din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4148 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 158/2005, actualizata 2024, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

OUG 158/2005, actualizata 2024, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  Publicat: 10 Dec 2023       15189 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de urgenta 158/2005, actualizata 2024, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Actualizata prin Legea 342/2023 pentru completarea art. 10 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Exista control comun atunci cand doua sau mai multe intreprinderi sau persoane au posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unei alte intreprinderi.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.

- Art. 45 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017.

Art. 46

- Art. 46 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017.

CAPITOLUL VIII:Contraventii

Art. 47

(1) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (4) .

(2) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 alin. (3) , refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor si/sau calculul si plata eronata a indemnizatiilor, precum si incalcarea obligatiilor prevazute la art. 361 lit. b) .

(3) Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare.

(4) Constituie contraventie desfasurarea de catre persoanele asigurate care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B de activitati in baza carora se obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt prevazute in Codul fiscal, in perioada in care beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta .

(5) Constituie contraventie nerespectarea de catre medicii curanti a obligatiei prevazute la art. 141 alin. (1) .

Art. 48

(1) Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la alin. (1) si (2) , cu amenda de la 3. 500 lei la 6. 000 lei;

b) cele prevazute la alin. (3) , cu amenda de la 6. 000 lei la 11. 000 lei;

c) cea prevazuta la alin. (4) , cu amenda de la 1. 000 lei la 2. 000 lei, precum si neplata/recuperarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate;

d) cea prevazuta la alin. (5) , cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei.

(2) Sumele incasate din aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) constituie venituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 49

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate.

Art. 50

Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IX:Control si jurisdictie

Art. 51

(1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizeaza de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. In cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate, coopteaza reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice sau ai directiilor de sanatate publica si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie.

(2) Controlul se realizeaza ca urmare a sesizarii casei de asigurari de sanatate de catre platitori, precum si prin sondaj, la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul .

(3) Controlul privind respectarea obligatiilor prevazute in conventiile incheiate de catre medicii curanti cu casele de asigurari de sanatate se efectueaza de catre organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurari de sanatate.

(31) - Art. 51, alin. (3^1) din capitolul IX a fost abrogat la 10-iul-2015 de Art. 1, punctul 2. din Legea 183/2015.

(32) - Art. 51, alin. (3^2) din capitolul IX a fost abrogat la 10-iul-2015 de Art. 1, punctul 2. din Legea 183/2015.

(33) - Art. 51, alin. (3^3) din capitolul IX a fost abrogat la 10-iul-2015 de Art. 1, punctul 2. din Legea 183/2015.

(4) In cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe domeniul de competenta, precum si unitatile cu care medicii se afla in relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.

(5) Comisia de disciplina a Colegiului Medicilor din Romania, a consiliilor judetene ale medicilor si al municipiului Bucuresti vor aplica masurile prevazute de legislatia in vigoare, in situatia in care constata nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la eliberarea certificatelor medicale.

(6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurari de sanatate, se constituie comisii mixte de analiza a concediilor medicale, conform protocolului incheiat intre CNAS-CNPAS si medicii de expertiza.

Art. 52

Litigiile care au ca obiect modul de calcul si de plata a indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale.

CAPITOLUL X:Dispozitii finale

Art. 53

(1) Indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d1) se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte .

(2) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se poate face in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit. ^

Art. 54

- Art. 54 din capitolul X a fost abrogat la 23-ian-2005 de Art. 6 din Ordonanta 1/2006.

Art. 55

(1) Certificatele de concediu medical se pot completa atat pe suport hartie, cat si electronic si pot fi eliberate on-line sau, dupa caz, off-line, in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic.

(2) Certificatele de concediu medical se pot completa electronic incepand cu data implementarii acestora, stabilita prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Continutul si forma certificatelor de concediu medical, care reprezinta formulare cu regim special si contin elemente de protectie impotriva falsificarii sau contrafacerii si ale altor formulare necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta, precum si instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Cheltuielile necesare pentru realizarea solutiilor informatice pentru administrarea sistemului electronic pentru concedii medicale, precum si cheltuielile generate de realizarea aplicatiei informatice se suporta din fonduri externe nerambursabile, cuprinse in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 56

In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

Art. 57

CNAS, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor incheia un protocol privind activitatea desfasurata de medicii experti ai asigurarilor sociale, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art. 58

Afişează OUG 158/2005, actualizata 2024, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 158/2005    OUG 158/2005 actualizata 2024    concedii medicale    concediu medical    concedii medicale 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Reintegrare in functia ocupata de salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1344/2016 din data de 301 iunie 2016

Restituirea retinerilor pentru fondul de asigurari de sanatate. Incapacitate temporara de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 711/28.01.2011 din data 10.05.2011Articole Juridice

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul si indemnizatia de maternitate. Concediul prenatal si Concediul postnatal (pentru lauzie)
Sursa: EuroAvocatura.ro