Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       22466 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.

d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investitiilor si cu societatea-mama a societatii de administrare a investitiilor, precum si organismele de plasament colectiv administrate de aceeasi societate de administrare intre ele;

e) fondurile de pensii cu societatea de administrare a acestor fonduri si cu societatea-mama a societatii de administrare a acestor fonduri, precum si aceste entitati intre ele;

f) urmatoarele persoane:

1. persoane care in derularea unor operatiuni economice utilizeaza resurse financiare avand aceeasi sursa sau care provin de la entitati diferite care se afla intr-o relatie de control, in intelesul prezentei litere, notiunile aceeasi sursa si entitati diferite care se afla intr-o relatie de control nu includ institutiile de credit sau alte institutii ce desfasoara o activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de lege;

2. persoane care in derularea unor operatiuni economice directioneaza beneficiile astfel obtinute catre acelasi destinatar sau catre destinatari care sunt persoane aflate sub acelasi control;

3. persoane juridice ale caror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeasi componenta;

4. persoane care au adoptat sau adopta o politica investitionala similara, prin achizitia de instrumente financiare emise de aceleasi persoane juridice sau de persoane aflate intr-o relatie de control cu aceleasi persoane juridice;

5. persoane care pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare detinute au desemnat sau desemneaza ca mandatar, respectiv mandatari, aceeasi persoana sau persoane care sunt persoane controlate, precum si aceste persoane cu mandatarul/mandatarii in cauza, in conditiile in care respectivele persoane nu dau instructiuni specifice de vot mandatarului/mandatarilor in cauza;

6. persoane care s-au asociat in orice forma juridica recunoscuta de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii consta in operatiuni aflate in legatura cu unul sau mai multi emitenti;

7. persoane care detin in acelasi timp actiuni/parti sociale la una sau mai multe persoane juridice in legatura cu care exercita impreuna controlul si desfasoara o politica comuna;

8. persoane care au derulat sau deruleaza impreuna, inclusiv prin intermediul persoanelor controlate, o serie de operatiuni economice, cu sau fara legatura cu piata de capital;

g) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice prevazute la lit. a)-c) si f) cu respectivele persoane fizice, precum si aceste persoane intre ele;

h) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale unei persoane fizice, alta decat cea prevazuta la lit. g) cu respectiva persoana fizica, precum si aceste persoane intre ele.

(3) Cooperarea dintre actionari in cazul oricareia dintre activitatile enumerate mai jos nu conduce, prin ea insasi, la concluzia ca actionarii actioneaza in mod concertat:

a) discutii intre respectivii actionari cu privire la posibilele aspecte care trebuie abordate cu consiliul de administrare/de supraveghere/conducerea societatii;

b) prezentarea unor puncte de vedere consiliului de administrare/de supraveghere/conducerii societatii cu privire la politicile, practicile si anumite actiuni ale societatii pe care aceasta ar putea sa le aiba in vedere;

c) exercitarea drepturilor legale ale actionarilor, altele decat cele referitoare la numirea membrilor consiliului de administratie/de supraveghere:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale;

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale; sau

(iii) de a convoca o adunare generala, alta decat adunarea generala ordinara care trebuie intrunita, conform legii, minimum o data pe an;

d) acordul de a vota in acelasi mod cu privire la o anumita hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu exceptia celei privind numirea consiliului de administratie/de supraveghere, cu scopul de a, spre exemplu:

A. aproba sau respinge:

(i) o propunere cu privire la remunerarea membrilor consiliului de administratie/de supraveghere;

(ii) o achizitie sau cesiune de active;

(iii) o reducere de capital social si/sau o rascumparare de actiuni;

(iv) o majorare de capital;

(v) distribuirea dividendelor;

(vi) numirea, inlocuirea sau remuneratia auditorilor;

(vii) numirea unui investigator special;

(viii) situatiile financiare ale societatii; sau

(ix) politica societatii in raport cu mediul sau orice alt aspect referitor la responsabilitatea sociala sau conformitatea cu standardele recunoscute sau coduri de conduita; sau

B. respinge o tranzactie cu persoanele controlate.

(4) In cazul in care actionarii se angajeaza intr-una dintre activitatile prevazute la alin. (3) care este, de fapt, cooperare cu scopul de a exercita o politica comuna asupra societatii, actionarii sunt considerati persoane care actioneaza in mod concertat.

(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 29, drepturile detinatorului privind votul, numirea si revocarea sunt echivalente cu drepturile oricarei alte persoane controlate de actionar si cele ale oricarei persoane fizice sau entitati legale care actioneaza, chiar in nume propriu, pentru actionar sau pentru orice alta persoana controlata de acesta.

(6) In cazul sistemului dualist de administrare, trimiterile la consiliul de administratie din prezenta lege se refera la directorat.

(7) A.S.F. poate emite, din oficiu sau la cererea unei parti interesate, acte administrative care sa cuprinda aprecieri motivate in legatura cu calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea in, sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia prevazuta la alin. (1).

(8) A.S.F. Isi exercita atributiile si competentele ce ii revin in conformitate cu prevederile prezentei legi in oricare din urmatoarele moduri:

a) direct;

b) In colaborare cu alte autoritati sau entitati ale pietei;

c) sub responsabilitatea sa, prin delegare catre alte autoritati sau alte entitati ale pietei;

d) prin sesizarea autoritatilor judiciare competente.

(9) In vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, A.S.F. are urmatoarele atributii si competente:

a) sa verifice modul de indeplinire a atributiilor si obligatiilor legale ale administratorilor sau, dupa caz, ale membrilor consiliului de administratie, directorilor, directorilor generali, directorilor executivi, membrilor consiliului de supraveghere sau membrilor directoratului ori reprezentantului legal, precum si ale altor persoane in legatura cu operatiuni ale emitentilor reglementate de prezenta lege;

b) sa solicite consiliului de administratie al emitentilor intrunirea membrilor acestuia sau, dupa caz, convocarea adunarii generale a actionarilor, stabilind problemele ce trebuie inscrise pe ordinea de zi;

c) sa solicite tribunalului competent sa dispuna convocarea de adunari generale ale actionarilor, in cazul in care consiliul de administratie nu da curs solicitarii facute conform lit. b). Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere;

d) sa audieze orice persoana si sa solicite informatii in legatura cu activitatile desfasurate de aceasta pe piata de capital si/sau in legatura cu solicitari de asistenta formulate de autoritati similare A.S.F., pe baza acordurilor internationale la care A.S.F. este parte;

e) sa sigileze orice incapere care apartine persoanelor ce desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital in care se afla documente sau alte evidente legate de activitatea acestora, pe durata investigatiei si in masura in care aceasta se impune;

f) sa dispuna masurile necesare astfel incat persoanele ce desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare sa se incadreze in prevederile prezentei legi, ale reglementarilor A.S.F. si ale celorlalte acte normative privind piata de capital;

g) sa solicite incetarea oricarei activitati care este contrara prevederilor prezentei legi, reglementarilor A.S.F. si celorlalte acte normative privind piata de capital;

h) sa solicite informatii auditorilor entitatilor care desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare;

Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro