Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

  Publicat: 22 Nov 2019       2084 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 20.11.2019.

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza perioadele de cotizare, de angajare sau de activitate independenta, in masura in care acestea sunt definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de catre legislatia in baza careia au fost realizate sau sunt considerate realizate,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Drept al copilului reglementat de lege.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Principiu al relatiilor internationale, consacrat in acorduri, in tratate si in conventii de asistenta juridica,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Principiu al relatiilor internationale, consacrat in acorduri, in tratate si in conventii de asistenta juridica,

b) sa intocmeasca evidente distincte pentru serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale, materialele sanitare specifice si altele asemenea acordate si decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele prevazute la alin. (1);

c) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea decontarii, facturile pentru serviciile prevazute la lit. b), insotite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea si, dupa caz, de documentele justificative/documentele insotitoare, la tarifele/preturile de referinta stabilite pentru cetatenii romani asigurati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale actelor normative subsecvente.

(3) Casa de asigurari de sanatate are obligatia sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, aflati in relatii contractuale cu aceasta, contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a dispozitivelor medicale, a materialelor sanitare specifice si a altora asemenea, acordate persoanelor prevazute la alin. (1), la termenele prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in actele normative subsecvente acesteia.

(4) Casa de asigurari de sanatate are obligatia sa factureze institutiilor competente din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a dispozitivelor medicale, a materialelor sanitare specifice si altora asemenea, acordate persoanelor prevazute la alin. (1), potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si Regulamentului (CE) nr 987/2009, in vederea recuperarii contravalorii serviciilor medicale acordate persoanelor prevazute la alin. (1).

(5) Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, documentele portabile S1 - Inregistrare pentru asigurare medicala, inscrise de catre casele de asigurari de sanatate, pe numele persoanelor asigurate in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in temeiul dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurilor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, isi inceteaza valabilitatea, persoanele avand obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 33

(1) Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania si care la data retragerii se afla in tratament, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, la furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, acordat pe baza unui card european de asigurari sociale de sanatate/certificat provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate/document de deschidere de drepturi la tratament planificat - S2, valabile, beneficiaza de decontarea serviciilor medicale in continuarea tratamentului, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

(2) Costurile prestatiilor in natura prevazute la alin. (1) se suporta de catre casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, la solicitarea institutiilor competente din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sau a asiguratului, dupa caz, potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurilor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, documentele portabile S1 - Inregistrare pentru asigurare medicala, emise de catre casele de asigurari de sanatate pe numele persoanelor asigurate in Romania, in temeiul dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009, de stabilire a procedurilor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, isi inceteaza valabilitatea in relatia cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, acestea avand obligatia de a respecta legislatia de securitate sociala din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

CAPITOLUL IV

Dispozitii speciale

SECTIUNEA 1

Dispozitii speciale privind cetatenii romani care la data retragerii au beneficiat de un drept de sedere in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Articolul 34

In cazul cetatenilor romani care au realizat perioade de asigurare in sistemul de securitate sociala din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pana la data retragerii si care, dupa aceasta data, revin in Romania si solicita acordarea unor drepturi de securitate sociala pentru perioadele respective, se aplica prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/500.

Articolul 35

Cetatenii romani care, incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, nu mai beneficiaza de drepturile similare de alocatie de stat pentru copii in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au dreptul, in Romania, la alocatie de stat pentru copii, in conditiile prevazute de art. 17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 36

(1) Drepturile cetatenilor romani la prestatii de accidente de munca si boli profesionale stabilite in baza prevederilor legislatiei nationale si ale Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala initiate si acordate inainte de data retragerii se mentin si dupa aceasta data, respectiv pana la finalizarea tratamentului.

(2) Costurile prestatiilor in natura prevazute la alin. (1) se suporta din sumele necesare prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat la solicitarea institutiei competente din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

(3) Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, documentele portabile A1 emise in temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 pe numele cetatenilor romani trimisi pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu mentinerea la sistemul de securitate sociala din Romania, isi inceteaza valabilitatea, in relatia cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, acestia avand obligatia de a respecta legislatia de securitate sociala din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

SECTIUNEA a 2-a

Recunoasterea studiilor si a calificarilor profesionale, precum si exercitarea profesiilor in cazul cetatenilor romani, al cetatenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene si al cetatenilor statelor din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana in contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana

Articolul 37

(1) Recunoasterea, in scopul exercitarii unei profesii reglementate, a calificarilor profesionale obtinute de catre cetateni romani, cetateni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pana la data retragerii se realizeaza, dupa data retragerii, conform dispozitiilor legale aplicabile in cazul in care calificarea profesionala a fost obtinuta intr-un stat membru al Uniunii Europene.

(2) Recunoasterea studiilor absolvite sau efectuate de catre cetateni romani, cetateni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pana la data retragerii se realizeaza, dupa data retragerii, conform dispozitiilor legale aplicabile in cazul in care studiile au fost absolvite sau efectuate intr-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Recunoasterea, in scopul exercitarii unei profesii reglementate de catre cetateni romani, cetateni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, a calificarilor profesionale a caror formare a inceput inainte de data retragerii, precum si recunoasterea studiilor incepute in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, inainte de data retragerii, se realizeaza, dupa data retragerii, conform dispozitiilor legale aplicabile calificarilor obtinute, precum si studiilor absolvite sau efectuate intr-un stat membru al Uniunii Europene.

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii

Articolul 38

Ulterior datei retragerii, cetatenii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si membrii de familie ai acestora, indiferent de cetatenie, pot beneficia, in Romania, de aceleasi conditii de scolarizare aplicabile persoanelor cu statut Brexit, in cazul in care se asigura conditii reciproce de catre partea britanica si daca prin alte acte normative sau tratate internationale nu este prevazut altfel.

Articolul 39

In cazul cererilor pentru eliberarea certificatelor de inregistrare si a cartilor de rezidenta depuse anterior datei retragerii si nefinalizate, se aplica dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, iar taxele percepute anterior acestei date se restituie solicitantilor.

Articolul 40

Sub rezerva reciprocitatii, in situatia iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara incheierea unui acord de retragere, mandatele europene de arestare, precum si celelalte cereri, ordine sau decizii in aplicarea principiului recunoasterii reciproce a hotararilor judecatoresti in materie penala in Uniunea Europeana transmise de catre autoritatile romane celor din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, respectiv primite de autoritatile romane din partea celor britanice, aflate in curs de solutionare la data iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, vor continua sa fie executate potrivit legislatiei aplicabile la data emiterii acestora.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Articolul 41

(1) Prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. e) si art. 34-37, intra in vigoare in prima zi urmatoare datei retragerii sub rezerva indeplinirii la acea data a conditiei de reciprocitate, respectiv daca la data retragerii, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord acorda cetatenilor romani care si-au exercitat dreptul la libera circulatie in acest stat pana la data retragerii inclusiv si membrilor acestora de familie cel putin acelasi regim juridic ca cel stabilit prin prezentul act normativ cetatenilor britanici care si-au exercitat dreptul la libera circulatie in Romania pana la data retragerii inclusiv si membrilor acestora de familie, respectiv la data indeplinirii conditiei de reciprocitate, daca aceasta din urma este ulterioara datei retragerii.

(2) Dispozitiile art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. e) si art. 34-37 intra in vigoare in prima zi urmatoare datei retragerii.

Articolul 42

In masura in care conditia de reciprocitate se indeplineste ulterior datei retragerii, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica de la data constatarii prin decizie a prim-ministrului a indeplinirii conditiei de reciprocitate.

Articolul 43

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Brexit    OUG 70/2019    Acord    Libertatea de circulatie    Accesul la piata muncii    Libertatea fortei de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.