din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2212 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Hotararea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

Hotararea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

  Publicat: 07 Jun 2019       5970 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 461 din 07.06.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).

In temeiul art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Congresul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, reunit la Palatul Stirbey-Buftea in data de 11 mai 2019, h o t a r a s t e:

Articolul I
Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In indeplinirea atributiilor sale legale si in interesul strict al organizarii si promovarii profesiei de practician in insolventa, UNPIR opereaza portalul de date statistice al insolventei, numit in prezentul statut AA� portal de dateAA�. Datele furnizate de catre practicienii in insolventa prin intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de catre entitati, cu exceptia UNPIR si a entitatilor din cadrul UNPIR."
2. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) La schimbarea formei de exercitare a profesiei opereaza de drept transmiterea portofoliului de dosare. Transmiterea portofoliului de dosare mai opereaza si in ipoteza fuziunii si divizarii formelor de organizare a profesiei conform cap. IX."
3. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
(1) Practicienii in insolventa fac parte din organele care aplica procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt reprezentanti legali ai debitoarei, acestia indeplinind strict atributiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 85/2014, cu modificarile ulterioare, precum si Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare. Prevederile prezentului Statut pentru activitatea practicienilor desemnati conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare, se vor aplica doar in masura compatibilitatii cu acest act normativ. Raspunderea, obligatiile si drepturile practicienilor in insolventa sunt limitate la atributiile stabilite de aceste acte normative."
4. La articolul 21, literele f), h), i), j), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) sa comunice, prin completarea rubricilor in cadrul portalului de date, in termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul mentionat raportandu-se la data sedintei la care numirea a fost efectuata de un judecator-sindic sau la data depunerii semnaturii in registrul comertului, dupa caz;
. . . . . . . . . .
h) sa completeze online rubricile portalului de date in conformitate cu setul de instructiuni al acestuia. Obligatia completarii si actualizarii datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociatilor coordonatori al/ai fiecarei forme de organizare, astfel:
1. lunar sau ori de cate ori se impune pentru toate procedurile in care forma de organizare are calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea in baza caruia a fost desemnat;
2. pana la data de 15 martie a fiecarui an - pentru declaratia veniturilor realizate in anul anterior si stabilirea contributiei anuale aferente;
i) sa comunice, prin completarea in portalul de date, in termen de 30 de zile, schimbarile intervenite in legatura cu situatiile de incompatibilitate, precum si pe cele de natura sa aduca modificari ale datelor inscrise in Tabloul UNPIR;
j) sa completeze in portalul de date si sa furnizeze datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre cenzorul filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale fata de UNPIR, conform prevederilor O.U.G.;
k) sa completeze in portalul de date si sa furnizeze atunci cand este cazul datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;
l) sa furnizeze orice alte informatii solicitate justificat de Uniune, in conformitate cu obiectivele si atributiile acesteia."
5. La articolul 48, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) opereaza portalul de date statistice, in scopul si in limitele prevazute la art. 6 alin. (3), pe baza instructiunilor emise de CNC."
6. La articolul 60, literele g) si i) se abroga.
7. La articolul 91, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) proiectul de divizare semnat de asociatii/titularii de cabinete ce urmeaza a fi divizate. Acesta trebuie sa contina modul de repartizare a patrimoniului, insotit de anexa cu repartizarea portofoliul de dosare cu stabilirea clara a entitatii careia ii vor ramane spre indeplinire obligatiile legale conform procedurii, respectiv exercitarii drepturilor, precum si modalitatea de stingere a pasivului asa cum s-a stabilit prin hotararea asociatilor asupra divizarii.
UNPIR nu certifica repartizarea portofoliului de dosare in noile entitati, inregistrarea in registrul formelor de organizare a profesiei rezultate in urma divizarii fiind pentru publicitatea formelor de organizare;".
8. La articolul 96, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) La radiere, in ipotezele prevazute de art. 95 lit. b), c), h) si i), cererea va fi insotita de raportul lichidatorului in care se va mentiona modalitatea de predare a portofoliului de dosare in care procedura nu este inchisa ca urmare a lichidarii.
(22) La radiere, in ipotezele prevazute de art. 95 lit. a), d), e), f) si g), cererea va fi insotita si de urmatoarele:
- cerere de decontare privind dosarele cu procedurile inchise si pentru care se solicita achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;
- declaratie privind contul in care se vor achita drepturile cuvenite pentru sumele datorate si neplatite din fond (in cazul sumelor prevazute in sentintele de inchidere a procedurii neredactate la momentul depunerii cererii de radiere);
- documentele de decontare prevazute la art. 116 alin. (1);
- declaratie de venituri din profesie, aferenta anului in curs;
- declaratie privind predarea in conditiile legii si statutului de organizare a profesiei a dosarelor in care procedura nu este inca inchisa;
- dovada achitarii cotizatiilor si contributiilor anuale.
Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile depuse dupa radierea formei de organizare.
Radierea din registrul formelor de organizare nu produce efecte asupra obligatiilor fiscale sau de alta natura; singurul efect pe care il are este acela de incetare a capacitatii de a se angaja in activitati specifice profesiei de practician in insolventa, asa cum aceasta este organizata conform O.U.G."
9. Titlul capitolului XIII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL XIII
Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare"
10. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) onorariile din hotararea judecatoreasca pentru dosarele deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevazuta de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea cronologica a inregistrarii documentelor la filiala. Avand in vedere natura fondului de lichidare, constituit in conditiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, decontarea din acest fond se va face exclusiv in limita sumei prevazute la art. 117 din statut, respectiv art. 38 alin. (5) teza finala din O.U.G.
Stabilirea chiar si de instanta a unor sume superioare celor prevazute in statut sau a celor aprobate de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR nu poate conduce la decontarea sau executarea silita de catre beneficiar a unor sume superioare avand in vedere prevederile art. 38 alin. (5) si art. 51 din O.U.G."
11. La articolul 116, alineatul (4) se abroga.
12. Dupa articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 1161, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 1161
Pentru avansarea unor sume din fondul de lichidare, filiala Uniunii pe raza careia isi are sediul debitoarea solicita urmatoarele documente:

Afişează Hotararea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNPIR    Practicieni in insolventa    Hotararea 3/2007

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 494, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Actiunea in reconstituirea vechimii in munca se introduce doar impotriva fostului angajator in cazul in care acesta inca exista
Pronuntaţă de: Tribunalul Botosani Sectia Civila, Sentinta civila nr. 31/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

Insolventa. Aprobarea raportului final si a situatiilor financiare finale intocmite de lichidatorul judiciar
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 479 din data 28.03.2012Articole Juridice

Societatea simpla (Art. 1.890 - 1.948 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenta si doctrina
Sursa: Editura Hamangiu

Tratat de drept european al drepturilor omului
Sursa: Editura Hamangiu

Cum sa tratezi dificultatile financiare
Sursa: Gheorghe Piperea - www.piperealaw.ro