din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3467 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019

  Publicat: 29 Jan 2019       8471 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ultimele modificari au fost aduse acestui Regulament prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 109/2019, dispozitii integrate textului de lege redat mai jos.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act adoptat de organele de stat,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Prevazute in cap. I, art. 246- 257,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dovada scrisa prin care
Sistem de organizare
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Camera inferioara a Parlamentului englez,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Institutul Notarial Roman, denumit in continuare INR, organizeaza de regula anual, intr-o zi lucratoare, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare Consiliul Uniunii, examenul sau, dupa caz, concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, in conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

(2) Examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar se desfasoara la Bucuresti, pe posturile destinate dobandirii calitatii de notar stagiar, aprobate de Consiliul Uniunii, dupa consultarea colegiilor directoare ale Camerelor Notarilor Publici.

(3) Examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar se sustine in limba romana si consta intr-o proba scrisa, cu caracter teoretic. Durata probei este stabilita de Comisia de examinare in functie de complexitatea subiectelor si nu poate depasi 4 ore.

Art. 2. - (1) Tematica si bibliografia de examen sau concurs se stabilesc de catre Consiliul stiintific din cadrul INR, cu consultarea unui membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate, din urmatoarele domenii: drept civil, procedura civila, procedura notariala si legislatie notariala, se aproba prin hotarare a Consiliului Uniunii si se comunica de indata Ministerului Justitiei, in vederea avizarii acestora. La elaborarea tematicii si bibliografiei se are in vedere ca acestea sa nu contina trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic si practic.

(2) Tematica si bibliografia avizate de catre ministrul justitiei se publica pe paginile proprii de internet ale INR, Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumita in continuare Uniunea, si Camerelor Notarilor Publici, denumite in continuare Camere, cu cel putin 90 de zile inainte de data desfasurarii examenului sau concursului.

(3) Tematica si bibliografia de examen sau concurs se actualizeaza anual de catre Consiliul Uniunii, daca se impune. In situatia in care intr-un an se apreciaza ca nu se impune modificarea tematicii si a bibliografiei, Consiliul Uniunii adopta o hotarare in acest sens, pe care o comunica Ministerului Justitiei, in vederea avizarii.

(4) Avizul Ministerului Justitiei impreuna cu hotararea Consiliului Uniunii se publica pe paginile de internet ale Uniunii, INR si Camerelor.

CAPITOLUL II

Conditiile legale si procedura de inscriere la examenul sau la concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Art. 3. - Poate deveni notar stagiar persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat apartinand Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene si are domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania;

b) are capacitatea de exercitiu deplina;

c) este licentiata in drept;

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a savarsirii unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul ori a savarsirii cu intentie a unei alte infractiuni;

e) se bucura de o buna reputatie;

f) cunoaste limba romana;

g) este apta din punct de vedere medical si psihologic pentru dobandirea calitatii de notar stagiar;

h) achita taxele pentru sustinerea examenului sau concursului;

i) se angajeaza sa incheie cu INR contractul de pregatire, daca va fi declarata admisa la examen sau concurs;

j) este declarata admisa la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar.

Art. 4. - (1) Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, denumit in continuare presedintele Uniunii, stabileste, prin dispozitie, data desfasurarii examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, pe care o comunica directorului INR.

(2) Data sustinerii examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar si lista care cuprinde posturile pentru care se organizeaza examenul sau concursul se comunica fiecarei Camere de catre directorul INR. Informatiile se publica pe pagina de internet a Uniunii, a INR si a fiecarei Camere, cu cel putin 45 de zile inainte de data sustinerii examenului sau concursului, in vederea instiintarii candidatilor.

(3) Cu cel putin 15 zile inainte de data examenului sau a concursului, directorul INR stabileste, prin dispozitie, ora si locul desfasurarii acestuia, care sunt comunicate Camerelor. Aceste informatii se afiseaza, de indata, la sediul Camerelor si se publica pe paginile de internet ale acestora si pe pagina INR.

Art. 5. - (1) Persoanele care se inscriu la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar depun, personal sau prin mandatar cu procura autentica si speciala, dosarul de inscriere la Camera in a carei circumscriptie se afla postul pentru care candideaza, cu cel putin 25 de zile inainte de data examenului sau concursului, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a solicita inscrierea in sesiunea respectiva.

(2) Dosarul de inscriere cuprinde:

a) cerere-tip de inscriere conform anexei nr. 1

b) copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actul de identitate, eliberat de autoritatile romane competente, din care sa rezulte domiciliul si cetatenia si, dupa caz, de pe actele de stare civila. Pentru cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, copia certificata pentru conformitate a actelor eliberate de autoritatile romane competente;

c) declaratie pe propria raspundere a candidatului, conform anexei nr. 2, din care sa rezulte ca:

1. nu a pierdut si nu i-a fost restransa capacitatea de exercitiu a drepturilor civile, in conditiile legii;

2. a luat cunostinta de prevederile Legii nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, aprobat prin Hotararea Congresului Notarilor Publici din Romania nr. 10/2014, cu completarile ulterioare, ale prezentului regulament, precum si de tematica si de bibliografia de examen sau concurs;

3. in cazul in care va fi declarat admis la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, va incheia contractul de pregatire cu INR, care i-a fost pus la dispozitie de catre Camera si de al carui continut a luat cunostinta si se angajeaza sa il respecte;

4. nu a depus cerere de inscriere la examen sau concurs si la o alta Camera;

d) copie certificata pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenta in drept obtinuta in Romania sau adeverinta provizorie, din care sa reiasa ca a promovat examenul de licenta, iar in cazul obtinerii in alta tara, copie certificata pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de catre autoritatile romane;

e) certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;

f) scrisoare de recomandare, de regula, de la angajator, organizatia profesionala din care face parte, universitati, institutii sau altele asemenea;

g) certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competenta din statul sau, dupa caz, statele al carui/caror cetatean este;

h) copie certificata pentru conformitate cu originalul dupa atestatul de cunoastere a limbii romane eliberat de catedrele de specialitate ale institutiilor de invatamant superior. In cazul persoanelor cu cetatenie romana cunoasterea limbii romane se prezuma;

i) certificatul medical si avizul psihologic care atesta faptul ca este apt pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, prevazute in anexa nr. 3 si 4, emise de catre unitatile sanitare si cabinetele psihologice acreditate potrivit legii si cu care Uniunea sau Camerele au incheiat protocoale de colaborare. Detaliile cu privire la unitatile sanitare si cabinetele psihologice acreditate se pun la dispozitia candidatilor de catre Camere sau Uniune, dupa caz, prin publicare pe paginile de internet ale acestora; candidatii pot obtine certificatul medical si avizul psihologic de la oricare dintre unitatile medicale si cabinetele psihologice acreditate cu care au fost incheiate protocoale de colaborare, indiferent de Camera la care se depune dosarul de inscriere la examen sau concurs;

j) dovada achitarii taxei de inscriere la examen sau concurs in contul INR.

(3) Un candidat poate depune cererea de inscriere la examen sau concurs la o singura Camera .

(4) Copiile de pe documentele prevazute la alin. (2) lit. b), d) si h) se realizeaza de catre Camera, se certifica pentru conformitate cu originalul si se semneaza de persoana desemnata. Originalul documentelor prezentate se restituie dupa realizarea copiilor.

(5) Documentele prevazute la alin. (2) lit. b), d) si h) pot fi depuse si in copie legalizata, situatie in care activitatile de certificare pentru conformitate cu originalul si de semnare de catre persoana desemnata nu se mai realizeaza.

Art. 6. - (1) Cu cel putin 20 de zile inainte de data desfasurarii examenului sau concursului, Camerele inainteaza INR dosarele candidatilor, insotite de o adresa in care se face mentiune cu privire la: numarul dosarelor, numele si prenumele candidatilor inscrisi, data si numarul de inregistrare a cererilor de inscriere . INR transmite dosarele candidatilor, de indata, Comisiei pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la examen sau concurs, pe baza de proces-verbal de predare- primire.

(2) Cu cel putin 10 zile inainte de data examenului sau concursului, Comisia pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la examen sau concurs verifica dosarele de inscriere ale candidatilor si se pronunta cu acordul majoritatii membrilor sai asupra admisibilitatii cererilor de inscriere la examen sau concurs, prin hotarare de admitere sau, dupa caz, de respingere. Hotararile de respingere ale cererilor de inscriere la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar se motiveaza in fapt si in drept pentru fiecare candidat in parte . In baza hotararilor de admitere si, dupa caz, de respingere comisia intocmeste situatia centralizata a candidatilor admisi sau respinsi la inscriere, conform anexei nr. 5.

(3) Situatia centralizata a candidatilor admisi sau respinsi la inscriere se publica de indata pe pagina de internet a INR si se transmite Camerelor la care s-au inscris candidatii, insotita, dupa caz, de copii ale hotararilor de respingere a cererilor de inscriere la examen sau concurs. Camerele afiseaza situatia centralizata a propriilor candidati la sediul acestora si o publica pe pagina proprie de internet, in termen de 24 de ore de la primire, intocmind un proces-verbal care cuprinde data si ora afisarii, care se comunica INR.

(4) Candidatului respins la inscriere i se elibereaza de catre Camera, la cerere, o copie a hotararii de respingere a cererii de inscriere la examen sau concurs.

Afişează Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament admitere notariat    Examen notari    Concurs notari    Notari stagiari    Regulament modificat actualizat examen concurs admitere notar    Notariat    Ultimele modificari admitere INP

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.