Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

  Publicat: 15 Sep 2013       11827 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

Publicata in Monitorul Oficial nr. 549 din 29 august 2013

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. 1
Prevederile prezentei ordonante se aplica operatorilor economici care sunt organizati si functioneaza in baza Legii nr. 15/1999 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii societatilor nr. 31/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) regiilor autonome infiintate de stat, societatilor/companiilor nationale, precum si societatilor comerciale la care statul este actionar unic sau detine o participatie majoritara, dupa caz;
b) regiilor autonome infiintate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si societatilor comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin o participatie majoritara, dupa caz;
c) societatilor comerciale si regiilor autonome la care persoanele juridice mentionate la lit. a) si b) sau institutiile publice centrale ori locale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, dupa caz.

Art. 2
Prevederile prezentei ordonante nu se aplica:
a) institutiilor de credit, institutiilor financiare si societatilor definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si compeltarile ulterioare, cu exceptia fondurilor de garantare si contragarantare care indeplinesc conditiile de la art. 1;
b) societatilor de asigurare reglementate de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) operatorilor economici care indeplinesc conditiile art. 1, car prin legi speciale sunt exceptati de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul este actionar unic, majoritar sau detine o participatie direct ori indirect majoritara;
d) unitatilor de cercetare-dezvoltare definite potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor care indeplinesc conditiile de la art. 1.

Art. 3
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) cheltuieli de natura salariala - cheltuielile cu salariile si bonusurile acordate salariatilor in bani si/sau in natura, in conditiile legii;
b) cheltuieli cu salariile - salariile de baza, indemnizatiile, sporurile, prime si alte adaosuri si bonificatii, pentru a caror determinare se foloseste ca element de calcul salariul de baza, sau alte modalitati de determinare si care se acorda conform contractului colectiv ori individual de munca;
c) bonusuri - orice alte avantaje acordate salariatilor, in scop personal, in bani si/sau in natura, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv sau individual de munca;
d) productivitatea muncii in unitati valorice - raportul dintre valoarea veniturilor totale din exploatare si numarul mediu de salariati;


e) productivitatea muncii in unitati fizice - raportul dintre cantitatea de produse finite a carei expresie valorica se regaseste in veniturile de exploatare si reprezinta mai mult de 50% din nivelul acestora si numarul mediu de salariati;
f) castigul mediu brut lunar pe salariat - raportul dintre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariati/numarul de luni aferente;
g) plati restante - sume datorate si neachitate de operatorii economici care au depasit termenul de plata prevazut de actele normative, de contract/factura sau in alte temeiuri.

Art. 4
(1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba dupa cum urmeaza:
a) prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, initiata de ordonatorii principali de credite in surbordinea, coordonarea sau autoritatea sau in portofoliul carora se afla operatorii economici din categoria prevazuta la art. 1 lit. a) si b). Proiectele de hotarari ale Guvernului se avizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Pertsoanelor Varstnice din punctul de vedere al respectarii politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli si ulterior de catre Ministerul Finantelor Publice;
b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. a) sau institutiile publice centrale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara;
c) prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara.
(2) Operatorii economici care prin legi speciale au reglementat un alt mod de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli nu aplica prevederile alin. (1).

Art. 5
Formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de fundamentare, precum si modul de calcul al indicatorilor prevazuti in acestea se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 6
(1) Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat, cu exceptia societatilor comerciale a caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care vor prezenta bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat .
(2) Operatorii economici cu statut de filiale prezinta organelor administratiei publice centrale sau lcoale, dupa caz, bugetul de venituri si cheltuieli in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a hotararilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a).
(3) Organele administratiei publice centrale sau locale, care au in subordine, in coordonare, sub autoritate ori in portofoliu operatori economici, au obligatia ca, in termen de maximum 15 zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri si cheltuieli, sa elaboreze si sa transmita in vederea avizarii documentatia necesara aprobarii acestora sau sa le aprobe, dupa caz.

Art. 7
(1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli .
(2) Reprezentantii statului, respectiv ai unitatilor administrativ-teritoriale, din cadrul organelor de administrare si de conducere ale operatorilor economici au obligatia sa puna in aplicare obiectivele politicilor salariale prevazute la alin. (1).

Art. 8
(1) Pana la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli lunare, in limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile propuse in proiectul de buget aprobat de Adunarea generala a actionarilor, respectiv Consiliul de administratie al operatorului economic, dupa caz, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.

Afişează OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 31/1990    OUG 99/2006    OG 26/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Reclamantul a urmarit in esenta transformarea cererii de ordonanta presedintiala in actiune de drept comun, chiar daca a indicat gresit dispozitiile art. 104 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: Tribunalul Vrancea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 393/2016, in sedinta publica din 31 mai 2016

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale neacordate, actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala aferenta
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia I Civila, Complet specializat in solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 797 din 19.05.2016

Natura necontencioasa si consecintele cererii de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor formulata in temeiul art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1037 din 2 aprilie 2015

Drepturile succesorului cu privire la plata partilor sociale ale antecesorului decedat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4091 din 23 octombrie 2012

Contract de imprumut incheiat de un administrator cu puteri depline in nume personal si in numele societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3551 din 25 octombrie 2013

Incalcarea obligatiei de diligenta si prudenta de catre mebrul al CA
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2907 din 19 mai 2011

Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 938 din 18 martie 2013

Capacitatea de folosinta a unei agentii bancare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4197 din 16 decembrie 2011Articole Juridice

Aveti o societate comerciala si un web-site?
Sursa: Consultant Juridic Camelia Patrascu

Modalitati de reducere a capitalului social
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocatura