Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

  Publicat: 31 Mar 2017       22986 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017

Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;

i) sa sesizeze organele judiciare competente;

j) sa solicite emitentilor si acelor persoane care desfasoara activitati sau efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare sa permita efectuarea de verificari de catre auditori sau de catre experti, la cererea motivata a acestora;

k) sa solicite si sa fie in drept sa primeasca de la institutiile de credit autorizate de catre B.N.R. informatii necesare investigatiilor pe care le desfasoara, precum si pentru a raspunde solicitarilor de asistenta primite, pe baza acordurilor internationale la care aceasta este parte.

TITLUL II

Oferta publica

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 3. - Prezentul titlu stabileste cadrul juridic aplicabil in cazul initierii si derularii ofertelor publice de vanzare si ofertelor publice de cumparare de valori mobiliare.

Art. 4. - Termenul si expresia utilizate in prezentul titlu semnifica dupa cum urmeaza:

a) emitent - entitate legala care emite sau intentioneaza emiterea de valori mobiliare;

b) stat membru de origine:

(i) pentru orice emisiuni de valori mobiliare care nu sunt mentionate la pct. (ii), statul membru in care emitentul are sediul social;

(ii) pentru orice emisiune de titluri, altele decat cele de capital, a caror valoare nominala unitara este cel putin egala cu 1.000 de euro, iar pentru orice emisiune de titluri altele decat cele de capital care confera dreptul de a achizitiona orice titlu transferabil sau de a primi o valoare in numerar, ca urmare a conversiei acestor titluri sau a exercitarii drepturilor conferite de acestea, atat timp cat emitentul titlurilor altele decat cele de capital nu este emitentul titlurilor conexe sau o societate care apartine grupului acestui din urma emitent, statul membru in care emitentul are sediul social, acela in care valorile mobiliare respective au fost sau vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau acela in care valorile mobiliare sunt oferite public conform alegerii emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz. Acelasi sistem este aplicabil pentru emisiunea de titluri altele decat cele de capital, intr-o moneda alta decat euro, cu conditia ca valoarea nominala minima sa fie aproape echivalenta cu 1.000 de euro;

(iii) pentru toate emisiunile de valori mobiliare care nu sunt prevazute la pct. (ii), ai caror emitenti au sediul social intr-o tara terta, statul membru in care valorile mobiliare au fost oferite publicului prima data dupa data de 26 noiembrie 2013 sau statul primei cereri de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata, conform alegerii emitentului, a ofertantului sau a persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz, sub rezerva unei alegeri ulterioare din partea emitentilor care au sediul social intr-un stat tert, in urmatoarele situatii:

1. atunci cand statul membru de origine nu a fost stabilit prin alegerea acestora; sau

2. In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) lit. b) pct. (iii).

Art. 5. - (1) Prevederile prezentului titlu nu se aplica in cazul vanzarii sau pentru admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a:

a) titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv de alt tip decat inchis;

b) valorilor mobiliare altele decat titlurile de capital, emise de un stat membru sau de una dintre autoritatile regionale sau locale ale unui stat membru, de organizatiile publice internationale la care adera unul sau mai multe state membre, de Banca Centrala Europeana sau de bancile centrale ale statelor membre;

c) participatiilor la capitalul bancilor centrale ale statelor membre;

d) valorilor mobiliare garantate neconditionat si irevocabil de un stat membru sau de o autoritate regionala sau locala a unui stat membru;

e) valorilor mobiliare emise de asociatii inregistrate conform legii sau de organisme fara scop lucrativ, recunoscute de un stat membru, in vederea obtinerii mijloacelor necesare realizarii obiectivelor lor fara scop lucrativ;

f) valorilor mobiliare altele decat titlurile de capital, emise in mod continuu sau repetat de institutiile de credit, atat timp cat aceste valori mobiliare:

(i) nu sunt subordonate, convertibile sau cu valoare de schimb;

(ii) nu confera dreptul de a subscrie sau de a dobandi alte tipuri de valori mobiliare si nu apartin unui instrument derivat;

(iii) materializeaza receptionarea de depozite rambursabile;

(iv) sunt reglementate de un sistem de garantare a depozitelor in conformitate cu prevederile Directivei 94/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor;

g) participatiilor nefungibile, al caror scop principal este acela de a da titularului dreptul de a ocupa un apartament sau o alta forma de proprietate imobiliara sau o parte a acestora, in cazul in care partile nu pot fi vandute fara renuntarea la dreptul care revine acestora;

h) valorilor mobiliare obiect al unei oferte in cazul in care valoarea totala a ofertei in Uniunea Europeana este mai mica de

5.000. 000 de euro, care se calculeaza pe o perioada de 12 luni;

i) titlurilor de credit numite ``bostadsobligationer`` emise in mod repetat de institutii de credit din Suedia, a caror activitate principala priveste creditul ipotecar, atat timp cat:

(i) ``bostadsobligationer`` emise apartin aceleiasi serii;

(ii) ``bostadsobligationer`` sunt emise continuu in timpul unei perioade determinate;

(iii) modalitatile si conditiile prevazute de ``bostadsobligationer" nu sunt modificate pe parcursul emisiunii;

(iv) sumele colectate in urma emisiunii respectivelor ``bostadsobligationer`` sunt plasate, in conformitate cu statutul emitentului, in active capabile sa reglementeze angajamentele care decurg din aceste titluri;

j) valorilor mobiliare, altele decat titlurile de capital, emise in mod continuu sau repetat de institutiile de credit, in cazul in care valoarea totala a ofertei in Uniunea Europeana este mai mica de

75.000. 000 de euro, care se calculeaza pe o perioada de douasprezece luni, atat timp cat aceste valori mobiliare:

(i) nu sunt subordonate, convertibile sau cu valoare de schimb;

(ii) nu confera dreptul de a subscrie la sau de a dobandi alte tipuri de valori mobiliare si nu apartin unui instrument derivat.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) lit. b), d), h),

i) si j), un emitent, un ofertant sau o persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, poate realiza un prospect in conformitate cu prevederile prezentului titlu, in cazul in care valorile mobiliare sunt oferite public sau admise la tranzactionare.

(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplica in cazul ofertelor publice de instrumente ale pietei monetare cu maturitate mai mica de 12 luni.

Art. 6. - (1) Orice persoana care intentioneaza sa faca o oferta publica inainteaza A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, in cazul ofertei publice de vanzare, sau a documentului de oferta, insotit de un anunt, in cazul ofertei publice de cumparare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

(2) Dupa aprobarea prospectului/documentului de oferta, acesta trebuie sa fie disponibil publicului, cel mai tarziu la data initierii derularii ofertei publice.

Art. 7. - (1) Oferta publica derulata fara aprobarea prospectului/documentului de oferta ori cu nerespectarea conditiilor stabilite prin decizia de aprobare este nula de drept si atrage pentru cei in culpa aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.

(2) Ofertantul este obligat fata de investitorii de buna-credinta la restituirea platilor si la daune-interese decurgand din nulitatea tranzactiilor incheiate pe baza unei astfel de oferte.

Art. 8. - (1) Anuntul de oferta publica poate fi lansat dupa emiterea deciziei de aprobare a documentului de oferta de catre A.S.F. si trebuie publicat potrivit reglementarilor emise de A.S.F.

(2) Anuntul de oferta publica contine informatii privind modalitatile prin care documentul de oferta este disponibil publicului.

(3) Prospectul/documentul de oferta se considera a fi disponibil publicului, in una din urmatoarele situatii:

a) este publicat in unul sau mai multe ziare tiparite sau on-line, potrivit reglementarilor europene aplicabile referitoare la continutul si publicarea prospectelor, precum si la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar;

Afişează Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 24/2017    Banca Nationala a Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acordarea ajutorului financiar pentru achizitionarea de carti si programe educationale in format electronic. Legea 315/2006
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data 15.11.2011

T.V.A. Export. Conditiile cotei 0 a taxei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ,Articole Juridice

Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate – mijloc de protectie sau element discriminatoriu
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea Legii darii in plata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice din inchirieri?
Sursa: Contexpert.ro

Contracte comerciale: Noi reglementari privind executarea creantelor
Sursa: Avocatnet.ro