Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 20 Dec 2019       302643 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-ian-2020)
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In literatura de specialitate conventia de arbitraj a fost definita ca reprezentand " intelegerea partilor de solutiona un litigiu de comert international prin intermediul arbitrajului ocazional ori permanent" sau " acordul partilor contractului de comert international de a supune litigiul ivit intre ele in legatura cu executarea acelui contract arbitrajului" .
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.

a) contractul de inchiriere/conventie intre parti, termenul de plata al indemnizatiilor/despagubirilor fiind de 30 de zile de la incheierea contractului de inchiriere/conventiei, in cazul in care proprietarii sunt identificati;

b) dovada consemnarii prealabile, in conturi deschise pe numele titularilor de licente, autorizatii si acorduri petroliere, a sumelor de bani aferente despagubirilor, indemnizatiilor, dupa caz, pentru respectivele imobile, in cazul in care proprietarii nu sunt identificati;

c) dovada consemnarii prealabile, la dispozitia acestora, in termen de 60 de zile de la data la care au fost notificati sa se prezinte in vederea semnarii conventiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat incheierea conventiei, a sumelor aferente despagubirilor/indemnizatiilor, in cazul in care proprietarii sunt identificati, dar nu se prezinta sau refuza sa incheie conventia .

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in situatia in care este necesara, pentru realizarea proiectelor de infrastructura de transport, relocarea retelelor de utilitati (retele de distributie a energiei electrice, a gazelor naturale, apa, canal) si a sistemelor nationale/retelelor de transport al energiei electrice, al gazelor naturale si al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului.

(4) La incetarea contractelor de inchiriere, titularii de licente/permise/autorizatii prevazuti la alin. (2) au obligatia repunerii in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul acestor contracte, daca partile nu au convenit altfel.

(Din 04-nov-2016 Art. 7^1 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 197/2016)

Articolul 72

In vederea eliberarii certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire pentru executarea de lucrari de constructii privind instalarea si dezvoltarea de retele de comunicatii electronice si de infrastructuri fizice aferente acestora, precum si racordarea la energie electrica, la solicitarea furnizorilor de retele de comunicatii electronice:

a) prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit. b) , terenurile pe care urmeaza a fi instalate sau dezvoltate retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura fizica necesare sustinerii acestora, care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege;

b) prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) , constituie titluri pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire contractele de inchiriere incheiate de furnizorii de retele de comunicatii electronice cu proprietarii, alti detinatori de drepturi reale principale, administratorii, concesionarii, locatorii, titularii dreptului de folosinta cu titlu gratuit a terenurilor sau constructiilor pe care urmeaza a fi instalate sau dezvoltate retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura fizica necesare sustinerii acestora, precum si racordarea la energie electrica, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii, ori, in lipsa acestor contracte de inchiriere, hotararile judecatoresti definitive care tin loc de contract intre parti.

(Din 28-iul-2016 Art. 7^1 din capitolul I completat de Art. 49, punctul 2. din capitolul VII din Legea 159/2016)

Articolul 8

(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, inchiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.

(2) Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 11.

(3) [textul din Art. 8, alin. (3) din capitolul I a fost abrogat la 09-ian-2019 de Art. 32, litera B. din capitolul IV, sectiunea 4 din Legea 292/2018]

(4) In situatia in care in locul constructiilor demolate solicitantul va construi o noua constructie se elibereaza o singura autorizatie de constructie in care se indica si se aproba atat demolarea constructiei vechi, cat si construirea celei noi. In acest caz se percepe doar taxa in vederea construirii.

(Din 02-nov-2019 Art. 8 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 24. din Legea 193/2019)

Articolul 9

(1) Documentatiile tehnice - D. T. si proiectele tehnice se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:

(Din 14-oct-2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 261/2009)

a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(Din 14-feb-2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008)

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru documentatia de executie.

(3) Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. (1) angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii.

Articolul 10

Autorizatiile de construire/desfiintare in vederea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora este instituit un anumit regim de protectie prevazut in documentatiile de amenajare a teritoriului sau documentatiile de urbanism aprobate sau stabilite prin acte normative se emit numai cu conditia obtinerii in prealabil a avizelor si acordurilor specifice din partea autoritatilor care au instituit respectivele restrictii, dupa cum urmeaza:

a) pentru lucrari de constructii care se executa la toate categoriile de monumente istorice prevazute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Listei monumentelor istorice actualizata, inclusiv la anexele acestora identificate in acelasi imobil - teren si/sau constructii, in zona de protectie a monumentelor istorice si in zone construite protejate, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, autorizatiile de construire/desfiintare se emit cu avizul conform al autoritatii administratiei publice centrale ori judetene, dupa caz, competenta in domeniul protejarii patrimoniului cultural;

b) pentru lucrari de constructii care se executa in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precum si in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism aprobate si legislatia in vigoare in domeniul transporturilor, se va obtine autorizatia autoritatii administratiei publice centrale ori judetene, dupa caz, competenta in domeniul transporturilor;

c) pentru lucrari de constructii care se executa in perimetrele limitrofe constructiilor reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distantelor prevazute de normele sanitare in vigoare, in care s-a instituit un regim de restrictie privind amplasarea cladirilor de locuit si a obiectivelor socioeconomice, se va obtine avizul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) pentru lucrari de constructii care se executa in zone cu regim special si/sau in perimetrele/zonele de protectie a acestora se va obtine avizul institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, dupa caz.

(Din 02-nov-2019 Art. 10 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 25. din Legea 193/2019)

Articolul 11

(1) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor, cu exceptia cazurilor in care acestea se executa la categoriile de constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) :

a) reparatii la imprejmuiri, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora;

c) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara;

d) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari;

e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente;

f) tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje interioare, precum si pardoseli interioare;

g) reparatii la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si alte finisaje exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;

h) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare, precum si reparatii la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii;

i) montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

j) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari, fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada, astfel:

1. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, terase exterioare;

2. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului - daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta - la cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;

k) lucrari de intretinere periodica si reparatii curente la infrastructura de transport si la instalatiile aferente;

l) [textul din Art. 11, alin. (1) , litera L. din capitolul I a fost abrogat la 11-ian-2020 de Art. II, punctul 8. din Legea 7/2020]

m) [textul din Art. 11, alin. (1) , litera M. din capitolul I a fost abrogat la 11-ian-2020 de Art. II, punctul 8. din Legea 7/2020]

Afişează Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 7/2020    Legea 50/1991 actualizata 2020    Legea autorizatiilor in constructii 2020    Legea 292/2018    Legea 193/2019    Legea 117/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro