din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1353 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006

  Publicat: 31 Aug 2012       2963 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Prin sentinta civila nr. 1921/LM/2011, pronuntata de Tribunalul Hunedoara, s-a admis actiunea in conflict de drepturi formulata de S.I.P. HD., in numele si pentru membrii de sindicat reclamantii C.M., B.E., Z.M., H.M., M.V., O.L., S.V., T.G., V.S., P.M., I.V., S.D., T.M., S.C., in contradictoriu cu paratii S.G. R.M., I.S.J. HD. si M.E.C.I., dispunandu-se obligarea paratei S.G. R.M. la plata catre reclamanti a echivalentul in lei al sumei de 70 Euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii efective, reprezentand ajutorul financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic, prevazut de Legea nr. 315/2006, aferent anului 2009, obligarea paratului I.S.J. HD. sa aloce paratei, unitate de invatamant, sumele necesare platii drepturilor solicitate de reclamanti, precum si obligarea paratului M.E.C.I., sa aloce paratului I.S.J. HD. sumele necesare platii drepturilor solicitate de reclamanti.

Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Denumire data monedei unice europene.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

S-a respins cererea de chemare in garantie formulata de paratul M.E.C.I., impotriva chematului in garantie M.F.P.
In considerentele hotararii, instanta de fond a retinut ca reclamantii sunt angajati ai unitatii scolare parate, avand calitate de cadre didactice titulare sau suplinitoare dupa caz, asa cum rezulta din adeverintele emise de catre aceasta parata.
Potrivit art. 1 din Legea nr. 315/2006, incepand cu luna ianuarie a anului 2007, cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din invatamantul preuniversitar beneficiaza de un ajutor financiar in vederea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice.
Art. 2 din aceeasi lege prevede ca acest ajutor reprezinta echivalentul in lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
Aceste sume se aloca potrivit art. 4 din lege de la bugetul de stat, prin Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Potrivit art. 2 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006, aprobate prin H.G. nr. 453/2007, ajutorul financiar se acorda de unitatea de invatamant preuniversitar la care cadrul didactic isi desfasoara activitatea; in cazul in care cadrul didactic isi desfasoara activitatea in mai multe unitati de invatamant, ajutorul financiar se acorda de catre unitatea de invatamant la care se pastreaza si se completeaza carnetul de munca .
Art.2 din Norme prevede ca ``ajutorul financiar se acorda anual pe baza de cerere formulata de beneficiar si inregistrata pana la data de 1 noiembrie pentru anul urmator la unitatea de invatamant la care beneficiarul exercita functia de baza, iar platile se efectueaza incepand cu luna ianuarie din anul urmator``.

Procedura de alocare a sumelor si de acordare a sumelor este detaliata de art. 5 din Norme:

(1).Unitatile scolare vor solicita lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, la inspectoratul scolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii urmatoare.
(2).Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor solicita lunar, pana la data de 20 a fiecarei luni, la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - Directia generala buget - finante, patrimoniu si investitii, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna urmatoare.
(3).Sumele necesare platii ajutorului financiar prevazut la art.1 alin.(2) se asigura din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, capitolul 65.01 "Invatamant", art. 57.02.01 "Ajutoare sociale in bani", in limita creditelor bugetare aprobate.
(4).Directia generala buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului va aloca lunar catre inspectoratele scolare/al municipiului Bucuresti sumele solicitate, in limita creditelor bugetare deschise.
(5).Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor aloca lunar catre unitatile scolare sumele necesare efectuarii platii ajutoarelor intr-un cont de disponibil deschis in afara bugetului local.
(6).Plata ajutorului financiar se face de catre unitatile de invatamant, integral, pe baza documentelor justificative, sau in avans, intr-o singura transa, cu incadrare in cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Plata se face in lei, la cursul de schimb la data efectuarii platii. Justificarea sumelor primite ca avans se realizeaza in conditiile legii, in termen de 15 zile calendaristice.

Art. 6 din Norme prevede ca responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar revine directorului la nivelul institutiei de invatamant, inspectorului scolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si directiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Fata de textele de lege incidente in speta, instanta a apreciat ca atributiile si obligatiile privind plata ajutorului financiar pentru carti si programe educationale pe suport electronic pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar revin: unitatilor scolare - sa plateasca, inspectoratelor scolare - sa aloce catre unitatile scolare sumele necesare iar Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii - sa aloce sumele respective catre inspectoratele scolare.
S-a constatat ca reclamantii au facut dovada cu adeverintele emise de unitatea scolara ca au calitatea de cadre didactice titulare si/sau suplinitoare calificate din invatamantul preuniversitar si ca au depus pana la 01.11.2008 cereri prin care au solicitat acordarea dreptului dedus judecatii, insa nu au primit sumele cuvenite pana la data formularii actiuni .
Analizand continutul circularei M.E.C.I. nr. 128/CB/15.12.2009, instanta a observat ca s-a alocat pentru fiecare dintre reclamanti suma de 130 lei, din totalul sumei solicitate, reprezentand echivalentul a 30 de euro, conform dovezii de curs valutar valabil la data de 15.12.2009.
Instanta a conchis ca prin neplata diferentei privind echivalentul in lei al sumei de 70 Euro au fost incalcate prevederile Legii nr. 315/2006 si dispozitiile art. 40 alineat 2 litera c din Codul muncii, potrivit carora angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractul individual de munca si a produs reclamantilor un prejudiciu material .
S-a retinut si aplicabilitatea disp. art. 269 din Codul muncii, care statueaza ca angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul .
Cererea de chemare in garantie, a fost respinsa, apreciindu-se ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 60 - 62 din Codul de procedura civila.
Solutia a devenit irevocabila prin respingerea ca nefondat a recursul paratului.
Pronuntata de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Hunedoara    Ajutor financiar    Carnet de munca    Legea 315/2006    Cadru didactic    HG 453/2007    Cadru didactic titular    Cadru didactic suplinitor    Invatamant preuniversitar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA � Decizia nr. 755/30.05.2019

Individualizarea sanctiunii disciplinare. Functia sanctionatorie si de responsabilizare a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 9/2021

Inlocuirea sanctiunii disciplinare. Analizarea circumstantelor concrete ale abaterii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA � Decizia nr. 9/12.01.2021

Declaratia olografa a salariatului nu poate duce la stingerea obligatiilor de plata a salariului de catre angajator
Pronuntaţă de: Curtea de apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 2003/2019

Necontestarea de catre angajator a drepturilor salariale pretinse de salariat. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1377 din data de 08 Septembrie 2020

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Sarcina probei in dovedirea prestarii orelor suplimentare. Pasivitatea angajatorului in litigiile de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Huneduara - Sentinta civila nr. 294/09.03.2020

Suspendarea partiala a activitatii angajatorului. Timpul de munca. Munca suplimentara.
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1302/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Facilitatile acordate angajatorilor care incadreaza persoane aflate in somaj sau in dificultate
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Avantajele incadrarii in munca a tinerilor absolventi
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim