Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Publicat: 21 Jul 2017       622877 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe_Legea_153_2017.doc
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Cuprinde si Anexele in format editabil!

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 492 din data de 28 iunie 2017

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.

a) in interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transfera;
b) la cererea persoanei, in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul si de la care se transfera.
(3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer raman in vigoare.
(4) Ordonatorul de credite, in raport cu cerintele postului, stabileste criterii de selectie proprii de transfer in completarea celor prevazute la alin. (1) si (2) , cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.
Art. 33: Transparenta veniturilor salariale
(1) Toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cuprinzand urmatoarele:
a) salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora;
c) valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora;
d) valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia;
e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora;
f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cauza si se sanctioneaza cu amenda intre 5. 000 si 10. 000 lei.
(3) Inspectia Muncii are competenta de a constata si sanctiona contraventia prevazuta la alin. (2) .
(4) Contraventiei prevazute la alin. (2) i se aplica regimul general stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL IV: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 34: Detasarea, delegarea si alte drepturi

(1) Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in vigoare.
(2) Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice care indeplineste unele activitati cu caracter temporar, in tara si in strainatate, inclusiv cu ocazia delegarii sau detasarii, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, daca prin prezenta lege sau alte acte normative in vigoare nu se reglementeaza altfel.
(3) Pana la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la alin. (2) , raman aplicabile prevederile referitoare la delegare si detasare din actele normative in vigoare la data prevazuta la art. 43.
Art. 35: Caracterul drepturilor salariale
Sumele reprezentand drepturile salariale prevazute de prezenta lege sunt lunare, in forma bruta si supuse impozitarii, potrivit legii.
Art. 36: Reincadrarea personalului
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile functii, grade/trepte profesionale, gradatie corespunzatoare vechimii in munca si vechime in specialitate/vechime in invatamant avute, cu stabilirea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare si indemnizatiilor lunare potrivit art. 38.
(2) In cazul in care functia detinuta nu se regaseste in prezenta lege, reincadrarea se face pe una dintre functiile prevazute in anexe
(3) Salarizarea personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, din cele aflate in coordonarea prim-ministrului, precum si din cele aflate sub controlul Parlamentului se realizeaza potrivit anexei nr. VII, in limita cheltuielilor de personal aprobate.
(4) Personalul autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, nou-infiintate, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, din cele aflate in coordonarea prim-ministrului, precum si din cele aflate sub controlul Parlamentului beneficiaza de salariile stabilite potrivit anexei nr. VII.
Art. 37: Solutionarea contestatiilor
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza/soldelor de functie/salariilor de functie/indemnizatiilor de incadrare, a sporurilor, a cresterilor salariale, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile calendaristice.
(4) Impotriva modului de solutionare a contestatiei persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei. Instanta se pronunta de urgenta si cu precadere.
Art. 38: Aplicarea legii
(1) Prevederile prezentei legi se aplica etapizat, incepand cu data de 1 iulie 2017.
(2) Incepand cu data de 1 iulie 2017:
a) se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, pana la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie si indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;
b) prin exceptie de la lit. a) , salariile lunare ale personalului prevazut la art. 11 se stabilesc in conformitate cu prevederile acestui articol;
c) prin exceptie de la prevederile lit. a) , indemnizatiile lunare ale personalului care ocupa functii de demnitate publica se stabilesc prin inmultirea coeficientilor din anexa nr. IX cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
d) pana la data de 31 decembrie 2017 se acorda drepturile de hrana si tichetele de masa de care beneficiaza, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, unele categorii de personal bugetar, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii .
(3) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se acorda urmatoarele cresteri salariale:
a) cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara/salariul lunar de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fara a depasi limita prevazuta la art. 25, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;
b) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale personalului care ocupa functiile de medici si de asistenti medicali din unitatile sanitare publice, prevazute in anexa nr. II cap. I, se majoreaza la nivelul salariului de baza stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022;
c) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevazut in anexa nr. II, cuantumul sporurilor, majorarilor, indemnizatiilor, compensatiilor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se determina, in conditiile reglementate de prezenta lege, utilizand salariul de baza stabilit potrivit prezentului articol, fara a depasi limita prevazuta la art. 25;
d) prin exceptie de la lit. a) , incepand cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiaza personalul care ocupa functii didactice din unitatile de invatamant preuniversitar si universitar de stat, se majoreaza cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2018;
e) prin exceptie de la lit. a) , salariile lunare ale personalului prevazut la art. 11 se stabilesc in conformitate cu prevederile acestui articol;
f) indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
g) pentru personalul incadrat in unitati sanitare publice aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, influentele financiare determinate de cresterile salariale prevazute la lit. a) -c) se asigura prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de la o pozitie distincta.
(4) In perioada 2019-2022 se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de lege pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2018. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h) .
(5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorari salariale decat cele prevazute de prezentul articol .

Documente Atasate
Anexe_Legea_153_2017.doc

Afişează Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 153/2017    Legea salarizarii 2017    Legea salarizarii bugetarilor 2017    Anexele Legii 153/2017    Anexe lege salarizare 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.