din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2180 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

  Publicat: 14 Feb 2020       5785 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
O parte a unui teritoriu cu o populatie al carei numar depaseste 100.000 de locuitori
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Denumire data monedei unice europene.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice, in caz contrar existand riscul diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local.

Atragerea fondurilor europene reprezinta o prioritate pentru Romania, atat la nivelul Guvernului, cat si la nivelul structurilor de specialitate implicate in coordonarea si gestionarea acestor fonduri, avand in vedere potentialul lor de a sustine dezvoltarea pe termen scurt, mediu si lung a economiei si a societatii romanesti, in general.

Existenta litigiilor in materia achizitiilor publice, in special in ceea ce priveste procedurile/contractele de infrastructura, este un factor constant de intarziere a graficului de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene, modificarile legislative deja implementate privind termenele de solutionare a proceselor si existenta unor completuri specializate in materia achizitiilor publice fiind primii pasi in asigurarea celeritatii si eficientizarea procedurilor, oferind o anumita predictibilitate cu privire la orizontul de timp in care aceste cauze se solutioneaza, orice intarziere cauzata si de gradul de aglomerare a instantelor de judecata competente sa solutioneze astfel de litigii, fiind generatoare de costuri suplimentare.

Totodata se are in vedere cresterea volumului de munca, precum si a responsabilitatilor personalului preconizate prin modificarile propuse in ceea ce priveste asigurarea controlului ex ante al procedurilor de atribuire, in vederea punerii in aplicare a masurilor de eficientizare si flexibilizare a procesului de control ex ante exercitat de A.N.A.P., concomitent cu asigurarea stabilitatii si predictibilitatii acestui proces.

Astfel, prin Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor au fost create mecanisme suple si rapide de solutionare a cererilor si actiunilor in materia achizitiilor publice, in vederea celerizarii procedurilor.

Pentru a evita riscurile legate de posibile intarzieri in implementarea proiectelor de infrastructura indiferent de natura acestora, precum si a celor dedicate specializarii inteligente, respectiv pentru a diminua riscurile de dezangajare (peste 500 mil. euro incepand cu finalul celui de-al doilea an al perioadei de programare pentru anul anterior), dar si asupra perspectivei de dezvoltare pe termen lung a Romaniei.

Luand in considerare perioada lunga pe care o presupune procedura parlamentara, precum si faptul ca legile pentru care se aduc modificarile din prezenta ordonanta de urgenta au fost adoptate in procedura de urgenta, iar in procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesita o corelare urgenta a anumitor prevederi cu textul actului normativ in ansamblu.

Avand in vedere ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, vizeaza interesul general public, a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. -

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 57, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)."

2. La articolul 140, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) Masurile adoptate in conformitate cu alin. (2) se justifica in raportul procedurii prevazut la art. 216 alin. (1)."

3. Articolul 165 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 165. -

(1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat sau cu cele ale statului membru al autoritatii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor."

4. La articolul 167, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:

"(71) Inainte ca autoritatea contractanta sa excluda din procedura un candidat/ofertant care se afla in situatia prevazuta la art. 167 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie sa-i acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra ca implicarea sa in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta ."

5. La articolul 171, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

"(31) Autoritatea contractanta evalueaza masurile luate de operatorii economici si dovedite in conformitate cu prevederile alin. (3), tinand seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii avute in vedere.

(32) In cazul in care masurile prevazute la alin. (31) sunt considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire."

6. La articolul 214, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Autoritatea contractanta intocmeste raportul procedurii intr-un termen care sa nu depaseasca:

a) 60 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e), g) si h);

b) 20 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. f) si i);

c) 100 de zile lucratoare pentru procedurile prevazute la art. 68 alin. (1) lit. c) si d)."

7. La articolul 214, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"(4) Prin exceptie de la alin. (3), in cazuri temeinic justificate si cu aprobarea conducatorului autoritatii contractante, aceasta perioada se poate prelungi o singura data fara a depasi perioada de valabilitate a ofertei, aducandu-se la cunostinta operatorilor economici implicati in procedura in termen de maximum doua zile lucratoare de la aprobarea de catre conducatorul autoritatii contractante a deciziei de prelungire.

(5) In cazul in care drept urmare a unei solutii emise de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor/instanta de judecata se dispune reevaluarea ofertelor, autoritatea contractanta reface raportul procedurii de atribuire prevazut la art. 216 alin. (1) intr-un termen care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei."

8. La articolul 221, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), o modificare a unui contract de achizitie publica/acord-cadru in perioada de valabilitate a acestuia este considerata modificare substantiala in sensul alin. (1) lit. e) atunci cand, prin aceasta modificare, contractul/acordul-cadru prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului semnat initial."

9. La articolul 221, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:

"(71) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) si (2), o modificare a unui contract de achizitie publica/acord-cadru este considerata modificare substantiala atunci cand este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;

b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/acordului-cadru in favoarea contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul de achizitie publica/acordul-cadru initial;

c) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;

d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) lit. d)."

10. La articolul 224 alineatul (1), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"l) incalcarea prevederilor art. 214 si art. 215 alin. (1)."

11. La articolul 227, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 227. -

(1) Sanctiunea contraventionala se aplica autoritatii contractante, care dispune adoptarea masurilor care se impun impotriva persoanei/persoanelor implicate in derularea achizitiei publice ce a facut obiectul contraventiei."

Art. II. -

Afişează OUG 23/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 23/2020    Achizitii publice    contract de achizitie publica    contract de achizitie publica 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Contract de achizitie publica. Inserarea unei clauze arbitrale. Nelegalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr.3483 din 29 iunie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

SEAP. Contestatie privind atribuirea de servicii publice. Oferta cea mai avantajoasa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.908 din data 29.10.2009

Incheierea unui act aditional la un contract de achizitie publica aflat in curs de executare la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 34/2006
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1126 din 1 martie 2012

Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2211/28.10.2010

Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - decizia nr. 366/CA din 10 iulie 2008

Achizitii publice. Momentul de la care curge termenul de constatare. Termen aplicabil in raport de calificarea contractului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizie nr. 458/RC/2008

Achizitii publice. Lucrari de impadurire. Calificare contract. Termen de contestare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia nr. 692/RC/2008Articole Juridice

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Concediu fara plata pentru rezolvare situatii personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Munca la negru � definitie, forme, avantaje si dezavantaje, sanctiuni
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice. Art. 489 - 503 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Decizia CE ref. existenta unui acord anticoncurential este obligatorie pentru autoritatile publice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul Uniunii nu se opune, in principiu, unui contract de achizitii publice de produse ecologice
Sursa: EuroAvocatura.ro