Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 20 Dec 2019       297408 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


LEGE nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Monitorul Oficial 8 din 08-ian-2020)
- Legea 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.

n) modificari de compartimentare nestructurala, demontabila, realizata din materiale usoare;

o) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/ desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;

p) introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice subterane existente, construite cu aceasta destinatie, precum si introducerea de retele si echipamente de comunicatii electronice in infrastructurile fizice interioare existente;

q) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu;

r) lucrari de plantare a perdelelor forestiere de protectie si impaduriri pe terenuri degradate;

s) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului;

s) lucrari pentru amplasarea de structuri usoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfasurarii evenimentelor culturale care vor fi realizate in baza unui aviz de amplasare.

(2) Se pot executa fara autorizatie de construire/desfiintare urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor amplasate in zone de protectie a monumentelor sau in zone construite protejate, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, ori daca acestea nu reprezinta constructii cu valoare arhitecturala sau istorica, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate:

a) lucrari de reparatii si/sau intretinere la constructii existente, care nu afecteaza volumul, forma cladirii si decoratia fatadelor si care nu reprezinta extinderi, demolari sau modificari structurale:

(i) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor, cu avizul autoritatii administratiei publice centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural sau al serviciilor deconcentrate ale acesteia, dupa caz;

(ii) lucrari de reparatii minore la finisaje exterioare cu conditia sa se pastreze materialul, culoarea si textura finisajului;

(iii) lucrari de uniformizare a culorii si texturii finisajelor exterioare, in cazul in care aspectul a fost deteriorat prin mai multe interventii de reparatii;

(iv) reparatii/inlocuiri de tamplarie exterioara, cu conditia sa se pastreze materialul, forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;

b) lucrari de reparatii interioare la tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje, precum si inlocuiri de tamplarie interioara, cu pastrarea dimensiunii golurilor;

c) lucrari de reparatii si inlocuiri la pardoseli;

d) reparatii sau inlocuiri la instalatiile interioare;

e) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit si ale cosurilor de fum aferente, pastrandu-se forma, dimensiunile si materialele acestora;

f) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

g) modificari de compartimentari nestructurale, demontabile, realizate din materiale usoare si care nu modifica conceptia spatiala interioara;

h) schimbarea de destinatie, numai in situatia in care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrari de construire/desfiintare pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, cu incadrarea in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate;

i) lucrari de interventii in scopul implementarii masurilor necesare conform legislatiei prevenirii si stingerii incendiilor in vigoare, respectiv executarea instalatiilor specifice prevenirii si stingerii incendiilor, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu.

(3) La constructiile cu caracter special avand destinatia de unitati sanitare care sunt monumente istorice, amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fara autorizatie de construire lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor de finisaje interioare si exterioare, reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate, reparatii si inlocuiri la pardoseli si la instalatiile interioare.

(4) In cazul constructiilor monument istoric si al constructiilor cu valoare arhitecturala sau istorica stabilita prin documentatii de urbanism aprobate, lucrarile prevazute la alin. (2) se pot executa numai cu notificarea prealabila a autoritatii administratiei publice locale si a serviciului deconcentrat al autoritatii centrale competente in domeniul protejarii patrimoniului cultural si in baza acordului scris al acestui serviciu deconcentrat care contine conditiile si termenele de executare ale lucrarilor sau, dupa caz, necesitatea urmarii procedurii de autorizare a respectivelor lucrari.

(5) Acordul scris prevazut la alin. (4) se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii notificarii, iar la depasirea termenului prevazut se considera ca lucrarile notificate beneficiaza de acord tacit.

(6) Procedura si formatele notificarii si, respectiv, emiterii acordului scris prevazute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului competent in domeniul protejarii patrimoniului cultural.

(7) Se pot executa fara autorizatie de construire:

a) lucrari pentru amplasarea de tonete si pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, in suprafata de maximum 12 mp, in baza avizului de amplasare si care nu determina congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice;

b) lucrari de reparatii/reabilitari/retehnologizari, inclusiv modificarea, inlocuirea sau adaugarea de echipamente retelelor de comunicatii electronice, in cazul in care pentru acestea nu sunt necesare si lucrari asupra infrastructurilor fizice de sustinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generala din domeniul comunicatiilor electronice si/sau de operatorii de retea;

c) lucrarile geofizice de cercetare si prospectiune a potentialului petroligen, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului: prospectiuni seismice, vibrare controlata, prospectiuni gravimetrice, prospectiuni magnetometrice, prospectiuni geoelectrice, prospectiuni radiometrice, teledetectie, in conditiile in care acestea nu presupun foraje sau lucrari de natura lucrarilor de constructii.

(Din 02-nov-2019 Art. 11 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 26. din Legea 193/2019)

d) lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

e) lucrari de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul/autorizatia administratorului drumului;

f) montarea pe cladiri, anexe gospodaresti si pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de catre prosumatori asa cum sunt ei definiti la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau a panourilor solare pentru incalzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu instiintarea prealabila a autoritatilor administratiei publice locale si cu respectarea legislatiei in vigoare. Sistemele fotovoltaice si/sau panourile solare vor fi sustinute de o structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea intregului ansamblu si sa preia incarcarile rezultate din greutatea proprie a acesteia si a panourilor, precum si cele rezultate din actiunea vantului si a depunerilor de zapada.

(Din 11-ian-2020 Art. 11, alin. (7) , litera C. din capitolul I completat de Art. II, punctul 9. din Legea 7/2020)

Articolul 111

Se emit autorizatii de construire/desfiintare fara elaborarea, avizarea si aprobarea, in prealabil, a unei documentatii de amenajare a teritoriului si/sau a unei documentatii de urbanism pentru:

a) lucrari de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare si/sau de conservare a cladirilor de orice fel, inclusiv la imprejmuiri, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu conditia mentinerii suprafetei construite la sol, inclusiv in cazul schimbarii folosintei daca noua folosinta corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism in vigoare;

b) lucrari de amenajare pentru functionalizarea podurilor existente, chiar daca aceasta conduce la depasirea coeficientului de utilizare a terenului - C. U. T. reglementat in zona;

c) lucrari de extindere in cazul in care extinderea propusa se incadreaza in prevederile regulamentului local de urbanism in vigoare;

d) lucrari de supraetajare a cladirilor existente cu inca un nivel, o singura data, cu conditia situarii acestora in afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protectie a monumentelor stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, dupa caz, si care nu au beneficiat de derogari pentru C. U. T. si/sau regim de inaltime prin reglementarile urbanistice stabilite in documentatia de urbanism aprobata in baza careia a fost emisa autorizatia initiala;

e) lucrari de extindere a cladirilor existente sociale, de invatamant, de sanatate, de cultura si administrative apartinand domeniului public si privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale, daca extinderea este obligatorie pentru functionarea acestora in conditiile legii;

f) lucrari de cercetare, de prospectare si exploatare de cariere, balastiere si agregate minerale, forarea si echiparea sondelor de gaze si titei, situate in extravilan.

(Din 02-nov-2019 Art. 11 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 27. din Legea 193/2019)

Articolul 12

(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii, ca urmare a introducerii actiunii de catre prefect, in urma activitatii de control a Inspectoratului de Stat in Constructii - I. S. C.

(Din 11-ian-2020 Art. 12, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. II, punctul 10. din Legea 7/2020)

(2) O data cu introducerea actiunii se pot solicita instantei judecatoresti suspendarea autorizatiei de construire sau desfiintare si oprirea executarii lucrarilor, pana la solutionarea pe fond a cauzei.

(Din 19-mai-2005 Art. 12, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 119/2005)

CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru constructii

Articolul 13

Afişează Legea 50/1991, Actualizata 2020, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 7/2020    Legea 50/1991 actualizata 2020    Legea autorizatiilor in constructii 2020    Legea 292/2018    Legea 193/2019    Legea 117/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro