Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 20 Dec 2019       322942 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-ian-2020)
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


reprezinta o investitie in active corporale sau necorporale in scopul:
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Trecerea fortata in proprietatea publica, prin hotarare judecatoreasca, a unor imobile aflate in proprietatea privata, cu o dreapta si prealabila despagubire, pentru cauza de utilitate publica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Articolul 61

(1) Masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei tehnice - D. T. si nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire.

(2) In situatia in care o investitie urmeaza sa se realizeze etapizat sau sa se amplaseze pe terenuri aflate in raza teritoriala a mai multor unitati administrativ-teritoriale invecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizeaza pentru intreaga investitie .

(Din 14-feb-2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din Ordonanta urgenta 214/2008)

Articolul 7

(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:

(Din 11-ian-2020 Art. 7, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. II, punctul 5. din Legea 7/2020)

(Din 02-mar-2018 Art. 7, alin. (1) din capitolul I a se vedea recurs in interesul legii Decizia 25/2017)

a) certificatul de urbanism;

b) dovada, in copie conforma cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (1) , litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 193/2019)

c) documentatia tehnica - D. T pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

(Din 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1) , litera C. din capitolul I modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008)

c1) documentatia tehnica - D. T. si pentru acordul/autorizatia administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona;

(Din 11-ian-2020 Art. 7, alin. (1) , litera C. din capitolul I completat de Art. II, punctul 6. din Legea 7/2020)

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;

(Din 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1) , litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 261/2009)

d1) pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, avizele/si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, dupa caz, avizele de amplasament favorabile conditionate pentru relocarea sistemelor/retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, gazelor naturale si a titeiului, precum si a altor retele de utilitati situate pe coridorul de expropriere .

(Din 18-mar-2016 Art. 7, alin. (1) , litera D. din capitolul I completat de Art. IV, punctul 1. din Ordonanta urgenta 7/2016)

e) [textul din Art. 7, alin. (1) , litera E. din capitolul I a fost abrogat la 14-oct-2009 de Art. I, punctul 14. din Legea 261/2009]

f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire. Pentru construirea unei locuinte unifamiliale poate fi scutita de taxe, prin hotarare de consiliu, persoana care nu detine singura ori impreuna cu sotul/sotia o locuinta, in baza certificatului fiscal emis de autoritatea competenta .

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (1) , litera F. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 193/2019)

(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , pentru constructiile reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole termenul de emitere a autorizatiei de construire este de 15 zile de la data inregistrarii cererii.

(Din 18-mai-2008 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea 101/2008)

(12) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice competente numai daca solicitantul prezinta toate documentele prevazute la alin. (1) .

(Din 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 261/2009)

(13) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care apar modificari pentru care este necesara emiterea unei autorizatii de construire distincta pentru organizarea executarii lucrarilor, aceasta se emite numai daca autoritatea competenta pentru protectia mediului constata ca modificarile aduse se inscriu in limitele actului administrativ emis anterior. In caz contrar, autoritatea competenta pentru protectia mediului reface evaluarea efectelor lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor si emite un nou act administrativ.

(Din 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 214/2008)

(14) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. b) lucrarile de constructii care privesc realizarea, dezvoltarea sau relocarea sistemelor/retelelor nationale de transport si de distributie a energiei electrice, a gazelor naturale si a titeiului, gazolinei, etanului, condensatului, realizate de catre titularii de licente, autorizatii si acorduri petroliere pentru care licenta, acordul de concesiune sau acordul petrolier sunt documentele pe baza carora se elibereaza autorizatia de construire, cu notificarea si acordarea de indemnizatii, rente, despagubiri, dupa caz, proprietarilor, impreuna cu dovada indeplinirii urmatoarelor obligatii:

a) in cazul in care proprietarii sunt identificati, prin incheierea, in prealabil, a unei conventii intre parti, termenul de plata fiind de 30 de zile de la incheierea conventiei;

b) in cazul in care proprietarii nu sunt identificati, prin dovada consemnarii prealabile in conturi deschise pe numele titularilor de licente, autorizatii si acorduri petroliere a sumelor de bani aferente despagubirilor, indemnizatiilor si rentelor, dupa caz, pentru respectivele imobile;

c) in cazul in care, desi proprietarii sunt identificati, refuza sa incheie conventia, dovada consemnarii prealabile la dispozitia acestora, in termen de 60 de zile de la data la care acestia au fost notificati sa se prezinte in vederea semnarii conventiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat incheierea conventiei, a sumelor aferente despagubirilor, indemnizatiilor si rentelor, dupa caz.

(Din 09-dec-2016 Art. 7, alin. (1^4) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 241/2016)

(15) In cazurile in care autorizatia de construire s-a emis in baza avizelor prevazute la alin. (1) lit. d1) , beneficiarul are obligatia depunerii la emitentul autorizatiei de construire a avizelor/acordurilor sau, dupa caz, a avizelor de amplasament, pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, gazelor naturale si a titeiului, precum si a altor retele de utilitati situate pe coridorul de expropriere pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(Din 18-mar-2016 Art. 7, alin. (1^3) din capitolul I completat de Art. IV, punctul 2. din Ordonanta urgenta 7/2016)

(16) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , la solicitarea justificata a beneficiarilor, autorizatiile de construire se emit in regim de urgenta in termen de pana la 7 zile lucratoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenta. Organizarea emiterii in regim de urgenta, precum si cuantumul taxei de urgenta se stabilesc in baza unui regulament propriu aprobat prin hotarare a consiliului local/judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (1^6) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 11. din Legea 193/2019)

(2) Documentatia tehnica - D. T pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.

(Din 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008)

(21) Documentatiile tehnice - D. T. aferente investitiilor pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a evaluat efectele asupra mediului si a emis actul administrativ se verifica in mod obligatoriu pentru cerinta esentiala de calitate in constructii "c) igiena, sanatate si mediu", potrivit legii.

(22) In situatia in care, dupa emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului si inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, investitia sufera modificari care nu au facut obiectul evaluarii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi mentionate de catre verificatorul de proiecte atestat pentru cerinta esentiala "c) igiena, sanatate si mediu" in raportul de verificare a documentatiei tehnice aferente investitiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia sa notifice autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta, cu privire la aceste modificari, potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

(Din 14-oct-2009 Art. 7, alin. (2^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 261/2009)

(23) Documentatiile tehnice - D. T. pentru reabilitarea termica a cladirilor se verifica in mod obligatoriu pentru cerinta esentiala de calitate in constructii "f) economie de energie si izolare termica", potrivit legii.

(Din 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din Ordonanta urgenta 214/2008)

(3) In situatia in care in urma analizei documentatiei depuse se constata faptul ca aceasta este incompleta, necesita clarificari tehnice sau modificari, acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii acesteia.

(Din 02-nov-2019 Art. 7, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 12. din Legea 193/2019)

(31) Persoanele fizice cu atributii in verificarea documentatiilor si elaborarea/emiterea autorizatiilor de construire raspund material, contraventional, civil si penal, dupa caz, pentru nerespectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (3) .

(Din 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea 261/2009)

(32) Incepand cu data notificarii, termenul pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se decaleaza cu numarul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune si a inregistra modificarile/completarile aduse documentatiei initiale ca urmare a notificarii, cu conditia depunerii acestora intr-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificarii.

(33) In situatia necompletarii documentatiei in termenul prevazut la alin. (32) , documentatia se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.

Afişează Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 7/2020    Legea 50/1991 actualizata 2020    Legea autorizatiilor in constructii 2020    Legea 292/2018    Legea 193/2019    Legea 117/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro