din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Hotararea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

INTEGRAL: Hotararea UNPIR nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa


Hotararea nr. 3/2019 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 461 din 07.06.2019.

In temeiul art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Congresul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, reunit la Palatul Stirbey-Buftea in data de 11 mai 2019, h o t a r a s t e:


Articolul I
Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In indeplinirea atributiilor sale legale si in interesul strict al organizarii si promovarii profesiei de practician in insolventa, UNPIR opereaza portalul de date statistice al insolventei, numit in prezentul statut AA« portal de dateAA». Datele furnizate de catre practicienii in insolventa prin intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de catre entitati, cu exceptia UNPIR si a entitatilor din cadrul UNPIR."
2. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) La schimbarea formei de exercitare a profesiei opereaza de drept transmiterea portofoliului de dosare. Transmiterea portofoliului de dosare mai opereaza si in ipoteza fuziunii si divizarii formelor de organizare a profesiei conform cap. IX."
3. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 11
(1) Practicienii in insolventa fac parte din organele care aplica procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt reprezentanti legali ai debitoarei, acestia indeplinind strict atributiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 85/2014, cu modificarile ulterioare, precum si Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare. Prevederile prezentului Statut pentru activitatea practicienilor desemnati conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare, se vor aplica doar in masura compatibilitatii cu acest act normativ. Raspunderea, obligatiile si drepturile practicienilor in insolventa sunt limitate la atributiile stabilite de aceste acte normative."
4. La articolul 21, literele f), h), i), j), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) sa comunice, prin completarea rubricilor in cadrul portalului de date, in termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul mentionat raportandu-se la data sedintei la care numirea a fost efectuata de un judecator-sindic sau la data depunerii semnaturii in registrul comertului, dupa caz;
. . . . . . . . . .
h) sa completeze online rubricile portalului de date in conformitate cu setul de instructiuni al acestuia. Obligatia completarii si actualizarii datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociatilor coordonatori al/ai fiecarei forme de organizare, astfel:
1. lunar sau ori de cate ori se impune pentru toate procedurile in care forma de organizare are calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea in baza caruia a fost desemnat;
2. pana la data de 15 martie a fiecarui an - pentru declaratia veniturilor realizate in anul anterior si stabilirea contributiei anuale aferente;
i) sa comunice, prin completarea in portalul de date, in termen de 30 de zile, schimbarile intervenite in legatura cu situatiile de incompatibilitate, precum si pe cele de natura sa aduca modificari ale datelor inscrise in Tabloul UNPIR;
j) sa completeze in portalul de date si sa furnizeze datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre cenzorul filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale fata de UNPIR, conform prevederilor O.U.G.;
k) sa completeze in portalul de date si sa furnizeze atunci cand este cazul datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa;
l) sa furnizeze orice alte informatii solicitate justificat de Uniune, in conformitate cu obiectivele si atributiile acesteia."
5. La articolul 48, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) opereaza portalul de date statistice, in scopul si in limitele prevazute la art. 6 alin. (3), pe baza instructiunilor emise de CNC."
6. La articolul 60, literele g) si i) se abroga.
7. La articolul 91, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) proiectul de divizare semnat de asociatii/titularii de cabinete ce urmeaza a fi divizate. Acesta trebuie sa contina modul de repartizare a patrimoniului, insotit de anexa cu repartizarea portofoliul de dosare cu stabilirea clara a entitatii careia ii vor ramane spre indeplinire obligatiile legale conform procedurii, respectiv exercitarii drepturilor, precum si modalitatea de stingere a pasivului asa cum s-a stabilit prin hotararea asociatilor asupra divizarii.
UNPIR nu certifica repartizarea portofoliului de dosare in noile entitati, inregistrarea in registrul formelor de organizare a profesiei rezultate in urma divizarii fiind pentru publicitatea formelor de organizare;".
8. La articolul 96, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) La radiere, in ipotezele prevazute de art. 95 lit. b), c), h) si i), cererea va fi insotita de raportul lichidatorului in care se va mentiona modalitatea de predare a portofoliului de dosare in care procedura nu este inchisa ca urmare a lichidarii.
(22) La radiere, in ipotezele prevazute de art. 95 lit. a), d), e), f) si g), cererea va fi insotita si de urmatoarele:
- cerere de decontare privind dosarele cu procedurile inchise si pentru care se solicita achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;
- declaratie privind contul in care se vor achita drepturile cuvenite pentru sumele datorate si neplatite din fond (in cazul sumelor prevazute in sentintele de inchidere a procedurii neredactate la momentul depunerii cererii de radiere);
- documentele de decontare prevazute la art. 116 alin. (1);
- declaratie de venituri din profesie, aferenta anului in curs;
- declaratie privind predarea in conditiile legii si statutului de organizare a profesiei a dosarelor in care procedura nu este inca inchisa;
- dovada achitarii cotizatiilor si contributiilor anuale.
Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile depuse dupa radierea formei de organizare.
Radierea din registrul formelor de organizare nu produce efecte asupra obligatiilor fiscale sau de alta natura; singurul efect pe care il are este acela de incetare a capacitatii de a se angaja in activitati specifice profesiei de practician in insolventa, asa cum aceasta este organizata conform O.U.G."
9. Titlul capitolului XIII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL XIII
Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare"
10. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) onorariile din hotararea judecatoreasca pentru dosarele deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevazuta de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea cronologica a inregistrarii documentelor la filiala. Avand in vedere natura fondului de lichidare, constituit in conditiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, decontarea din acest fond se va face exclusiv in limita sumei prevazute la art. 117 din statut, respectiv art. 38 alin. (5) teza finala din O.U.G.
Stabilirea chiar si de instanta a unor sume superioare celor prevazute in statut sau a celor aprobate de catre Adunarea reprezentantilor permanenti a UNPIR nu poate conduce la decontarea sau executarea silita de catre beneficiar a unor sume superioare avand in vedere prevederile art. 38 alin. (5) si art. 51 din O.U.G."
11. La articolul 116, alineatul (4) se abroga.
12. Dupa articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 1161, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 1161
Pentru avansarea unor sume din fondul de lichidare, filiala Uniunii pe raza careia isi are sediul debitoarea solicita urmatoarele documente:
a) orice document din care rezulta ca debitoarea nu detine bunuri valorificabile in conditiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sume de bani in patrimoniu sau ca acestea sunt insuficiente (inclusiv rapoarte lunare aprobate de judecatorul-sindic);
b) hotararea adunarii creditorilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu restituirea cu prioritate a sumelor avansate, in termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;
c) cererea practicianului prin care se obliga pe propria raspundere sa restituie avansul, in termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;
d) factura fiscala."
13. La articolul 117 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) pana la 5.000 lei, in baza hotararii judecatoresti pentru procedurile de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de pana la 5.000 lei, exclusiv TVA.
Indiferent de cuantumul onorariului din hotararea judecatoreasca, din fondul de lichidare se va deconta doar onorariul in limita sumei de 5.000 lei, prevederile art. 38 alin. (5) si art. 51 din O.U.G. sunt incidente;".
14. La articolul 117 alineatul (1), litera c) se abroga.
15. La articolul 117 alineatul (2), literele a) -g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificari, convocari si comunicari ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operatiuni din cadrul procedurii - conform documentelor justificative;
b) cheltuielile de cazare si deplasare impuse de necesitatea prezentarii practicianului in insolventa la termenele de judecata fixate in litigii in care debitoarea este parte, in cazul acelor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata din afara localitatii unde se afla tribunalul care judeca dosarul de insolventa. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifica pe baza decontului de deplasare, la care sunt atasate tichetele de transport sau bonul fiscal, in limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;
c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare in conditiile art. 1161 necesare asigurarii de catre practicianul in insolventa a bunei desfasurari a procedurii (cum ar fi, dar fara a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrarii societatii debitoare si tinerea contabilitatii societatii debitoare in ipoteza in care administratorului special i-a fost ridicat partial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societatii debitoare in relatia cu partenerii comerciali, precum si in relatia cu autoritati suverane/suprasuverane etc.). In conditiile in care, din constrangeri legate de timp sau pentru distante mai mari de 200 km, se opteaza pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al calatoriilor la clasa economica. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la conditii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiasi decont de deplasare, la care sunt atasate facturile si bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adauga si diurna legala, aferenta personalului alocat in acest scop. Se vor aplica prevederile alin. (4);
d) cheltuieli necesare pentru tinerea contabilitatii societatii debitoare de pana la 500 lei, fara TVA, pentru toata perioada derularii procedurii;
e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare in conditiile art. 1161 pot fi si cheltuieli necesare indeplinirii obligatiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competenta in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi predarea instalatiilor ce contin materiale radioactive, substante chimice periculoase etc.), si pentru care nu poate fi asigurata pastrarea in conditiile de siguranta cerute de lege, existand un pericol real de poluare a mediului sau de contaminare radioactiva, iar din acest motiv obligatiile de mediu nu pot fi transmise odata cu imobilul supus valorificarii in procedura, precum si cheltuieli legate de elaborarea documentatiei tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificarii solutiilor fezabile pentru indeplinirea obligatiilor de mediu si a costurilor aferente acestor solutii. Se vor aplica prevederile alin. (4);
f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operatiunilor de verificare, selectionare, inventariere si legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie sa faca dovada organizarii procedurii de selectie a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunt privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;
g) onorariile stabilite de judecatorul-sindic pentru curatorii numiti in actiunile in anulare sau actiunile in raspundere formulate de catre practicianul in insolventa si expertizele judiciare incuviintate de judecatorul-sindic din oficiu in actiunile in anulare sau actiunile in raspundere pana la 1.000 lei in functie de durata actiunilor pentru curatori.
Indiferent de cuantumul cheltuielilor de procedura stabilite de judecatorul-sindic, prin hotarare, din fondul de lichidare se vor deconta doar cheltuielile de procedura care respecta tarifele si standardele de cost aprobate de ARP, ratificate de Congresul UNPIR, prevederile art. 51 din O.U.G. sunt incidente."
16. La articolul 117, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Cheltuielile de procedura trebuie insotite de documente justificative care atesta efectuarea/prestarea serviciilor de catre terti conform reglementarilor prezentului statut si procedurii de decontare UNPIR."
17. La articolul 117 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) onorariile si cheltuielile cu procedura dispuse prin sentinta sau incheiere de judecatorul-sindic in situatia in care cererile de decont sunt inaintate la filiala dupa implinirea termenului de prescriptie de trei ani, calculat de la data comunicarii sentintei/incheierii prin intermediul Buletinul Procedurilor de Insolventa sau conform Codului de procedura civila."
18. La articolul 117, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cheltuielile prevazute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare in limitele prevazute de dispozitiile statutare in prezentul capitol doar daca sunt prezentate in rapoartele lunare, aprobate de catre judecatorul-sindic. Aceste sume ce se vor avansa pentru acoperirea cheltuielilor de la alin. (2) lit. c) se vor aproba de filiala Uniunii pe raza careia isi are sediul debitoarea, pe baza documentelor din care sa rezulte ca suma urmeaza sa se restituie cu prioritate conform aprobarii adunarii creditorilor, in conditiile art. 1161."
19. La articolul 117, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) CNC va completa procedurile de decontare pentru aplicarea unitara la nivelul Uniunii a dispozitiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f).
(7) In scopul bunei gestionari a fondului de lichidare conform destinatiei prevazute de art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, CNC poate plafona cheltuielile decontabile lunar din fondul de lichidare de natura celor de la alin. (2) lit. e) si f). "
20. La articolul 119, alineatele (4), (7) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul falimentului, procentul de 2% se aplica oricarei sume incasate in contul debitoarei. Pentru sumele incasate din vanzari se aplica procentul de 2% la suma incasata, exclusiv TVA. Prin exceptie, procentul de 2% nu se aplica:
a) in situatia in care un creditor garantat sau negarantat doreste sa preia bunul supus garantiei in contul creantei sale, prin compensare totala sau partiala, acesta din urma va achita toate cheltuielile de procedura, insa cota de 2% se va aplica numai asupra partii din pret care se achita in numerar (fondurile obtinute), exclusiv TVA;
b) in ipoteza platilor efectuate benevol de catre administratorul special din surse proprii a obligatiilor catre creditori sau in situatia achitarii datoriilor debitoarei de catre terte persoane.
. . . . . . . . . .
(7) Procentul de 2% se varsa de fiecare practician in subcontul filialei unde isi are sediul societatea debitoare.
. . . . . . . . . .
(11) Practicianul are obligatia completarii on-line in portalul de date a rubricilor ce cuprind date din raportul asupra fondurilor obtinute si a unuia din planul de distribuire odata cu depunerea acestora la dosarul cauzei."
21. La articolul 119, alineatul (16) se abroga.
22. La articolul 120, punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"18. solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel din propria oferta financiara in baza caruia a fost desemnat intr-o procedura conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si solicitarea decontarii din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decat cel prevazut la art. 117, respectiv cheltuieli de procedura care nu corespund prevederilor prezentului statut si procedurii de decontare UNPIR, constituie incalcarea art. 51 din O.U.G. si a principiilor din Codul de conduita etica;".
23. La articolul 120, punctul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"19. neindeplinirea obligatiei privind completarea formularelor, precum si a datelor statistice prevazute de art. 21 lit. f), h), i), j), k) si l);".
24. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 122
(1) Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an faptele prevazute la art. 120 pct. 2, 5, 9, 15, 18, 20 si 21.
(2) Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada de maximum 6 luni fapta prevazuta la art. 120 pct. 3."
25. La articolul 123, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Neplata amenzii in termen de 90 de zile de la data aplicarii sanctiunii se sanctioneaza cu suspendarea din profesie pe o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni."
26. Dupa articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 134, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 134
Dispozitiile referitoare la AA«portalul de dateAA» si toate obligatiile membrilor cu privire la utilizarea acestuia intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data la care acesta a devenit operational, comunicata tuturor membrilor prin grija Secretariatului general si al filialelor UNPIR."
27. In anexa nr. 1 la statut, paragraful 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Lucrarile vor fi notate de la 1 la 10, proportional cu punctajul obtinut. Nota minima de promovare a examenului este 8."
28. In anexa nr. 2 la statut, la articolul 3, alineatul (3) si articolul 10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Documentele mai sus mentionate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul in insolventa stagiar, se vor transmite catre Secretariatul INPPI.
Secretariatul INPPI va proceda la verificarea documentatiei, efectuarea stagiului complet de pregatire profesionala, inclusiv a punctelor de pregatire profesionala si va afisa pe site-ul www.unpir.ro si www.inppi.ro lista cu persoanele admise in vederea sustinerii examenului de definitivat.
Masura respingerii participarii la examenul de definitivat poate face obiectul contestatiei. Contestatia va fi solutionata de Comisia de analizare a contestatiilor desemnata de INPPI.
. . . . . . . . . .
Articolul 10
Comisia de examinare, desemnata de Consiliul national de conducere al UNPIR, are urmatoarele atributii:
a) verifica cunostintele teoretice si practice ale candidatului in domeniul insolventei;
b) declara respinsi candidatii care nu au obtinut nota minima de promovare a examenului;
c) declara admisi candidatii care au obtinut nota minima de promovare a examenului;
d) poate dispune amanarea sustinerii examenului de definitivat pentru candidatii care nu indeplinesc cerintele legale privind sustinerea examenului, in cazul in care se constata ca lucrarea scrisa nu a fost redactata in conformitate cu prevederile prezentului regulament;
e) inainteaza rezultatele examenului de definitivat Consiliului national de conducere al UNPIR in vederea validarii acestora."
29. In anexa nr. 2 la statut, la articolul 3, alineatul (4) se abroga.
30. In anexa nr. 4 la statut, la articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cercetarile se efectueaza, de regula, dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisa la domiciliul/sediul sau profesional inscris in Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face si prin instiintare in scris printr-un mijloc de comunicare ce asigura conservarea dovezii si a datei la care s-a facut instiintarea, inclusiv e-mail, fax sau prin luarea la cunostinta."
31. In anexa nr. 4 la statut, la articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Comunicarea deciziei disciplinare se efectueaza, de regula, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa la domiciliul/sediul profesional al persoanei ce are calitatea de parte in procedura disciplinara.
Comunicarea se poate face si prin instiintare in scris printr-un mijloc de comunicare ce asigura conservarea dovezii si a datei la care s-a facut instiintarea (e-mail sau fax) sau prin orice forma de luare la cunostinta.
Comunicarea se considera a fi efectuata indiferent de existenta dovezii de receptionare daca transmiterea hotararii disciplinare s-a facut la adresa, e-mailul sau fax-ul inscrise in Tabloul Uniunii."
32. In anexa nr. 7 la statut, preambulul contractului de societate al societatii profesionale cu raspundere limitata si articolele 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 si 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"CONTRACTUL DE SOCIETATE
al societatii profesionale cu raspundere limitata
- model -
a) Pentru constituirea de societati:
Subsemnatii:
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., nascut/nascuta in . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliata in . . . . . . . . . ., inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR in data de . . . . . . . . . . si practician in insolventa definitiv din data de . . . . . . . . . .;
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., nascut/nascuta in . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliata in . . . . . . . . . ., inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR in data de . . . . . . . . . . si practician in insolventa definitiv din data de . . . . . . . . . .,
au convenit constituirea unei societati profesionale cu raspundere limitata, supusa reglementarilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., si de Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007, republicata, denumit in continuare Statut, dupa cum urmeaza:
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
Subscrisa . . . . . . . . . . SPRL, cu sediul in . . . . . . . . . ., numar matricol . . . . . . . . . .RFO . . . . . . . . . ., inscrisa in Tabloul UNPIR in data de . . . . . . . . . .;
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., nascut/nascuta in . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliata in . . . . . . . . . ., inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR in data de . . . . . . . . . . si practician in insolventa definitiv din data de . . . . . . . . . .;
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberata de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., nascut/nascuta in . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliata in . . . . . . . . . ., inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR in data de . . . . . . . . . . si practician in insolventa definitiv din data de . . . . . . . . . .,
au convenit constituirea unei filiale a societatii profesionale cu raspundere limitata . . . . . . . . . ., supusa reglementarilor prevazute de O.U.G. si de Statut, dupa cum urmeaza:


ARTICOLUL 1
Denumire
a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:
In concordanta cu Dovada de rezervare denumire nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., societatea este denumita . . . . . . . . . . societate profesionala cu raspundere limitata (SPRL, IPURL). In toate actele, scrisorile, publicatiile si alte documente emise de societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele societate profesionala cu raspundere limitata (SPRL, IPURL).
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
In concordanta cu Dovada de rezervare denumire nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., societatea este denumita . . . . . . . . . . Filiala . . . . . . . . . .SPRL. In toate actele, scrisorile, publicatiile si alte documente emise de societate, denumirea societatii va fi . . . . . . . . . .Filiala . . . . . . . . . .SPRL


ARTICOLUL 2
Sediu
a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:
Sediul principal al societatii este situat in . . . . . . . . . . Societatea isi poate constitui filiale care se inregistreaza in Registrul formelor de organizare. Filialele vor ingloba denumirea societatii profesionale constitutive mama si cuvantul filiala, urmat de denumirea judetului pe raza caruia se constituie aceasta.
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
Sediul filialei este situat in . . . . . . . . . . .


ARTICOLUL 3
Forma
a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:
Prezenta societate este infiintata ca o societate profesionala de practicieni in insolventa, cu raspundere limitata, compusa din subsemnatii practicieni in insolventa inscrisi in Tabloul UNPIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. . . . . . . . . . . bis din . . . . . . . . . ., ca practicieni in insolventa definitivi:
- . . . . . . . . . . - asociat;
- . . . . . . . . . . - asociat;
- . . . . . . . . . . - asociat.
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
Prezenta societate este infiintata ca o societate profesionala de practicieni in insolventa, cu raspundere limitata, compusa din . . . . . . . . . . SPRL si urmatorii practicieni in insolventa inscrisi in Tabloul UNPIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. . . . . . . . . . . bis din . . . . . . . . . ., ca practicieni in insolventa definitivi:
- . . . . . . . . . . SPRL - asociat;
- . . . . . . . . . . - asociat;
- . . . . . . . . . . - asociat.
. . . . . . . . . .


ARTICOLUL 5
Obiect
Societatea/ . . . . . . . . . . Filiala . . . . . . . . . . SPRL are ca obiect unic de activitate exercitarea in comun a profesiei de practician in insolventa conform O.U.G. si Statutului.
. . . . . . . . . .


ARTICOLUL 7
Durata
Societatea/. . . . . . . . . . Filiala . . . . . . . . . . SPRL se constituie pentru o durata de . . . . . . . . . . ani din momentul inscrierii sale in Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al Uniunii.


ARTICOLUL 8
Compunerea patrimoniului social
a) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:
1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar . . . . . . . . . . si in natura, evaluat la . . . . . . . . . . lei.
2. Aportul social este compus dupa cum urmeaza:
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport in bunuri/numerar/clientela/industrie: . . . . . . . . . . lei;
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport in bunuri/numerar/clientela/industrie: . . . . . . . . . . lei.
3. Aporturile in bunuri/clientela/industrie ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele:
- . . . . . . . . . . evaluat de catre evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;
- . . . . . . . . . . evaluat de catre evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei.
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar . . . . . . . . . . si in natura, evaluat la . . . . . . . . . . lei.
2. Aportul social este compus dupa cum urmeaza:
- societatea mama . . . . . . . . . . SPRL, aport in bunuri/numerar/clientela/industrie: . . . . . . . . . . lei;
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport in bunuri/numerar/clientela/industrie: . . . . . . . . . . lei;
- domnul/doamna . . . . . . . . . ., aport in bunuri/numerar/clientela/industrie: . . . . . . . . . . lei.
3. Aporturile in bunuri/clientela/industrie ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele:
- . . . . . . . . . . evaluat de catre evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;
- . . . . . . . . . . evaluat de catre evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei;
- . . . . . . . . . . evaluat de catre evaluatorul autorizat, domnul . . . . . . . . . ., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., la valoarea de . . . . . . . . . . lei.


ARTICOLUL 9
Repartizare
a) Pentru constituirea de SPRL:
Aportul social este divizat in . . . . . . . . . . parti sociale a cate . . . . . . . . . . lei fiecare, integral subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 8, astfel:
- domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . parti sociale, reprezentand . . . . . . . . . .% din partile sociale;
- domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . parti sociale, reprezentand . . . . . . . . . .% din partile sociale.
b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:
Aportul social este divizat in . . . . . . . . . . parti sociale a cate . . . . . . . . . . lei fiecare, integral subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 8, astfel:
- societatea mama . . . . . . . . . . SPRL . . . . . . . . . . parti sociale, reprezentand . . . . . . . . . .% din partile sociale;
- domnul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . parti sociale, reprezentand . . . . . . . . . .% din partile sociale.
. . . . . . . . . .


ARTICOLUL 11
Adunarile generale
1. Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt obligatorii pentru toti asociatii.
2. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.
3. Asociatii nu pot fi reprezentati in adunarea generala decat de alti asociati/sau . . . . . . . . . . .
4. Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile inainte de data tinerii lor.
5. Adunarea generala se va intruni la sediul principal al societatii sau, cu acordul unanim al asociatilor/cu acordul majoritatii asociatilor/cu acordul . . . . . . . . . .% din valoarea partilor sociale, in orice alta locatie.
6.1. Hotararile adunarilor generale se iau de regula prin votul tuturor asociatilor si partilor sociale. Actul constitutiv, prin exceptie de la prevederea de mai sus si de la pct. 2, poate prevedea cerinte mai ridicate sau mai scazute de cvorum si de majoritate.
6.2. Daca adunarea generala, in privinta numirii partenerului coordonator, nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la pct. 6.1, adunarea, ce se va intruni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.


ARTICOLUL 12
Atributiile adunarii generale
Principalele atributii ale adunarii generale sunt:
a) schimbarea denumirii societatii;
b) schimbarea sediului principal;
c) infiintarea sau desfiintarea de filiale (exclusiv pentru SPRL);
d) primirea de noi asociati;
e) excluderea asociatului/asociatilor;
f) alegerea sau revocarea asociatului/asociatilor practician/practicieni in insolventa coordonator(i) al/ai societatii;
g) fuziunea, divizarea sau lichidarea urmata de radierea societatii;
h) marirea sau reducerea aportului social;
i) repartizarea venitului net al societatii;
j) crearea sau anularea partilor de industrie;
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
l) orice modificare a statutului societatii."


Articolul II
Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...

Legea 500/2002 privind finantele publice, actualizata 2024
Legea 500/2002 privind finantele publice Actualizata prin Legea 262/2023 privind aprobarea Ordona ...

OUG 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist
Ordonanta de urgenta nr. 21/2023 privind Statutul lucratorului cultural profesionist Publicata in ...Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice