Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       124853 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

c)alte forme de pregatire profesionala realizate in cadrul unor institutii agreate de U.N.B.R.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute de art. 66 lit. f), g) si h) din Lege, Consiliul U.N.B.R., la propunerea I.N.P.P.A. si a barouri lor, intocmeste si aproba:
a)cadrul unitar al programelor de invatamant pentru pregatirea profesionala a avocatilor stagiari, in cadrul conferintelor de stagiu organizate de barouri;
b)programele si planul de invatamant propuse de I.N.P.P.A.;
c)cota care se vireaza de catre barouri catre I.N.P.P.A. din taxa incasata pentru inscrierea in barou, ca urmare a dobandirii dreptului de primire in profesie.
Articolul 290
(1) Cererea de inscriere la examenul pentru primire in profesie ca avocat stagiar, insotita de documentatia prevazuta de prezentul statut, se depune la baroul in circumscriptia caruia solicitantul se va inscrie si isi va exercita profesia.
(2) In cererea de inscriere, solicitantul se va angaja ca va urma formele de pregatire profesionala prevazute de prezentul statut si hotarate de organele profesiei.
Articolul 291
(1) Cererea de inscriere la examenul pentru primirea in profesie cu titlul de avocat stagiar se aproba de consiliul baroului prin hotarare, dupa indeplinirea procedurii prevazute de prezentul statut .
(2) Solicitantul care a promovat examenul de primire in profesie obtine dreptul de a fi inscris in profesie, in baza deciziei de primire in profesie emise de Consiliul U.N.B.R. in urma validarii examenului. La cerere, acesta va fi inscris in tabloul avocatilor, in conformitate cu procedura prevazuta de prezentul statut, prin hotarare a consiliului baroului. Hotararea va fi comunicata solicitantului si presedintelui U.N.B.R. Hotararea prin care se respinge cererea de inscriere va fi motivata si va fi comunicata solicitantului.
(3) Hotararile consiliului baroului pronuntate in cererile de inscriere la examenul pentru primirea in profesie sau in tabloul avocatilor pot fi contestate conform prevederilor prezentului statut .
Articolul 292
(1) Avocatul stagiar este supus tuturor dispozitiilor legale, statutare si deontologice.
(2) Avocatul stagiar are urmatoarele indatoriri suplimentare:
a)sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca tehnica de practica avocatiala;
b)sa participe la toate conferintele de stagiu organizate de consiliul baroului, sa pregateasca in scris subiectele conferintelor si lucrarile avocatiale repartizate de coordonatorul conferintelor de stagiu;
c)sa efectueze lucrarile avocatiale repartizate de avocatul indrumator si de serviciul de asistenta judiciara al baroului;
d)sa participe la toate manifestarile profesionale la care este convocat de catre organele de conducere ale profesiei;
e)sa desfasoare o activitate efectiva in profesie si sa anunte in scris orice motiv de suspendare a stagiului.
(3) Avocatul stagiar care urmeaza cursurile de pregatire si perfectionare profesionala organizate de I.N.P.P.A. este obligat sa indeplineasca si indatoririle ce decurg din aceasta calitate si sa respecte contractul de formare profesionala incheiat cu I.N.P.P.A.
(4) Nerespectarea indatoririlor prevazute mai sus reprezinta abatere disciplinara.
Articolul 293
(1) Durata stagiului este de 2 ani, calculata de la data inscrierii in tabloul avocatilor.
(2) Perioada in care avocatul stagiar urmeaza cursurile I.N.P.P.A. se include in durata stagiului.
(3) In perioada stagiului, cu acordul avocatului indrumator, avocatul stagiar poate urma cursuri de masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale initiale in conditiile stabilite de U.N.B.R.
Articolul 294
(1) Persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat, organizat pentru persoanele care nu solicita calitatea de avocat stagiar, si care anterior primirii in profesie a fost definitivata, prin examen, in functia juridica de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, pe care a exercitat-o timp de 5 ani inainte de data sustinerii examenului de primire in profesia de avocat, dobandeste calitatea de avocat definitiv fara sustinerea examenului de definitivare prevazut la art. 20 alin. (1) din Lege.
(2) In baza dispozitiilor art. 20 alin. (6) din Lege, are dreptul prevazut la alin. (1) si persoana care a promovat examenul de primire in profesia de avocat si care timp de 5 ani neintrerupti a indeplinit functii de specialitate juridica, prevazute ca atare in organigrama Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si a Consiliului Legislativ.
(3) Avocatul stagiar care a exercitat cel putin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, presedinte de consiliu judetean sau vicepresedinte de consiliu judetean dobandeste, la cerere, calitatea de avocat definitiv.
(4) Cererea adresata consiliului baroului de catre persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), (2) sau (3) va trebui sa precizeze temeiul pe baza caruia aceasta solicita acordarea calitatii de avocat definitiv. In afara de actele prevazute la art. 15 alin. (2) lit. a)-d) si f), solicitantul va anexa cererii, dupa caz:
a)copie certificata a carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta echivalenta, in original, eliberata de camera notarilor publici, atestand functia de notar public indeplinita de solicitant si durata acesteia, precum si o adeverinta, in original, certificand faptul ca acesta a promovat examenul de definitivat in acea functie, eliberata de organul competent al profesiei mentionate la alin. (1);
b)adeverinta, in original, privind promovarea examenului de primire in profesia de avocat, eliberata de baroul care a emis hotararea de inscriere a solicitantului in tabloul avocatilor, precum si copie certificata a carnetului de munca atestand functia de specialitate juridica si perioada exercitarii acesteia, eliberata de una dintre institutiile prevazute la alin. (2);
c)copie a cartii de identitate a avocatului, precum si adeverinta, in original, eliberata de Parlamentul Romaniei, consiliul judetean sau consiliul local, dupa caz, atestand mandatul mentionat la alin. (3) indeplinit de solicitant, precum si durata acestuia.
(5) In termen de 15 zile de la data cererii, solicitantul prevazut la alin. (3) isi va sustine cererea in cadrul unui interviu organizat in acest sens de barou. Din comisia de interviu vor face parte decanul sau prodecanul baroului, care va prezida comisia, precum si 2 consilieri desemnati de consiliul baroului, dintre care unul va indeplini calitatea de secretar. La interviu vor fi verificate in prealabil inscrisurile depuse de solicitant impreuna cu cererea si, daca va fi cazul, vor fi solicitate lamuriri suplimentare privitoare la acestea. Daca dosarul va fi considerat a fi complet, se vor evalua aptitudinile solicitantului prin prisma exigentelor profesionale carora trebuie sa le raspunda avocatii definitivi. In cazul in care se va constata necesitatea completarii dosarului solicitantului cu alte inscrisuri relevante, interviul va fi reprogramat pentru o data care nu va putea depasi 15 zile de la data primului interviu, caz in care verificarea aptitudinilor solicitantului va fi amanata pentru aceasta din urma data . Interviul va putea fi reprogramat o singura data . Desfasurarea interviului va fi consemnata intr-un proces-verbal intocmit de secretarul comisiei.
(6) In termen de 30 de zile de la data interviului, consiliul baroului va pronunta o hotarare motivata, pe care o va comunica U.N.B.R., impreuna cu copia procesului-verbal incheiat cu prilejul interviului. Hotararea poate fi atacata in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul U.N.B.R.
SUBSECTIUNEA 2: Contractul de formare profesionala initiala /> Articolul 295
Pentru a fi
inscris in Tabloul avocatilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei, avocatul stagiar va inregistra la barou un contract de colaborare profesionala sau un contract de salarizare in interiorul profesiei, care va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesionala initiala, incheiat cu o forma de exercitare a profesiei, sub indrumarea unui avocat care indeplineste conditiile prevazute de art. 19 din Lege
Articolul 296
(1) Contractul va mentiona obligatia de a se asigura avocatului stagiar venitul minim garantat pe economia nationala, distinct de veniturile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asistenta judiciara pentru care a fost desemnat de serviciul de asistenta judiciara ai baroului.
(2) Forma de exercitare a profesiei se angajeaza fata de barou:
a)sa asigure executarea contractului de formare profesionala initiala, printr-un avocat indrumator anume desemnat, fiind obligata sa il informeze pe decan, in scris, asupra oricarei cauze de incetare a indrumarii; indrumarea se va realiza conform hotararilor adoptate de Consiliul U.N.B.R., pe baza propunerilor formulate de I.N.P.P.A.;
b)sa asigure plata contributiei la fondul de formare profesionala necesar pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 56 alin. (2) lit. j) si art. 66 lit. f) din Lege, conform hotararilor adoptate de Congresul avocatilor, in temeiul art. 64 alin. (1) lit. e) din Lege;
c)sa permita participarea avocatului stagiar la formele de pregatire profesionala initiala organizate in cadrul I.N.P.P.A., cu respectarea programului stabilit de I.N.P.P.A. pentru acestea.
(3) Avocatul indrumator trebuie sa aiba reputatie profesionala nestirbita, vechimea prevazuta de art. 19 din Lege si sa declare expres situatiile in care se afla daca sunt incidente cazurile prevazute la art. 20 alin. (8) si la art. 21 din Lege, care vor fi consemnate in contractele prevazute la art. 295. Avocatii pot acorda indrumare profesionala numai avocatilor stagiari inscrisi in baroul din care ei fac parte.
(4) Consiliul baroului poate stabili numarul de contracte de colaborare profesionala sau de salarizare in interiorul profesiei pentru formarea profesionala initiala care pot fi incheiate de un avocat care indeplineste conditiile art. 19 din Lege.
(5) Pot semna contractele de colaborare sau de salarizare in interiorul profesiei numai avocatii titulari ai cabinetelor individuale si avocatii asociati.
(6) Daca, din orice motive obiective, inceteaza indrumarea avocatului titular, toate obligatiile impuse de lege, de prezentul statut si de hotararile consiliului privind indrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de catre un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar pentru a-si gasi un indrumator. Pana la gasirea altui indrumator, stagiul se suspenda. Contractul de formare profesionala initiala va cuprinde in mod expres clauze corespunzatoare.
(7) Daca, din orice motive, pe perioada stagiului, avocatul definitiv care incheie contractul de formare profesionala initiala nu isi indeplineste obligatiile asumate, consiliul baroului ii va solicita sa depuna un raport motivat asupra situatiei intervenite, in cazul in care se constata ca avocatul, cu rea-credinta, nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul incheiat cu avocatul stagiar, consiliul baroului va initia procedura disciplinara.
Afişează Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul profesiei de avocat    Statutul profesiei de avocat actualizat 2014    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Cerere de primire in profesie cu scutire de examen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 2010 din 22.06.2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscal

Eliberarea autorizatiei de mediator. Conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 46 din 11.02.2009Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat
Sursa: EuroAvocatura.ro