Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 18 Jul 2019       23932 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 18.07.2019.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Actiuni emise de societatile comerciale de capitaluri la care numele titularului este mentionat atat in titlu, cat si in registrul societatii.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,

(8) In procesul-verbal de constatare a contraventiei prevazute la alin. (6) se inscrie o mentiune privind obligatia prevazuta la alin. (7), precum si sanctiunea aplicabila in cazul necomunicarii datelor de identificare ale beneficiarului real, in termen de 30 zile de la momentul comunicarii acestuia, respectiv dizolvarea asociatiei sau fundatiei potrivit art. 56 alin. (11) sau, dupa caz, art. 59. Dispozitiile alin. (5) se aplica in mod corespunzator.
(9) Contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
17. La articolul 38 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori in parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial/de 3 ori valoarea salariului brut pe tara garantat in plata;".
18. La articolul 39 alineatul (11), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul si codul de identificare fiscala a persoanelor juridice, cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica;".
19. La articolul 56, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 56
(1) Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei alte persoane interesate:".
20. La articolul 56, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In cazul necomunicarii datelor de identificare ale beneficiarului real in termenul prevazut la art. 345 alin. (7), asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor."
21. La articolul 56, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cauza de dizolvare prevazuta la alin. (11) poate fi inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond ."
22. La articolul 60, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul in care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (11), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local."
23. La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate, in format electronic."
24. La articolul 74, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 74
(1) In scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice electronic Ministerului Justitiei copii de pe hotararile judecatoresti ramase definitive privind constituirea, modificarea si incetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 3 zile de la data ramanerii definitive a fiecarei hotarari judecatoresti. In acelasi termen, instantele judecatoresti vor efectua transferul inscrierilor cuprinse in registrele speciale tinute de acestea catre serverul central instalat la sediul Ministerului Justitiei."
25. La articolul 75, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 75
(1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public, cu exceptia datelor care se supun reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal si a datelor din evidenta privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor.
(2) Ministerul Justitiei elibereaza, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in Registrul national si de pe inscrisurile doveditoare, cu exceptia datelor care se supun reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal."

Articolul 54
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) numarul si valoarea nominala a actiunilor;".
2. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 91
(1) In societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni nominative emise de societate .
(2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor."
3. La articolul 92, alineatele (2) si (4) se abroga.
4. La articolul 94, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 94
(1) Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda proprietarilor drepturi egale."
5. La articolul 98, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 98
(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma materiala se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor si prin mentiunea facuta pe titlu, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor."
6. Articolul 99 se abroga.
7. La articolul 991, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 991
(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza, iar in cazul actiunilor emise in forma materiala, si prin mentionarea ipotecii pe titlu, semnata de creditor si debitorul actionar sau de mandatarii acestora."
8. La articolul 100, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care nici in urma acestei somatii actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie, respectiv directoratul va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni ."
9. La articolul 102, alineatul (3) se abroga.
10. La articolul 113, litera i1) se abroga.
11. La articolul 117, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar ."
12. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2019    Spalare de bani    Finantarea terorismului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR referitoare la subiectul activ al infractiunii de spalare de bani
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sensul notiunii de „convingere” a judecatorului la aprecierea probelor in procesul penal
Sursa: Euroavocatura.ro

Cauza Michaud v. France. Datoria de “vigilenta continua” asupra avocatilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Spalarea de bani in Noul Cod Penal (art. 269)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut