din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1932 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

  Publicat: 27 Jul 2009       566363 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe Legea 19 2000.htm
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Ultimele acte modificatoare
- Legea nr. 208/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009
- Legea nr. 209/2009 publicata in MOF nr. 385 din 09/06/2009
- Legea nr. 273/2009 publicata in MOF nr. 482 din 13/07/2009.

Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

a) angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. I si II, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

b) institutia care gestioneaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

c) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. IV, V sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Art. 136. - (1) Indemnizatiile de asigurari sociale se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura speciala de catre acesta.

(2) Indemnizatiile de asigurari sociale cuvenite pentru luna in curs si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.

Art. 137. - (1) Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

(2) Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.

Art. 138. - (1) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;

d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat .

(2) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) se suspenda, la cererea beneficiarului sau pe perioada in care acesta este decazut din drepturile parintesti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau in cazul in care copilul este abandonat ori internat intr-o institutie de ocrotire.

(3) Reluarea in plata a indemnizatiei de asigurari sociale suspendate potrivit alin. (2) se face la cerere, incepand cu ziua urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii.

(4) Abrogat.

CAPITOLUL VI
Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Art. 139. - (1) CNPAS este institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

(2) Sediul CNPAS este in municipiul Bucuresti.

(3) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.

SECTIUNEA 1
Organizarea CNPAS

Art. 140. - (1) Conducerea CNPAS este formata din presedinte si consiliul de administratie, compus din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri .

(2) Presedintele CNPAS este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit. Presedintele CNPAS indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie.

(21) Presedintele exercita o functie asimilata functiilor de demnitate publica.

(22) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevazut de lege pentru aceasta functie.

(3) Ministrul muncii si solidaritatii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si va delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducatorului executiv al CNPAS.

(4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza:

a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritatii sociale;

b) 5 reprezentanti ai patronatului, desemnati de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) 8 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care:

- 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;

- 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.

(5) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata.

(6) Membrii consiliului de administratie sunt desemnati pe o perioada de 4 ani.

(7) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 dintre membrii sai.

(8) Pe durata exercitarii mandatului, presedintele si membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre cei care i-au numit, respectiv desemnat.

(9) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a revocarii, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane pana la expirarea duratei mandatului initial.

Art. 141. - (1) CNPAS isi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin hotarare a Guvernului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Statutul va cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPAS, modul de organizare si functionare a CNPAS, precum si atributiile caselor teritoriale de pensii.

Art. 142. - (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii.

(2) Sumele necesare administrarii si gestionarii procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita procentului prevazut la alin. (1).

Art. 143. - Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin lege.

Documente Atasate
Anexe Legea 19 2000.htm

Afişează Legea nr. 19/2000, Actualizata 2009, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 49/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 19/2000    Legea 53/2003    Codul muncii    Codul muncii 2010    Contractul individual de munca    Pensie    Pensionare    Noua lege a pensiilor    Legea 263/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.