din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3795 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

  Publicat: 01 Sep 2011       60003 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 607, din 30 august 2011

Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,

(6) Institutia care preia pasive ale institutiei de credit aflate in administrare speciala este raspunzatoare doar pentru obligatiile aferente pasivelor care fac obiectul transferului conform termenilor contractuali si care sunt evidentiate in situatia financiara intocmita de administratorul special.``

31. La articolul 24015, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(31) Expertul autorizat independent prevazut la alin. (3) trebuie sa aiba experienta corespunzatoare in domeniul evaluarii activelor bancare, sa fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si sa fie agreat de Banca Nationala a Romaniei; se prezuma ca indeplinesc aceste conditii auditorii financiari aprobati de Banca Nationala a Romaniei conform prevederilor art. 155 alin. (1). Nu poate indeplini sarcinile specifice ale expertului autorizat independent auditorul financiar care a desfasurat in ultimii 5 ani activitati specifice profesiei la institutia de credit aflata in administrare speciala.``

32. La articolul 24016, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(5) Daca prin adoptarea masurilor de restructurare creditorii institutiei de credit se afla intr-o situatie mai putin favorabila decat cea in care s-ar fi aflat daca aceste masuri nu ar fi fost implementate si institutia de credit ar fi intrat direct in lichidare, luand in considerare valoarea estimativa care s-ar fi obtinut de catre acestia prin distribuire in caz de faliment, pe baza estimarilor facute potrivit art. 24015 alin. (3), sunt aplicabile prevederile art. 24021.``

33. La articolul 24018, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) In cazul implementarii unor masuri de restructurare constand in operatiuni care implica transferul depozitelor plasate la institutia de credit aflata in administrare speciala, Banca Nationala a Romaniei retrage autorizatia acesteia incepand cu data la care contractul care sta la baza operatiunii de transfer de depozite sau de vanzare de active cu asumare de pasive produce efecte si, dupa caz, sesizeaza instanta competenta pentru declansarea procedurii falimentului. Retragerea autorizatiei nu impiedica finalizarea masurilor de restructurare aprobate de Banca Nationala a Romaniei.``

34. La articolul 4041, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 4041.- (1) Sistemele de plati trebuie sa asigure accesul neingradit la sistem al prestatorilor de servicii de plata, institutii de credit, institutii de plata in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutii emitente de moneda electronica in intelesul Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, pe baza unor reguli obiective, nediscriminatorii si proportionale, care nu vor limita accesul mai mult decat este necesar pentru protejarea sistemului de plati impotriva unor riscuri specifice, precum riscul de decontare, riscul operational si riscul comercial, si pentru protectia stabilitatii financiare si operationale a sistemului de plati.................................................................................................
b) reguli care sa faca discriminare intre prestatorii de servicii de plata, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile participantilor;``.

CAPITOLUL IV
Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Art. 16. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.

2. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``f) alte venituri, stabilite conform legii, inclusiv cele provenite din activitatea de administrator special, administrator interimar sau lichidator.``

3. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi utilizate pentru plata compensatiilor aferente depozitelor garantate sau, dupa caz, pentru finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a operatiunilor ce implica transfer de depozite garantate, in conditiile stabilite de lege, iar cele prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate
(3) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului, cu exceptia celor prevazute la art. 60 alin. (3).``

4. La articolul 9, dupa alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu urmatorul cuprins:
``(7) In aplicarea prevederilor art. 24014 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul va finanta, inclusiv prin emiterea de garantii, operatiuni ce implica transferul de depozite garantate ale unei institutii de credit participante si pentru care suma ce ar urma sa fie platita de Fond este mai mica decat cea a compensatiilor de platit pentru respectivele depozite. In acest sens, Fondul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului special, in conformitate cu solicitarea acestuia, informatiile privind valoarea compensatiilor de platit si, respectiv, finantarea solicitata
(8) Sumele aferente finantarii, inclusiv cele rezultate din executarea garantiilor emise de catre Fond, potrivit dispozitiilor alin. (7), se evidentiaza ca o creanta a Fondului asupra institutiei de credit de la care se transfera depozitele garantate
(9) Daca evaluarea prevazuta la art. 24014 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a fost derulata inainte de semnarea contractului, Fondul emite o garantie in favoarea institutiei de credit achizitoare pentru plata valorii de achizitie a acelor active transferate acesteia a caror situatie/calitate la data transferului nu corespundea informatiilor relevante furnizate conform prevederilor mentionate. Garantia emisa de Fond trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) valabilitatea este stabilita contractual si nu poate depasi un an;
b) valoarea maxima este stabilita contractual si nu poate depasi o treime din valoarea activelor transferate, cu exceptia numerarului
(10) In vederea executarii garantiei, institutia de credit in favoarea careia a fost emisa garantia transmite Fondului o cerere de executare insotita de documente care sa probeze incadrarea in situatia prevazuta la alin. (9) pentru fiecare dintre activele a caror valoare de achizitie este solicitata sa fie platita
(11) In termen de maximum 20 de zile lucratoare de la primirea solicitarii, Fondul efectueaza plata sumei reprezentand valoarea de achizitie a activelor pentru care a fost probata incadrarea in situatia prevazuta la alin. (9), urmand ca institutia de credit in favoarea careia a fost emisa garantia sa restituie imediat institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul activele a caror valoare de achizitie a fost incasata, potrivit prezentului alineat, inclusiv sumele incasate in contul respectivelor active .``

5. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) In situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente pentru acoperirea platii compensatiilor, respectiv pentru finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a operatiunilor ce implica transferul de depozite garantate, in conditiile prevazute la art. 9 alin. (7), Guvernul pune la dispozitia Fondului, sub forma de imprumut, sumele necesare, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la solicitarea lor de catre Fond . Sursa fondurilor este reprezentata de veniturile din privatizare inregistrate in contul curent al Trezoreriei Statului, iar conditiile de acordare/rambursare a imprumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.``

6. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu urmatorul cuprins:
``Art. 271. - Creantele Fondului asupra unei institutii de credit, aferente transferului depozitelor garantate, potrivit art. 9 alin. (7) si (8), vor fi compensate din averea respectivei institutii de credit .``

7. La articolul 33 litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``3. desemnarea reprezentantului Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la institutiile de credit;``.

8. La articolul 59, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``d) pasiv negarantat - valoarea in lei a elementelor bilantiere de pasiv, altele decat capitalurile proprii, inregistrate in situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidentelor institutiei de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a cotizatiei.``

9. La articolul 61, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
Afişează OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OG 13/2011    OG 39/1996    Dobanda legala    Noul Cod Civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro