Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 20 Dec 2019       286939 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-ian-2020)
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Puterile publice existente in stat.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

CAPITOLUL III: Raspunderi si sanctiuni

Articolul 24

Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda urmatoarele fapte:

a) executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrarilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) , c) , e) si g) , cu exceptiile prevazute de lege;

b) continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente, potrivit legii;

c) intocmirea ori semnarea documentatiilor tehnice - D. T. necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si a proiectelor tehnice si a documentatiilor de executie, pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara, in conditiile prevazute la art. 9.

(Din 01-feb-2014 Art. 24 din capitolul III modificat de Art. 36, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012)

Articolul 241

(1) Instanta de judecata, prin hotararea prin care solutioneaza fondul cauzei, poate dispune incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei sau desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) Procurorul sau instanta de judecata poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporara a executarii lucrarilor, pe tot parcursul procesului penal.

(Din 01-feb-2014 Art. 24 din capitolul III completat de Art. 28, punctul 1. din titlul II din Legea 255/2013)

Articolul 25

[Art. 25 din capitolul III a fost abrogat la 01-feb-2014 de Art. 36, punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012]

Articolul 26

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b) , c) , e) si g) , de catre investitor si executant;

(Din 01-feb-2014 Art. 26, alin. (1) , litera A. din capitolul III modificat de Art. 36, punctul 3. din titlul II din Legea 187/2012)

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei, a lucrarilor prevazute la art. 3 alin. (1) , cu exceptia celor prevazute la lit. b) , c) , e) si g) si la art. 11 alin. (7) lit. e) , precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei noi autorizatii de construire in situatiile prevazute la art. 7 alin. (15) , de catre investitor si executant;

(Din 11-ian-2020 Art. 26, alin. (1) , litera B. din capitolul III modificat de Art. II, punctul 11. din Legea 7/2020)

c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c) , precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor de baza;

e1) neindeplinirea obligatiei de repunere in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul contractelor de inchiriere de catre titularii de licente/permise/autorizatii, prevazuti la art. 71 alin. (2) , la desfiintarea acestora.

(Din 04-nov-2016 Art. 26, alin. (1) , litera E^1. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 197/2016)

f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) ;

(Din 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1) , litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 261/2009)

h) neemiterea certificatelor de urbanism in termenul prevazut la art. 6 alin. (2) , precum si emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea prealabila a unei documentatii de urbanism sau a oricaror documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii, cu depasirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori conditionarea furnizarii informatiilor de interes public prevazute la art. 6 alin. (1) ;

(Din 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1) , litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 261/2009)

h1) neemiterea avizelor si autorizatiilor de construire in termenul prevazut de prezenta lege;

(Din 02-nov-2019 Art. 26, alin. (1) , litera H^1. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 31. din Legea 193/2019)

h2) refuzul nejustificat de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare si/sau a certificatului de urbanism in termenul prevazut de lege pentru documentatiile complete;

(Din 02-nov-2019 Art. 26, alin. (1) , litera H^1. din capitolul III completat de Art. 1, punctul 32. din Legea 193/2019)

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

- in lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

- in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al documentatiei tehnice - D. T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- in lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii, in cazul lucrarilor de consolidare;

- in baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege;

(Din 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1) , litera I. din capitolul III modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008)

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, in unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4) , precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3) ;

k) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii la controlul anterior;

l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 34 alin. (7) ;

m) [textul din Art. 26, alin. (1) , litera M. din capitolul III a fost abrogat la 14-feb-2009 de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 214/2008]

n) neefectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii in conditiile prevederilor art. 37 alin. (2) .

(Din 01-mai-2016 Art. 26, alin. (1) din capitolul III completat de Art. I, punctul 4. din Legea 53/2016)

o) neconstituirea bazei de date de catre autoritatile publice responsabile sau netransmiterea de catre posesorii de retele tehnico-edilitare in termenele legale a planurilor cadastrale prevazute la art. 45 alin. (6) .

(Din 02-nov-2019 Art. 26, alin. (1) , litera N. din capitolul III completat de Art. 1, punctul 33. din Legea 193/2019)

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) , savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:

- de la 1. 000 lei la 100. 000 lei, cele prevazute la lit. a) ;

Afişează Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 7/2020    Legea 50/1991 actualizata 2020    Legea autorizatiilor in constructii 2020    Legea 292/2018    Legea 193/2019    Legea 117/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro