din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata

  Publicat: 19 Mar 2019       2602 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Drepturi subiective consacrate prin normele dreptului civil.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin contestatia inregistrata la aceasta instanta sub nr. XXXXXXXXXXXXX, in data de 14.06.2016, contestatoarea B_____ D____ R_____ a chemat in judecata pe intimata _____________________________ SRL solicitand anularea deciziei de concediere nr.1590/03.05.2016 si obligarea la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pe perioada cuprinsa intre data emiterii deciziei si pana la plata integrala a acestora. A mai solicitat si obligarea la plata sumei de 100 000 lei cu titlu de daune morale si cheltuieli de judecata .

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
CODUL MUNCII
Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare succesiva, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea contesta?iei, se arata de contestatoare ca din data de 14.12.2015 si-a desfa?urat activitatea in cadrul ____________________________ SRL, in baza contractului individual de munca nr.2160/11.12.2015, in func?ia de specialist recrutare. La data de 01.04.2016 a primit un preaviz de 20 de zile lucratoare prin care era informata ca la data expirarii acestuia urma sa-i inceteze contractul individual de munca . Motivul concedierii l-a aflat in momentul luarii la cuno?tin?a a deciziei nr.1590/03.05.2016 respectiv in data de 13.05.2016. Considera ca decizia de concediere este nelegala. Motivul in fapt al concedierii l-a reprezentat desfiin?area locului de munca ca urmare a structurii organizatorice a _____________________________ SRL, dar nu este vorba de nicio structura organizatorica, aceasta men?inandu-se identica, in sensul existentei continue in organigrama postului de specialist in recrutare. In conditiile in care structura organizatorica a societatii nu s-a modificat, intimata nu poate pune, in mod obiectiv, desfiin?area locului de munca pe seama noii organigrame, deoarece vechea structura nu a impus in niciun moment reorganizarea societatii pe aceste criterii, statele de func?ii aferente organigramei actuale men?inandu-se in mod constant. Decizia de reorganizare a societatii, respectiv a desfiin?arii locului de munca, nu pot fi fundamentate nici din punct de vedere economic, atat timp cat societatea nu avea probleme financiare si nici nu avea nevoie de reducerea cheltuielilor de personal. Considera ca decizia a fost una unilaterala, subiectiva, netemeinica si nefundamentata. Concedierea nu este justificata deoarece angajatorul nu a desfiin?at, in prealabil, postul/posturile vacante similare. Pe perioada existentei celor doua posturi din serviciul de recrutare, nu s-au inregistrat dificulta?i la nivelul intregii unitati, cauzate de acestea. Situa?ia financiara a societatii nu era deficitara la momentul concedierii si nu a existat niciun moment voin?a angajatorului de a regulariza situa?ia salariatului prin prisma legisla?iei muncii. Angajatorul nu a intreprins niciun fel de masuri posibile de evitare a efectelor concedierii, sinand seama de dispozitiile art. 38 din Codul muncii, incetarea contractului de munca prin acordul partilor si incheierea imediat a unui contract de munca cu timp redus de lucru ori cu salariu redus.

In drept, a invocat dispozitiile art. 268, 269 si urmatoarele din Codul muncii.

Prin intampinarea formulata, intimata a solicitat respingerea contesta?iei ca nefondata. A solicitat si plata cheltuielilor de judecata .

A aratat ca este o societate care isi desfasoara activitatea in principal prin intermediul unor echipe de salariati care presteaza servicii de cura?enie la sediul clien?ilor. Majoritatea salariatilor presteaza efectiv activitate de cura?enie. Personalul administrativ din care facea parte si reclamanta, era foarte restrans. Pentru a putea desfa?ura activitatea, respectiv pentru a recruta personal, la sfar?itul anului 2015 a apreciat ca oportuna deschiderea unui birou de recrutare. La data de 09.12.2015, in baza contractului nr.xxxxxxx a inchiriat un imobil in Bucuresti, cu scopul de a fi folosit ca birou de recrutare personal. Contractul de inchiriere prevedea posibilitatea rezilierii in ipoteza in care scopul nu era atins, respectiv biroul de recrutare astfel infiin?at nu ar fi atras personalul necesar. Cu scopul de a opera in acest birou de recrutare, la data de 11.12.2015 a fost incheiat cu reclamanta contractul de munca inregistrat sub nr.2160, contract prin care reclamanta, in calitate de specialist in recrutare, a sperat sa poata atrage personalul de execu?ie necesar. Biroul de recrutare unde contestatoarea si-a desfa?urat activitatea nu a func?ionat conform a?teptarilor si nu a produs beneficiile prevazute, respectiv nu s-a reu?it atragerea de personal, si astfel, nu s-a indeplinit scopul pentru care ini?iase acest proiect. Dupa cateva luni de func?ionare, in anul 2016, fata de pierderile pe care le producea acest birou, s-a decis reorganizarea atat a structurii administrative a societatii cat si inchiderea biroului de recrutare, cu consecinta desfiin?arii postului reclamantei. Pe cale de consecinta, s-a transmis reclamantei preaviz de incetare a contractului de munca iar ulterior s-a emis decizia de incetare a contractului de munca . Concedierea reclamantei s-a facut in baza art. 65 din Legea 53/2003. Cu ocazia transmiterii preavizului, a comunicat ca postul a fost desfiin?at in scopul eficientizarii activita?ii si a cheltuielilor, in lipa unor lucrari, proiecte sau contracte .

sustinerile reclamantei in sensul ca ar exista posturi vacante similare nu au suport in realitate. Nu exista un post similar unde contestatoarea putea fi relocata.

A mai aratat ca inregistreaza pierderi produse de activitatea contestatoarei si a acelui punct de lucru. In mod injust si nelegitim acesta si-ar fi dorit sa continue activitatea sa proprie, singurul beneficiu al unei asemenea continuita?i fiind al acesteia, cu ignorarea completa a nevoilor si scopurilor societatii.

In ceea ce priveste solicitarea de a fi acordata suma de 100 000 lei cu titlu de daune morale considera ca aceasta solicitare este formala si nemotivata, reclamanta nefacand vreo referire la modul cum a fost prejudiciata, cu atat mai mult cu cat s-a reangajat la scurt timp .

Aprecierile cu privire la activitatea intimatei nu pot fi primite cata vreme singurul indrepta?it sa decida in acest sens fiind angajatorul, care este liber sa gestioneze politica de personal in direc?iile pe care le considera oportune pentru rentabilizarea activita?ii, interesul legitim al angajatorului pentru concedierea salariatului fiind dictat tocmai de nevoia eficientizarii activita?ii sale.

In drept, si-a intemeiat sustinerile pe dispozitiile Codului muncii.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Contestatoarea B_____ D____ R_____ a fost angajata paratei in func?ia de specialist recrutare conform contractului individual de munca nr.2160/11.12.2015 cat si a actului adi?ional nr.2/11.12.2015, desfa?urandu-?i activitatea la obiectivele de lucru ale societatii, conform contractelor incheiate intre angajator si beneficiarul serviciilor de cura?enie. In contractul de munca se specifica ca, la data semnarii contractului individual de munca, salariata isi va desfa?ura activitatea la sediul opera?ional al societatii. La data de 01.04.2016 contestatoarea este notificata cu preaviz de incetare a contractului individual de munca, avand numarul de inregistrare 1264/01.04.2016. Prin acesta se aduce la cuno?tin?a contestatoarei ca incepand cu data de 04.04.2016 pana la data de 29.04.2016 se afla in preaviz iar la implinirea acestui termen se va emite decizia de incetare a contractului de munca la data de 03.05.2016. Se mai mentioneaza in notificare ca postul pe care il ocupa in cadrul departamentului resurse umane a fost desfiin?at, avand in vedere necesitatea reorganizarii departamentului in scopul eficientizarii activita?ilor si cheltuielilor din cadrul acestuia. Aceasta este concediata in baza art. 65 alin 1, pentru motive ce nu au legatura cu persoana angajatei, conform deciziei nr.1590/03.05.2016.

Concedierea a avut la baza decizia interna nr.542/29.03.2016, emisa ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate in perioada 15.12.xxxxxxxxxxxxx16 privind acoperirea necesarului de personal in aria teritoriala Bucuresti si I____, prin intermediul biroului de recrutare deschis in Bucuresti si a faptului ca procesul de recrutare s-a desfa?urat si finalizat prin intermediul ?efilor de forma?ie specializata, la locul de munca . Se decide prin acest act ca, incepand cu data de 01.05.2016, se vor demara procedurile de reziliere amiabila a contractului de inchiriere a spa?iului de birouri din Bucuresti iar activitatea departamentului de recrutare va inceta prin desfiin?area efectiva a acestuia. Incepand tot cu aceasta data activitatea de recrutare personal urma sa se desfa?oare doar in interiorul obiectivelor opera?ionale de cura?enie, prin intermediul ?efilor de forma?ie, la locul de munca cu prezentarea locului de munca, a sarcinilor si a continutului postului, implicit a ofertelor de munca catre candida?i.

Potrivit dispozitiilor art. 65 alin 1 si 2 din Codul muncii, concedierea pentru motive care nu sin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului ,,determinata de desfiin?area locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia``.

Desfiin?area locului de munca trebuie sa fie efectiva, reala si serioasa. Motivul concedierii il priveste pe angajator . El este determinat de cauze obiective, consecinta unei organizari a unitatii care impune desfiin?area unui sau a unor locuri de munca, avand ca rezultat restructurarea personalului. Prevederile art. 65 alin 2 stabilesc conditiile in care angajatorul poate dispune concedierea salariatului din motive ce nu ii sunt imputabile acestuia. Aceste conditii urmaresc sa stabileasca un echilibru intre cele doua parti ale contractului de munca, respectiv intre necesitatea de a asigura angajatorului libertatea de a dispune cu privire la desfiin?area unor locuri de munca atunci cand considerente obiective o impun( dificulta?i economice, transformari tehnologice, reorganizare a activita?ii, decesul angajatorului persoana fizica, etc.) pe de-o parte, cat si nevoia de a proteja salariatul de o eventuala atitudine abuziva a angajatorului pe de alta parte .

Analizand decizia contestata se constata ca desfiin?area locului de munca este efectiva, in sensul ca, postul de specialist in recrutare, post pe care il de?inea contestatoarea si care era cuprins in organigrama anterioara emiterii deciziei de concediere nu se mai regase?te in organigrama ulterioara. Desfiin?area postului ocupat de contestatoare a fost efectiva, dat fiind ca la punctul de lucru din Bucuresti, ca urmare a rezilierii contractului de inchiriere a spa?iului de birouri, a fost desfiin?at postul pe care contestatoarea il de?inea in cadrul societatii.

Cauza desfiin?arii locului de munca este reala, cand prezinta un caracter obiectiv, adica exista cu adevarat si nu disimuleaza realitatea, poate consta in dificulta?i economice, in necesitatea reducerii cheltuielilor cre?terii eficien?ei si a beneficiilor. Aceasta situatie rezulta din decizia administratorului societatii cu nr.542/29.03.2016 care prezinta necesitatea impunerii desfiin?arii postului de specialist in recrutare, ca urmare a faptului ca se vor demara procedurile de reziliere amiabila a contractului de inchiriere a spa?iului de birouri din B_____ ?ti avand in vedere rezultatele slabe obtinute in perioada 15.12.xxxxxxxxxxxxx16.

Referitor la cauza serioasa a concedierii este suficient ca angajatorul sa urmareasca eficientizarea propriei activita?i in scopul utilizarii cu randament maxim a resurselor umane si financiare, fiind atributul exclusiv al angajatorului de a hotari asupra modalita?ii in care isi organizeaza activitatea .
Angajatorul are prerogativa de a stabili organizarea si functionarea societatii, respectiv organizarea eficienta a structurilor interne si selec?ia acestor posturi pe care urmeaza sa le desfiin?eze, in masura in care a precizat ca masura duce la eficientizarea activita?ii. Aprecierea cu privire la utilitatea unui loc de munca in organigrama societatii, precum si raspunderea pentru starea financiara si perspectivele de dezvoltare a acesteia revin factorilor de decizie din unitate, care isi asuma riscul pentru investi?ii, nu instantei de judecata care nu se poate substitui organelor de conducere ale societatii, pentru a decide men?inerea anumitor posturi.

Din aceasta perspectiva, data fiind situa?ia invederata in decizia nr.730/16.10.2014, in vederea desfiin?arii unor obiective de paza, decizia nr.1590/3.05.2016 a avut la baza o cauza reala si serioasa iar desfiin?area locului de munca al contestatoarei este efectiva.

fata de sustinerea contestatoarei ca unitatea nu i-a oferit un loc de munca, angajatorul are obligatia de a oferi lista locurilor de munca vacante doar pentru situa?iile prevazute de art. 69 si 64 din Codul muncii, contestatoarea negasindu-se in aceste situa?ii.

fata de argumentele aratate, instanta urmeaza sa respinga contesta?ia formulata ca nefondata iar in temeiul art.453 C.pr. civila va obliga pe contestatoare sa plateasca intimatei suma de 1000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata-onorariu avocat.

aceeasi opinie a fost exprimata si de asisten?ii judiciari, cu vot consultativ.PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARA?TERespinge ca nefondata contesta?ia formulate de catre contestatoarea B_____ D____ R_____ cu domiciliul procedural ales la cabinet avocat ,,V_______ D_____`` din municipiul Bucuresti, sector 3, ________________________. 7, _____________,____________ privind decizia nr. 1590/3.05.2016 emisa de catre intimata ____________________________ SRL cu sediul in Bucuresti, __________________, sector 4.

Admite in parte cererea privind plata cheltuielilor de judecata si obliga contestatoarea sa-i plateasca intimatei suma de 1000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata-onorariu avocat.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .

Cererea se depune la Tribunalul B_____

pronuntata in sedinta publica azi, 27.02.2017.
Pronuntata de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Contestare decizie concediere    Daune morale    Art 605 Codul muncii    Restructurare    Evitarea efectelor concedierii    Neperformanta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Confidentialitatea si secretul bancar asupra tranzactiilor incredintate de client.Emiterea si incredintarea unor extrase de cont fara acordul prealabil al clientului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 369 din data de 27.02.2019

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute persoanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 1399 din data de 10 Decembrie 2019

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014

Neplata drepturilor salariale.Dreptul salariatului de a solicita daune morale.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL IASI � Decizia nr. 380/13.06.2019

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Caracterul inform al deciziei de sanctionare disciplinara. Lipsa individualizarii sanctiunii aplicate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 489/2019Articole Juridice

Dialogurile MCP (IV) � Daunele morale acordate salariatilor in litigiile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciului moral si imbogatirea fara justa cauza. Criterii de acordare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Manevrarea echipamentului de catre persoane neautorizate. Lipsa instructajului SSM. Acordarea de daune morale salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro