Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

  Publicat: 01 Apr 2010       7046 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 31 martie 2010

Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul român in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Denumire data monedei unice europene.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Act adoptat de organele de stat,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Act adoptat de organele de stat,
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(co-finantare) Partea de finantare care trebuie asigurata de fiecare dintre partile implicate intr-un contract de finantare
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.


In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (iż˝Regulamentul unic OCPiż˝), cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea institutiilor de invatamant cu fructe si legume, fructe si legume prelucrate si produse pe baza de banane destinate copiilor, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli,
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european Agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, statele membre au obligatia de a trimite Comisiei Europene o strategie privind Implementarea programului, pana la data de 31 ianuarie a anului in care se va derula programul . Pentru anul scolar 2009/2010, termenul pentru transmiterea acestei strategii a fost 31 mai 2009, conform art. 16 alin. (2) din acelasi regulament. Romania a notificat Comisia in termenul prevazut si a transmis informatii despre buget, grup-tinta si produse eligibile,
in conformitate cu art. 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, in vederea instituirii unui program de incurajare a consumului de fructe in scoli, si cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, incepand cu anul scolar 2010/2011, strategia de implementare a programului trebuie sa contina obligatoriu anumite elemente iż˝ buget, contributia nationala si a Uniunii Europene, durata, grupul-tinta, produsele eligibile si modul de implicare al partilor interesate relevante,
intrucat Romania a notificat Comisiei Europene atat strategia, in formatul prevazut de Documentul de lucru al DG Agri pentru gestionarea Programului Uniunii Europene de incurajare a consumului de fructe in scoli din 22 iulie 2009, cat si lista produselor eligibile iż˝ marul iż˝ aprobata de Ministerul Sanatatii,
intrucat neadoptarea de urgenta a prezentului act normativ conduce la neindeplinirea obligatiilor asumate de Romania in fata Comisiei Europene iż˝ cele doua notificari precizate anterior iż˝ privind implementarea acestui program incepand cu anul scolar 2009/2010 si la neaccesarea fondurilor europene alocate, intrucat neaccesarea fondurilor europene nu va asigura implementarea programului asumat de Guvern prin Nota referitoare la implementarea Programului de distributie gratuita a fructelor in scoli (School Fruit Scheme) pentru absorbtia fondurilor UE alocate Romaniei iż˝ de 4,99 milioane euro pentru fiecare an scolar pana in 2013, aprobata in sedinta Guvernului din data de 15 aprilie 2009,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. 1
(1) Incepand cu anul scolar 2009/2010 se acorda gratuit elevilor din clasele Iiż˝VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pentru o perioada de maximum 100 de zile de scolarizare, mere in limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev.
(2) Incepand cu anul scolar 2010/2011, fructele distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, precum si limita valorii zilnice/elev se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorica cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor se stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor se vor elabora de catre consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, Oraselor si municipiilor, dupa caz, cu respectarea specificatiilor Tehnice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(5) Masurile adiacente distributiei de fructe ale caror obiective sunt formarea si fixarea obiceiurilor alimentare sanatoase, bugetul aferent acestora, precum si modalitatea de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice se vor stabili prin hotarare a Guvernului.

Art. 2
(1) Fructele se vor distribui in pauza de dinaintea ultimei ore.
(2) Fondurile necesare finantarii programului de incurajare a consumului de fructe in scoli in anul 2010 se asigura din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata aprobate prin anexele nr. 4 si 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, pentru mierea de albine.

Art. 3
(1) Incepand cu anul bugetar 2011, sumele aferente acordarii drepturilor prevazute la art. 1 alin. (2) se suporta din bugetele locale ale judetelor, sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz.
(2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi acordate sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru bugetele locale
(3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat catre bugetele locale se repartizeaza pe unitati administrativteritoriale prin hotarare a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar judetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Repartizarea se face avand in vedere numarul de elevi beneficiari, comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

Art. 4
Consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, vor recupera de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, sumele platite in limita creditelor bugetare cu aceasta destinatie.

Art. 5
(1) Consiliile judetene si/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, sunt responsabile de organizarea procedurilor de achizitie publica, desemnarea castigatorilor, incheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea si controlul distributiei fructelor.
(2) Fructele, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de catre consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, avand in vedere numarul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatile contractante vor opta, de regula, pentru atribuirea contractului pe loturi si pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate.
(4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea platilor catre furnizori sunt presedintii consiliilor judetene, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, primarii comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz.
(5) Plata fructelor si a serviciilor contractate se efectueaza, la solicitarea furnizorilor de fructe si de servicii, pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, intocmite de unitatile de invatamant si aprobate de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz.

Art. 6
(1) Dreptul de a primi fructe si de a beneficia de masurile prevazute la art. 1 alin. (5) il au numai elevii prezenti la cursuri.
(2) Consiliile locale si unitatile scolare raspund in mod direct de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a fructelor, precum si de confirmarea documentelor care stau la baza platii acestora.
(3) Consiliile locale si primarii au obligatia sa urmareasca si sa verifice buna desfasurare a procesului de aprovizionare, iar unitatile scolare raspund de respectarea conditiilor de igiena privind distributia fructelor catre elevi.

Art. 7
Finantarea sumelor aprobate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care reprezinta sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuita a fructelor in scoli, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la titlul iż˝Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderareiż˝, articolul iż˝Programe din Fondul european de garantare agricola (FEGA)iż˝, reprezentand sprijin financiar din FEGA si din contributie publica nationala totala. Contributia publica nationala totala se compune din cofinantare publica de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA si taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei fructelor si prestarilor de servicii .

Art. 8
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, va asigura comunicarea aferenta programului. Fondurile necesare implementarii actiunilor de comunicare se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentand sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricola. Actiunile de comunicare aferente programului se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Actiunile de comunicare a programului se realizeaza in fiecare scoala participanta prin expunerea de afise realizate in conformitate cu prevederile legale.
(3) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este responsabila de organizarea procedurii de achizitie publica pentru realizarea si distributia afiselor prevazute la alin. (2), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afişează OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Fructe    Scoli    Elevi    Fructe in scoli    OUG 24/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Comunitatea Europeana    Fonduri europene

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Decizia ICCJ nr. 12/2019 - RIL admis privind procedura insolventei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nu numai calificativul si punctajul acordat trebuie comunicate cadrului didactic care nu a putut fi prezent pentru evaluarea finala la sedinta Consiliului de administratie, ci si Hotararea Consiliului de administratie, intrucat comunicarea nu poate fi pur formala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova Sectia I Civila, Decizia civila nr. 883/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Incalcarea principiilor "tantum devolutum quantum apellatum" si "non reformatio in pejus"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 127 din 26 ianuarie 2016

Invocarea incalcarii de catre instanta de apel a limitelor investirii. Contestatie formulata impotriva dispozitiei emise in temeiul Legii 10/2001
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 149 din 27 ianuarie 2016

Ajutor public judiciar. Admiterea in parte a pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 692 din 24 martie 2016

Restituirea fructelor civile de catre detinatorul de rea-credinta. Imobil restituit in temeiul Legii nr. 10/2001
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 743 din 30 martie 2016Articole Juridice

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditiile liberarii conditionate – consideratii de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu