din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4283 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 158/2005, actualizata 2024, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

OUG 158/2005, actualizata 2024, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  Publicat: 10 Dec 2023       15093 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de urgenta 158/2005, actualizata 2024, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Actualizata prin Legea 342/2023 pentru completarea art. 10 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

*) Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2) , precum si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

*) Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Art. 361

Pentru calculul si plata indemnizatiilor, platitorii de indemnizatii prevazuti la art. 36 au urmatoarele obligatii:

a) sa verifice elementele care se inscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical, prevazute in Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS;

b) sa gestioneze numarul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat si pe fiecare afectiune;

c) sa respinga la plata certificatele de concediu medical completate eronat de catre medicii prescriptori.

Art. 37

- Art. 37 din capitolul VII a fost abrogat la 01-ian-2018 de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 99/2017.

Art. 38

(1) Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate.

*) Potrivit art. IV din O. U. G. nr. 74/2021:

"(1) Pentru sumele prevazute la art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respinse la plata de casele de asigurari de sanatate pentru care acestea au intocmit si transmis comunicarile de respingere a platii si pentru care angajatorii nu au depus pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta o noua cerere de restituire insotita de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plata inscrise in comunicare, termenul-limita de depunere este data de 31 decembrie 2021.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere si de depunere a cererilor de restituire insotite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicarii.

(3) Sumele inscrise in cererile de restituire inregistrate la casele de asigurari de sanatate, in afara termenelor prevazute la alin. (1) si (2) , se resping definitiv la plata si nu se deconteaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. "

(2) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A, persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B, precum si agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti solicita sumele prevazute la alin. (1) , pe suport hartie sau prin mijloace de transmitere la distanta, in termenul prevazut la art. 40 si in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Din sumele solicitate prevazute la alin. (1) , din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se suporta sumele certe si exigibile la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 39

(1) Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta.

(2) Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.

Art. 40

(1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, cu respectarea prevederilor art. 361, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) , art. 32 alin. (1) , precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau in drept sa le solicite.

(11) Indemnizatiile aferente certificatelor de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta instituite in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi solicitate pe baza actelor justificative de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) , art. 32 alin. (1) , precum si de platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) , in termen de 180 de zile de la data incetarii perioadei starii de urgenta.

(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) si (11) se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

Art. 41

Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;

d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat .

e) pacientul cu afectiuni oncologice a decedat, beneficiarul fiind in acest caz asiguratul care il ingrijeste.

Art. 42

(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.

(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi .

(3) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) .

(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

(6) Debitele privind contributia datorata de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) se recupereaza de casele de asigurari de sanatate si constituie venituri la bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate.

*) Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(7) La recuperarea debitelor in conformitate cu dispozitiile alin. (3) si (6) se aplica prevederile Codului de procedura fiscala.

*) Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Art. 43

(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1) , nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.

(3) Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Art. 44

- Art. 44 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017.

Art. 45

Afişează OUG 158/2005, actualizata 2024, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 158/2005    OUG 158/2005 actualizata 2024    concedii medicale    concediu medical    concedii medicale 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Reintegrare in functia ocupata de salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1344/2016 din data de 301 iunie 2016

Restituirea retinerilor pentru fondul de asigurari de sanatate. Incapacitate temporara de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 711/28.01.2011 din data 10.05.2011Articole Juridice

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul si indemnizatia de maternitate. Concediul prenatal si Concediul postnatal (pentru lauzie)
Sursa: EuroAvocatura.ro