din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1815 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice

Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice

  Publicat: 08 Dec 2023       15226 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Grupul juratilor care intra in compunerea curtii cu jurati.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

SECTIUNEA 1: Obiect, scop si principii

Art. 1

Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.

Art. 2

(1) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica si a organizarii concursurilor de solutii sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciproca;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) asumarea raspunderii.

SECTIUNEA 2: Definitii

Art. 3

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1.a) abatere profesionala - orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionala a operatorului economic in cauza, cum ar fi incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator;

2.b) achizitie sau achizitie publica - achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achizitie publica de catre una ori mai multe autoritati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, indiferent daca lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public;

3.c) acord-cadru - acordul incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;

4.d) activitati de achizitie auxiliare - activitati care constau in furnizarea de asistenta si suport pentru activitatile de achizitie, in special infrastructura tehnica care sa permita autoritatilor contractante atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii, sau asistenta si consiliere cu privire la desfasurarea ori structurarea procedurilor de achizitie publica, sau pregatirea si administrarea procedurilor de atribuire in numele si in beneficiul autoritatii contractante in cauza;

5.e) activitati de achizitie centralizate - activitatile desfasurate de o unitate de achizitii centralizate in mod permanent prin achizitia in nume propriu de produse si/sau servicii destinate unei/unor alte autoritati contractante, ori prin atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii in numele si pentru o alta/alte autoritate/autoritati contractante;

6.f) anunt de intentie valabil in mod continuu - anuntul de intentie publicat de autoritatea contractanta ca modalitate de initiere a unei proceduri de atribuire pentru achizitia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, alternativa anuntului de participare, in cuprinsul caruia se face referire in mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmeaza sa fie atribuite, se indica faptul ca respectivele contracte sunt atribuite fara publicarea ulterioara a unui anunt de participare si se invita operatorii economici interesati sa isi exprime in scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire;

7.g) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare in cadrul unei proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat sa participe la o procedura de negociere fara publicare prealabila;

8.h) cerinte de etichetare - cerintele care trebuie sa fie indeplinite de lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obtine o anumita eticheta;

9.i) ciclu de viata - ansamblul etapelor succesive si/sau interdependente, care includ cercetarea si dezvoltarea care urmeaza a fi efectuate, productia, comercializarea si conditiile acesteia, transportul, utilizarea si intretinerea, pe toata durata existentei unui produs ori a unei lucrari sau a prestarii unui serviciu, de la achizitia materiilor prime ori generarea resurselor pana la eliminare, curatarea amplasamentului si incheierea serviciului sau a utilizarii;

10.j) concursuri de solutii - procedurile care permit autoritatii contractante sa achizitioneze, in special in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, al arhitecturii si ingineriei sau al prelucrarii datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurentiale, cu sau fara acordarea de premii;

11.k) lucrare - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, suficient in sine pentru a indeplini o functie economica sau tehnica;

12.l) contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

13.m) contract de achizitie publica de lucrari - contractul de achizitie publica care are ca obiect: fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari in legatura cu una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1; fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia unei lucrari; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrari care corespunde cerintelor stabilite de autoritatea contractanta care exercita o influenta determinanta asupra tipului sau proiectarii lucrarii;

14.n) contract de achizitie publica de produse - contractul de achizitie publica care are ca obiect achizitia de produse prin cumparare, inclusiv cu plata in rate, inchiriere, leasing cu sau fara optiune de cumparare ori prin orice alte modalitati contractuale in temeiul carora autoritatea contractanta beneficiaza de aceste produse, indiferent daca dobandeste sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achizitie publica de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrari ori operatiuni de amplasare si de instalare;

15.o) contract de achizitie publica de servicii - contractul de achizitie publica care are ca obiect prestarea de servicii, altele decat cele care fac obiectul unui contract de achizitie publica de lucrari potrivit lit. m) ;

16.p) contract pe termen lung - contractul de achizitie publica incheiat pe o durata de cel putin 5 ani care cuprinde durata de executie a lucrarilor, daca acesta are o componenta care consta in executie de lucrari, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil;

17.q) contractant - orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica;

18.r) CPV - nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) ;

19.s) DUAE - documentul unic de achizitii european furnizat in format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeana, constand in declaratia pe propria raspundere a operatorului economic cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare si selectie;

20.t) e-Certis - sistemul electronic implementat si administrat de Comisia Europeana cuprinzand informatii privind certificate si alte documente justificative solicitate in mod obisnuit de autoritatile contractante in cadrul procedurilor de atribuire;

21.u) eticheta - orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte;

22.v) evaluare tehnica europeana - evaluarea documentata a performantelor unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este definit in art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

23.w) furnizor - entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, daca este cazul, ori care presteaza servicii catre acesta, care nu are calitatea de subcontractant;

24.x) furnizor de servicii de achizitie - o persoana de drept public sau de drept privat care ofera pe piata activitati de achizitie auxiliare;

25.y) document al achizitiei - anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de autoritatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achizitiei sau ale procedurii de atribuire;

26.z) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

27.aa) inovare - realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este imbunatatit in mod semnificativ, inclusiv procese de productie sau de constructie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice in activitatea comerciala, organizarea locului de munca sau relatiile externe ale organizatiei, printre altele, cu scopul de a contribui la solutionarea provocarilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii;

28.bb) licitatie electronica - procesul repetitiv desfasurat prin mijloace electronice dupa o evaluare initiala completa a ofertelor, in cadrul caruia ofertantii au posibilitatea de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte valori ale unor elemente ale ofertei, care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;

29.cc) liste oficiale - listele administrate de organismele competente, cuprinzand informatii cu privire la operatorii economici inscrisi pe liste si care reprezinta un mijloc de dovada a indeplinirii cerintelor de calificare si selectie prevazute ii liste;

30.dd) lot - fiecare parte din obiectul contractului de achizitie publica, obiect care este divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii intreprinderilor mici si mijlocii, sau pe baze calitative, in conformitate cu diferitele meserii si specializari implicate, pentru a adapta continutul contractelor individuale mai indeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau in conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului;

31.ee) lucrari de geniu civil - lucrarile de constructii prevazute in cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 si 45.25 din anexa nr. 1, cu exceptia celor care au ca obiect constructia de cladiri;

311.ee1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate - facilitate tehnica implementata in SEAP pentru derularea procedurilor simplificate;

32.ff) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

Afişează Legea 98/2016, actualizata 2024, privind achizitiile publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 98/2016    Legea 98/2016 actualizata 2024    Legea achizitiilor publice 2024    Legea achizitiilor actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia Curtii Constitutionale nr. 738/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016

Aprecierea indeplinirii cerintelor legale in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1593 din 24 mai 2016