 200


(1) In cazul in care autoritatea contractanta impune operatorilor economici obligatia prezentarii unor certificari specifice, acordate de organisme independente care atesta respectarea de catre acestia a anumitor standarde de asigurare a calitatii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, sau standarde ori sisteme de management de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate.


(2) Autoritatea contractanta are obligatia, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevazute la alin. (1) , emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre.


(3) In cazul in care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate sau de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta ori nu are posibilitatea de a-l obtine in termenele stabilite, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii ori, dupa caz, al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta.


SECTIUNEA 9: Liste oficiale ale operatorilor economici agreati si certificarea de catre organisme de drept public sau privat


Art. 201


(1) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc modalitati de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel national, a operatorilor economici care opteaza pentru un sistem de certificare.


(2) ANAP are obligatia de a informa Comisia Europeana cu privire la coordonatele si modul de functionare a sistemului de certificare prevazut la alin. (1) .


(3) Operatorii economici inscrisi pe listele oficiale sau care detin un certificat pot depune la autoritatile contractante, in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica/acord-cadru, un certificat de inregistrare eliberat de autoritatea competenta sau de organismul de certificare competent; certificatele respective indica referintele care au stat la baza inscrierii operatorilor economici pe lista oficiala sau a certificarii acestora, precum si clasificarea pe lista respectiva.


(4) Inscrierea operatorilor economici pe listele oficiale certificate de organismele competente sau un certificat eliberat de un organism de certificare reprezinta o prezumtie relativa in ceea ce priveste indeplinirea de catre operatorul economic inscris pe respectiva lista sau care detine respectivul certificata cerintelor de calificare si selectie acoperite de lista oficiala sau de acel certificat.


Art. 202


(1) Informatiile care rezulta din inscrierea pe listele oficiale sau din certificatele eliberate de organisme de certificare nu pot fi puse la indoiala fara justificare.


(2) In ceea ce priveste plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat, se poate solicita un certificat suplimentar de la orice operator economic inscris pe o lista oficiala sau care detine un certificat, atunci cand se atribuie un contract de achizitie publica/acord-cadru.


(3) Operatorii economici din alte state membre nu au obligatia de a se inscrie pe o lista oficiala organizata potrivit dispozitiilor prezentei legi sau de a obtine in Romania o certificare de tipul celei reglementate in cuprinsul prezentei sectiuni in vederea participarii la o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica/acord-cadru.


(4) In cazul in care autoritatea contractanta solicita in cadrul unei proceduri de atribuire anumite certificate, aceasta are obligatia de a accepta certificate echivalente eliberate de organisme stabilite in alte state membre sau alte mijloace de proba echivalente.


SECTIUNEA 10: Cataloage electronice


Art. 203


(1) In cazul in care dispozitiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea contractanta poate solicita ca ofertele sa fie prezentate sub forma de catalog electronic sau sa includa un catalog electronic.


(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc categoriile de achizitii cu privire la care autoritatea contractanta are obligatia de a impune utilizarea cataloagelor electronice.


(3) Ofertele prezentate sub forma de cataloage electronice pot fi insotite de alte documente care le completeaza.


Art. 204


(1) Cataloagele electronice sunt elaborate de catre candidati/ofertanti in vederea participarii la o anumita procedura de atribuire, in conformitate cu specificatiile tehnice si formatul stabilite de autoritatea contractanta.


(2) Cataloagele electronice respecta cerintele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum si orice cerinte suplimentare stabilite de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile art. 64-66 si ale normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.


Art. 205


(1) Atunci cand accepta sau solicita prezentarea ofertelor sub forma de cataloage electronice, autoritatea contractanta:


a) precizeaza acest lucru in anuntul de participare;


b) indica in documentele achizitiei toate informatiile necesare referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate si aranjamentele si specificatiile tehnice de conectare pentru catalog.


(2) In cazul in care a fost incheiat un acord-cadru cu mai multi operatori economici pe baza de oferte prezentate sub forma de cataloage electronice, autoritatea contractanta poate prevedea ca reluarea competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente se realizeaza pe baza cataloagelor actualizate.


(3) In cazul prevazut la alin. (2) , autoritatea contractanta foloseste una dintre urmatoarele metode:


a) invita ofertantii sa transmita din nou cataloagele electronice, adaptate la cerintele contractului in cauza;


b) informeaza ofertantii ca intentioneaza sa colecteze din cataloagele electronice care au fost deja transmise informatiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerintele contractului in cauza, cu conditia ca utilizarea acestei metode sa fi fost anuntata in documentele achizitiei care au stat la baza incheierii acordului-cadru.


(4) In cazul in care autoritatea contractanta reia competitia pentru atribuirea contractelor subsecvente in executarea acordului-cadru in conformitate cu dispozitiile alin. (3) lit. b) , aceasta notifica ofertantii cu privire la data si ora la care intentioneaza sa colecteze informatiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerintele contractului in cauza si le da ofertantilor posibilitatea de a refuza aceasta colectare de informatii.


(5) Autoritatea contractanta trebuie sa prevada o perioada corespunzatoare de timp intre notificarea prevazuta la alin. (4) si colectarea efectiva a informatiilor.


(6) Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta prezinta informatiile colectate in conformitate cu dispozitiile alin. (4) ofertantului in cauza, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma ca oferta astfel constituita nu contine erori semnificative.


Art. 206


(1) Autoritatea contractanta poate atribui contracte de achizitie publica pe baza unui sistem dinamic de achizitii, solicitand prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.


(2) Autoritatea contractanta poate, de asemenea, sa atribuie contracte de achizitie publica pe baza unui sistem dinamic de achizitii, in conformitate cu dispozitiile art. 205 alin. (3) lit. b) si alin. (4) -(6) , cu conditia ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de achizitii sa fie insotita de un catalog electronic conform cu specificatiile tehnice si formatul stabilite de catre autoritatea contractanta.


(3) Catalogul electronic prevazut la alin. (2) este completat ulterior de catre candidati, cand acestia sunt informati cu privire la intentia autoritatii contractante de a constitui oferte pe baza procedurii prevazute la art. 205 alin. (3) lit. b) .


SECTIUNEA 11: Atribuirea contractelor de achizitie publica si incheierea acordurilor-cadru


Art. 207


(1) Autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare precizati in invitatia de participare/anuntul de participare si in documentele achizitiei, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) oferta respectiva indeplineste toate cerintele, conditiile si criteriile stabilite prin anuntul de participare si documentele achizitiei, avand in vedere, daca este cazul, dispozitiile art. 162;


b) oferta respectiva a fost depusa de un ofertant care indeplineste criteriile privind capacitatea si, daca este cazul, criteriile de selectie si nu se afla sub incidenta motivelor de excludere.


(2) In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul/acordul-cadru cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractanta are obligatia sa declare castigatoare oferta clasata pe locul urmator, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila.


(3) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (2) , nu exista o oferta clasata pe locul urmator admisibila, sunt aplicabile dispozitiile art. 212 alin. (1) lit. e) .


Art. 208


Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc cazurile si conditiile specifice in care autoritatea contractanta are dreptul, in cadrul procedurii de licitatie deschisa, sa evalueze conformitatea ofertelor cu specificatiile tehnice si celelalte cerinte prevazute in documentele achizitiei si sa aplice criteriul de atribuire si factorii de evaluare anterior verificarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.


Art. 209


(1) In cazul in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau in cazul in care lipsesc anumite documente, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita intr-un anumit termen ofertantilor/candidatilor clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de acestia in cadrul ofertelor sau solicitarilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal si transparentei.


(11) In cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul proiectelor de infrastructura finantate din fonduri europene, in situatia in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau in situatia in care lipsesc anumite documente, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor/candidatilor, de regula, cel mult de doua ori in cursul procesului de evaluare, clarificari/ completari ale documentelor prezentate de acestia in cadrul ofertelor sau solicitarilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal si al transparentei.


(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat.


(3) Termenul acordat ofertantilor/candidatilor pentru transmiterea raspunsului la solicitarea prevazuta la alin. (1) , inclusiv cu eventuala prelungire solicitata justificat de operatorul economic, este de cel mult 15 zile lucratoare si va fi stabilit in functie de complexitatea solicitarii.


Art. 210


(1) In cazul unei propuneri financiare aparent neobisnuit de scazuta in raport cu lucrarile, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru care urmeaza a fi atribuit/incheiat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu privire la pretul sau costurile propuse in respectiva oferta.


(2) Clarificarile prevazute la alin. (1) se pot referi in special la:


a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului, prin raportare la procesul de productie, serviciile furnizate sau metodele de constructie utilizate;


b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru furnizarea produselor sau a serviciilor ori executarea lucrarilor;


c) originalitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor propuse de ofertant;


d) respectarea obligatiilor prevazute la art. 51 alin. (1) ;


e) respectarea obligatiilor prevazute la art. 218;


f) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.


(3) Autoritatea contractanta evalueaza informatiile si documentele furnizate de ofertantul a carui oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut si respinge respectiva oferta numai atunci cand dovezile furnizate nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, tinand seama de elementele mentionate la alin. (2) .


(4) Autoritatea contractanta respinge intotdeauna o oferta atunci cand constata ca aceasta are un pret neobisnuit de scazut deoarece nu respecta obligatiile prevazute la art. 51 alin. (1) .


(5) Atunci cand autoritatea contractanta constata ca o oferta are un pret neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa doar din acest motiv numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul nu a putut demonstra, intr-un termen corespunzator stabilit de autoritatea contractanta, ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.


(6) In cazul in care autoritatea contractanta respinge o oferta pentru motivul prevazut la alin. (5) , va informa Comisia Europeana dupa consultarea cu Consiliul Concurentei.


SECTIUNEA 12: Finalizarea procedurii de atribuire


Art. 211


Procedura de atribuire se finalizeaza prin:


a) incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru; sau


b) anularea procedurii de atribuire.


Art. 212


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru in urmatoarele cazuri:


a) daca nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau daca nu a fost depusa nicio oferta admisibila;


b) daca au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;


c) daca incalcari ale prevederilor legale afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului;


d) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instanta de judecata dispune modificarea/eliminarea unor specificatii tehnice/cerinte din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire astfel incat nu mai poate fi atins in mod corespunzator scopul achizitiei, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri de remediere, fara ca acestea sa afecteze principiile achizitiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) ;


e) daca contractul/acordul-cadru nu poate fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul/acordul-cadru si nu exista o oferta clasata pe locul urmator admisibila.


(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. c) , prin incalcari ale prevederilor legale se intelege situatia in care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constata erori sau omisiuni, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca aceasta sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) .


Art. 213


(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru in situatiile prevazute la art. 78 alin. (8) , art. 82 alin. (8) , art. 88 alin. (8) si art. 97 alin. (8) .


(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a face publica decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru, insotita de justificarea anularii procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevazute la art. 150 alin. (1) , in termen de o zi lucratoare de la adoptarea deciziei de anulare.


SECTIUNEA 13: Informarea candidatilor/ofertantilor


Art. 214


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de achizitie publica/acordul-cadru.


(2) - Art. 214, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 13 a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. I, punctul 20. din Ordonanta urgenta 45/2018


(3) Autoritatea contractanta intocmeste raportul procedurii intr-un termen care sa nu depaseasca:


a) 60 de zile lucratoare, pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a) , b) , e) si g) , de la data-limita de depunere a ofertelor/ofertelor initiale/proiectelor;


b) 20 de zile lucratoare, pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. f) si i) , de la data-limita de depunere a ofertelor;


c) 100 de zile lucratoare, pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. c) si d) , de la data-limita de depunere a ofertelor.


(4) Autoritatea contractanta intocmeste raportul intermediar aferent procedurilor prevazute la art. 68 alin. (1) lit. b) , c) , d) si e) intr-un termen care sa nu depaseasca 20 de zile lucratoare de la data-limita de depunere a solicitarilor de participare.


(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4) , in cazuri temeinic justificate si cu aprobarea conducatorului autoritatii contractante, termenul de intocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar se poate prelungi o singura data, cu un termen ce nu poate depasi:


a) 30 de zile lucratoare, pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a) , b) , e) si g) ;


b) 15 zile lucratoare, pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. f) si i) ;


c) 50 de zile lucratoare, pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. c) si d) .


(51) In cazurile prevazute la alin. (5) , autoritatea contractanta aduce la cunostinta operatorilor economici implicati in procedura decizia de prelungire a termenului de intocmire a raportului procedurii, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la expirarea termenului initial de evaluare.


(6) In cazul in care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta de judecata, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze un act/sa emita un act/sa adopte masurile necesare restabilirii legalitatii, termenul in care autoritatea contractanta duce la indeplinire decizia nu poate depasi 10 zile lucratoare de la data comunicarii acesteia.


(7) Pentru procedurile cu mai multe loturi, prin exceptie de la prevederile alin. (3) , in cazuri temeinic justificate si cu aprobarea conducatorului autoritatii contractante, termenul de intocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singura data, cu un termen ce nu poate depasi 50 de zile lucratoare.


Art. 215


(1) Autoritatea contractanta informeaza fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul selectiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau admiterea intr-un sistem dinamic de achizitii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract, de a nu incheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achizitii ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.


(2) In cadrul comunicarii privind rezultatul procedurii prevazute la alin. (1) , autoritatea contractanta are obligatia de a cuprinde:


a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a solicitarii sale de participare;


b) fiecarui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;


c) fiecarui ofertant care a depus o oferta admisibila, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor desemnate castigatoare in raport cu oferta sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul de achizitie publica sau, dupa caz, ale ofertantului/ ofertantilor cu care urmeaza sa se incheie un acord-cadru;


d) fiecarui ofertant care a depus o oferta admisibila, informatii referitoare la desfasurarea si progresul negocierilor si al dialogului cu ofertantii.


(3) Oferta admisibila este oferta care nu este inacceptabila, neconforma sau neadecvata.


(4) Oferta este considerata inacceptabila daca nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, a fost prezentata de catre un ofertant care nu are calificarile necesare sau al carei pret depaseste valoarea estimata, astfel cum a fost stabilita si documentata inainte de initierea procedurii de atribuire, iar aceasta valoare nu poate fi suplimentata.


(5) Oferta este considerata neconforma daca nu respecta cerintele prezentate in documentele achizitiei, a fost primita cu intarziere, prezinta indicii de intelegeri anticoncurentiale sau coruptie sau a fost considerata de autoritatea contractanta ca fiind neobisnuit de scazuta.


(51) Oferta este considerata neadecvata daca este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii contractante indicate in documentele achizitiei.


(6) Solicitarea de participare este considerata neadecvata in situatia in care candidatul se afla in una dintre situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 sau nu indeplineste criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractanta.


(7) Autoritatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii prevazute la alin. (1) si (2) privind atribuirea contractului de achizitie publica, incheierea acordului-cadru sau admiterea intr-un sistem dinamic de achizitii, in situatia in care dezvaluirea acestora:


a) ar impiedica aplicarea unor dispozitii legale sau ar fi contrara interesului public;


b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, publice sau private, sau ar putea aduce atingere concurentei loiale intre operatorii economici.


SECTIUNEA 14: Dosarul achizitiei si raportul procedurii de atribuire


Art. 216


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit sau acord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare sistem dinamic de achizitii lansat.


(11) Raportul intermediar si raportul procedurii se publica in SEAP, semnate cu semnatura electronica calificata, in aceeasi zi cu transmiterea comunicarii prevazute la art. 215 alin. (1) , fara referire la informatiile pe care operatorul economic le precizeaza si probeaza ca fiind confidentiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.


(2) Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente/informatii:


a) denumirea si adresa autoritatii contractante, obiectul si valoarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii;


b) daca este cazul, rezultatele procesului de calificare si/sau selectie a candidatilor/ofertantilor si/sau reducerea numarului acestora pe parcursul procedurii de atribuire;


c) motivele respingerii unei oferte care are un pret neobisnuit de scazut;


d) denumirea ofertantului declarat castigator si motivele pentru care oferta acestuia a fost desemnata castigatoare;


e) in masura in care sunt cunoscute, partea/partile din contractul de achizitie publica/acordul-cadru pe care ofertantul declarat castigator intentioneaza sa o/le subcontracteze unor terti si denumirea subcontractantilor;


f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul aplicarii procedurilor de negociere competitiva, dialog competitiv sau negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;


g) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractanta a decis anularea procedurii de atribuire;


h) atunci cand este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de comunicare decat cele electronice pentru depunerea ofertelor;


i) atunci cand este cazul, conflictele de interese identificate si masurile luate in acest sens.


(3) Informatiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt urmatoarele:


a) denumirea candidatilor/ofertantilor calificati si/sau selectati si motivele care au stat la baza acestor decizii;


b) denumirea candidatilor/ofertantilor respinsi si motivele respingerii.


(4) Autoritatea contractanta nu este obligata sa redacteze raportul prevazut la alin. (1) in legatura cu contractele subsecvente atribuite in executarea unui acord-cadru, in situatia in care acordul-cadru este incheiat in conformitate cu dispozitiile art. 117 sau art. 118 alin. (1) lit. a) .


(5) In masura in care anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru contine informatiile prevazute la alin. (2) , autoritatea contractanta poate face referire la acest anunt in cuprinsul raportului procedurii de atribuire.


(6) Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) sau orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autoritatilor si institutiilor publice competente, la solicitarea acestora.


Art. 217


(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de achizitie publica/acord-cadru incheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achizitii lansat.


(2) Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre autoritatea contractanta atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data incetarii contractului respectiv.


(3) In cazul anularii procedurii de atribuire, dosarul se pastreaza cel putin 5 ani de la data anularii respectivei proceduri.


(4) Ulterior finalizarii procedurii de atribuire, dosarul achizitiei publice are caracter de document public.


(5) Accesul persoanelor la dosarul achizitiei publice potrivit alin. (4) se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost au fost declarate si probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidentiale, potrivit legii.


(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) , dupa comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire si la informatiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare si/sau fundamentarile/justificarile de pret/cost. Autoritatea contractanta este obligata sa permita, la cerere, intr-un termen care nu poate depasi o zi lucratoare de la data primirii cererii, accesul neingradit al oricarui ofertant/candidat si la informatiile din cadrul propunerilor tehnice si/sau la fundamentarile/justificarile de pret/cost care nu au fost declarate si probate de catre ofertanti ca fiind confidentiale.


(7) Continutul dosarului achizitiei publice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


CAPITOLUL V: Executarea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru


SECTIUNEA 1: Subcontractarea


Art. 218


(1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, la solicitarea acestora si conform graficului contractual agreat de parti, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.


(2) In sensul alin. (1) , subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractanta, contractant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.


(3) Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2) .


(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.


(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.


(6) Dispozitiile prevazute la alin. (1) -(5) nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica/acord-cadru.


(7) Dispozitiile alin. (1) se pot aplica, in mod corespunzator, si pentru furnizori si/sau subcontractantii subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici, cu conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost prevazuta in documentele achizitiei.


Art. 219


(1) Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.


(2) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (1) pe durata contractului de achizitie publica.


(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221.


(4) In situatia prevazuta la alin. (3) , contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile prevazute la alin. (1) si va obtine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.


(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si, respectiv, a existentei resurselor/capacitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.


Art. 220


In scopul unei informari complete, autoritatea contractanta are dreptul de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 219:


a) cu privire la furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;


b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.


SECTIUNEA 2: Modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru


Art. 221


(1) Contractele de achizitie publica/Acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in urmatoarele situatii:


a) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a pretului;


b) pentru lucrarile, serviciile sau produsele aditionale din partea contractantului initial, in limita a maximum 50% din valoarea contractului initial, care au devenit necesare si nu au fost incluse in procedura de achizitie initiala, iar schimbarea contractantului:


1.(i) este imposibila din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitii initiale; si


2.(ii) ar cauza autoritatii contractante o crestere semnificativa a costurilor;


c) atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


1.(i) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;


2.(ii) modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;


3.(iii) cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru initial;


d) atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmatoarele situatii:


1.(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea contractanta potrivit lit. a) si alin. (2) ;


2.(ii) drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;


3.(iii) in cazul in care autoritatea contractanta isi asuma obligatiile contractantului principal fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de autoritatea contractanta;


e) atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;


f) fara a exista nevoia de a verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (7) lit. a) -d) , atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


1.(i) valoarea modificarii este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. (1) ;


2.(ii) valoarea modificarii este mai mica decat 10% din pretul contractului de achizitie publica initial, in cazul contractelor de achizitie publica de servicii sau de produse, sau mai mica decat 15% din pretul contractului de achizitie publica initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;


3.(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru in baza caruia se atribuie contractul subsecvent respectiv.


(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) , clauzele de revizuire precizeaza limitele si natura eventualelor modificari, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea si nu pot stabili modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achizitie publica sau al acordului-cadru.


(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. b) , schimbarea contractantului este imposibila atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:


a) schimbarea contractantului nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitie initiale;


b) schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor.


(4) In cazul in care se efectueaza majorarea pretului contractului prin mai multe modificari succesive conform alin. (1) lit. b) si c) , valoarea cumulata a modificarilor contractului nu va depasi cu mai mult de 50% valoarea contractului initial.


(5) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a efectua modificari succesive ale contractului de achizitie publica/ acordului-cadru conform alin. (1) lit. b) si c) in scopul eludarii aplicarii procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.


(6) Autoritatile contractante care modifica un contract de achizitie publica/acord-cadru in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) au obligatia de a publica un anunt in acest sens in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014.


(7) In sensul alin. (1) lit. e) , modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este considerata a fi substantiala doar atunci cand prin aceasta modificare contractul sau acordul-cadru prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial. Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) , o modificare a unui contract de achizitie publica/acord-cadru, pe durata sa, este considerata modificare substantiala atunci cand este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:


a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;


b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru initial;


c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;


d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) lit. d) .


(71)


- Art. 221, alin. (7^1) din capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 07-iul-2020 de Actul din Decizia 221/2020


(8) - Art. 221, alin. (8) din capitolul V, sectiunea 2 a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. I, punctul 27. din Ordonanta urgenta 45/2018


(9) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. f) , in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) , fara a se lua in calcul si modificarile care nu conduc la majorarea pretului contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-cadru.


(10) Pentru calcularea pretului mentionat la alin. (1) lit. b) pct. (iii) , lit. c) pct. (iii) si la lit. f) se va utiliza pretul actualizat al contractului de achizitie publica/acordului-cadru, care constituie valoarea de referinta atunci cand contractul de achizitie publica include o clauza de indexare.


(11) In sensul prezentului articol, prin caracterul general al contractului se intelege obiectivele principale urmarite de autoritatea contractanta la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului si drepturile si obligatiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinte de calitate si performanta.


(12) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc in sarcina autoritatii contractante obligatii de notificare a institutiei responsabile cu controlul ex-ante privind intentia de a efectua modificari ale contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru in conditiile prezentului articol.


Art. 222


(1) Orice modificare a unui contract de achizitie publica ori acord-cadru in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.


(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1) , autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica initial.


(3) Autoritatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (2) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.


Art. 2221


(1) Autoritatile contractante publica in sectiunea dedicata din SEAP toate modificarile contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru, astfel incat sa rezulte durata si pretul final la finalizarea sau incetarea acestora.


(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc conditiile de publicare a modificarilor contractuale prevazute la alin. (1) .


Art. 2222


(1) Pe parcursul indeplinirii acordului-cadru/contractului, pretul poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului-cadru/contractului.


(2) Pentru a se respecta principiul transparentei, posibilitatea de ajustare a pretului trebuie sa fie precizata atat in documentatia de atribuire, cat si in acordul-cadru/contractul care urmeaza sa fie incheiat, prin clauze speciale in acest sens.


(3) Autoritatea contractanta precizeaza atat in documentatia de atribuire, cat si in contractul de achizitie publica/acordul-cadru modul concret de ajustare a pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor cu privire la evolutia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri.


(4) Ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3) , este aplicabila direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului-cadru/contractului.


(5) In orice situatie, pretul acordului-cadru/contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului-cadru/contractului.


(6) Modul de ajustare nu trebuie sa conduca in niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul respectiv a fost declarat castigator in urma finalizarii respectivei proceduri, cu exceptia cazului prevazut la alin. (5) .


(7) Cu respectarea prevederilor alin. (5) , autoritatea contractanta are obligatia de a ajusta pretul contractului in situatia in care:


a) durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica se prelungeste peste durata de valabilitate a ofertei, stabilita initial prin documentatia de atribuire, din motive care nu sunt imputabile contractantului; sau


b) durata de furnizare/prestare/executie prevazuta in contract se prelungeste, iar aceasta prelungire nu se datoreaza responsabilitatii contractuale a contractantului.


(8) Autoritatea contractanta are dreptul sa includa clauze de ajustare/revizuire a pretului, in conformitate cu prevederile alin. (3) , pentru contractele de servicii sau furnizare care se deruleaza pe o perioada ce depaseste 6 luni si pentru contractele de lucrari care se deruleaza pe o perioada de cel mult 6 luni.


(9) Autoritatea contractanta este obligata sa includa clauze de ajustare/revizuire a pretului, in conformitate cu prevederile alin. (3) , pentru contractele de servicii sau furnizare care se deruleaza pe o perioada ce depaseste 24 de luni si pentru contractele de lucrari care se deruleaza pe o perioada ce depaseste 6 luni.


(10) Pe parcursul derularii contractului platile se vor face exclusiv pe baza preturilor proprii prevazute de contractant in oferta sa initiala, fixe sau ajustate, dupa cum s-a prevazut in documentele de achizitie initiale si in contract.


(11) Pe parcursul derularii contractului nu este permisa modificarea preturilor din oferta in functie de variatiile preturilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizioneaza, cu exceptia situatiilor cauzate de forta majora, de caz fortuit sau de schimbari exceptionale ale imprejurarilor care ar face vadit injusta obligarea contractantului la pastrarea preturilor initiale. Din punctul de vedere al documentelor justificative necesare pentru efectuarea platilor, se considera suficiente facturile emise de contractant, a caror valoare trebuie sa corespunda cu valoarea ofertata initial sau, dupa caz, cu valoarea ofertata actualizata conform prevederilor documentelor de achizitie initiale si contractului.


(12) Daca derularea contractului a devenit excesiv de oneroasa datorita unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injusta obligarea contractantului la pastrarea preturilor initiale, cum ar fi, dar fara a se limita la aceasta, schimbarea cauzata de forta majora sau cazul fortuit, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3) , pretul contractului poate fi ajustat, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile ce rezulta din schimbarea imprejurarilor.


(13) Dispozitiile alin. (12) sunt aplicabile numai daca:


a) schimbarea imprejurarilor a intervenit dupa data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor;


b) schimbarea imprejurarilor, precum si intinderea acesteia nu au fost si nici nu puteau fi avute in vedere de contractant, in mod rezonabil, la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor;


c) contractantul nu si-a asumat prin contract riscul privind forta majora sau cazul fortuit sau alte schimbari exceptionale de imprejurari.


CAPITOLUL VI: Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publica


Art. 223


(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:


a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;


b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.


(2) Autoritatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (1) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.


CAPITOLUL VII: Contraventii si sanctiuni


Art. 224


(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:


a) neducerea la indeplinire a deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, dupa data la care aceasta ramane definitiva;


b) orice incalcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise in aplicarea acesteia, avand ca efect incalcarea dispozitiilor art. 2;


c) atribuirea unui contract de achizitie publica/acord-cadru sau organizarea unui concurs de solutii fara publicarea prealabila a unei invitatii de participare la o procedura concurentiala de ofertare, in cazurile in care publicarea acesteia este obligatorie potrivit prevederilor art. 111 alin. (1) lit. a) si art. 144;


d) incalcarea prevederilor art. 11 alin. (2) ;


e) incalcarea regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice prevazute la art. 155 alin. (6) ;


f) incalcarea regulilor de publicitate si transparenta prevazute la art. 111 alin. (1) lit. b) si art. 142-150;


g) utilizarea altor criterii de calificare si selectie decat cele prevazute la art. 163 sau a altor criterii de atribuire decat cele prevazute la art. 187 alin. (3) ;


g1) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 187 alin. (41) si (8) ;


h) aplicarea incorecta, in cadrul procesului de calificare/selectie si/sau evaluare a criteriilor de calificare si selectie, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;


i) nepunerea la dispozitia ANAP a informatiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru, in scopul indeplinirii functiilor sale;


j) incalcarea prevederilor art. 207 alin. (1) ;


k) anularea unei proceduri de atribuire in alte cazuri decat cele prevazute la art. 212 si 213 sau crearea unor circumstante artificiale de anulare a procedurii de atribuire;


l) incalcarea prevederilor art. 214 si art. 215 alin. (1) si (2) .


m) incalcarea prevederilor art. 218 alin. (1) si (3) .


(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda intre 5.000 lei si 30.000 lei.


Art. 225


- Art. 225 din capitolul VII a fost abrogat la 22-dec-2017 de Art. I, punctul 41. din Ordonanta urgenta 107/2017


Art. 226


(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza ex post de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi a Romaniei.


(2) Aplicarea sanctiunii cu amenda contraventionala se prescrie in termen de 36 de luni de la data savarsirii faptei.


Art. 227


(1) Sanctiunea contraventionala se aplica autoritatii contractante, care dispune adoptarea de masuri impotriva persoanei/persoanelor implicate in procesul de achizitie publica ce a facut obiectul contraventiei numai daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestea, cu vinovatie, constand in culpa grava, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin.


(2) Savarsirea faptei contraventionale nu implica in mod obligatoriu si producerea unui prejudiciu.


(3) Stabilirea prejudiciului trebuie sa tina seama de circumstantele faptei contraventionale si sa fie fundamentata.


Art. 228


In cazul contraventiilor prevazute la art. 224 sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL VIII: Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 229


(1) In orice situatie in care o autoritate contractanta intentioneaza sa realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care sa cuprinda fie executarea de lucrari si operarea rezultatului lucrarilor, fie prestarea, gestionarea si operarea de servicii, autoritatea contractanta are obligatia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului in acest mod.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societati avand ca actionari operatorul economic, pe de o parte, si autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, pe de alta parte.


(3) - Art. 229, alin. (3) din capitolul VIII a fost abrogat la 04-iun-2018 de Art. I, punctul 30. din Ordonanta urgenta 45/2018


Art. 230


(1) Prin studiul de fundamentare mentionat la art. 229 alin. (1) , autoritatea contractanta are obligatia sa analizeze daca atribuirea contractului implica transferul unei parti semnificative a riscului de operare catre operatorul economic, astfel cum este definit in legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.


(2) In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin. (1) , autoritatea contractanta constata ca o parte semnificativa a riscului de operare nu va fi transferata operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achizitie publica.


Art. 231


In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun.


Art. 232


(1) Sistemul national de achizitii publice cuprinde functii de reglementare, asistenta si sprijin operational, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitatiilor trucate si alte functii avand ca obiectiv respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) .


(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se detaliaza obligatiile si responsabilitatile specifice ale autoritatilor contractante in raport cu indeplinirea acestor functii.


Art. 233


ANAP elaboreaza norme metodologice de aplicare a prezentei legi pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 234


(1) In vederea realizarii sarcinilor prevazute in Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice si in prezenta lege, personalul Curtii de Conturi a Romaniei se majoreaza cu 250 de posturi.


(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca influentele financiare rezultate din aplicarea alin. (1) in bugetul Curtii de Conturi a Romaniei pe anul 2016.


Art. 2341


(1) In perioada derularii proceselor de achizitii ale contractelor din cadrul proiectelor de infrastructura finantate din fonduri europene, autoritatile contractante pot angaja experti, pe perioada determinata, cu contract individual de munca, in afara organigramei aprobate potrivit legii, pana la cel mult 30% din numarul membrilor comisiei de evaluare, pentru a asigura buna desfasurare a acestora, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile.


(2) Expertii angajati potrivit alin. (1) trebuie sa detina calificare de experti in achizitii publice sau pot fi persoane cu calificare si experienta relevante in domeniul obiectului achizitiei.


Art. 235


(1) Pentru proiectele de infrastructura de transport transeuropean situate pe reteaua de transport (TEN-T) Centrala (Core) si Globala (Comprehensive) , astfel cum este aceasta definita de prevederile art. 9 alin. (1) si ale art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport si de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum si drumurile de legatura si variantele ocolitoare ale localitatilor urbane, modalitatea de certificare a situatiei economice si financiare, precum si a capacitatii tehnice si profesionale a operatorilor economici participanti in cadrul procedurilor de achizitie publica va fi reglementata prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Transporturilor, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.


(2) Modalitatea de inlocuire a subcontractantilor/personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului/membrilor asocierii, in perioada de implementare a contractului, va fi reglementata in cadrul unui capitol distinct al normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.


(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) , modalitatea de certificare a situatiei economice si financiare si a capacitatii tehnice si profesionale a operatorilor economici se refera la reglementarea unui sistem de certificare destinat procedurilor de achizitie publica pentru proiectele de infrastructura de transport trans-europene in vederea indeplinirii de catre operatorii economici a criteriilor de calificare si selectie.


(4) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc conditiile contractuale generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie publica aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.


Art. 236


(1) Prezenta lege se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data intrarii sale in vigoare.


(2) Procedurilor de atribuire in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi li se aplica legea in vigoare la data initierii procedurii de atribuire.


(3) Prezenta lege se aplica contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru incheiate dupa date intrarii sale in vigoare.


(4) Contractele de achizitie publica/Acordurile-cadru incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data cand acestea au fost incheiate in tot ceea ce priveste incheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea acestora.


Art. 237


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobata prin Legea nr. 244/2015, se completeaza dupa cum urmeaza:


"La articolul 5, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61) , cu urmatorul cuprins:


A«(61) Numarul functionarilor publici din cadrul fiecarei structuri regionale ale ANAP prevazute la alin. (6) este de cel putin 30, din care cel putin 2 isi desfasoara activitatea in municipiile resedinta ale judetelor arondate fiecarei structuri regionale.A»"


Art. 238


La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) orice alte prevederi contrare cuprinse in orice alte acte normative.


Art. 239


Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.


Art. 240


(1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) dispozitiile art. 199 alin. (2) intra in vigoare la 18 octombrie 2018.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice