Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

  Publicat: 14 Feb 2020       3724 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Procedura legala aplicabila de instanta de judecata in cazurile in care partea careia i se opune un inscris sub semnatura privata tagaduieste scrisul
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

26. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu urmatorul continut:

"Art. 681. -

Nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege ori a dispozitiilor cuprinse in prezenta lege privind solutiile ori masurile ce pot fi dispuse de instanta constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii."

Art. V. -

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) control ex ante-control privind aspectele de calitate si aspectele de regularitate, asa cum sunt definite de prezenta ordonanta de urgenta ."

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonante de urgenta si normelor metodologice aferente cu privire la emiterea avizului conform final, precum si pentru derularea procedurii de conciliere, nu sunt incluse in termenele prevazute pentru intocmirea raportului procedurii de catre autoritatile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 si Legii nr. 100/2016."

3. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vizeaza verificarea conformitatii cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul achizitiilor publice/sectoriale/concesiuni, din punctul de vedere al regularitatii si calitatii, pe baza de liste de verificare .

(3) Controlul ex ante prevazut la alin. (1) se exercita de ANAP in mod selectiv, pe baza unei metodologii de selectie, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3)."

4. La articolul 6, alineatul (2) litera a) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"

(2) Controlul de calitate si regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevazut la alin. (1) lit. a), presupune:

a) verificarea conformitatii cu dispozitiile legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale, respectiv concesiuni de servicii sau lucrari a documentatiei de atribuire, impreuna cu strategia de contractare si celelalte documente ce o insotesc, a anuntului de tip erata, precum si a propunerilor de raspuns ale autoritatii contractante la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici si a oricaror informatii suplimentare publicate de aceasta in relatie cu respectiva documentatie de atribuire, cu exceptia studiului de fundamentare prevazut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

. . . . . . . . . .

(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevazute la art. 2 alin. (1) lit. g), cu exceptia procedurilor prevazute la art. 68 alin. (2) lit. b) si art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c) -d) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 82 alin. (11) lit. b) si art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) si j) din Legea nr. 99/2016."

5. La articolul 7, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Metodologia de selectie trebuie sa asigure realizarea controlului prevazut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de maximum 10% din totalul procedurilor de atribuire ce pot face obiectul controlului ex ante conform art. 6 alin. (3), aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimata mai mare decat pragul stabilit de legislatie pentru realizarea achizitiei directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se incadreaza in categoriile cu riscul cel mai mare, asa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. -

(1) Autoritatea contractanta selectata in vederea realizarii controlului ex ante va fi instiintata anterior inceperii activitatii de control, prin intermediul SEAP, in termen de doua zile lucratoare de la incarcarea documentatiei de atribuire in SEAP/transmiterea notificarii privind intentia de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fara publicare prealabila."

7. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) In cazul instiintarilor aferente verificarii intentiilor de realizare a modificarilor contractuale si a negocierilor fara publicare/invitatie prealabila, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevazute la cap. II sectiunea 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz ca prevederile art. 24 alin. (2) si (3) din prezenta ordonanta de urgenta nu sunt operationale/aplicabile."

8. La articolul 10 alineatul (1), partea introductiva si litera d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. -

(1) Autoritatea contractanta initiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex ante are obligatia de a pune la dispozitia ANAP, prin intermediul SEAP sau prin alte mijloace electronice daca din motive de natura tehnica, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii, urmatoarele informatii si/sau documente:

. . . . . . . . . .

d) copii ale documentelor prin care se formalizeaza deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, impreuna cu justificarile aferente, in termen de o zi lucratoare de la intocmirea acestora;".

9. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a informa ANAP cu privire la masurile de remediere intreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificarii prevazute la art. 7 alin. (6), in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii acestora."

10. Denumirea sectiunii a 3-a de la capitolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 3-a

Desfasurarea activitatii de control al documentatiei de atribuire, a anuntului de tip erata si a solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare"11. La articolul 11 alineatul (1), partea introductiva, precum si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. -

(1) In desfasurarea activitatii de control ex ante din cadrul etapei prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate o singura data, a:

a) documentatiei de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, inainte de transmiterea spre publicare a anuntului de participare/de participare simplificat/de concurs;

b) anuntului de tip erata, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de catre autoritatea contractanta spre publicare in SEAP;".

12. La articolul 11, alineatele (2) si (3) se abroga.

13. La articolul 12 alineatul (1), partea introductiva si literele a) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. -

(1) In desfasurarea activitatii de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor si atribuire a contractului, personalul ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate a concluziilor si emite o singura data, pe fiecare faza a acestui proces, un aviz conform astfel:

a) componenta comisiei de evaluare si concluziile comisiei de evaluare privind indeplinirea conditiilor de forma aferente depunerii ofertelor/candidaturilor si a criteriilor de calificare/selectie de catre ofertanti/candidati/subcontractanti/terti sustinatori conform informatiilor din DUAE;

. . . . . . . . . .

d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru indeplinirea criteriilor de calificare/selectie prezentate de catre candidatii ce urmeaza a fi selectati conform regulilor prevazute in documentatia de atribuire in cadrul procedurilor care prevad o etapa de preselectie, respectiv de ofertantul/ofertantii ce urmeaza a fi declarat/declarati castigator/castigatori in urma aplicarii criteriului de atribuire, concluziile incluse in raportul procedurii de atribuire, precum si neconformitatile neremediate de la momentul initierii controlului ex ante."

14. La articolul 12 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) concluziile finale ale comisiei de evaluare privind analiza neconformitatilor constatate si neremediate din Avizele conform conditionate, anterior emise de ANAP."

15. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. -

Afişează OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 23/2020    Achizitii publice    contract de achizitie publica    contract de achizitie publica 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Contract de achizitie publica. Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.3483 din 29 iunie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009

Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1126 din 1 martie 2012

Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2211/28.10.2010

Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - decizia nr. 366/CA din 10 iulie 2008

Achizitii publice. Momentul de la care curge termenul de constatare. Termen aplicabil in raport de calificarea contractului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizie nr. 458/RC/2008

Achizitii publice. Lucrari de impadurire. Calificare contract. Termen de contestare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia nr. 692/RC/2008Articole Juridice

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Concediu fara plata pentru rezolvare situatii personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca la negru – definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice. Art. 489 - 503 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Decizia CE ref. existenta unui acord anticoncurential este obligatorie pentru autoritatile publice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice de produse ecologice
Sursa: EuroAvocatura.ro