Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor pentru dispozitive asistive si tehnologii de acces

Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor pentru dispozitive asistive si tehnologii de acces

  Publicat: 08 Oct 2019       2824 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, din 23.08.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 804 din 03.10.2019 si aprobata prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 1263/2019.

Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

Articolul 1
(1) Prezenta metodologie de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilitatile si documentele aferente acestui proces.
(2) Prevederile metodologiei se utilizeaza exclusiv in cadrul proiectului "Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati", proiect implementat de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), cofinantat din Programul operational Capital uman (POCU) - axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti.

Articolul 2
(1) Voucherul, reglementat la art. 3-7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019 (Procedura), este tiparit de ANPD. Voucherul se elibereaza la cererea persoanei cu dizabilitati care beneficiaza de masuri active de ocupare, fiind inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti (AJOFM/AMOFM), prin directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv locala a sectorului municipiului Bucuresti in evidenta careia se afla persoana (DGASPC), pentru achizitionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regasesc in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsa in anexa nr. 1 la procedura, de la operatorii economici prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro.
(2) Voucherul, al carui model este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta metodologie, are dimensiunea 1/2 dintr-o coala A4, orientata landscape, impartita in doua parti egale pe orizontala, respectiv 297 x 105 mm, este tiparit pe hartie IQ Premium 80 g/mp, de culoare alba, si are pe suprafata sa sintagma "ANPD" filigranata de 3 ori, cu fontul marimea 58. Valoarea maxima a voucherului este de 23.000 lei.

Articolul 3
(1) In vederea obtinerii voucherului, persoana cu dizabilitati depune la registratura sau la adresa de e-mail a DGASPC un dosar care cuprinde:
a) cererea pentru acordarea voucherului;
b) certificatul de incadrare in grad de handicap si anexa acestuia (copie);
c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
d) acordul privind participarea la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile legii, stabilite in functie de nevoile individuale, insotit de planul individual ce se constituie in anexa care face parte integranta din acesta (copie);
e) angajamentul persoanei cu dizabilitati prevazut in anexa nr. 2 la prezenta metodologie, intocmit in 3 exemplare, referitor la obligatia de a nu instraina produsul achizitionat in baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja si de a transmite ANPD chestionarul de evaluare a satisfactiei beneficiarului;
f) oferta de munca acceptata sau informare in vederea angajarii sau contract individual de munca incheiat dupa participarea persoanei cu dizabilitati la masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).
(2) Angajamentul mentionat la alin. (1) lit. e), intocmit in trei exemplare1, se inregistreaza in mod distinct la registratura DGASPC.
1 Un exemplar va ramane la solicitant, al doilea la DGASPC si al treilea se transmite la ANPD.
(3) In situatia in care dosarul nu cuprinde documentele mentionate la alin. (1) lit. d), precum si in situatia in care la sediul DGASPC se prezinta persoane cu dizabilitati care solicita informatii despre acordarea voucherului, DGASPC va asigura informarea si va pune la dispozitia acestora un formular privind acordul persoanei cu dizabilitati de a fi inclusa in Lista cu persoanele cu dizabilitati care pot fi inregistrate in baza de date a AJOFM/AMOFM in vederea furnizarii serviciilor de informare, consiliere profesionala, profilare si mediere, prevazute in anexele nr. 3a si 3b la prezenta metodologie. Formularul prevazut in anexa nr. 3a cuprinde acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Lista cu persoanele cu dizabilitati care pot fi inregistrate in baza de date a AJOFM/AMOFM in vederea furnizarii serviciilor de informare, consiliere profesionala, profilare si mediere se transmite saptamanal, in fiecare zi de vineri, in format electronic, AJOFM/AMOFM.
(4) Modelul acordului mentionat la art. 3 alin. (1) lit. d), prevazut in anexa nr. 4 la prezenta metodologie, are in vedere dispozitiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si actele normative emise in aplicarea acestei legi.

Articolul 4
(1) Dupa inregistrarea cererilor de acordare a voucherelor, in conditiile art. 3, personalul desemnat din cadrul DGASPC, cu atributii in acest sens, care analizeaza nevoia de sprijin astfel cum se evidentiaza in cererea persoanei cu dizabilitati privind acordarea vocherului, verifica conformitatea documentelor si urmareste corelarea informatiilor, astfel:
a) toate rubricile din documentele mentionate (cerere, recomandare medicala privind acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces) se completeaza obligatoriu;
b) certificatul de incadrare in grad de handicap este in termen de valabilitate;
c) informatiile referitoare la produsul asistiv, cuprinse in Recomandarea privind acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces (denumirea si tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie sa fie in concordanta cu cele mentionate in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare;
d) angajamentul persoanei cu dizabilitati este intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 2, datat si semnat;
e) acordul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. d), datat si semnat, insotit de planul individual din care rezulta ca persoana cu dizabilitati a participat la cel putin doua masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din care una este de mediere.
(2) Daca in urma analizei se constata indeplinirea cerintelor mentionate la alin. (1) lit. a) -e), cererea se inregistreaza intr-un registru special, denumit Registrul privind acordarea voucherelor, prevazut in anexa nr. 5 la prezenta metodologie, care cuprinde urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele solicitantului;
b) seria si numarul documentului de identitate;
c) domiciliul solicitantului;
d) numarul si termenul de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de handicap;
e) numarul, denumirea si adresa unitatii medicale care a eliberat recomandarea privind acordarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces;
f) numarul de inregistrare a acordului prevazut la art. 3 alin. (1) lit. d);
g) numarul de inregistrare al angajamentului.
(3) Comunicarea catre persoana cu dizabilitati privind inregistrarea cererii in Registrul privind acordarea voucherelor se realizeaza in termen de 7 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la Registratura DGASPC.
(4) In situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor mentionate la alin. (1) lit. a) -e), persoana cu dizabilitati este instiintata in termenul prevazut la alin. (3).
(5) Lunar, pana la data de 5 a lunii, DGASPC transmite catre ANPD tabloul centralizator al solicitarilor care indeplinesc conditiile mentionate la alin. (1) lit. a) -e) inregistrate in luna precedenta in Registrul privind acordarea voucherelor, in format electronic si pe hartie, semnat de directorul general, insotit, in format electronic, de dosarele solicitantilor care cuprind documentele mentionate la art. 3 si un exemplar al angajamentului persoanei cu dizabilitati.
(6) Tabloul centralizator al solicitarilor de vouchere inregistrate in Registrul privind acordarea voucherelor cuprinde informatiile mentionate la alin. (2).
(7) Un exemplar al tabloului centralizator al cererilor impreuna cu dosarul in original (documentele mentionate la art. 3 vor fi pastrate in copie) se pastreaza la DGASPC intr-un spatiu care va purta elementele de identitate vizuala a proiectului.
(8) In situatia indeplinirii cerintelor mentionate la alin. (1) lit. a) -e), daca dosarul depus de persoana cu dizabilitati in conditiile art. 3 alin. 1) cuprinde documentele mentionate la art. 3 alin. (1) lit. f), DGASPC transmite catre ANPD solicitarea privind emiterea vocherului, impreuna cu dosarul in original, in termen de 2 zile lucratoare, urmand ca informatiile referitoare la acesta sa fie incluse in tabloul centralizator al solicitarilor ce se va transmite ANPD in conditiile alin. (5).

Articolul 5
(1) In vederea acordarii voucherelor, ANPD are in vedere atat criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), cat si tintele intermediare prevazute in cererea de finantare aprobata:
a) mai 2020-2.500 de persoane beneficiare de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc conditiile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a) -e);
b) mai 2021-2.500 de persoane beneficiare de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare care indeplinesc conditiile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a) -e);
c) mai 2022-2.000 de persoane beneficiare de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca acordate de catre AJOFM/AMOFM in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc conditiile mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a) -e).
(2) In situatia in care tintele intermediare se ating inainte de termenele prevazute la alin. (1), se continua acordarea de vouchere doar daca este indeplinit criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), celelalte solicitari urmand a se reporta pentru perioada urmatoare.

Articolul 6
(1) In termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii tablourilor centralizatoare ale solicitarilor privind acordarea voucherelor la Registratura ANPD, personalul cu atributii in acest sens, dupa verificarea conformitatii informatiilor primite, tipareste si transmite voucherele catre DGASPC.
(2) Pentru fiecare solicitant, ANPD transmite catre DGASPC un exemplar al voucherului, insotit de chestionar de evaluare a satisfactiei beneficiarilor, al carui model este prevazut in anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
(3) Voucherele se transmit DGASPC insotite de un document centralizator intocmit pentru aceiasi solicitanti mentionati in tabloul centralizator al solicitarilor privind acordarea voucherelor.

Afişează Metodologia de acordare si distribuire a voucherelor pentru dispozitive asistive si tehnologii de acces pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Asigurari sociale    Metodologie    Vouchere    Tehnologii asistive    Dispozitive asistive    Tehnologii de acces    MMJS    Ordinul 1263/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Contestatie impotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probanta a inscrierilor efectuate in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 120/2021

Plata de despagubiri salariatului in cazul suspendarii contractului de munca. Principiul raspunderii civile contractuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2351/2019Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu