Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit carora membrii cooperatori beneficiaza de scutirile prevazute deLegea cooperatiei agricole

Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit carora membrii cooperatori beneficiaza de scutirile prevazute deLegea cooperatiei agricole

  Publicat: 18 Jun 2019       2423 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit carora membrii cooperatori beneficiaza de scutirile prevazute la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 491 din 18.06.2019.

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Dovada scrisa prin care
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

CAPITOLUL I
Criteriile potrivit carora membrii cooperatori beneficiaza de scutirile de la plata impozitului pe cladiri


Articolul 1
Se stabilesc criteriile potrivit carora membrii cooperatori beneficiaza de scutirile de la plata impozitului pe cladiri astfel:
1. nu se datoreaza impozit pentru cladirile detinute si utilizate in activitatea agricola de catre contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din productia valorificata in anul fiscal anterior celui pentru care se acorda scutire prin/catre cooperativele agricole definite potrivit Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. cladirile cu destinatie agricola la care se face referire la pct. 1 sunt cladirile aflate in inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate in patrimoniul de afectatiune al persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
3. in cazul cladirilor aflate in coproprietate, scutirea de impozit pentru cladirile utilizate in scopul desfasurarii activitatii agricole se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate detinute de membrul cooperator care respecta conditia de valorificare prin cooperativa;
4. cladirile utilizate in scopul desfasurarii activitatii agricole sunt urmatoarele:
a) magazii, patule, silozuri utilizate pentru depozitarea, prelucrarea si conservarea produselor agricole si a furajelor, impreuna cu anexele aferente acestora;
b) constructii agricole usoare: baraci, magazii, soproane si cabane cu destinatie agricola;
c) cladiri destinate activitatii agrozootehnice detinute pentru cresterea animalelor si pasarilor, inclusiv anexele aferente acestora;
d) amenajari piscicole si anexele aferente acestora, definite conform art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) depozite de ingrasaminte minerale sau naturale, constructii de compostare, inclusiv anexele si spatiile administrative aferente acestora;
f) ateliere, hale de reparatii si stocare a utilajelor agricole;
g) sere, solare, rasadnite, ciupercarii si altele asemenea;
h) infrastructura secundara de irigatii, care cuprinde: statii de pompare de punere sub presiune, constructii hidrotehnice si conducte subterane.


CAPITOLUL II
Criteriile potrivit carora membrii cooperatori beneficiaza de scutirile de la plata impozitului pe teren


Articolul 2
Se stabilesc criteriile potrivit carora membrii cooperatori beneficiaza de scutirile de la plata impozitului pe teren astfel:
1. nu se datoreaza impozit pentru terenurile cu destinatie agricola detinute si utilizate de catre contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din productia valorificata in anul fiscal anterior celui pentru care se acorda scutirea prin/catre cooperativele agricole definite potrivit Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. terenurile cu destinatie agricola la care se face referire la pct. 1 sunt acele categorii de terenuri agricole aflate in inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate in patrimoniul de afectatiune al persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
3. in cazul terenurilor aflate in coproprietate, scutirea de impozit pentru terenurile utilizate in scopul desfasurarii activitatii agricole se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate detinute de membrul cooperator care respecta conditia de valorificare prin cooperativa;
4. categoriile de terenuri utilizate in scopul desfasurarii activitatii agricole sunt urmatoarele:
a) terenuri cu destinatie agricola, si anume:
(i) terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, plantele ornamentale, pajistile permanente, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea pe care se obtin produse agricole;
(ii) terenuri acoperite cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice;
(iii) terenuri ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole;
b) orice alte terenuri utilizate exclusiv pentru activitati agricole.


CAPITOLUL III
Dispozitii finale


Articolul 3
(1) Beneficiaza de scutirea de impozit pe cladire si impozit pe teren toate categoriile de membri cooperatori definiti conform art. 9 lit. a) si b) din Legea nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, contribuabilii, membri cooperatori, transmit organelor fiscale locale documentele justificative mentionate mai jos, din care sa rezulte ca au comercializat minimum 50% din productia agricola valorificata prin/catre cooperativa agricola, respectiv:
a) adeverinta eliberata de catre cooperativa agricola care sa ateste calitatea de membru, cantitatile vandute de catre contribuabilul, membru cooperator, prin/catre cooperativa agricola in anul calendaristic anterior celui pentru care se acorda scutirile, precum si inventarul bunurilor declarate de membru si care fac obiectul scutirilor;
b) declaratia pe propria raspundere intocmita de contribuabilul, membru cooperator, din care sa reiasa: totalul cantitatilor de produse agricole comercializate in anul calendaristic anterior celui pentru care se acorda scutirile, cantitatile valorificate de acesta prin/catre cooperativa agricola in cadrul aceleiasi perioade si lista bunurilor cu destinatie agricola care fac obiectul scutirilor.
(3) Organele fiscale locale solicita de la directia pentru agricultura judeteana productia medie obtinuta pe judet din exploatarea terenurilor agricole, a animalelor sau din activitati agricole, dupa caz, care este comparata cu productia vanduta prin/catre cooperativa, conform adeverintei eliberate in acest sens, iar daca se constata indeplinirea conditiei privind valorificarea a minimum 50% din productia agricola comercializata prin/catre cooperativa agricola respectiva, se procedeaza la acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren .
(4) Datele cu privire la productia medie obtinuta pe judet sunt comunicate de catre directiile pentru agricultura judetene si trebuie sa fie identice cu cele pe care acestea le folosesc la calcularea normei de venit, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole, precum si a Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevazuta la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004.
(5) In vederea aplicarii prevederilor prezentului ordin, scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri se acorda pe baza documentelor justificative, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior celui pentru care se acorda scutirea, prin care se atesta situatia respectiva.
(6) Contribuabilii, membri cooperatori, au obligatia sa depuna anual declaratia in acest sens, insotita de documentele justificative, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie a anului curent.


Articolul 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Afişează Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 pentru stabilirea criteriilor potrivit carora membrii cooperatori beneficiaza de scutirile prevazute deLegea cooperatiei agricole pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    MDRAP    Scutiri    Membri cooperatori    Legea cooperatiei agricole    Legea 566/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Telesalariat. Suspendarea sporului pentru conditii vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3134/2020 din data de 17.11.2020

Ajutor public judiciar. Admiterea in parte a pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 692 din 24 martie 2016

Aprecierea indeplinirii cerintelor legale in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1593 din 24 mai 2016

Constatarea si sanctionarea in temeiul dispozitiilor O.U.G. nr. 66/2011 a unor nereguli aparute sub imperiul O.U.G nr. 79/2003. Legalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2168 din 7 iulie 2016

Cerere de reexaminare a acordarii ajutorului public judiciar. Admiterea cererii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, incheierea din 7 iunie 2011Articole Juridice

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta este scutit de obligatia de a obtine o viza pentru a intra pe teritoriul statelor membre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ajutorul public judiciar – beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Accesul la justitie. Asistenta judiciara (gratuita) prin avocat
Sursa: UNBR