din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1760 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

INTEGRAL: Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord


Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 20.11.2019.

CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Articolul 1


(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, fara acordul intemeiat pe art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeana.


(2) Pentru scopul aplicarii prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:


a) persoana cu statut Brexit:


(i) cetatenii britanici si membrii de familie ai acestora inregistrati pe teritoriul Romaniei pana la data retragerii inclusiv;


(ii) cetatenii britanici si membrii de familie ai acestora intrati in Romania, dar neinregistrati, pana la data retragerii inclusiv;


(iii) cetatenii britanici si membrii de familie ai acestora care au obtinut rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei pana la data retragerii inclusiv;


b) membru de familie - persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:


(i) sotul sau sotia cetateanului britanic;


(ii) descendentii in linie directa care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea cetateanului britanic, precum si cei ai sotului/sotiei;


(iii) ascendentii in linie directa care se afla in intretinerea cetateanului britanic, precum si cei ai sotului/sotiei;


(iv) persoana aflata in intretinere - orice alt membru de familie care, in tara de resedinta sau de cetatenie, se afla in intretinerea sau gospodareste impreuna cu cetateanul britanic ori se afla in situatia in care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia;


(v) partener - persoana care convietuieste cu cetateanul britanic, daca parteneriatul este inregistrat conform legii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana sau inregistrat conform legii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anterior datei retragerii sau, in cazul in care parteneriatul nu este inregistrat, relatia de convietuire poate fi dovedita;


c) persoana cu statut post-Brexit - membri de familie ai cetatenilor britanici, prevazuti la lit. b) pct. (i)-(iii), care nu si-au exercitat dreptul la libera circulatie pana la data retragerii inclusiv, dar care aveau calitatea de membri de familie ai acestora la aceasta data, care intra pe teritoriul Romaniei in perioada de tranzitie pentru a se alatura cetateanului britanic aflat pe teritoriul Romaniei;


d) perioada de tranzitie - perioada pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv in care persoanele cu statut post- Brexit pot intra pe teritoriul Romaniei in conditiile prezentei ordonante de urgenta si pot beneficia de dispozitiile relevante ale prezentei ordonante de urgenta;


e) data retragerii fara acord (in continuare, data retragerii) - data la care in mod efectiv inceteaza statutul de membru al Uniunii Europene pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.


CAPITOLUL II


Dispozitii privind dreptul de sedere


SECTIUNEA 1


Intrarea si sederea pe teritoriul Romaniei


Articolul 2


Prezenta ordonanta de urgenta utilizeaza termeni si expresii avand semnificatia prevazuta in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 3


Persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit se bucura, pe teritoriul Romaniei, de drepturile prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 4


(1) Persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit au urmatoarele obligatii:


a) sa respecte legislatia romana pe timpul sederii in Romania;


b) sa nu ramana pe teritoriul Romaniei peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si sa depuna toate diligentele necesare pentru a iesi din Romania pana la expirarea acestei perioade;


c) sa se supuna controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii;


d) sa se supuna, in conditiile legii, controlului organelor de politie si al celorlalte autoritati publice competente in acest sens;


e) sa declare, in termen de 30 de zile, la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care le-a acordat dreptul de sedere urmatoarele:


(i) orice modificare intervenita in situatia personala, in special schimbarea numelui, a cetateniei, a domiciliului sau resedintei, incheierea, desfacerea ori anularea casatoriei, nasterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat pe teritoriul Romaniei;


(ii) prelungirea valabilitatii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat;


f) sa solicite un nou document de identitate in cazul in care isi schimba numele, cetatenia, domiciliul sau resedinta, odata cu declararea modificarii intervenite in situatia personala;


g) sa declare, in termen de 48 de ore, la organul de politie competent teritorial, furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat sau a documentelor de identitate.


(2) In cazul persoanelor cu statut Brexit si al persoanelor cu statut post-Brexit care isi schimba domiciliul sau resedinta, termenul prevazut la alin. (1) lit. e) curge de la data stabilirii la noua adresa.


Articolul 5


Persoanelor cu statut Brexit care au obtinut rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei sau au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data retragerii inclusiv li se recunosc pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv documentele eliberate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari.


Articolul 6


Intrarea persoanelor cu statut Brexit si a celor cu statut post-Brexit in Romania se face cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul Frontierelor Schengen).


SECTIUNEA a 2-a


Dispozitii privind obtinerea vizei de lunga sedere


Articolul 7


(1) Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei pentru persoanele cu statut post-Brexit se elibereaza gratuit de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestea isi au resedinta sau domiciliul.


(2) Viza de lunga sedere se elibereaza fara obligativitatea depunerii la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari a unei cereri de reintregire a familiei de catre persoana cu statut Brexit.


(3) Solicitarea de viza trebuie insotita de urmatoarele documente:


a) certificatul de casatorie sau, dupa caz, documentul care atesta legatura de rudenie;


b) dovada asigurarii medicale pe perioada valabilitatii vizei;


c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta a strainului.


SECTIUNEA a 3-a


Dispozitii privind dreptul de sedere temporara


Articolul 8


(1) Persoanele cu statut Brexit intrate pe teritoriul Romaniei pana la data retragerii inclusiv, dar neinregistrate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita, in termen de maximum 90 de zile de la data retragerii, prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania, la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.


(2) Dreptul de sedere temporara in Romania se prelungeste daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:


a) nu sunt semnalati de autoritatile competente ca prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala ori sanatatea publica;


b) poseda document de trecere a frontierei de stat valabil, cu exceptia cazurilor in care acesta a expirat dupa intrarea in Romania si, din motive independente de vointa persoanei in cauza, respectivul document nu a putut fi prelungit;


c) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit si locuiesc efectiv la adresa la care declara ca au resedinta sau domiciliul pe teritoriul Romaniei;


d) fac dovada ca detin mijloace de intretinere pentru ei si membrii lor de familie, cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania.


(3) Cererea de prelungire a dreptului de sedere temporara va fi insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie, de un certificat medical, eliberat de o institutie sanitara publica sau privata, din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica, de dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei, de dovada mijloacelor de intretinere, precum si, dupa caz, de unul dintre urmatoarele documente:


a) dovada legaturii de rudenie in cazul membrilor de familie;


b) documente emise de autoritatile din statul de cetatenie sau de rezidenta prin care se face dovada ca membrul de familie al cetateanului britanic se afla in intretinerea sau gospodareste impreuna cu cetateanul britanic sau se afla in situatia in care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia;


c) documentul prin care se atesta faptul ca relatia de parteneriat cu cetateanul britanic a fost inregistrata, in cazul parteneriatului inregistrat, sau documente care sa ateste faptul ca persoana in cauza are o relatie de convietuire cu cetateanul britanic, in cazul parteneriatului neinregistrat.


(4) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu adeverinta de salariu, talon de pensie, declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, extras de cont bancar ori alte documente echivalente.


Articolul 9


(1) Persoanele cu statut Brexit inregistrate pana la data retragerii inclusiv, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita, pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania, la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.


(2) Dreptul de sedere temporara in Romania se prelungeste daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 8 alin. (2).


(3) Cererea de prelungire a dreptului de sedere temporara va fi insotita de documentele prevazute la art. 8 alin. (3).


(4) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu documentele prevazute la art. 8 alin. (4).


Articolul 10


(1) Persoanele cu statut post-Brexit pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania, in termen de maximum 90 de zile de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.


(2) Dreptul de sedere temporara in Romania se prelungeste daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 8 alin. (2).


(3) Dreptul de sedere temporara in Romania se prelungeste individual, pentru fiecare membru de familie pe aceeasi perioada pentru care i s-a acordat dreptul de sedere cetateanului britanic.


(4) Cererea de prelungire a dreptului de sedere temporara va fi insotita de documentele prevazute la art. 8 alin. (3).


(5) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu documentele prevazute la art. 8 alin. (4).


Articolul 11


(1) Dreptul de sedere temporara in Romania al persoanelor cu statut Brexit prevazute la art. 8 si 9 se prelungeste pentru o perioada de cinci ani, pentru scopul prevazut la art. 69 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Dreptul de sedere temporara in Romania al persoanelor cu statut post-Brexit se prelungeste pentru scopul prevazut la art. 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Daca se constata ca la data depunerii cererii nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, prelungirea dreptului de sedere temporara se refuza cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 52 alin. (11) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


SECTIUNEA a 4-a


Dispozitii privind dreptul de sedere pe termen lung


Articolul 12


(1) Persoanelor cu statut Brexit care au obtinut rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data retragerii inclusiv li se recunoaste acest drept ca drept de sedere pe termen lung acordat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca solicita eliberarea permisului de sedere pe termen lung pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) -c).


(2) Cererea de eliberare a permisului de sedere pe termen lung va fi insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie, de un certificat medical, eliberat de o institutie sanitara publica sau privata, din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica, si de dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei.


Articolul 13


(1) Dreptul de sedere pe termen lung se acorda, la cerere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada nedeterminata, persoanelor cu statut Brexit prevazute la art. 8 si 9 care la data solutionarii cererii sunt titulari ai unui drept de sedere temporara, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


a) au avut drept de sedere temporara pe teritoriul Romaniei, in mod continuu in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, iar in aceasta perioada impotriva acestora nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul national;


b) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul venitului minim garantat in Romania;


c) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii;


d) nu prezinta pericol pentru securitatea nationala;


e) nu constituie o amenintare la adresa ordinii publice. Conditia se considera indeplinita daca strainul nu a savarsit, cu intentie, infractiuni pe teritoriul Romaniei pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani.


(2) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu adeverinta de salariu, talon de pensie, declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, extras de cont bancar ori alte documente echivalente.


(3) Minorii pot obtine drept de sedere pe termen lung numai daca unul sau ambii parinti sunt titulari ai unui drept de sedere pe termen lung. Acestor minori li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1). In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al unui drept de sedere pe termen lung, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica.


(4) La stabilirea continuitatii perioadei de sedere temporara nu sunt considerate intreruperi:


a) absentele temporare de pe teritoriul Romaniei care nu depasesc 6 luni in decurs de un an;


b) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu;


c) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru motive intemeiate, precum starea de graviditate si de nastere, boala grava, participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori mutarea in interes de serviciu intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive.


(5) Dovada continuitatii sederii temporare pe teritoriul Romaniei prevazute la alin. (1) lit. a) cade in sarcina solicitantului si poate fi facuta prin orice mijloc de proba.


(6) Acordarea dreptului de sedere pe termen lung se efectueaza cu scutire de la plata taxei prevazute la lit. B pct. 4 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.


(7) Dreptul de sedere pe termen lung se aproba in conditiile prevazute la art. 73 alin. (1), (2), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(8) Daca se constata ca nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, comisia constituita potrivit art. 73 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune sefului Inspectoratului General pentru Imigrari refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 74 alin. (2) si (5) din acelasi act normativ.


(9) Dreptul de sedere pe termen lung inceteaza in una dintre urmatoarele situatii:


a) persoana prezinta pericol pentru securitatea nationala;


b) persoana absenteaza de pe teritoriul Romaniei pe o perioada mai mare de 5 ani consecutivi, chiar daca in aceasta perioada a beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;


c) persoana formuleaza o cerere in acest sens;


d) persoana dobandeste cetatenia romana.


SECTIUNEA a 5-a


Dispozitii privind cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara, de recunoastere sau de acordare a dreptului de sedere pe termen lung si permisele de sedere eliberate


Articolul 14


(1) Cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara, precum si cele de recunoastere sau acordare a dreptului de sedere pe termen lung se depun personal de catre solicitanti.


(2) Cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara si cele de recunoastere a dreptului de sedere pe termen lung vor fi solutionate in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de prelungire a dreptului de sedere, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.


(3) Cererile de acordare a dreptului de sedere pe termen lung vor fi solutionate in termen de 60 de zile de la data depunerii acestora. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de acordare a dreptului de sedere pe termen lung, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.


Articolul 15


(1) Prelungirea dreptului de sedere in conditiile prezentei ordonante de urgenta se efectueaza cu scutire de la plata taxei prevazute la lit. B pct. 3 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) In permisele de sedere eliberate persoanelor cu statut Brexit se inscriu mentiunile "Statut Brexit" si "Drept de munca".


(3) In permisele de sedere eliberate persoanelor cu statut post-Brexit se inscrie mentiunea "Reintregirea familiei".


Articolul 16


Fiecarei persoane cu statut Brexit si fiecarei persoane cu statut post-Brexit careia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara sau i s-a acordat dreptul de sedere pe termen lung i se atribuie sau i se mentine, in cazul in care a fost atribuit deja, de catre Inspectoratul General pentru Imigrari un cod numeric personal, care se inscrie in permisul de sedere.


Articolul 17


Persoanelor cu statut Brexit si persoanelor cu statut post-Brexit le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste regimul sederii ilegale si documentele care se elibereaza strainilor.


SECTIUNEA a 6-a


Contraventii


Articolul 18


(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:


a) neindeplinirea de catre persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit a obligatiei de a parasi teritoriul Romaniei dupa data la care inceteaza dreptul de sedere in Romania prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b);


b) nedeclararea de catre persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit a informatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. e) si f);


c) nerespectarea de catre persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (1) lit. g);


d) nedepunerea solicitarii de prelungire a dreptului de sedere de catre persoanele cu statut Brexit in termenul prevazut la art. 8 alin. (1), dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020 inclusiv.


(2) In temeiul prezentei ordonante de urgenta sunt considerate contraventii si faptele prevazute la art. 134 pct. 10 teza 1 si pct. 13 teza 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 135 lit. a) din acelasi act normativ.


(3) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda care se aplica dupa cum urmeaza:


a) de la 400 lei la 700 lei, in cazul unei sederi de pana la 30 de zile dupa incetarea dreptului de sedere;


b) de la 600 lei la 1000 lei, in cazul unei sederi de pana la 60 de zile dupa incetarea dreptului de sedere;


c) de la 800 lei la 1.200 lei, in cazul unei sederi de peste 60 de zile dupa incetarea dreptului de sedere.


(4) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) -d) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.


(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratori anume desemnati din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori, dupa caz, de agenti constatatori anume desemnati ai altor institutii, potrivit competentelor.


(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL III


Dispozitii privind accesul la piata muncii, coordonarea sistemelor de securitate sociala, accesul la educatie, recunoasterea calificarilor profesionale si exercitarea profesiilor


SECTIUNEA 1


Accesul la piata muncii


Articolul 19


(1) Persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit au acces nerestrictionat pe piata muncii din Romania, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.


(2) Persoanele cu statut Brexit beneficiaza de tratament egal cu cetatenii romani sau ai altor state membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste:


a) conditiile de angajare si de munca, inclusiv in ceea ce priveste salarizarea si masurile de protectie impotriva concedierii sau a altor tratamente defavorabile din partea angajatorului, platile restante care urmeaza a fi efectuate de catre angajatori, referitoare la eventualele remuneratii restante, precum si cerintele in materie de securitate si sanatate in munca;


b) accesul la toate formele de pregatire profesionala, potrivit legii;


c) accesul la serviciile oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.


SECTIUNEA a 2-a


Coordonarea sistemelor de securitate sociala


Articolul 20


Regulamentul (UE) 2019/500 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 martie 2019 de stabilire a masurilor de contingenta in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune, denumit in continuare Regulamentul (UE) 2019/500, acopera perioadele de activitate si de asigurare realizate in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord pana la data retragerii inclusiv si se aplica tuturor ramurilor securitatii sociale prevazute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala.


Articolul 21


(1) Drepturile la prestatii familiale si drepturile la prestatii de somaj stabilite pana la data retragerii inclusiv, in temeiul legislatiei nationale, al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, se mentin si dupa aceasta data, pana la incetarea dreptului, in conditiile legii, in cazul persoanelor cu statut Brexit.


(2) Drepturile la pensie in sistemul public de pensii si sistemele neintegrate sistemului public de pensii, stabilite pana la data retragerii inclusiv, in temeiul legislatiei nationale, al regulamentelor prevazute la alin. (1), se mentin si dupa aceasta data, fara discriminare, in cazul persoanelor cu statut Brexit.


(3) Drepturile la prestatii de accidente de munca si boli profesionale stabilite in temeiul regulamentelor prevazute la alin. (1) se mentin pana la data retragerii inclusiv, in cazul persoanelor cu statut Brexit.


(4) Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, documentele portabile A1 emise in temeiul regulamentelor prevazute la alin. (1), pe numele cetatenilor trimisi pe teritoriul Romaniei cu mentinerea la sistemul de securitate sociala britanic, isi inceteaza valabilitatea, acestia avand obligatia de a respecta legislatia de securitate sociala din statul unde isi desfasoara activitatea, respectiv Romania.


SECTIUNEA a 3-a


Dreptul la prestatii de securitate sociala


Articolul 22


Drepturile la alocatie de stat pentru copii, precum si drepturile la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, solicitate incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii de catre persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit, se stabilesc in conditiile prevazute de legislatia nationala pentru cetatenii straini, precum si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2019/500.


Articolul 23


Drepturile la prestatii de somaj solicitate incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, in Romania, de persoanele cu statut Brexit se vor stabili in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2019/500.


Articolul 24


Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, in sistemul de asigurare la accidente de munca si boli profesionale persoanelor cu statut Brexit le sunt recunoscute aceleasi drepturi si obligatii de asigurare ca cetatenilor romani, cetatenilor straini si apatrizilor, in conditiile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 25


Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, in sistemul public de pensii si in sistemele neintegrate sistemului public de pensii, persoanelor cu statut Brexit le sunt recunoscute aceleasi drepturi si obligatii de asigurari sociale ca cetatenilor romani, cetatenilor straini si apatrizilor, in conditiile legislatiei nationale in materie de pensii si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2019/500.


Articolul 26


Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania, persoanelor cu statut Brexit si persoanelor cu statut post-Brexit le sunt recunoscute aceleasi drepturi si obligatii ca cetatenilor romani, cetatenilor straini si apatrizilor, in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


SECTIUNEA a 4-a


Recunoasterea calificarilor profesionale si exercitarea profesiilor pentru persoanele cu statut Brexit


Articolul 27


(1) Calificarile profesionale si experienta profesionala, definite potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 200/2004, recunoscute anterior datei retragerii, continua sa fie recunoscute pe teritoriul Romaniei ulterior datei retragerii, in vederea asigurarii unei exercitari neintrerupte a unei profesii reglementate in Romania.


(2) Calificarile profesionale si experienta profesionala, definite potrivit Legii nr. 200/2004, in curs de recunoastere la data retragerii, sunt recunoscute conform normelor legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.


(3) Recunoasterea calificarilor profesionale si a experientei profesionale, definite potrivit Legii nr. 200/2004, in vederea exercitarii unei profesii reglementate pe teritoriul Romaniei, initiate ulterior datei retragerii, pentru calificarile profesionale obtinute in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anterior datei retragerii, se realizeaza conform procedurii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.


(4) Recunoasterea calificarilor profesionale si a experientei profesionale, definite potrivit Legii nr. 200/2004, in vederea exercitarii unei profesii reglementate pe teritoriul Romaniei, initiate ulterior datei retragerii, pentru calificarile profesionale obtinute in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ulterior datei retragerii, avand o formare inceputa inaintea retragerii, se realizeaza conform procedurii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.


(5) Recunoasterea calificarilor profesionale din domeniul transporturilor se realizeaza potrivit prevederilor alin. (1) - (4) daca prin alte reglementari specifice ale Uniunii Europene, acte normative, conventii si tratate internationale la care Romania este parte nu este prevazut altfel.


(6) Recunoasterea calificarilor profesionale in vederea exercitarii profesiei de auditor financiar se realizeaza potrivit prevederilor alin. (1) - (4) daca prin alte reglementari specifice ale Uniunii Europene, acte normative, conventii si tratate internationale la care Romania este parte nu este prevazut altfel.


(7) Calificarile profesionale de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa, fizioterapeut, recunoscute anterior datei retragerii, continua sa fie recunoscute pe teritoriul Romaniei ulterior datei retragerii, in vederea asigurarii unei exercitari neintrerupte a unei profesii reglementate in Romania.


(8) Calificarile profesionale de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa, fizioterapeut, in curs de recunoastere la data retragerii, vor fi recunoscute conform procedurii reglementate privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania prin procedura aplicabila unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.


(9) Procedura de recunoastere a calificarilor profesionale de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa, fizioterapeut, initiata ulterior datei retragerii, pentru calificarile profesionale obtinute in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anterior datei retragerii, se va derula conform procedurii reglementate privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania prin procedura aplicabila unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.


Articolul 28


Recunoasterea calificarilor profesionale si a experientei profesionale definite potrivit Legii nr. 200/2004 permite accesul la exercitarea pe teritoriul Romaniei de catre persoanele cu statut Brexit a unei profesii reglementate in Romania in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.


Articolul 29


Prestarea temporara de servicii de catre persoanele cu statut Brexit in cadrul unei profesii reglementate pe teritoriul Romaniei dupa data retragerii continua sa se realizeze in aceleasi conditii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.


Articolul 30


(1) Studiile recunoscute anterior datei retragerii continua sa fie recunoscute pe teritoriul Romaniei ulterior datei retragerii, in vederea asigurarii unei exercitari neintrerupte a activitatii pe care o desfasoara pe piata muncii sau a continuarii studiilor pe teritoriul Romaniei.


(2) Studiile aflate in curs de recunoastere la data retragerii sunt recunoscute conform normelor legale aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene in vederea accesului la piata muncii sau la continuarea studiilor pe teritoriul Romaniei.


(3) Recunoasterea studiilor in vederea accesului la piata muncii sau la continuarea studiilor, initiata ulterior datei retragerii, in cazul in care acestea au fost absolvite sau efectuate anterior datei retragerii, se realizeaza conform procedurii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.


(4) Recunoasterea studiilor in vederea accesului la piata muncii sau la continuarea studiilor, initiata ulterior datei retragerii, in cazul in care acestea au fost absolvite sau efectuate ulterior datei retragerii si incepute anterior retragerii, se realizeaza conform procedurii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.


SECTIUNEA a 5-a


Accesul la educatie


Articolul 31


Persoanele cu statut Brexit beneficiaza de aceleasi conditii de scolarizare cu cele aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, daca prin alte acte normative sau tratate internationale nu este prevazut altfel.


SECTIUNEA a 6-a


Decontarea tratamentelor in curs


Articolul 32


(1) Persoanele asigurate in sistemul de asigurari de sanatate al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si care la data retragerii se afla in tratament, pe teritoriul Romaniei, la furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, acordat pe baza unui card european de asigurari sociale de sanatate/certificat provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate/document de deschidere de drepturi la tratament planificat - S2, valabile, beneficiaza de decontarea serviciilor medicale in continuarea tratamentului, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.


(2) Furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, au obligatia:


a) sa acorde persoanelor prevazute la alin. (1) servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, potrivit Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actelor normative subsecvente acesteia, precum si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) sa intocmeasca evidente distincte pentru serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale, materialele sanitare specifice si altele asemenea acordate si decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele prevazute la alin. (1);


c) sa prezinte casei de asigurari de sanatate, in vederea decontarii, facturile pentru serviciile prevazute la lit. b), insotite de copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea si, dupa caz, de documentele justificative/documentele insotitoare, la tarifele/preturile de referinta stabilite pentru cetatenii romani asigurati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale actelor normative subsecvente.


(3) Casa de asigurari de sanatate are obligatia sa deconteze furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, aflati in relatii contractuale cu aceasta, contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a dispozitivelor medicale, a materialelor sanitare specifice si a altora asemenea, acordate persoanelor prevazute la alin. (1), la termenele prevazute in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in actele normative subsecvente acesteia.


(4) Casa de asigurari de sanatate are obligatia sa factureze institutiilor competente din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a dispozitivelor medicale, a materialelor sanitare specifice si altora asemenea, acordate persoanelor prevazute la alin. (1), potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si Regulamentului (CE) nr 987/2009, in vederea recuperarii contravalorii serviciilor medicale acordate persoanelor prevazute la alin. (1).


(5) Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, documentele portabile S1 - Inregistrare pentru asigurare medicala, inscrise de catre casele de asigurari de sanatate, pe numele persoanelor asigurate in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in temeiul dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurilor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, isi inceteaza valabilitatea, persoanele avand obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 33


(1) Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania si care la data retragerii se afla in tratament, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, la furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, acordat pe baza unui card european de asigurari sociale de sanatate/certificat provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate/document de deschidere de drepturi la tratament planificat - S2, valabile, beneficiaza de decontarea serviciilor medicale in continuarea tratamentului, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.


(2) Costurile prestatiilor in natura prevazute la alin. (1) se suporta de catre casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, la solicitarea institutiilor competente din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sau a asiguratului, dupa caz, potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurilor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, documentele portabile S1 - Inregistrare pentru asigurare medicala, emise de catre casele de asigurari de sanatate pe numele persoanelor asigurate in Romania, in temeiul dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009, de stabilire a procedurilor de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, isi inceteaza valabilitatea in relatia cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, acestea avand obligatia de a respecta legislatia de securitate sociala din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.


CAPITOLUL IV


Dispozitii speciale


SECTIUNEA 1


Dispozitii speciale privind cetatenii romani care la data retragerii au beneficiat de un drept de sedere in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord


Articolul 34


In cazul cetatenilor romani care au realizat perioade de asigurare in sistemul de securitate sociala din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pana la data retragerii si care, dupa aceasta data, revin in Romania si solicita acordarea unor drepturi de securitate sociala pentru perioadele respective, se aplica prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/500.


Articolul 35


Cetatenii romani care, incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, nu mai beneficiaza de drepturile similare de alocatie de stat pentru copii in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au dreptul, in Romania, la alocatie de stat pentru copii, in conditiile prevazute de art. 17 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 36


(1) Drepturile cetatenilor romani la prestatii de accidente de munca si boli profesionale stabilite in baza prevederilor legislatiei nationale si ale Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala initiate si acordate inainte de data retragerii se mentin si dupa aceasta data, respectiv pana la finalizarea tratamentului.


(2) Costurile prestatiilor in natura prevazute la alin. (1) se suporta din sumele necesare prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat la solicitarea institutiei competente din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.


(3) Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, documentele portabile A1 emise in temeiul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 pe numele cetatenilor romani trimisi pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, cu mentinerea la sistemul de securitate sociala din Romania, isi inceteaza valabilitatea, in relatia cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, acestia avand obligatia de a respecta legislatia de securitate sociala din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.


SECTIUNEA a 2-a


Recunoasterea studiilor si a calificarilor profesionale, precum si exercitarea profesiilor in cazul cetatenilor romani, al cetatenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene si al cetatenilor statelor din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana in contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana


Articolul 37


(1) Recunoasterea, in scopul exercitarii unei profesii reglementate, a calificarilor profesionale obtinute de catre cetateni romani, cetateni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pana la data retragerii se realizeaza, dupa data retragerii, conform dispozitiilor legale aplicabile in cazul in care calificarea profesionala a fost obtinuta intr-un stat membru al Uniunii Europene.


(2) Recunoasterea studiilor absolvite sau efectuate de catre cetateni romani, cetateni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pana la data retragerii se realizeaza, dupa data retragerii, conform dispozitiilor legale aplicabile in cazul in care studiile au fost absolvite sau efectuate intr-un stat membru al Uniunii Europene.


(3) Recunoasterea, in scopul exercitarii unei profesii reglementate de catre cetateni romani, cetateni ai celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, a calificarilor profesionale a caror formare a inceput inainte de data retragerii, precum si recunoasterea studiilor incepute in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, inainte de data retragerii, se realizeaza, dupa data retragerii, conform dispozitiilor legale aplicabile calificarilor obtinute, precum si studiilor absolvite sau efectuate intr-un stat membru al Uniunii Europene.


CAPITOLUL V


Dispozitii tranzitorii


Articolul 38


Ulterior datei retragerii, cetatenii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si membrii de familie ai acestora, indiferent de cetatenie, pot beneficia, in Romania, de aceleasi conditii de scolarizare aplicabile persoanelor cu statut Brexit, in cazul in care se asigura conditii reciproce de catre partea britanica si daca prin alte acte normative sau tratate internationale nu este prevazut altfel.


Articolul 39


In cazul cererilor pentru eliberarea certificatelor de inregistrare si a cartilor de rezidenta depuse anterior datei retragerii si nefinalizate, se aplica dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, iar taxele percepute anterior acestei date se restituie solicitantilor.


Articolul 40


Sub rezerva reciprocitatii, in situatia iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara incheierea unui acord de retragere, mandatele europene de arestare, precum si celelalte cereri, ordine sau decizii in aplicarea principiului recunoasterii reciproce a hotararilor judecatoresti in materie penala in Uniunea Europeana transmise de catre autoritatile romane celor din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, respectiv primite de autoritatile romane din partea celor britanice, aflate in curs de solutionare la data iesirii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, vor continua sa fie executate potrivit legislatiei aplicabile la data emiterii acestora.


CAPITOLUL VI


Dispozitii finale


Articolul 41


(1) Prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. e) si art. 34-37, intra in vigoare in prima zi urmatoare datei retragerii sub rezerva indeplinirii la acea data a conditiei de reciprocitate, respectiv daca la data retragerii, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord acorda cetatenilor romani care si-au exercitat dreptul la libera circulatie in acest stat pana la data retragerii inclusiv si membrilor acestora de familie cel putin acelasi regim juridic ca cel stabilit prin prezentul act normativ cetatenilor britanici care si-au exercitat dreptul la libera circulatie in Romania pana la data retragerii inclusiv si membrilor acestora de familie, respectiv la data indeplinirii conditiei de reciprocitate, daca aceasta din urma este ulterioara datei retragerii.


(2) Dispozitiile art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. e) si art. 34-37 intra in vigoare in prima zi urmatoare datei retragerii.


Articolul 42


In masura in care conditia de reciprocitate se indeplineste ulterior datei retragerii, dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica de la data constatarii prin decizie a prim-ministrului a indeplinirii conditiei de reciprocitate.


Articolul 43


Ulterior punerii in aplicare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul Romaniei se asigura de indeplinirea constanta a conditiei de reciprocitate si adopta masurile care se impun in acest scop.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice