din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4012 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

  Publicat: 01 Sep 2011       60004 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 607, din 30 august 2011

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.

2. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) o institutie de credit, asa cum este definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice entitate avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa atraga depozite ori alte fonduri rambursabile de la public si sa acorde credite pe cont propriu, sau orice entitate, alta decat o institutie de credit, avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa emita mijloace de plata sub forma de moneda electronica;
b) o firma de investitii, asa cum este definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice persoana juridica avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa presteze unul ori mai multe servicii de investitii catre terti si/sau sa desfasoare una ori mai multe activitati de investitii pe baze profesionale;``.

3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 6-8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``6. participant - o institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem; in conformitate cu regulile sistemului, participantul poate actiona in acelasi timp in toate sau doar in unele dintre aceste calitati;
7. participant indirect - o institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem care are o relatie contractuala cu un participant la sistem care executa ordine de transfer si in temeiul careia participantul indirect poate transmite ordine de transfer in respectivul sistem, cu conditia ca participantul indirect sa fie cunoscut operatorului de sistem . Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fara ca aceasta sa limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul caruia participantul indirect transmite ordine de transfer in respectivul sistem;
8. instrumente financiare - acele instrumente prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 141 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;``.

4. La articolul 2 alineatul (1) punctul 9, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) o instructiune data de un participant de a se pune la dispozitia unui destinatar o suma de bani, prin inscrierea acesteia in conturile unei institutii de credit, ale unei banci centrale, ale unei contraparti centrale ori ale unui agent de decontare, sau orice instructiune care antreneaza asumarea ori executarea unei obligatii de plata, asa cum este aceasta definita de regulile de functionare a sistemului; sau``.

5. La articolul 2 alineatul (1), punctele 12 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``12. cont de decontare - un cont deschis la banca centrala, la un agent de decontare sau la o contraparte centrala, utilizat pentru depozitarea de fonduri ori de instrumente financiare, precum si pentru decontarea tranzactiilor dintre participantii la un sistem;
13. garantie - orice activ care se poate valorifica, inclusiv o suma de bani, instrumente financiare si creante private, si care face obiectul oricarei forme de garantare, al unui contract de report ori al unui contract similar si care este constituit in scopul garantarii drepturilor si obligatiilor care pot rezulta in legatura cu participarea la un sistem sau care este pus la dispozitia Bancii Nationale a Romaniei ori a bancilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European sau a Bancii Centrale Europene;``.

6. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 15 se introduc cinci noi puncte, punctele 16-20, cu urmatorul cuprins:
``16. zi de operare - intervalul de timp in care au loc decontarile din cursul zilei si/sau noptii, inclusiv toate procesele care se desfasoara in cadrul ciclului de operare al sistemului;
17. sisteme interoperabile - doua sau mai multe sisteme ai caror operatori de sistem au incheiat acorduri in temeiul carora este posibila executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem in altul;
18. operator de sistem - entitatea ori entitatile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem . Un operator de sistem poate sa actioneze inclusiv in calitate de agent de decontare, contraparte centrala sau casa de compensare;
19. ESMA - Autoritatea Europeana pentru Supraveghere (Autoritatea Europeana pentru Piete si Valori Mobiliare - European Securities and Markets Authority), infiintata prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;
20. CERS - Comitetul European pentru Risc Sistemic (European Systemic Risk Board), infiintat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de infiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic.``

7. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin exceptie de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Nationala a Romaniei poate, dupa caz, sa desemneze ca sistem care intra sub incidenta prezentei legi si o conventie incheiata in forma scrisa intre 2 participanti, altii decat un posibil agent de decontare, o posibila contraparte centrala, o posibila casa de compensare, un posibil operator de sistem sau un posibil participant indirect.``

8. La articolul 2, alineatul (5) se abroga.
9. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 3. -(1) Ordinele de transfer si compensarea sunt valabile, isi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor chiar si in cazul deschiderii procedurii de insolventa asupra unui participant (in sistemul in cauza sau intr-un sistem interoperabil), cu conditia ca respectivele ordine de transfer sa fi fost introduse in sistem inaintea momentului deschiderii procedurii de insolventa, asa cum este acesta definit la art. 6 alin. (1).``

10. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
``(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica chiar si in cazul deschiderii procedurii de insolventa impotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant.``

11. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Daca ordinele de transfer sunt introduse in sistem dupa momentul deschiderii procedurii de insolventa si sunt procesate in cursul zilei de operare, asa cum este aceasta definita in regulile sistemului, in care s-a deschis procedura de insolventa, aceste ordine de transfer si compensarea isi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor, cu conditia ca operatorul sistemului sa poata dovedi ca in momentul in care ordinele de transfer au devenit irevocabile nu a cunoscut si nici nu trebuia sa cunoasca faptul ca s-a deschis procedura de insolventa.``

12. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
``(5) In cazul sistemelor interoperabile, fiecare sistem va stabili, in propriile reguli de sistem, momentul introducerii in sistem a unui ordin de transfer, astfel incat sa asigure, pe cat posibil, coordonarea in aceasta privinta a regulilor tuturor sistemelor interoperabile in cauza. Regulile unui sistem privind momentul introducerii in sistem a ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este interoperabil, cu exceptia cazului in care regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese in acest sens.``

13. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 4. - Avand in vedere termenii contractuali aplicabili, fondurile sau instrumentele financiare disponibile in contul de decontare al participantului si facilitatea de creditare (incluzand imprumutul unor instrumente financiare) acordata participantului in ziua decontarii, in limita garantiilor constituite in acest scop, pot fi folosite, chiar in conditiile in care impotriva participantului sau a operatorului unui sistem interoperabil a fost deschisa o procedura de insolventa, pentru indeplinirea obligatiilor participantului in cadrul sistemului in cauza sau al sistemului interoperabil din ziua de operare pe parcursul careia s-a deschis procedura de insolventa, in principal pentru indeplinirea oricarei obligatii rezultate in urma compensarii, facand posibila decontarea finala pentru sistemul in cauza sau pentru sistemul interoperabil.``

14. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 5. -(1) Un ordin de transfer nu poate fi revocat de catre un participant la sistem sau de catre un tert, din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv (momentul irevocabilitatii)
(2) In cazul sistemelor interoperabile, fiecare sistem va stabili, in propriile reguli de sistem, momentul irevocabilitatii ordinelor de transfer, astfel incat sa asigure, pe cat posibil, coordonarea in aceasta privinta a regulilor tuturor sistemelor interoperabile in cauza. Regulile unui sistem privind momentul irevocabilitatii ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este interoperabil, cu exceptia cazului in care regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese in acest sens.``

15. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 7. -(1) Deschiderea procedurii de insolventa asupra unui participant nu are efect retroactiv asupra drepturilor si obligatiilor sale care decurg din participarea sa la sistem sau sunt legate de aceasta participare, care au luat nastere anterior momentului deschiderii acestei proceduri, asa cum acesta este definit la art. 6 alin. (1)
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in privinta drepturilor si obligatiilor unui participant intr-un sistem interoperabil sau ale operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant.``
Afişează OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OG 13/2011    OG 39/1996    Dobanda legala    Noul Cod Civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro