Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulament 4/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiara

Regulament 4/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiara

  Publicat: 04 Apr 2019       1224 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Regulamentul nr. 4/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 44/2013 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 257 din 03.04.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Contract de depozit asimilat cu depozitul necesar, avand ca obiect bunurile aduse de calatori in hoteluri, moteluri, hanuri etc.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract de depozit asimilat cu depozitul necesar, avand ca obiect bunurile aduse de calatori in hoteluri, moteluri, hanuri etc.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Contract de depozit asimilat cu depozitul necesar, avand ca obiect bunurile aduse de calatori in hoteluri, moteluri, hanuri etc.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

In temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) si d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) si (2), precum si ale art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
in urma deliberarilor din sedinta Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 25.03.2019,

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezentul regulament.


Articolul I
Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 44/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si in situatiile in care sunt emise certificate de depozit care:
a) urmeaza sa fie admise la tranzactionare intr-un stat tert Uniunii Europene pe o piata echivalenta pietei reglementate in sensul Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, denumita in continuare Legea nr. 126/2018, si reglementarilor europene, in baza unui prospect publicat si aprobat de autoritatea competenta in domeniu din respectivul stat tert si care are un continut similar celui prevazut de reglementarile europene privind informatiile ce trebuie incluse intr-un prospect si in conditiile in care certificatele de depozit au la baza valorile mobiliare mentionate la alin. (1);
b) sunt admise la tranzactionare intr-un stat tert Uniunii Europene, avand la baza valorile mobiliare mentionate la alin. (1) si care la data admiterii la tranzactionare pe respectiva piata din statul tert se incadrau in cerintele prevazute la alin. (1)."

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, denumita in continuare Legea nr. 24/2017, precum si in reglementarile emise in aplicarea acesteia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F."

3. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se abroga.

4. La articolul 2 alineatul (2), literele d) si d1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) depozitar central - entitatea prevazuta la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, la art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018, care efectueaza operatiuni de depozitare a actiunilor si/sau, dupa caz, a drepturilor de alocare, precum si operatiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);
d1) drepturi de alocare suport sau drepturi de alocare - drepturile de alocare definite la art. 2 alin. (2) lit. i) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, denumit in continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emise in cazul ofertelor publice mentionate la art. 1 alin. (1) lit. a), in baza carora sunt emise certificate de depozit;".

5. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Certificatele de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele mentionate la art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 126/2018."
6. La articolul 3, alineatele (3) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Efectuarea operatiunilor de creditare a contului special mentionat la alin. (1) cu numarul actiunilor suport in baza carora sunt emise certificate de depozit, precum si blocarea actiunilor suport se fac numai dupa si in baza instructiunilor aferente transmise catre depozitarul central sau, dupa caz, catre participantul la sistemul depozitarului central, in baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competenta din statul membru de origine, determinat in conformitate cu prevederile art. 4 lit. b) din Legea nr. 24/2017, sau, dupa caz, de autoritatea competenta in domeniu din statul tert prevazut la art. 1 alin. (3) lit. a).
. . .
(10) Instructiunile de transfer prevazute la alin. (7) si (8) vor avea intotdeauna la baza si vor fi conforme cu cererea de conversie, emitentul de certificate de depozit fiind obligat sa emita/sa anuleze certificatele de depozit, fara intarziere, imediat dupa inregistrarea transferurilor si in conformitate cu prevederile prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competenta din statul membru de origine, respectiv de autoritatea competenta in domeniu din statul tert prevazut la art. 1 alin. (3) lit. a)."

7. La articolul 5, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
(1) Prevederile sectiunii 1 a capitolului IV din titlul III din Legea nr. 24/2017, respectiv cele ale subsectiunii 3.1 din cadrul sectiunii a 3-a a capitolului III din titlul IV din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplica corespunzator si in cazul certificatelor de depozit, respectiv al detinatorilor de certificate de depozit si al persoanelor care au detineri constituite atat din actiuni, cat si din certificate de depozit .
. . .
(3) Persoana subiect al obligatiei de notificare prevazuta la alin. (1) are obligatia de a informa, in acelasi timp, cu privire la atingerea, depasirea sau scaderea sub praguri, societatea emitenta a actiunilor suport si A.S.F., potrivit art. 72 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 si cu respectarea prevederilor art. 80 din Legea nr. 24/2017, precum si ale art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
(4) Emitentul actiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie sa aduca la cunostinta publicului respectiva operatiune in conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 si art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018."

8. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 se aplica in mod corespunzator si in cazul detinatorilor de certificate de depozit, cu luarea in considerare a numarului de actiuni detinute de acestia, inclusiv a celor corespunzatoare certificatelor de depozit ."

9. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) Emitentul certificatelor de depozit in numele caruia sunt inregistrate actiunile suport in baza carora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de actionar in intelesul si in vederea aplicarii art. 92 din Legea nr. 24/2017, respectiv a art. 183-210 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
(2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generala a actionarilor se realizeaza in conditiile art. 92 alin. (7) din Legea nr. 24/2017."

10. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
(1) Emitentul certificatelor de depozit voteaza in adunarea generala a actionarilor in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de certificate de depozit care au aceasta calitate la data de referinta stabilita conform art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit .
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 200 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate, in adunarea generala a actionarilor aceluiasi emitent, sa exprime pentru unele dintre actiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte actiuni suport."

11. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Articolul 11
Prin derogare de la prevederile art. 200 alin. (4) prima teza din Regulamentul nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate sa imputerniceasca pe fiecare dintre detinatorii de certificate de depozit de la care a primit instructiuni in conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice tert desemnat de unul dintre respectivii detinatori de certificate de depozit sa participe si sa voteze la o adunare generala."

12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 12
In vederea exercitarii dreptului prevazut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, emitentul de certificate de depozit prezinta emitentului actiunilor suport o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte procentul din capitalul social pentru care exercita acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea in considerare a numarului de actiuni suport corespunzatoare detinerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instructiuni."

13. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Emitentul are obligatia sa faca publice rapoartele prevazute potrivit cap. I, III si IV din titlul III si potrivit titlului V ale Legii nr. 24/2017 si Regulamentului (UE) 2014/596 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei, respectiv potrivit prevederilor cap. I si III din titlul IV, precum si potrivit prevederilor titlului VI din Regulamentul nr. 5/2018, cu respectarea corespunzatoare a prevederilor art. 105 alin. (2) si ale art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018."

Afişează Regulament 4/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiara pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ASF    Regulamentul 4/2019    Regulamentul 4/2013    Instrumente financiare    Operatiuni de piata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3004 din 14.07.2020

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare de catre o societate de asigurare a unui dosar de dauna deschis in baza asigurarii facultative CASCO
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Instanta in fata careia se invoca exceptia de neconstitutionalitate nu are atributii de jurisdictie constitutionala
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 132/2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 382/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 359/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

CJUE: Statele au dreptul de a se opune unor concedieri colective, in interesul protectiei lucratorilor si a ocuparii fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Dreptul la actiune in cazul drepturilor salariale restante
Sursa: MCP Cabinet avocati