Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Proiect de Ordin al Presedintelui ANAF privind procedura si continutul cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate

Proiect de Ordin al Presedintelui ANAF privind procedura si continutul cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate

  Publicat: 09 Dec 2015       1114 citiri       Sursa: euroavocatura.ro  


Agentia Nationala de Administrare Fiscala a dat publicitatii Proiectul de Ordin privind procedura si continutul cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate.

A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Contract prin care partile termina un proces inceput ori preintampina un proces ce poate sa se nasca, facandu-si concesii reciproce.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul:


ORDIN


Art. 1 Prezenta procedura se aplica emiterii solutiei fiscale individuale anticipate definita in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si denumita in continuare solutie fiscala.


Art. 2 (1) Pot solicita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emiterea unei solutii fiscale, prin depunerea unei cereri, contribuabilii/platitorii inregistrati la organele fiscale din Romania. (2) Situatia fiscala de fapt a carei reglementare se solicita trebuie sa fie ulterioara depunerii cererii.Tratamentul fiscal stabilit prin solutia fiscala individuala anticipata va fi aplicabil de la data inceperii derularii operatiunii viitoare a carei reglementare s-a solicitat.


Art. 3 (1) Cererea pentru discutia preliminara prevazuta la art.52 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se va depune la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si va contine informatii cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/platitorului si ale reprezentantului legal, precum si o scurta prezentare a obiectului discutiei. (2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala va comunica in scris contribuabilului/ platitorului data, ora si locul unde va fi organizata discutia preliminara.


Art. 4 (1) Cererea si documentatia pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate trebuie sa contina urmatoarele informatii:


a) datele de identificare ale contribuabilului/platitorului solicitant si ale reprezentantului legal al acestuia;


b) activitatea contribuabilului/platitorului , asa cum se desfasoara la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalitatii de derulare a acesteia in viitor;


c) prezentarea detaliata a starii de fapt fiscale viitoare pentru care se solicita emiterea solutiei, insotita de descrierea motivelor de fapt;


d) prezentarea temeiului de drept aplicabil starii de fapt fiscale viitoare;


e) prezentarea obiectului solutiei fiscale;


f) prezentarea obligatiei fiscale care face obiectul cererii de emitere a solutiei fiscale;


g) opinia contribuabilului/platitorului solicitant cu privire la reglementarea fiscala a situatiei fiscale de fapt viitoare prezentate in cererea depusa;


h) dovada achitarii tarifului de emitere a solutiei fiscale;


i) enumerarea informatiilor si datelor continute in cererea de emitere a solutiei fiscale care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial si/sau profesional;


j) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului/platitorului ca nu exista nicio procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul descris si pentru care este solicitata emiterea solutiei;


k) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului/platitorului privind corectitudinea informatiilor furnizate prin cererea si documentatia prezentata;


l) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului/platitorului ca nu exista acte administrative, acte administrative fiscale sau alte acte care au legatura cu starea de fapt fiscala viitoare ce face obiectul solutiei fiscale solicitate, respectiv ca tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora. In cazul in care exista astfel de acte emise, acestea vor fi anexate in copie la cererea de emitere a solutiei fiscale;


m) prezentarea altor informatii/documente considerate relevante de contribuabil.


(2) Contribuabilul/platitorul care solicita emiterea unei solutii fiscale are obligatia actualizarii si transmiterii declaratiilor prevazute la alin. (1) lit. j) - l) ori de cate ori intervin modificari pe parcursul perioadei de emitere a solutiei fiscale.


Art. 5 (1) Cererea si documentatia pentru emiterea solutiei fiscale vor fi depuse sau transmise prin posta in trei exemplare, pe suport hartie, la registratura generala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


(2) In cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romana, certificate de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei, in conditiile legii.


(3) Filele vor fi indosariate, numerotate si insotite de opis.


(4) Cererea si anexele documentatiei pentru emiterea solutiei fiscale care sunt disponibile si in format electronic vor fi inaintate organului fiscal competent intr-un format ce permite copierea acestora.


(5) In cazul in care contribuabilul completeaza cererea si documentatia depuse cu informatii/documente suplimentare, din proprie initiativa sau la solicitarea organului fiscal competent, acestea vor fi insotite de trimiteri la documentatia initiala, dupa caz. 3


(6) Organul fiscal competent este organul fiscal central, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala.


Art. 6 (1) In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul/platitorul trebuie sa furnizeze si alte informatii/documente oganului fiscal competent, la cererea scrisa a acestuia. (2) Contribuabilul/platitorul solicitant va raspunde cererilor de informatii suplimentare inclusiv in situatia in care acestea au legatura cu persoanele afiliate.


Art. 7 Termenul pentru emiterea solutiei fiscale se suspenda pentru perioadele in care organul fiscal competent solicita clarificari ce vizeaza obiectul cererii si/sau informatii sau documente relevante luarii deciziei.


Art. 8 Cererea pentru emiterea solutiei fiscale se respinge in urmatoarele situatii:


a) cererea si documentatia prezentata nu contine cel putin unul dintre elementele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) - l) si art. 4 alin. (2);


b) cererea si documentatia nu este prezentata conform art. 5 sau nu este refacuta, dupa depunere, conform prevederilor mentionate;


c) daca exista o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs care are legatura cu cazul descris sau cazul descris a facut/face obiectul unei cercetari de natura penala sau fapte de evaziune fiscala si are legatura cu contribuabilul solicitant;


d) daca se constanta faptul ca cererea si documentatia depuse contin informatii care nu sunt corecte si conforme cu realitatea sau care ascund o alta stare de fapt fiscala;


e) contribuabilul/platitorul care solicita emiterea solutiei fiscale nu a transmis clarificarile/documentele solicitate de catre organul fiscal competent cu privire la cererea si/sau documentetele depuse, in termenul prevazut de lege;


f) starea de fapt fiscala care face obiectul cererii a fost reglementata prin modificari legislative sau emiterea de acte administrative pana la data emiterii solutiei fiscale;


g) starea de fapt fiscala este similara unei stari de fapt fiscale care a fost reglementata in cadrul unei inspectii fiscale la contribuabilul/platitorul solicitant, finalizata prin emiterea de acte administrativ fiscale.


ART. 9 Solutia fiscala este anexa a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emis pentru solutionarea cererii de emitere depuse de catre contribuabilul/platitorul solicitant si contine:


a) denumirea organului fiscal emitent;


b) data la care a fost emisa si data de la care isi produce efectele solutia fiscala;


c) datele de identificare ale contribuabilului/ platitorului beneficiar al solutiei fiscale;


d) obiectul solutiei fiscale individuale anticipate;


e) obligatia fiscala ce face obiectul solutiei fiscale;


f) motivul de fapt;


g) temeiul de drept;


h) referinte la completarile documentatiei/solicitarile de clarificari care au intervenit in perioada de emitere a solutiei fiscale;


i) interpretarea contribuabilului/platitorului cu privire la reglementarea fiscala a starii de fapt fiscale viitoare, care face obiectul cererii de emitere a solutiei fiscale, exprimate in perioada de emitere a solutiei fiscale;


j) interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil starii de fapt fiscale prezentate in cererea de emitere a solutiei fiscale;


k) prezumtiile critice care pot afecta aplicabilitatea solutiei fiscale;


l) mentiunea ca solutia fiscala emis produce efecte numai fata de contribuabilul/platitorul solicitant si pentru situatia fiscala de fapt viitoare pentru care a fost emisa.


ART. 10 Decizia de respingere a emiterii solutiei fiscale este anexa a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emis in vederea respingerii cererii de emitere a solutiei fiscale si va contine:


a) datele de identificare ale contribuabilului/ platitorului solicitant al solutiei fiscale;


b) obiectul solutiei fiscale individuale anticipate;


c) prezentarea starii de fapt fiscale viitoare care face obiectul acesteia, respectiv a temeiului de drept aferent;


d) prezentarea considerentelor respingerii cererii de emitere a solutiei fiscale, respectiv a temeiului de drept la care a stat la baza respingerii.


ART. 11 Pentru fiecare stare de fapt fiscala viitoare si pentru fiecare obligatie fiscala se emite o solutie fiscala individuala anticipata.


ART. 12 In situatia in care temeiul de drept in baza caruia a fost propusa solutia fiscala solicitata se modifica de la momentul depunerii cererii de emitere a solutiei fiscale pana la emiterea ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, contribuabilul/platitorul va actualiza cererea depusa, prin completarea acesteia potrivit art.5.


ART. 13 (1) Cererile de emitere a solutiei fiscale pot fi respinse de catre organul fiscal competent, in urma analizei documentatiei aferente, si in alte situatii decat cele prevazute la art. 8 , cand se constata ca acestea nu vizeaza aspecte necesare a fi clarificate in conditiile prevazute la art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) In situatia in care exista indicii ca starea de fapt fiscala care face obiectul cererii de emitere a solutiei fiscale poate reprezenta o tranzactie artificiala in sensul art. 11 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, organul fiscal competent poate initia procedura de schimb de informatii fiscale, in baza conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state sau a Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, cu 5 modificarile si completarile ulterioare, cu administratiile fiscale ale statelor vizate de tranzactia transfrontaliera, dupa caz.


ART. 14 Tariful pentru emiterea solutiei fiscale se va achita in lei in contul 20.33.01.29 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cod IBAN RO56TREZ70020330129XXXXX, deschis la Trezoreria operativa a municipiului Bucuresti.


ART. 15 (1) Prezentul ordin va fi aplicat cererilor de emitere a solutiei fiscale depuse dupa data de 01.01.2016. (2) Pentru cererile de emitere a solutiei fiscale depuse anterior datei de 01.01.2016 sunt aplicabile dispozitiile legale in vigoare pana la data publicarii prezentului ordin .


ART. 16 Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Citeşte mai multe despre:    ANAF    proiect de ordin    continutul cererii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate    H.G. nr. 520/2013    Legea nr. 207/2015    Codul de procedura fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Persoanele inregistrate in SPV pot face plata obligatiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghiseul.ro
13 Jun 2020 | 126

Casele electronice de marcat ale marilor contribuabili vor fi conectate la ANAF incepand cu 1 iulie 2020
13 Jun 2020 | 106

ANAF: Bonificatii pentru depunerea pana la 30 iunie 2020 a Declaratiei unice 2020
10 Jun 2020 | 476

Perioada pentru care nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente
21 Mar 2020 | 442

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 601

Masurile ANAF pentru sprijinirea mediului de afaceri
18 Mar 2020 | 354Articole Juridice

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
Sursa: Ursuleasa Ionut, Secretar U.A.T.

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

Jurisprudenţă

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia Curtii Constitutionale nr. 868/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 si art. 719 alin. (2) din Codul de procedura civila, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Raspunderea pentru prejudiciile directe si indirecte revine atat paratilor, care au indeplinit functiile de contabil sef/contabil, cat si administratorului societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia nr. 363/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017