din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2757 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 09 Jan 2020       13011 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 8 din 08.01.2020

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22, literele b) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire si acordului/autorizatiei administratorului drumului pentru realizarea bransamentelor la retelele de utilitati ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente bransamentelor;

. . . . . . . . . .

f) efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de construire pentru lucrarile prevazute in autorizatia de construire, numai impreuna cu receptia la terminarea lucrarilor bransamentelor la infrastructura tehnico-edilitara aferente ansamblurilor de locuinte individuale si colective, constructiilor de utilitate publica si cailor de acces;".

2. La articolul 22, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:

"f1) efectuarea receptiei finale la expirarea perioadei de garantie;".

3. La articolul 22, literele h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"h) expertizarea constructiilor, mai putin a instalatiilor/retelelor edilitare de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. (2). Modificarea instalatiilor/retelelor edilitare aferente constructiilor expertizate se realizeaza in baza unor documentatii tehnice elaborate si avizate in conformitate cu prevederile legale;

i) predarea catre proprietar a constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii si punerea in functiune a bransamentelor autorizate si definitive la retelele de utilitati publice ale infrastructurii edilitare, atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii."

4. Dupa articolul 22 se introduce o noua sectiune, sectiunea 11, cuprinzand articolul 221, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 11

Obligatii si raspunderi ale operatorilor serviciilor de utilitati publice

Art. 221. -

Executia lucrarilor de racordare/bransare se face in baza contractelor de executie incheiate cu constructorii atestati si se realizeaza in termenele prevazute in contractul de racordare."

5. La articolul 27, literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"g) darea in folosinta a constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a bransamentelor autorizate si definitive la retelele de utilitati publice ale infrastructurii edilitare, atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii, preluarea acesteia si obtinerea autorizatiilor potrivit legii;

h) permiterea utilizarii constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si preluarea constructiei, avand puse in functiune si receptionate, de catre proprietarul investitor/proprietarul initial, toate bransamentele la utilitatile edilitare corespunzator avizelor furnizorilor de utilitati anexa la autorizatia de construire."

6. La articolul 36, partea introductiva si litera j) ale punctului I se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"I. de la 1.000 lei la 100.000 lei:

. . . . . . . . . .

j) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 22 lit. f), f1) si i) si art. 27 lit. g) si h);".

Art. II. -

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Pentru realizarea lucrarilor de constructii si/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/bransarea la retelele tehnico- edilitare existente in zona, acordul/autorizatia administratorului drumului se emite de autoritatile competente in numele operatorilor de retele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului si in considerarea drepturilor legale de care beneficiaza operatorul de retea. Autorizatiile de construire pentru imobil si acordul/autorizatia administratorului drumului pentru instalatiile de racordare la utilitati se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizatii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalatiei de racordare la una din utilitati nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizatii de construire pentru imobil si alte utilitati."

2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;".

3. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor si siturilor;".

4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire;".

5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. -

(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:".

6. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:

"c1) documentatia tehnica - D.T. si pentru acordul/autorizatia administratorului drumului executat pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona;".

7. La articolul 7, alineatul (164) si litera a) a alineatului (20) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(164) Pentru lucrarile la infrastructura de transport si/sau tehnico-edilitara de interes public, finantate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizatiile de construire se pot emite in baza studiului de fezabilitate sau a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a proiectului P.A.C./P.A.D., urmand ca avizele si acordurile prevazute de lege sa fie obtinute pana la incheierea executarii lucrarilor realizate in baza proiectului tehnic.

. . . . . . . . . .

a) sa stabileasca continutul-cadru al documentatiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, lista altor documente si conditii specifice necesare, precum si modul de calcul final al taxelor/tarifelor pentru avizele/acordurile emise, pe care le pun la dispozitia publicului si autoritatilor administratiei publice competente, potrivit prezentei legi, pe pagina proprie de internet si prin afisare la sediu;".

8. La articolul 11 alineatul (1), literele l) si m) se abroga.

9. La articolul 11 alineatul (7), dupa litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f), cu urmatorul cuprins:

"d) lucrari de bransamente aeriene in zonele in care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;

e) lucrari de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cu acordul/autorizatia administratorului drumului;

f) montarea pe cladiri, anexe gospodaresti si pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice de catre prosumatori asa cum sunt ei definiti la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau a panourilor solare pentru incalzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu instiintarea prealabila a autoritatilor administratiei publice locale si cu respectarea legislatiei in vigoare. Sistemele fotovoltaice si/sau panourile solare vor fi sustinute de o structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea intregului ansamblu si sa preia incarcarile rezultate din greutatea proprie a acesteia si a panourilor, precum si cele rezultate din actiunea vantului si a depunerilor de zapada."

10. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Legea nr. 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 7/2020    Legea 50/1991 actualizata 2020    Legea autorizatiilor in constructii 2020    Legea 292/2018    Legea 193/2019    Legea 117/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro