Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 23/2019 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor termene

Ordonanta de urgenta nr. 23/2019 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor termene

  Publicat: 12 Apr 2019       1220 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
In Monitorul Oficial nr. 275 din 10.04.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 23/2019 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor termene.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).

Avand in vedere ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 528/2018 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1) ] si 3 [cu referire la art. 2541 alin. (21) ] din Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] si art. II [cu referire la art. 321 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei si articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1) ] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, precum si celor trei legi in ansamblul lor, pe de o parte au fost declarate neconstitutionale prevederile articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1) ] din legea sesizata de neconstitutionalitate, iar, pe de alta parte, a fost obligat legiuitorul de a elimina din dreptul pozitiv solutia legislativa constatata ca fiind neconstitutionala, precum cea care se regaseste in actualul art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011,
tinand seama de necesitatea introducerii unor masuri speciale pentru protejarea elevilor scolarizati, de efectele sanctionarii unitatilor de invatamant cu ridicarea autorizatiei de functionare provizorie,
intrucat este absolut urgent sa fie completate continutul si regimul juridic ale bazei materiale, atat in invatamantul preuniversitar de stat, cat si in invatamantul superior de stat, pentru asigurarea unei protectii juridice reale a acestei baze, avand in vedere faptul ca se pierd numeroase bunuri imobile si mobile din cauza insuficientei reglementari,


avand in vedere scolarizarea unor elevi in lipsa autorizatiei de functionare provizorie ori cu depasirea valabilitatii acesteia in invatamantul preuniversitar de stat si intrucat elevii astfel scolarizati risca nerecunoasterea studiilor, aflandu-se, in acest mod, intr-o situatie cu caracter de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata, tinand cont ca trebuie sa li se asigure posibilitatea de sustinere a examenelor de finalizare a studiilor si continuarea acestora in anul scolar urmator,
avand in vedere faptul ca in prezent sunt in derulare deja etapele mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, iar lipsa reglementarilor are consecinte negative asupra sistemului national de invatamant preuniversitar, in sensul ca nu se asigura stabilitatea personalului didactic calificat, fiind incalcat principiul continuitatii activitatii didactice de predare la aceleasi clase de elevi, aspect ce afecteaza calitatea activitatii desfasurate in unitatile de invatamant preuniversitar de stat si va conduce la cresterea numarului de cadre didactice fara studii corespunzatoare postului didactic sau a numarului de cadre didactice pensionate,
intrucat in anul scolar curent peste 16.000 de posturi didactice de predare sunt ocupate cu personal didactic calificat angajat pe perioada determinata in baza rezultatelor obtinute la concursuri nationale de titularizare,
tinand cont ca se urmareste plata integrala a dobanzilor legale, pentru executarea hotararilor judecatoresti devenite executorii pana la 31 decembrie 2017, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii,
tinand seama de faptul ca este imperios necesar ca masurile legislative ce fac obiectul acestei ordonante de urgenta sa intre in vigoare cat mai curand posibil, precum si pentru a se evita dificultatile rezultate din succesiunea intr-un interval de timp a mai multor reglementari in domeniul educatiei nationale, continand norme de competenta, de procedura propriu-zisa,
tinand cont de nevoia de a asigura organizarea si functionarea eficienta, performanta si predictibila a sistemului national de educatie, precum si de a elimina efectele perturbatoare produse de absenta unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecinte grave asupra drepturilor beneficiarilor directi ai educatiei,
deoarece toate aspectele de mai sus vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Articolul I
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 931, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 931
(1) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant pot hotari modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7, in conditiile prezentei legi, si daca postul este vacant.
(2) Cadrele didactice calificate care beneficiaza de prevederile alin. (1) au dreptul sa participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale."
2. La articolul 112, dupa alineatul (8) se introduc doua noi alineate, alineatele (9) si (10), cu urmatorul cuprins:
"(9) Intelesul sintagmei AA«celelalte componente ale bazei materialeAA», prevazuta la alin. (2)-(4), cuprinde bunuri imobile si mobile afectate in mod direct si special functionarii invatamantului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spatii pentru procesul de invatamant, mijloace de invatamant, bunuri mobile dobandite in urma implementarii de proiecte, cu finantare rambursabila sau nerambursabila, biblioteci, ateliere scolare, ferme didactice, terenuri agricole, camine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere scolare; baze si complexuri cultural-sportive; edituri si tipografii; unitati de microproductie; palate si case ale copiilor si elevilor; spatii cu destinatia de locuinta; orice alt obiect ce intra in patrimoniul destinat invatamantului si salariatilor din invatamantul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile pe toata durata utilizarii in sistemul de invatamant.
(10) Imobilele si componentele bazei materiale prevazute la alin. (4), temporar disponibile, pot fi inchiriate pe baza de contract, cu renegociere anuala a contractului, numai in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale. Inchirierea se face cu prioritate pentru activitati de invatamant."


3. Dupa articolul 226 se introduce un nou articol, articolul 2261, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 2261
(1) Bunurile imobile prevazute la art. 226 alin. (4) sunt - pe toata durata utilizarii de catre universitatile de stat - inalienabile, insesizabile si imprescriptibile.
(2) Bunurile mobile si imobile prevazute la art. 226 alin. (4), disponibile temporar, pot fi inchiriate pe baza de contract, cu renegociere anuala a contractului, numai in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale. Inchirierea se face cu prioritate pentru activitati de invatamant."
4. Articolul 253 se abroga.


Articolul II
(1) Termenul prevazut la art. 9 alin. (22) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la inceputul anului scolar 2021-2022.
(2) Unitatile de invatamant si componentele organizatorice infiintate fara parcurgerea etapelor acreditarii, precum si furnizorii de educatie care au depasit termenul prevazut de art. 31 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a declansa si de a se supune procesului de evaluare externa, periodica sau in vederea acreditarii, dupa caz, in vederea asigurarii calitatii educatiei, in termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 30 aprilie 2019. Metodologia specifica de aplicare a dispozitiilor prezentului alineat se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Prin derogare de la termenul prevazut de art. 31 lit. c) din Ordonanta de urgenta nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Educatiei Nationale aproba acreditarea unitatilor de invatamant evaluate de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, cu propunere de acreditare in baza constatarii indeplinirii standardelor si criteriilor de calitate . Finantarea de baza pentru unitatile de invatamant particular si confesional, acreditate, se acorda incepand cu anul scolar urmator acreditarii.


Articolul III
Prin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor masuri in domeniul finantarii invatamantului, hotararile judecatoresti devenite executorii pana la 31 decembrie 2018, avand ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din invatamant, se achita in anul 2019, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale.

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 23/2019 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, instituirea unor derogari si prorogarea unor termene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea educatiei    Invatamant    OG 23/2019    Legea 1/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sporul pentru conditii vatamatoare este distinct de salariul de baza, astfel ca acesta nu putea sa se regaseasca in salariu sub forma unei sume compensatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 863, pronuntata in sedinta publica din 27 martie 2017

La nivelul personalului bugetar, plata sporului de vechime nu este obligatorie in lipsa unor clauze prevazute in Contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 801/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

Anulare decizie reincadrare data fiind lipsa unei norme legale care sa impuna transformarea functiei de conducere in functie de executie
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 146/2017, in sedinta publica din 24 februarie 2017Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

GDPR: Anonimizarea datelor candidatilor la concursuri
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Ordinul de protectie. Masuri care pot fi dispuse. Garantii pentru respectarea masurilor dispuse
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contractul de munca si lucratorul “au pair”
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu