Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008

  Publicat: 17 Mar 2009       90167 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008.

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- O.G. nr. 93/2003
- O.G. nr. 44/2004
- O.G. nr. 57/2004
- Legea nr. 265/2007
- O.U.G. nr. 153/2007
- Legea nr. 68/2008 publicat in MOF nr. 236 din 27/03/2008.

Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie complexa care, prin specificul ei, se infatiseaza ca tehnica moderna de creditare pe termen lung, de tip particular.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Confirmare intr-o anumita functie
1. Compartiment de munca in structura unor unitati de transport, avand ca atributii principale coordonarea, dirijarea si urmarirea desfasurarii circulatiei vehiculelor potrivit programelor si graficelor stabilite,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Art. 10. - (1) Autorizatia de transport, eliberata transportatorului de catre autoritatea de autorizare, este unica, netransmisibila si confera transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire in gestiune de catre autoritatea respectiva a executarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere.

(2) Pe baza autorizatiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire in gestiune a executarii unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera cate o copie conforma a autorizatiei de transport pentru fiecare vehicul detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, pe care il va utiliza in transportul in regim de taxi sau in transportul in regim de inchiriere, dupa caz, pe baza contractului de atribuire in gestiune.

(3) Autorizatia taxi sau orice copie conforma contine denumirea localitatii de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este inregistrat la registrul comertului, termenul la care expira viza de valabilitate a autorizatiei de transport, numarul de circulatie al autovehiculului pentru care este eliberata si numarul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, detinut de autoritatea de autorizare.

(4) Autorizatia taxi sau orice copie conforma este unica si netransmisibila de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoana fizica, asociatie familiala, precum si de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat caruia i s-a atribuit in gestiune executarea serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere sa transmita autorizatiile taxi sau copiile conforme, sub orice forma, altui transportator autorizat, transportator sau oricarei alte persoane, pentru a fi utilizate in executarea transportului respectiv.

(5) Transportatorul autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autovehiculul detinut in conditiile art. 4 alin. (3), pentru care a obtinut o autorizatie taxi sau o copie conforma, dupa caz, cu un alt autovehicul detinut in aceleasi conditii, care indeplineste criteriile de departajare prevazute la art. 142 alin. (6) cu cel putin acelasi punctaj pe care autovehiculul inlocuit l-a obtinut la data atribuirii autorizatiei taxi sau copiei conforme respective, in urmatoarele cazuri:

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii sau furtului;

b) autovehiculul a fost casat;

c) autovehiculul a fost instrainat;

d) autovehiculul inlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le indeplineste.

(6) Pe baza cererii de inlocuire prevazute la alin. (5), autoritatea de autorizare va elibera o noua autorizatie taxi sau copie conforma, precum si ecusoanele corespunzatoare, cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol si alin. (4) al art. 11, privind vechimea autovehiculului.

Art. 11. - (1) Autorizatia taxi sau orice copie conforma a autorizatiei de transport se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, daca a fost atribuita in cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilita in conditiile prezentei legi, dupa depunerea urmatoarelor documente in copie:

a) autorizatia de transport;

b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;

c) certificatul de agreare emis de Regia Autonoma aa‚¬A“Registrul Auto Romanaa‚¬¯ (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi;

d) declaratia pe propria raspundere privind criteriile de departajare prevazute la art. 142 alin. (6), pe care autovehiculul respectiv le indeplineste;

e) declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi.

(2) Pentru autovehiculele detinute in proprietate de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie numai pentru acelea care sunt inmatriculate in judetul respectiv sau, dupa caz, in municipiul Bucuresti.

(3) Pentru autovehiculele detinute in temeiul unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat, copia conforma se atribuie indiferent unde sunt inmatriculate acestea.

(4) In cazul transportului de persoane in regim de taxi, copia conforma, numita autorizatie taxi, se va atribui pentru prima data pentru o perioada de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depasesc vechimea de 5 ani de la data fabricatiei, alocandu-se cu aceasta ocazie si numarul de ordine.

(5) O autorizatie taxi atribuita pentru prima data pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singura data, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca in acel moment autoturismul nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei, este detinut in conditiile art. 4 alin. (3) si sunt indeplinite toate cerintele prezentei legi privind prima atribuire.

(6) Autorizatia taxi si orice alta copie conforma se elibereaza odata cu doua ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu aceasta.

(7) Modelul si dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si vor contine obligatoriu urmatoarele inscrisuri:

a) localitatea de autorizare;

b) tipul transportului, respectiv:

1. TAXI - pentru transportul in regim de taxi;

2. RENT CAR - pentru transportul in regim de inchiriere;

c) termenul de valabilitate a autorizatiei taxi sau a copiei conforme, dupa caz;

d) numarul de ordine al autorizatiei taxi sau al copiei conforme, dupa caz, astfel cum a fost atribuit conform registrului special prevazut la art. 10 alin. (3);

e) numarul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizatia taxi sau copia conforma, dupa caz.

(8) Prevederile art. 9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul autorizatiilor taxi si al altor tipuri de copii conforme.

Art. 12. - (1) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport se gaseste obligatoriu la bordul autovehiculului si este valabila numai in prezenta ecusoanelor si a urmatoarelor documente, dupa caz:

a) certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila;

b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului in cazul transportului in regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale;

c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate, pentru riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat;

d) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

e) certificatul de atestare profesionala a conducatorului auto, in cazul transportului de persoane;

f) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului aparatului de taxat;

g) copia contractului cu dispeceratul taxi, in cazul in care taxiul trebuie sa fie dotat, conform prevederilor prezentei legi, cu statie radio emisie-receptie si este arondat unui dispecerat taxi;

h) alte documente stabilite prin prezenta lege.

(2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevazute la alin. (1), la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune retinerea autorizatiei taxi sau a copiei conforme a autorizatiei de transport, dupa caz, comunicandu-se imediat aceasta masura catre persoana desemnata de catre reprezentantul autoritatii care realizeaza controlul, pana cand se face dovada existentei si valabilitatii documentelor respective.

(3) In cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitatii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, in maximum 30 de zile, autorizatia taxi sau copia conforma respectiva se retrage, odata cu ecusoanele.

(4) Autorizatia taxi sau copia conforma retrasa se va atribui altui transportator autorizat, in procedura de atribuire prevazuta de prezenta lege.

Art. 12 ind 1. - (1) Certificatul de agreare se elibereaza, la cerere, pentru autovehiculele taxi de catre R.A.R., prin reprezentantele sale, pentru o perioada de 10 ani si este valabil prin vizarea anuala a certificatului de agreare, cu ocazia realizarii inspectiei tehnice periodice obligatorii, conform reglementarilor in vigoare.

(2) Viza anuala a certificatului de agreare se acorda la statiile de inspectie tehnica din structura reprezentantelor R.A.R., pe baza reglementarilor existente, la care se adauga normele privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice impuse la obtinerea certificatului de agreare.

(3) In cazul detinerii autovehiculului in temeiul unui contract de leasing, certificatul de agreare obtinut isi mentine valabilitatea si in cazul in care utilizatorul devine proprietar, cu modificarile care se impun conform prevederilor legale.

Art. 13. - In cadrul atributiilor de coordonare a activitatilor privind transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, autoritatile administratiei publice locale sau ale municipiului Bucuresti, dupa caz, emit reglementari referitoare la:

a) regulamentul de organizare si executare a transportului de persoane, marfuri sau bunuri pe teritoriul localitatii respective, in conformitate cu reglementarile generale in vigoare;

b) nivelul tarifelor de distanta maximale, astfel cum sunt definite la art. 49 alin. (1) lit. a), in cazul transportului de persoane in regim de taxi;

c) programele de lucru obligatorii in functie de fluctuatia cerintelor de transport zilnice;

d) asigurarea continuitatii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;

Afişează Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Taxi    Legea 38/2003    Legea taximetriei actualizata 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ – Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Avertisment pentru neincheierea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul V, Sectia Civila, Decizia nr. 1005/A/2016

Primirea la munca a 4 persoane fara contract de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Botosani, Sectia Civila, Sedinta din 14.06.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Amanarea aplicarii pedepsei. Institutia amanarii aplicarii pedepsei este incompatibila cu pronuntarea unei solutii de condamnare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

In cazul anularii unui zbor, pasagerii pot solicita o compensatie pentru prejudiciul moral suferit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Emiterea facturii cu si fara TVA
Sursa: InfoTVA