Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediul 2007-2013

OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediul 2007-2013

  Publicat: 13 Aug 2013       4764 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediul 2007-2013

Publicata in Monitorul Oficial nr. 496 din 7 august 2013

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Organismul public care asigura gestionarea asistentei financiare prin Instrumentele Structurale. Se constituie cate o autoritate de management pentru fiecare program operational sectorial si Fondul de coeziune, precum si autoritati de management pentru initiativa comunitara INTERREG.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Operatiune de stingere treptata a obligatiilor ce revin imprumutatului prin restituirea creditelor primite de la banca.
Constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat ;
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorând din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. 1
Prezenta ordonanta se aplica beneficiarilor de fonduri europene, institutiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 277/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si operatori regionali, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, din Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, pe intreaga perioada de implementare a Programului.

Art. 2
(1) Creantele bugetare rezultate din corectiile financiare si sumele de recuperat rezultate in urma stabilirii corectiilor, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului n. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la o pozitie distincta din cadrul titlului 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", in situatiile prevezute la alin. (4).
(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(3) Sumele recuperate atat in cazul proiectelor finalizate care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, sunt contestate sau in litigiu, precum si in cazul proiectelor aflate in implementare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in urma stabilirii corectiilor financiare, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica:
a) numai in cazul contractelor de achizitie publica, a caror procedura de atribuire a fost initiata inainte de data de 10 iunie 2011 de beneficiarii prevazuti la art. 1, care a facut obiectul verificarii Unitatii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/compartimentelor de verificare a achizitiilor publice, denumite in continuare UCVAP/CVAP, si pentru care nu exista un aviz consultativ emis de acestea, in conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, valabila pana la aceasta data;
b) numai in cazul contractelor de achizitie publica, a caror procedura de atribuire a fost initiata in perioada 10 iunie 2011 - 1 octombrie 2011 de beneficiarii prevazuti la art. 1, care a facut obiectul verificarii UCVAP/CVAP si pentru care a fost inscrisa opinia "fara observatii" de catre UCVAP/CVAP, in conformitate cu art. 4 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) in cazul contractelor de achizitie publica, incheiate de beneficiarii prevazuti la art. 1, a caror procedura de atribuire a fost initiata incepand cu data de 1 octombrie 2011, pentru care documentatia de atribuire a fost evaluata si aprobata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP, in conformitate cu atributiile sale prevazute la art. 7^1 alin. (3) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia contractelor de achizitie publica la care, prin modificarile aduse documentatiei de atribuire intervenite dupa data publicarii anuntului/invitatiei de participare in Sistemul electronic al achizitiilor publice, au fost constatate abateri de la prevederile legislatiei privind achizitiile publice.

Art. 3
(1) Creantele bugetare rezultate din corectiile financiare si sumele de recuperat rezultate in urma stabilirii corectiilor, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru incalcarea dispozitiilor art. 28 din Directiva 2008/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta prevazuta la art. 2 alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(2) Sumele rezultate sau care vor rezulta din reducerile procentuale stabilite, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru incalcarea art. 38 din Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la art. 2 alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(3) Sumele recuperate in cazul proiectelor finalizate care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt contestate sau in litigiu, precum si in cazul proiectelor aflate in implementare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, pentru incalcarea art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la art. 2 alin. (1), in situatiile prevazute la alin. (4).
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica beneficiarilor prevazuti la art. 1 care au respectat in derularea procedurilor de achizitii publice prevederile Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare.

Art. 4
(1) Beneficiarii prevazuti la art. 1 transmit solicitarile privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare si a accesoriilor acestora, dupa caz, aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice, autoritatii de management a Programului operational sectorial Mediu din cadrul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, daca se incadreaza in prevederile art. 2 si 3.
(2) Autoritatea de management al Programului operational sectorial Mediu verifica si certifica solicitarile prevazute la alin. (1), sub aspectul incadrarii acestora in situatiile prevazute la art. 2 si 3 si le supun aprobarii conducerii autoritatii de management.

(3) In situatiile prevazute la art. 2 si 3, pe baza aprobarii conducerii autoritatii de management prevazute la alin. (2), ordonantorul principal de credite dispune, dupa caz:
a) incetarea executarii creantelor bugetare prevazute la art. 2 si 3, si, dupa caz, a accesoriilor acestora, pentru care s-a inceput procedura de recuperare prevazuta la art. 38 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si comunicarea acesteia catre organele fiscale competente;
b) autoritatii de management al Programului operational sectorial Mediu sa solicite organelor fiscale competente restituirea in conturile de recuperare debite ale autoritatii de management, a sumelor recuperate de la beneficiarii prevazuti la art. 1 si netransferate pana la data primirii comunicarii prevazute la lit. a);
c) stingerea debitelor aferente beneficiarilor prevazuti la art. 1 din registrul debitorilor;
d) plata catre beneficiar a sumelor recuperate deja de catre autoritatea de management al Programului operational sectorial Mediu, de la acesta, aferente situatiilor prevazute la art. 2 si 3, cu incadrarea in prevederile art. 7 alin. (1).
Advertisement

(4) Masurile dispuse de catre ordonatorul principal de credite prevazute la alin. (3) se comunica beneficiarilor prevazuti la art. 1 de catre autoritatea de management al Programului operational sectorial Mediu. (5) Sumele aferente debitelor nerecuperate pentru fondurile externe nerambursabile, confinantare si taxa pe valoarea adaugata, pentru care beneficiarul nu mai are calitate de debitor, se sting conform surselor de finantare prin transferul din contul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, alimentat din pozitia bugetara prevazuta la art. 2 alin. (1) in conturile Ministerului Mediulu si Schimbarilor Climatice de disponibil aferente fiecarei surse si vor fi utilizate pentru continuarea finantarii Programului operational sectorial Mediu.


Art. 5
(1) Sumele rezultate din aplicarea dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevazute la art. 2 si 3, pentru care nu au fost emise titluri de creanta, nu vor mai fi stabilite drept creante bugetare, cu exceptia dobanzilor datorate bugetului Uniunii Europene.
(2) Dobanzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se calculeaza pana la data transmiterii comunicarii prevazute la art. 4 alin. (4) si se vor suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, de la pozitia distincta mentionata la art. 2 alin. (1).

Art. 6
Nu fac obiectul prezentului act normtiv sumele aferente contractelor finantate din fonduri europene din cadrul Programului operational sectorial Mediu 2007-2013:
a) asupra caror aau fost formulate sesizari catre Agentia Nationala de Integritate, Departamentul de Lupta Antifrauda si/sau organele de urmarire penala pentru suspiciune de frauda, tentativa de frauda sau conflict de interese, pentru care instantele judecatoresti, prin hotarari definitive, au stabilit savarsirea unei fapte penale;
b) asupra carora au fost formulate sesizari catre Agentia Nationala de Integritate, Departamentul de Lupta Antifrauda si/sau organele de urmarire penala pentru suspiciune de frauda, tentativa de frauda sau conflict de interese pana in momentul solutionarii definitive de catre organele competente carora le-a fost inaintata sesizarea sau pana la solutionarea definitiva a cauzei de catre instantele judecatoresti prin care se stabileste inexistenta unei fapte penale;
c) in situatia in care corectiile financiare si/sau creantele bugetare stabilite prin note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, precum si sumele rezultate din aplicarea reducerilor procentuale au fost mentinute de instantele judecatoresti in sarcina beneficiarilor prevazuti la art. 1, prin hotarari definitive.

Art. 7
(1) Solicitarile realizate de beneficiarii prevazuti la art. 1, potrivit prevederilor art. 4, se solutioneaza de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in ordinea inregistrarii acestora, cu incadrarea in sumele alocate prin legile bugetare anuale cu aceasta destinatie, pe intreaga perioada de implementare a Programului operational sectorial Mediu.
(2) Sumele platite beneficiarilor prevazuti la art. 1, aferente situatiilor prevazute la art. 4 alin. (3) lit. d) pot fi utilizate, cu prioritate, de catre acestia pentru finantarea activitatilor din cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pentru rambursarea creditelor bancare contractate in vederea implementarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pentru plata unor arierate si pentru cheltuieli de capital .

Afişează OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediul 2007-2013 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul fiscal    Achizitii publice    Fonduri europene    OG 15/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro