din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4022 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019

  Publicat: 29 Jan 2019       8503 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ultimele modificari au fost aduse acestui Regulament prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 109/2019, dispozitii integrate textului de lege redat mai jos.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Reglementata in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala,
Reglementata in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ramura a dreptului Romaniei,
Asezate in cap. I, t. VI, art. 111-112, C. pen., partea generala,sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi infractiuni,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Document eliberat, la cerere, proprietarului unui imobil sau titularului unui drept real principal asupra unui imobil, de catre serviciul de carte funciara, care functioneaza in cadrul Judecatoriei, in raza teritoriala a careia este situat imobilul respectiv.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

(5) In termen de 2 zile lucratoare de la afisarea de catre Camere a situatiei centralizate prevazute la alin. (2), candidatul poate depune contestatie impotriva hotararii de respingere a cererii de inscriere la examen sau concurs, la Camera la care a depus cererea de inscriere . Termenul incepe sa curga in prima zi lucratoare ulterioara zilei in care a fost afisata situatia centralizata si se implineste in cea de-a doua zi lucratoare, la ora 16,00. In termen de 24 de ore de la expirarea termenului, Camerele inainteaza INR contestatiile, insotite de o adresa in care se face mentiune cu privire la: numarul contestatiilor, numele si prenumele candidatilor care au formulat contestatii, data, ora si numarul de inregistrare a contestatiilor. INR pune, de indata, contestatiile la dispozitia Comisiei pentru solutionarea contestatiilor formulate de candidatii respinsi la inscrierea la concurs, pe baza de proces-verbal.

(6) In termen de 2 zile lucratoare de la primirea contestatiilor, Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de candidatii respinsi la inscrierea la examen sau concurs se pronunta asupra acestora, prin hotarare de admitere sau, dupa caz, de respingere, adoptata cu acordul majoritatii membrilor sai. Hotararile de respingere ale contestatiilor se motiveaza in fapt si in drept pentru fiecare candidat in parte . Hotararea Comisiei este definitiva. In baza hotararilor de admitere si, dupa caz, de respingere a contestatiilor comisia intocmeste situatia solutionarii contestatiilor formulate de catre candidatii respinsi la inscriere, conform anexei nr. 6, care se afiseaza la sediul Camerelor pentru proprii candidati si se publica pe pagina de internet a acestora si a INR. Un exemplar original al hotararii de respingere a contestatiilor se comunica de catre INR, la cerere, candidatului a carui contestatie a fost respinsa.

(7) Dupa solutionarea contestatiilor, comisia intocmeste situatia centralizata finala a candidatilor ale caror cereri de inscriere la examen sau concurs au fost admise, conform anexei nr. 7, care se afiseaza la sediul Camerelor si se publica pe paginile de internet ale acestora si a INR.

(8) In situatia in care nu au fost formulate contestatii in termenul prevazut la alin. (5), hotararile de respingere ale Comisiei pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la examen sau concurs prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a) raman definitive.

(9) In situatia prevazuta la alin. (8), precum si in cazul in care nu exista cereri de inscriere la examen sau concurs respinse, situatia centralizata prevazuta la alin. (2) este finala, aspect care se aduce la cunostinta candidatilor odata cu publicarea acesteia pe paginile de internet ale Camerelor si a INR.

CAPITOLUL III

Organizarea, functionarea si competenta comisiilor constituite pentru examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

Art. 7. - (1) Pentru organizarea si desfasurarea examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar functioneaza urmatoarele comisii:

a) Comisia pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la examen sau concurs, care verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor de inscriere, fiind alcatuita din 5 sau 7 membri, in functie de numarul candidatilor, dintre care cel putin unul este notar public, iar ceilalti sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii si/sau al INR. Comisia adopta hotarari cu acordul majoritatii membrilor sai;

b) Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate de candidatii respinsi la inscrierea la examen sau concurs, alcatuita din 5 sau 7 membri, in functie de numarul candidatilor, dintre care cel putin unul este notar public, iar ceilalti sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii si/sau al INR, altii decat cei de la comisia prevazuta la lit. a). Comisia examineaza contestatiile formulate conform art. 6 alin. (5) si adopta hotarari cu acordul majoritatii membrilor sai;

c) Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, alcatuita din 6 sau 8 membri, dintre care cel putin unul este notar public, iar ceilalti sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii si/sau al INR. La propunerea INR, in functie de numarul candidatilor, numarul membrilor comisiei poate fi marit. Comisia are urmatoarele atributii:

1. preia de la INR, pe baza de proces-verbal, stampilele pentru examen sau concurs;

2. afiseaza la locul unde se sustine examenul sau concursul listele cu repartizarea pe sali a candidatilor, cu cel putin 24 de ore inainte de data desfasurarii examenului sau concursului;

3. cu cel putin 24 de ore inaintea desfasurarii examenului sau concursului, pregateste seturile de hartie, intocmite conform modelului prevazut in anexa nr. 8, care se distribuie candidatilor si consemneaza intr-un proces-verbal numarul acestora. La sfarsitul examenului sau concursului, consemneaza in procesul-verbal prevazut la pct. 7 numarul seturilor de hartie ramase neutilizate, pe care se inscrie mentiunea "neutilizat" si procedeaza la distrugerea acestora;

4. asigura introducerea in sala/salile de examen sau concurs a candidatilor, cu cel putin 15 minute inainte de inceperea examenului sau concursului, si verifica identitatea acestora la intrarea in sala/salile de examen sau concurs, completand in mod corespunzator un tabel de prezenta a candidatilor;

5. distribuie seturile de hartie pentru examen sau concurs si ciornele purtand stampila INR;

6. sigileaza colturile lucrarilor, cuprinzand datele de identificare a candidatilor, si aplica stampila INR pe toate filele lucrarilor;

7. completeaza procesul-verbal care cuprinde:

- data, ora inceperii si ora incheierii examenului;

- numarul seturilor de hartie ramase neutilizate;

- lucrarile "Anulate", cu indicarea imprejurarilor care au dus la acestea;

- imprejurarile prevazute la art. 11 alin. (4) si art. 12 alin. (6) si (8);

8. anunta candidatilor momentul inceperii intervalului de timp alocat examenului sau concursului, facand precizarea ca timpul incepe sa curga dupa distribuirea setului de subiecte extras tuturor candidatilor;

9. cu 30 de minute, respectiv 15 minute inainte de expirarea timpului de examen sau concurs, anunta candidatilor timpul efectiv ramas, prin inscrierea acestuia pe tabla sau pe alt suport, care permite vizualizarea de catre toti candidatii;

10. supravegheaza candidatii in timpul examenului sau concursului si asigura respectarea tuturor conditiilor de organizare si desfasurare a acestuia. La predarea lucrarilor, comisia verifica daca stampila este aplicata, daca datele de identificare a candidatului nu sunt vizibile si solicita acestuia sa semneze borderoul de predare a lucrarii conform anexei nr. 9. Dupa ce sunt amestecate, lucrarile se numeroteaza in spatiul anume delimitat, pe prima fila a lucrarii, incepand cu cifra 1, fara a fi desfacute colturile, si se predau Comisiei de examinare, prevazuta la lit. d), pe baza de proces-verbal semnat de toti membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului si de presedintele Comisiei de examinare;

11. afiseaza la sala/salile de examen sau concurs, la finalul examenului sau concursului, baremul de notare si setul de subiecte extras si asigura publicarea acestora pe pagina de internet a INR;

12. sprijina Comisia de examinare in procedurile de extragere a subiectelor, prevazute de prezentul regulament;

13. indeplineste orice alte atributii prevazute de lege si de prezentul regulament;

d) Comisia de examinare este constituita in vederea elaborarii subiectelor si notarii lucrarilor si este alcatuita din: un membru al Consiliului Uniunii, care este si presedintele comisiei, un reprezentant al Ministerului Justitiei, un membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate si doi notari publici. Presedintele Comisiei de examinare este si presedintele examenului sau concursului. Acesta nu participa la notarea lucrarilor si are ca atributii supravegherea organizarii si desfasurarii activitatii tuturor comisiilor prevazute de prezentul regulament, cu exceptia celor date in sarcina presedintelui comisiei prevazute la lit. e), si convocarea, la termenele prevazute de prezentul regulament, a comisiilor prevazute la lit. a)-c) si a Comisiei de examinare. Atributiile Comisiei de examinare sunt cele prevazute la art. 9-11 si la art. 13-16;

e) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor este alcatuita din 5 membri, altii decat cei care fac parte din comisia mentionata la lit. d), respectiv:

- un membru al Consiliului Uniunii, care este si presedintele comisiei;

- un reprezentant al Ministerului Justitiei;

- un membru al corpului didactic din invatamantul superior de specialitate;

- doi notari publici.

Comisia are atributiile prevazute la art. 14, 19 si 20. Presedintele comisiei nu participa la notarea lucrarilor, supravegheaza desfasurarea activitatii comisiei, intocmeste centralizatorul nominal la solutionarea contestatiilor, prevazut in anexa nr. 16, lista cuprinzand rezultatele contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 17, si intocmeste lista cuprinzand rezultatele finale ale examenului sau concursului, dupa solutionarea contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 18.

Art. 8. - (1) Componenta nominala a comisiilor prevazute in prezentul regulament se stabileste prin hotarare a Consiliului Uniunii, cu exceptia reprezentantilor Ministerului Justitiei, care se numesc prin ordin al ministrului justitiei.

(2) In vederea constituirii Comisiei de examinare si a Comisiei de contestatii impotriva notarii lucrarilor, Consiliul Uniunii desemneaza notari publici care au cel putin 10 ani vechime in profesie si prestigiu profesional dintre notarii publici propusi de Camere si/sau de Consiliul Uniunii si care nu sunt membri ai acestuia, prin tragere la sorti. Pentru celelalte comisii sunt desemnati notari publici care au prestigiu profesional.

(3) Comisiile prevazute la art. 7 au in componenta si cate 3 membri supleanti. In cazul comisiilor prevazute la art. 7 lit. d) si e), unul dintre supleanti este reprezentantul Ministerului Justitiei. Membrii supleanti ai comisiilor prevazute la art. 7 lit. a) -d) sunt convocati de catre presedintele examenului sau concursului, in situatia in care membrii titulari se afla in imposibilitate de a se prezenta . Membrii supleanti ai comisiei prevazute la art. 7 lit. e) sunt convocati de presedintele acestei comisii, in situatia in care membrii titulari se afla in imposibilitate de a se prezenta .

(4) In functie de numarul candidatilor, Consiliul Uniunii, la propunerea INR, poate hotari suplimentarea numarului comisiilor de examinare si al comisiilor de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, cu respectarea componentei prevazute de lege, cu exceptia presedintilor, care sunt unici.

(5) Membrii comisiilor prevazute de prezentul regulament nu pot avea calitatea de sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv cu candidatii sau cu ceilalti membri ai comisiilor si nici de persoane care au fost sanctionate disciplinar in ultimii 3 ani. Pentru a arata ca nu se afla in vreuna dintre aceste situatii, membrii comisiilor dau o declaratie pe propria raspundere in acest sens. O persoana nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiasi examen sau concurs.

(6) Daca incompatibilitatea prevazuta la alin. (5) intervine ulterior desemnarii membrilor comisiilor, persoana in cauza are obligatia de a se retrage si de a comunica aceasta situatie presedintelui examenului sau concursului ori directorului INR, in vederea inlocuirii sale.

CAPITOLUL IV

Stabilirea subiectelor si desfasurarea examenului sau concursului

Art. 9. - (1) Comisia de examinare elaboreaza subiectele, sub forma de teste-grila cu una sau doua variante de raspuns corect, astfel incat sa acopere intreaga tematica.

(2) Cu cel mult 5 zile inainte de inceperea examenului sau concursului, Comisia de examinare stabileste doua seturi de subiecte sub forma de teste-grila, a cate 100 de intrebari, din tematica si bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare dintre cele doua seturi de subiecte cuprinde 50 de intrebari din dreptul civil si procedura civila si 50 de intrebari din procedura notariala si legislatia notariala.

(3) Cele doua seturi de subiecte se semneaza de toti membrii Comisiei de examinare si se introduc in plicuri, care se sigileaza si se stampileaza cu stampila INR si a Ministerului Justitiei si se depoziteaza la sediul INR, luandu-se masurile de siguranta ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare. Raspunderea pentru securitatea subiectelor revine fiecarui membru al Comisiei de examinare si personalului INR care sprijina comisia in activitatea sa. Setul de subiecte extras in conditiile art. 10 se multiplica de indata, sub supravegherea Comisiei de examinare, intr-un numar de exemplare egal cu numarul candidatilor admisi la inscrierea la examen sau concurs."

Art. 10. - (1) La ora stabilita pentru inceperea examenului sau concursului, presedintele Comisiei de examinare, in prezenta membrilor acestei comisii si ai Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, prezinta candidatilor cele 2 plicuri cu seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga unul dintre plicuri, care se desigileaza in fata candidatilor si se comunica acestora numarul setului extras . Dupa desigilarea setului de subiecte extras, se distribuie fiecarui candidat o copie a acestuia, exemplarul original ramanand la dispozitia Comisiei de examinare, pentru intocmirea baremului de corectare a lucrarilor.

(2) In cazul in care din cauza numarului candidatilor examenul sau concursul se sustine in mai multe sali, extragerea plicului cu subiecte se face intr-o singura sala, in prezenta a cel putin 2 candidati din celelalte sali, despre aceste aspecte facandu-se mentiune in procesul-verbal prevazut la alin. (3).

Afişează Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament admitere notariat    Examen notari    Concurs notari    Notari stagiari    Regulament modificat actualizat examen concurs admitere notar    Notariat    Ultimele modificari admitere INP

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.