din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3630 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Integral: OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

INTEGRAL: OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar


Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 607, din 30 august 2011


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAPITOLUL I
Dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti

Art. 1. - (1) Partile sunt libere sa stabileasca, in conventii, rata dobanzii atat pentru restituirea unui imprumut al unei sume de bani, cat si pentru intarzierea la plata unei obligatii banesti
(2) Dobanda datorata de debitorul obligatiei de a da o suma de bani la un anumit termen, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei, este denumita dobanda remuneratorie
(3) Dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta este denumita dobanda penalizatoare
(4) Daca nu se precizeaza altfel, termenul dobanda din prezenta ordonanta priveste atat dobanda remuneratorie, cat si dobanda penalizatoare
(5) Prin dobanda se intelege nu numai sumele socotite in bani cu acest titlu, ci si alte prestatii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosintei capitalului.

Art. 2. - In cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi remuneratorii si/sau penalizatoare, dupa caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea.

Art. 3. - (1) Rata dobanzii legale remuneratorii se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, care este rata dobanzii de politica monetara stabilita prin hotarare a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei
(2) Rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 4 puncte procentuale
(3) In raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ, in sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, rata dobanzii legale se stabileste potrivit prevederilor alin. (1), respectiv alin. (2), diminuat cu 20%
(4) Nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Bancii Nationale a Romaniei, ori de cate ori nivelul ratei dobanzii de politica monetara se va modifica.

Art. 4. - In raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci cand legea romana este aplicabila si cand s-a stipulat plata in moneda straina, dobanda legala este de 6% pe an.

Art. 5. -(1) In raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ, in sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, dobanda nu poate depasi dobanda legala cu mai mult de 50% pe an
(2) Orice clauza prin care se incalca dispozitiile alin. (1) este nula de drept. In acest caz, creditorul este decazut din dreptul de a pretinde dobanda legala
(3) Valabilitatea nivelului dobanzii conventionale se determina prin raportare la dobanda legala in vigoare la data stipularii.

Art. 6. - Dobanda trebuie sa fie stabilita prin act scris. In lipsa acestuia se datoreaza numai dobanda legala.

Art. 7. - Plata anticipata a dobanzii remuneratorii se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobanda astfel incasata nu este supusa restituirii, indiferent de variatiile ulterioare.

Art. 8. - (1) Dobanda se va calcula numai asupra cuantumului sumei imprumutate
(2) Cu toate acestea, dobanzile se pot capitaliza si pot produce dobanzi in temeiul unei conventii speciale incheiate in acest sens, dupa scadenta lor, dar numai pentru dobanzi datorate pe cel putin un an
(3) Cu toate acestea, dobanzile remuneratorii se pot capitaliza si pot produce dobanzi
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu se aplica contractului de cont curent nici atunci cand prin lege s-ar dispune altfel.

Art. 9. - Dobanzile percepute sau platite de Banca Nationala a Romaniei, de institutiile de credit, de institutiile financiare nebancare si de Ministerul Finantelor Publice, precum si modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementari specifice.

Art. 10. - Dispozitiile art. 1.535 si art. 1.538-1.543 din Legea nr. 287/2009, republicata, sunt aplicabile dobanzii penalizatoare.

Art. 11. - Se abroga Ordonanta Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 356/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Modificarea si completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele
de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara

Art. 12. - Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``1. sistem - o conventie in forma scrisa care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) este incheiata intre 3 sau mai multi participanti, altii decat operatorul de sistem al acelui sistem, un posibil agent de decontare, o posibila contraparte centrala, o posibila casa de compensare sau un posibil participant indirect, si are reguli comune si proceduri standardizate pentru compensare, realizata prin intermediul unei contraparti centrale sau al altei entitati, si/sau pentru executarea ordinelor de transfer intre participanti;
b) este guvernata de legea aleasa de participanti, care poate fi legea unui stat membru al Spatiului Economic European, daca cel putin unul dintre participanti isi are sediul social in respectivul stat membru;
c) este desemnata de Banca Nationala a Romaniei ca sistem ce intra sub incidenta prezentei legi sau este desemnata de alt stat membru al Spatiului Economic European a carui lege ii este aplicabila si este notificata ca atare Comisiei Europene. O conventie incheiata intre operatorii unor sisteme interoperabile nu constituie un sistem.``

2. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) o institutie de credit, asa cum este definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice entitate avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa atraga depozite ori alte fonduri rambursabile de la public si sa acorde credite pe cont propriu, sau orice entitate, alta decat o institutie de credit, avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa emita mijloace de plata sub forma de moneda electronica;
b) o firma de investitii, asa cum este definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice persoana juridica avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa presteze unul ori mai multe servicii de investitii catre terti si/sau sa desfasoare una ori mai multe activitati de investitii pe baze profesionale;``.

3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 6-8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``6. participant - o institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem; in conformitate cu regulile sistemului, participantul poate actiona in acelasi timp in toate sau doar in unele dintre aceste calitati;
7. participant indirect - o institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem care are o relatie contractuala cu un participant la sistem care executa ordine de transfer si in temeiul careia participantul indirect poate transmite ordine de transfer in respectivul sistem, cu conditia ca participantul indirect sa fie cunoscut operatorului de sistem. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fara ca aceasta sa limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul caruia participantul indirect transmite ordine de transfer in respectivul sistem;
8. instrumente financiare - acele instrumente prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 141 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;``.

4. La articolul 2 alineatul (1) punctul 9, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) o instructiune data de un participant de a se pune la dispozitia unui destinatar o suma de bani, prin inscrierea acesteia in conturile unei institutii de credit, ale unei banci centrale, ale unei contraparti centrale ori ale unui agent de decontare, sau orice instructiune care antreneaza asumarea ori executarea unei obligatii de plata, asa cum este aceasta definita de regulile de functionare a sistemului; sau``.

5. La articolul 2 alineatul (1), punctele 12 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``12. cont de decontare - un cont deschis la banca centrala, la un agent de decontare sau la o contraparte centrala, utilizat pentru depozitarea de fonduri ori de instrumente financiare, precum si pentru decontarea tranzactiilor dintre participantii la un sistem;
13. garantie - orice activ care se poate valorifica, inclusiv o suma de bani, instrumente financiare si creante private, si care face obiectul oricarei forme de garantare, al unui contract de report ori al unui contract similar si care este constituit in scopul garantarii drepturilor si obligatiilor care pot rezulta in legatura cu participarea la un sistem sau care este pus la dispozitia Bancii Nationale a Romaniei ori a bancilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European sau a Bancii Centrale Europene;``.

6. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 15 se introduc cinci noi puncte, punctele 16-20, cu urmatorul cuprins:
``16. zi de operare - intervalul de timp in care au loc decontarile din cursul zilei si/sau noptii, inclusiv toate procesele care se desfasoara in cadrul ciclului de operare al sistemului;
17. sisteme interoperabile - doua sau mai multe sisteme ai caror operatori de sistem au incheiat acorduri in temeiul carora este posibila executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem in altul;
18. operator de sistem - entitatea ori entitatile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem. Un operator de sistem poate sa actioneze inclusiv in calitate de agent de decontare, contraparte centrala sau casa de compensare;
19. ESMA - Autoritatea Europeana pentru Supraveghere (Autoritatea Europeana pentru Piete si Valori Mobiliare - European Securities and Markets Authority), infiintata prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;
20. CERS - Comitetul European pentru Risc Sistemic (European Systemic Risk Board), infiintat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de infiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic.``

7. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru prevenirea riscului sistemic, prin exceptie de la prevederile alin. (1) pct. 1, Banca Nationala a Romaniei poate, dupa caz, sa desemneze ca sistem care intra sub incidenta prezentei legi si o conventie incheiata in forma scrisa intre 2 participanti, altii decat un posibil agent de decontare, o posibila contraparte centrala, o posibila casa de compensare, un posibil operator de sistem sau un posibil participant indirect.``

8. La articolul 2, alineatul (5) se abroga.
9. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 3. -(1) Ordinele de transfer si compensarea sunt valabile, isi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor chiar si in cazul deschiderii procedurii de insolventa asupra unui participant (in sistemul in cauza sau intr-un sistem interoperabil), cu conditia ca respectivele ordine de transfer sa fi fost introduse in sistem inaintea momentului deschiderii procedurii de insolventa, asa cum este acesta definit la art. 6 alin. (1).``

10. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
``(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica chiar si in cazul deschiderii procedurii de insolventa impotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant.``

11. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Daca ordinele de transfer sunt introduse in sistem dupa momentul deschiderii procedurii de insolventa si sunt procesate in cursul zilei de operare, asa cum este aceasta definita in regulile sistemului, in care s-a deschis procedura de insolventa, aceste ordine de transfer si compensarea isi produc efectele juridice si sunt opozabile tertilor, cu conditia ca operatorul sistemului sa poata dovedi ca in momentul in care ordinele de transfer au devenit irevocabile nu a cunoscut si nici nu trebuia sa cunoasca faptul ca s-a deschis procedura de insolventa.``

12. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
``(5) In cazul sistemelor interoperabile, fiecare sistem va stabili, in propriile reguli de sistem, momentul introducerii in sistem a unui ordin de transfer, astfel incat sa asigure, pe cat posibil, coordonarea in aceasta privinta a regulilor tuturor sistemelor interoperabile in cauza. Regulile unui sistem privind momentul introducerii in sistem a ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este interoperabil, cu exceptia cazului in care regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese in acest sens.``

13. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 4. - Avand in vedere termenii contractuali aplicabili, fondurile sau instrumentele financiare disponibile in contul de decontare al participantului si facilitatea de creditare (incluzand imprumutul unor instrumente financiare) acordata participantului in ziua decontarii, in limita garantiilor constituite in acest scop, pot fi folosite, chiar in conditiile in care impotriva participantului sau a operatorului unui sistem interoperabil a fost deschisa o procedura de insolventa, pentru indeplinirea obligatiilor participantului in cadrul sistemului in cauza sau al sistemului interoperabil din ziua de operare pe parcursul careia s-a deschis procedura de insolventa, in principal pentru indeplinirea oricarei obligatii rezultate in urma compensarii, facand posibila decontarea finala pentru sistemul in cauza sau pentru sistemul interoperabil.``

14. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 5. -(1) Un ordin de transfer nu poate fi revocat de catre un participant la sistem sau de catre un tert, din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv (momentul irevocabilitatii)
(2) In cazul sistemelor interoperabile, fiecare sistem va stabili, in propriile reguli de sistem, momentul irevocabilitatii ordinelor de transfer, astfel incat sa asigure, pe cat posibil, coordonarea in aceasta privinta a regulilor tuturor sistemelor interoperabile in cauza. Regulile unui sistem privind momentul irevocabilitatii ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme cu care acesta este interoperabil, cu exceptia cazului in care regulile tuturor sistemelor interoperabile includ prevederi exprese in acest sens.``

15. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 7. -(1) Deschiderea procedurii de insolventa asupra unui participant nu are efect retroactiv asupra drepturilor si obligatiilor sale care decurg din participarea sa la sistem sau sunt legate de aceasta participare, care au luat nastere anterior momentului deschiderii acestei proceduri, asa cum acesta este definit la art. 6 alin. (1)
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in privinta drepturilor si obligatiilor unui participant intr-un sistem interoperabil sau ale operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant.``

16. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 9. -(1) Drepturile unui operator de sistem ori ale unui participant in legatura cu garantiile constituite in favoarea sa si/sau pe care le detine in legatura cu sistemul ori cu orice sistem interoperabil, precum si drepturile Bancii Nationale a Romaniei, ale bancilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European si ale Bancii Centrale Europene in legatura cu garantiile detinute sau constituite in favoarea acestora nu sunt afectate de deschiderea procedurii de insolventa impotriva:
a) participantului la sistem sau la un sistem interoperabil;
b) operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant;
c) contrapartii Bancii Nationale a Romaniei, a bancii centrale dintr-un stat membru al Spatiului Economic European sau a Bancii Centrale Europene;
d) oricarei terte parti care a constituit garantiile.``

17. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 10. - Daca in favoarea participantilor, operatorilor de sistem si/sau a Bancii Nationale a Romaniei, a bancilor centrale din statele membre ale Spatiului Economic European ori a Bancii Centrale Europene s-au constituit drept garantie instrumente financiare sau drepturi asupra unor instrumente financiare si daca dreptul lor ori al oricarui mandatar, agent sau tert care actioneaza pe seama acestora asupra respectivelor instrumente financiare este inscris valabil intr-un registru de evidenta, intr-un cont sau intr-un sistem centralizat de depozitare, localizat in Romania ori intr-un stat membru al Spatiului Economic European, determinarea opozabilitatii, continutului, intinderii si efectelor drepturilor acestora asupra garantiilor este guvernata de legea statului unde drepturile au fost valabil inscrise.``

18. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 11. - Banca Nationala a Romaniei este obligata sa notifice decizia prevazuta la art. 6 alin. (2), de indata ce i-a fost comunicata, altor state membre ale Spatiului Economic European, CERS si ESMA.``

19. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 12. -(1) Banca Nationala a Romaniei va comunica ESMA sistemele si operatorii de sistem care intra sub incidenta prezentei legi. ESMA va face publice respectivele informatii pe pagina sa de internet
(2) Ministerul Finantelor Publice va informa ESMA ca Banca Nationala a Romaniei este autoritatea nationala competenta care trebuie sa informeze si sa fie informata cu privire la deschiderea procedurii de insolventa impotriva unui participant la un sistem.``

20. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 14. - Fiecare operator al unui sistem desemnat de catre Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu prevederile art. 13 este obligat sa comunice acesteia participantii la sistem, inclusiv participantii indirecti si operatorii de sisteme interoperabile care nu sunt participanti, precum si orice schimbare cu privire la acestia.``

21. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 15. - O institutie va oferi gratuit, la cerere, oricarei persoane care justifica un interes legitim informatii referitoare la sistemele la care aceasta institutie participa si la principalele reguli de functionare a acestor sisteme, in termen de cel mult 5 zile de la data primirii cererii.``

22. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:
``Art. 161. -(1) Banca Nationala a Romaniei va coopera cu ESMA in scopul aplicarii prevederilor prezentei legi, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului
(2) Banca Nationala a Romaniei va furniza ESMA, fara intarziere, toate informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor acesteia, in conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului.``

23. Anexa se abroga.

Art. 13. - Ordonanta Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (1), literele a), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) banca de dezvoltare multilaterala - o banca de dezvoltare internationala si regionala, cum ar fi: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare - International Bank for Reconstruction and Development, Corporatia Financiara Internationala - International Finance Corporation, Banca Interamericana de Dezvoltare - Inter-American Development Bank, Banca Asiatica de Dezvoltare - Asian Development Bank, Banca Africana de Dezvoltare - African Development Bank, Banca de Dezvoltarea a Consiliului Europei - Council of Europe Development Bank, Banca Nordica de Investitii - Nordic Investment Bank, Banca Caraibiana de Dezvoltare - Caribbean Development Bank, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare - European Bank for Reconstruction and Development, Banca Europeana pentru Investitii - European Investment Bank, Fondul European de Investitii - European Investment Fund, Corporatia Interamericana de Investitii - Inter-American Investment Corporation, Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor - Multilateral Investment Guarantee Agency, Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre - Black Sea Trade and Development Bank, Banca Americii Centrale pentru Integrare Economica - Central American Bank for Economic Integration, Facilitatea Internationala de Finantare in favoarea Imunizarii - International Finance Facility for Immunisation, Banca Islamica pentru Dezvoltare - Islamic Development Bank;.................................................................................................
e) contract de garantie financiara cu transfer de proprietate-un contract de garantie financiara, inclusiv contractul de report, in temeiul caruia furnizorul garantiei transmite beneficiarului acesteia proprietatea deplina sau drepturile depline asupra garantiei financiare, in scopul garantarii sau al asigurarii in alt mod a executarii obligatiilor financiare garantate;
f) contract de garantie financiara fara transfer de proprietate-un contract de garantie financiara in temeiul caruia furnizorul garantiei pune la dispozitie garantia financiara in favoarea sau catre un beneficiar al acesteia, furnizorul pastrand proprietatea deplina sau restransa ori drepturile depline asupra garantiei financiare la momentul constituirii acesteia;``.

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:
``g1) creante private - creante de natura pecuniara care izvorasc dintr-o conventie prin care se acorda un imprumut sub forma de credit, de catre o institutie de credit sau de catre orice entitate avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa atraga depozite ori alte fonduri rambursabile de la public si sa acorde credite pe cont propriu, sau de catre orice entitate, alta decat o institutie de credit, avand sediul social intr-un stat membru al Spatiului Economic European, autorizata sa emita mijloace de plata sub forma de moneda electronica;``.

3. La articolul 2 alineatul (1), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``k) garantie financiara - sume de bani, instrumente financiare si/sau creante private, destinate garantarii unor obligatii financiare;``.

4. La articolul 2 alineatul (1), litera q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``q) stat membru - stat membru, astfel cum acesta
a fost definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;``.

5. La articolul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``c) o institutie financiara supusa supravegherii prudentiale, inclusiv:
1. o institutie de credit, astfel cum a fost definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. o firma de investitii, astfel cum a fost definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. o institutie financiara, astfel cum a fost definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. o societate comerciala de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si intermediari in asigurari, astfel cum au fost definiti acesti termeni in Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. un organism de plasament colectiv in valori mobiliare, astfel cum acesta a fost definit in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. o societate de administrare a investitiilor, astfel cum aceasta a fost definita in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;``.

6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
`` Art. 4. -(1) Punerea la dispozitie a garantiei financiare se face prin remiterea, transferarea, detinerea, inregistrarea sau orice alta modalitate prin care beneficiarul garantiei ori persoana care actioneaza pe seama acestuia obtine detentia sau controlul asupra garantiei financiare. Garantia financiara se considera pusa la dispozitie chiar daca furnizorul acesteia beneficiaza de dreptul de a inlocui garantia financiara, dreptul de a retrage in favoarea sa surplusul de garantii ori dreptul de a incasa veniturile aferente creantelor private, pana la o dispozitie contrara.``

7. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
``(21) Pentru creantele private, includerea intr-o lista de creante, furnizata in scris sau intr-un mod echivalent din punct de vedere juridic beneficiarului garantiei, este suficienta pentru a identifica creanta privata si pentru a dovedi punerea la dispozitie a creantei private ca garantie financiara intre parti, precum si fata de debitor si/sau terti.``

8. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 5. -(1) Incheierea, valabilitatea, prioritatea, opozabilitatea, executarea sau admiterea ca proba a contractului de garantie financiara, precum si punerea la dispozitie a garantiei financiare nu sunt conditionate de indeplinirea vreunei formalitati.``

9. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
``(5) Fara a aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, cu modificarile ulterioare, si dispozitiilor nationale referitoare la conditiile contractuale neloiale, debitorul care este parte intr-o conventie din care rezulta o creanta privata poate sa renunte in mod valid, prin inscris sau alta forma echivalenta din punct de vedere juridic, la:
a) drepturile sale de compensare a obligatiilor sale fata de creditorii creantei private sau fata de persoanele carora respectiva creanta privata le-a fost pusa la dispozitie drept garantie;
b) drepturile care ii revin in temeiul normelor privind secretul bancar, care ar putea prejudicia sau limita posibilitatea creditorului care este parte intr-o conventie din care rezulta o creanta privata de a oferi informatii cu privire la creanta privata sau debitor, in scopul utilizarii acelei creante private drept garantie.``

10. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) in cazul instrumentelor financiare si al creantelor private, prin vanzarea sau insusirea acestora, prin compensarea valorii lor cu valoarea obligatiilor financiare garantate ori prin retinerea instrumentelor respective drept plata a acestor obligatii.``

11. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) partile au convenit, prin contractul de garantie financiara fara transfer de proprietate, cu privire la modul de evaluare a instrumentelor financiare si a creantelor private.``

12. La articolul 6, alineatele (6)-(8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(6) Prevederile art. 151 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in ceea ce priveste sechestrarea si valorificarea sumelor de bani, a instrumentelor financiare si a creantelor private asupra carora este constituita o garantie financiara in favoarea beneficiarului acesteia
(7) Prevederile art. 145 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in ceea ce priveste momentul la care opereaza transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare care fac obiectul garantiei financiare
(8) Prevederile alin. (1) lit. b) se realizeaza cu respectarea reglementarilor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.``

13. La articolul 7, alineatul (6) se abroga.

14. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins:
``Art. 91.- Prevederile art. 7-9 nu se aplica in privinta creantelor private.``

15. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
``(2) Prezenta ordonanta nu aduce atingere dispozitiilor cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010.``

Art. 14. - Ordinele de transfer introduse intr-un sistem inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dar decontate incepand cu aceasta data, sunt supuse dispozitiilor Legii nr. 253/2004.

CAPITOLUL III
Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului


Art. 15. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Fara a se aduce atingere dispozitiilor din prezenta sectiune, Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari si notifica Comisiei Europene si Autoritatii Bancare Europene, infiintata prin Regulamentul nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, conditiile in care poate acorda autorizatie si documentatia care trebuie sa insoteasca cererea pentru obtinerea autorizatiei.``

2. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 36. - Banca Nationala a Romaniei notifica Autoritatii Bancare Europene orice autorizatie acordata, pentru ca denumirea institutiei de credit sa fie inclusa in lista institutiilor de credit intocmita si actualizata de Autoritatea Bancara Europeana, care se publica pe website-ul acesteia.``

3. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 43. - Retragerea autorizatiei unei institutii de credit si, dupa caz, incetarea valabilitatii acesteia se notifica Comisiei Europene si Autoritatii Bancare Europene, precum si, potrivit art. 88 si 259, autoritatilor competente din statele membre gazda.``

4. La articolul 63, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 63. - (1) Inainte de a urma procedura prevazuta la art. 60, Banca Nationala a Romaniei ia, in cazuri de urgenta, orice masuri preventive necesare protejarii intereselor deponentilor, investitorilor si ale altor persoane care beneficiaza de serviciile furnizate de institutia de credit. Aceste masuri se comunica de indata Comisiei Europene, Autoritatii Bancare Europene si autoritatilor competente din alte state membre interesate.``

5. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 65. - Banca Nationala a Romaniei informeaza Comisia Europeana si Autoritatea Bancara Europeana cu privire la numarul si natura cazurilor in care au fost dispuse masuri potrivit dispozitiilor art. 60.``

6. La articolul 69, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Banca Nationala a Romaniei notifica Comisiei Europene, Autoritatii Bancare Europene si Comitetului Bancar European orice autorizatie acordata unei sucursale a unei institutii de credit cu sediul intr-un stat tert.``

7. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 84. - Banca Nationala a Romaniei informeaza Comisia Europeana si Autoritatea Bancara Europeana cu privire la numarul si natura cazurilor in care aceasta s-a opus infiintarii de catre o institutie de credit, persoana juridica romana, a unei sucursale intr-un alt stat membru sau continuarii desfasurarii activitatii unei astfel de sucursale.``

8. La articolul 173, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Banca Nationala a Romaniei poate sesiza, cu privire la situatiile in care o cerere de colaborare, in special in vederea schimbului de informatii, a fost respinsa sau acesteia nu i s-a dat curs intr-un termen rezonabil, Autoritatea Bancara Europeana, care va actiona potrivit competentelor atribuite in temeiul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului.``

9. La articolul 176, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) In anumite cazuri, Banca Nationala a Romaniei poate, de comun acord cu autoritatile competente din alte state membre, sa nu aplice criteriile prevazute la alin. (1) lit. c)-e), daca aplicarea acestora ar fi necorespunzatoare, avand in vedere institutiile de credit respective si importanta activitatii desfasurate de acestea in diferite state, si sa desemneze o alta autoritate responsabila cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata. In aceste cazuri, inaintea luarii unei decizii, autoritatile competente trebuie sa acorde posibilitatea de a-si exprima opinia asupra deciziei respective institutiei de credit-mama la nivelul Uniunii Europene sau societatii financiare holding-mama la nivelul Uniunii Europene ori institutiei de credit cu cel mai mare total al activului bilantier, dupa caz. Autoritatile competente notifica Comisiei Europene si Autoritatii Bancare Europene orice acord incheiat potrivit prevederilor prezentului alineat.``

10. La articolul 181, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
``(11) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, nu isi indeplineste atributiile prevazute la alin. (1) sau daca autoritatile competente nu colaboreaza cu aceasta in masura necesara indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei si oricare dintre celelalte autoritati competente implicate pot supune cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului.``

11. La articolul 182, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
``(51) Daca, pana la implinirea termenului de 6 luni, oricare dintre autoritatile competente implicate a supus cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene, potrivit procedurii de solutionare a dezacordurilor prevazute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, va amana luarea unei decizii in asteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancara Europeana o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul mentionat. Banca Nationala a Romaniei va lua decizia in conformitate cu decizia Autoritatii Bancare Europene. Termenul de 6 luni se considera faza de conciliere in sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului. Potrivit prevederilor art. 9 pct (1) lit. b) din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), Autoritatea Bancara Europeana va lua o decizie in termen de o luna. Cazul nu va fi supus spre solutionare Autoritatii Bancare Europene dupa implinirea termenului de 6 luni sau dupa luarea unei decizii comune de catre autoritatile competente implicate.``

12. La articolul 1823, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: ``(2) Daca, pana la implinirea termenului de 4 luni prevazut la alin. (1), oricare dintre autoritatile competente implicate a supus cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene, potrivit procedurii de solutionare a dezacordurilor prevazute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, va amana luarea unei decizii in asteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancara Europeana o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul mentionat. Banca Nationala a Romaniei va lua decizia in conformitate cu decizia Autoritatii Bancare Europene. Termenul de 4 luni se considera faza de conciliere in sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului. Potrivit prevederilor art. 9 pct
(1) lit.b) din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului, Autoritatea Bancara Europeana va lua o decizie in termen de o luna. Cazul nu va fi supus spre solutionare Autoritatii Bancare Europene dupa implinirea termenului de 4 luni sau dupa luarea unei decizii comune de catre autoritatile competente implicate.``

13. La articolul 1824, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
``(2) Prevederile art. 1823 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.``

14. La articolul 183, alineatele (1) si (11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 183. -(1) In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, inclusiv in cazul unor evolutii nefavorabile ale pietelor financiare, care ar putea pune in pericol lichiditatea pietei si stabilitatea sistemului financiar in oricare dintre statele membre in care entitatile unui grup au fost autorizate sau in care au fost infiintate sucursale semnificative, Banca Nationale a Romaniei, in calitate de supraveghetor consolidant, alerteaza in cel mai scurt timp posibil, cu respectarea cerintelor referitoare la pastrarea secretului profesional, Autoritatea Bancara Europeana, Comitetul European pentru Risc Sistemic, infiintat prin Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic, si autoritatile prevazute la art. 222 alin. (6) si art. 2221 alin. (1) si le comunica toate informatiile esentiale indeplinirii atributiilor acestora.
(11) Daca Banca Nationala a Romaniei, in exercitarea atributiilor acesteia de banca centrala, constata existenta unei situatii descrise la alin. (1), alerteaza in cel mai scurt timp posibil autoritatile competente cu exercitarea supravegherii pe baza consolidata a institutiilor de credit si Autoritatea Bancara Europeana.``

15. Articolul 185 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 185. - (1) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate competenta responsabila cu autorizarea unei institutii de credit, persoana juridica romana, filiala a unei institutii de credit dintr-un alt stat membru, poate, prin acorduri bilaterale, potrivit prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, sa delege responsabilitatea de supraveghere autoritatii competente care a autorizat si supravegheaza societatea-mama, astfel incat responsabilitatile ce revin pe linia supravegherii filialei respective potrivit prezentei ordonante de urgenta sa revina acesteia din urma
(2) Banca Nationala a Romaniei notifica Autoritatii Bancare Europene existenta si continutul acestor acorduri.``

16. La articolul 1851, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
``(21) Pentru a contribui la promovarea si monitorizarea functionarii efective, eficiente si coerente a colegiilor de supraveghetori, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, Autoritatea Bancara Europeana poate participa in colegiile de supraveghetori si va fi considerata, in acest scop, autoritate competenta.``

17. La articolul 1851, partea introductiva si litera a) ale alineatului (3) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(3) Colegiile de supraveghetori asigura Bancii Nationale a Romaniei, Autoritatii Bancare Europene si celorlalte autoritati competente implicate cadrul pentru exercitarea urmatoarelor atributii:
a) schimbul de informatii dintre autoritatile competente implicate si, potrivit prevederilor art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, cu Autoritatea Bancara Europeana;...............................................................................................
(4) In cadrul colegiilor de supraveghetori, Banca Nationala a Romaniei colaboreaza in mod strans cu celelalte autoritati competente participante si cu Autoritatea Bancara Europeana. Cerintele referitoare la pastrarea secretului profesional nu impiedica Banca Nationala a Romaniei sa schimbe informatii cu celelalte autoritati competente in cadrul colegiilor de supraveghetori.``

18. La articolul 186, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
``(11) Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod strans cu Autoritatea Bancara Europeana, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului. Banca Nationala a Romaniei furnizeaza Autoritatii Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 35 din regulamentul mentionat, toate informatiile necesare acesteia pentru indeplinirea atributiilor stabilite de Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit si de regulamentul mentionat.``

19. La articolul 186, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
``(5) Banca Nationala a Romaniei poate notifica Autoritatii Bancare Europene situatiile in care:
a) o autoritate competenta nu i-a comunicat informatii esentiale;
b) o solicitare de colaborare, in special prin schimb de informatii relevante, a fost respinsa sau nu s-a raspuns unei astfel de solicitari intr-un termen rezonabil.``

20. La articolul 202, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate responsabila pentru exercitarea supravegherii pe baza consolidata, intocmeste o lista a societatilor financiare holding-mama la nivelul Romaniei, care este transmisa autoritatilor competente din celelalte state membre, Autoritatii Bancare Europene si Comisiei Europene.``

21. La articolul 206, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru efectuarea verificarii potrivit prevederilor alin. (1), Banca Nationala a Romaniei are in vedere principiile generale de evaluare a echivalentei supravegherii pe baza consolidata exercitate de autoritatile competente din state terte asupra institutiilor de credit avand societatea-mama intr-un stat tert, principii elaborate de Comitetul Bancar European la solicitarea Comisiei Europene. Banca Nationala a Romaniei consulta Autoritatea Bancara Europeana inaintea luarii unei decizii.``

22. La articolul 207, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Tehnicile de supraveghere trebuie sa permita atingerea obiectivelor supravegherii pe baza consolidata, potrivit prezentei ordonante de urgenta si reglementarilor emise in aplicarea acesteia, si trebuie sa fie comunicate celorlalte autoritati competente implicate, Autoritatii Bancare Europene si Comisiei Europene.``

23. La articolul 210, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Prevederile art. 173 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.``

24. La articolul 2102, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu urmatorul cuprins:
``(21) Daca, pana la implinirea termenului initial de doua luni prevazut la alin. (2), oricare dintre autoritatile competente implicate a supus cazul spre solutionare Autoritatii Bancare Europene, potrivit procedurii de solutionare a dezacordurilor prevazute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, Banca Nationala a Romaniei va amana luarea unei decizii in asteptarea deciziei pe care Autoritatea Bancara Europeana o poate lua potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din regulamentul mentionat. Banca Nationala a Romaniei va lua decizia in conformitate cu decizia Autoritatii Bancare Europene. (22) Termenul de doua luni prevazut la alin. (2) se considera faza de conciliere in sensul art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului. Autoritatea Bancara Europeana va lua o decizie in termen de o luna.
(23) Cazul nu va fi supus spre solutionare Autoritatii Bancare Europene dupa implinirea termenului initial de doua luni prevazut la alin. (2) sau dupa luarea unei decizii comune de catre autoritatile competente implicate.``

25. La articolul 215, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 215. -(1) Banca Nationala a Romaniei poate sa schimbe informatii cu autoritatile competente din celelalte state membre, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale altor acte normative aplicabile institutiilor de credit, si sa transmita informatii Autoritatii Bancare Europene, potrivit prevederilor art. 31 si 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului.``

26. La articolul 217, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Informatiile primite de Banca Nationala a Romaniei de la o autoritate competenta dintr-un alt stat membru nu vor fi furnizate, potrivit prevederilor alin. (1), decat cu acordul expres al respectivei autoritati si, daca este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obtinut.``

27. La articolul 222 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
``c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, daca informatiile sunt relevante pentru exercitarea atributiilor sale statutare prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului.``

28. La articolul 222, alineatele (3) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(3) In indeplinirea atributiilor sale in calitate de autoritate monetara si a celor privind monitorizarea sistemelor de plati, Banca Nationala a Romaniei poate transmite autoritatilor competente din celelalte state membre informatii pe care acestea le-ar putea solicita in situatii similare celor prevazute la art. 216..................................................................................................
(6) In cazul aparitiei unei situatii de urgenta, astfel cum este prevazuta la art. 183 alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate transmite informatii bancilor centrale apartinand Sistemului European al Bancilor Centrale, daca aceste informatii sunt relevante pentru exercitarea atributiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare si furnizarea de lichiditati, supravegherea sistemelor de plati, a sistemelor de compensare si decontare si mentinerea stabilitatii sistemului financiar, precum si Comitetului European pentru Risc Sistemic, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, daca astfel de informatii sunt relevante pentru exercitarea atributiilor sale statutare.``

29. La articolul 1734, articolul 1822 alineatul (3), articolele 1826 si 1854, sintagma ``Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni`` se inlocuieste cu sintagma ``Autoritatea Bancara Europeana``.

30. Articolul 24014 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 24014. - (1) Operatiunile de vanzare de active, transfer de depozite, vanzare de active cu asumare de pasive si fuziunea/divizarea unei institutii de credit in administrare speciala se pot efectua catre institutii de credit sau, dupa caz, institutii financiare care, in opinia Bancii Nationale a Romaniei, au o situatie financiara adecvata din perspectiva volumului si riscurilor aferente activitatilor ce urmeaza a fi preluate, dispun de capacitate operationala si pot asigura, in mod adecvat continuarea serviciilor bancare aferente activelor si, dupa caz, pasivelor transferate, iar operatiunea preconizata nu pune in pericol siguranta si viabilitatea activitatii acestora sau, daca este cazul, capacitatea lor de a respecta cerintele prudentiale, in special cele privind nivelul minim al fondurilor proprii
(2) Pentru facilitarea implementarii unei masuri de restructurare constand in operatiuni care implica transferul de depozite garantate in acceptiunea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi utilizate resursele administrate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar pentru finantarea operatiunii, inclusiv prin emiterea de garantii, cu respectarea prevederilor ordonantei mai sus mentionate. Finantarea este propusa de administratorul special si fundamentata in cadrul raportului prevazut la art. 24015 alin. (1) sau, dupa caz, al solicitarii formulate conform art. 24015 alin. (4), pe baza analizei referitoare la valoarea estimata a compensatiilor aferente depozitelor din evidenta institutiei de credit aflate in administrare speciala, transmisa de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar administratorului special. Finantarea se solicita Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar de catre administratorul special, pe baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei
(3) La realizarea operatiunilor prevazute la alin. (1) trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte:
a) sa fie asigurat tratamentul echitabil si concurenta loiala dintre institutiile care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la alin. (1) si care isi manifesta intentia de preluare; in acest sens, administratorul special asigura punerea la dispozitia institutiilor interesate, in mod nediscriminatoriu si numai dupa semnarea de catre acestea a unui acord de confidentialitate, a pachetului de informatii relevante din perspectiva masurilor de restructurare vizate, precum si facilitarea realizarii evaluarii activelor si/sau, dupa caz, a pasivelor ce urmeaza sa fie preluate, daca aceasta evaluare are loc inainte de semnarea contractului care sta la baza operatiunii;
b) daca exista oferte din partea mai multor institutii care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la alin. (1), desemnarea institutiei de credit ori a institutiei financiare castigatoare se face pe baza celui mai bun pret oferit;
c) in cazul unei operatiuni de transfer partial de depozite ori de vanzare partiala de active cu asumare de pasive, sa se acorde prioritate transferului depozitelor garantate, cu respectarea principiului costului minim, respectiv ca suma aferenta finantarii de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a acestei operatiuni sa fie mai mica decat cea a compensatiilor de platit pentru respectivele depozite;
d) poate fi realizat atat transferul tuturor depozitelor garantate, cat si transferul unei parti dintre acestea, in cazul transferului partial operatiunea urmand a fi efectuata astfel incat sa fie minimizat riscul, daca acesta exista, ca Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, dupa finantarea transferului, sa ramana obligat si pentru plata compensatiei aferente depozitelor aceluiasi deponent la institutia de credit de la care s-a realizat transferul partial;
e) in cazul operatiunilor care implica un transfer de depozite, documentele contractuale incheiate cu institutiile de credit beneficiare sa nu cuprinda clauze care sa prevada restituirea, la producerea unor evenimente determinate, a depozitelor transferate;
f) sumele care pot rezulta din operatiuni de natura celor prevazute la alin. (1), cu deducerea cheltuielilor aferente operatiunii, sunt incluse in averea institutiei de credit aflate in situatia prevazuta la art. 24018 alin. (2) si sunt afectate pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creantelor, in procedura de lichidare/faliment
(4) Pentru punerea in aplicare a masurilor de restructurare prevazute la art. 24012 alin. (1) lit. c), d) si e) nu este necesar acordul deponentilor sau al altor creditori ori al debitorilor institutiei de credit. Pentru notificarea acestora, administratorul special publica un anunt general in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul sau mai multe ziare de circulatie nationala si, dupa caz, asigura publicitatea potrivit art. 24010, imediat dupa implementarea masurii. Persoanele interesate pot obtine informatiile necesare privind situatia creantelor sau a obligatiilor lor de la institutia de credit aflata in administrare speciala, administratorul special fiind obligat sa ia masurile necesare in acest sens
(5) In cazul masurilor de restructurare care implica transfer de depozite, in termenul comunicat de institutia de credit care a preluat depozitele, deponentii transferati trebuie sa opteze pentru mentinerea depozitelor la institutia de credit respectiva, in conditiile agreate cu aceasta, sau pot sa isi retraga depozitele, daca acestea nu sunt grevate de alte sarcini ori interdictii, fara suportarea vreunei forme de penalizare pentru retragere anticipata
(6) Institutia care preia pasive ale institutiei de credit aflate in administrare speciala este raspunzatoare doar pentru obligatiile aferente pasivelor care fac obiectul transferului conform termenilor contractuali si care sunt evidentiate in situatia financiara intocmita de administratorul special.``

31. La articolul 24015, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(31) Expertul autorizat independent prevazut la alin. (3) trebuie sa aiba experienta corespunzatoare in domeniul evaluarii activelor bancare, sa fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si sa fie agreat de Banca Nationala a Romaniei; se prezuma ca indeplinesc aceste conditii auditorii financiari aprobati de Banca Nationala a Romaniei conform prevederilor art. 155 alin. (1). Nu poate indeplini sarcinile specifice ale expertului autorizat independent auditorul financiar care a desfasurat in ultimii 5 ani activitati specifice profesiei la institutia de credit aflata in administrare speciala.``

32. La articolul 24016, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(5) Daca prin adoptarea masurilor de restructurare creditorii institutiei de credit se afla intr-o situatie mai putin favorabila decat cea in care s-ar fi aflat daca aceste masuri nu ar fi fost implementate si institutia de credit ar fi intrat direct in lichidare, luand in considerare valoarea estimativa care s-ar fi obtinut de catre acestia prin distribuire in caz de faliment, pe baza estimarilor facute potrivit art. 24015 alin. (3), sunt aplicabile prevederile art. 24021.``

33. La articolul 24018, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) In cazul implementarii unor masuri de restructurare constand in operatiuni care implica transferul depozitelor plasate la institutia de credit aflata in administrare speciala, Banca Nationala a Romaniei retrage autorizatia acesteia incepand cu data la care contractul care sta la baza operatiunii de transfer de depozite sau de vanzare de active cu asumare de pasive produce efecte si, dupa caz, sesizeaza instanta competenta pentru declansarea procedurii falimentului. Retragerea autorizatiei nu impiedica finalizarea masurilor de restructurare aprobate de Banca Nationala a Romaniei.``

34. La articolul 4041, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 4041.- (1) Sistemele de plati trebuie sa asigure accesul neingradit la sistem al prestatorilor de servicii de plata, institutii de credit, institutii de plata in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutii emitente de moneda electronica in intelesul Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, pe baza unor reguli obiective, nediscriminatorii si proportionale, care nu vor limita accesul mai mult decat este necesar pentru protejarea sistemului de plati impotriva unor riscuri specifice, precum riscul de decontare, riscul operational si riscul comercial, si pentru protectia stabilitatii financiare si operationale a sistemului de plati.................................................................................................
b) reguli care sa faca discriminare intre prestatorii de servicii de plata, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile participantilor;``.

CAPITOLUL IV
Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Art. 16. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.

2. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``f) alte venituri, stabilite conform legii, inclusiv cele provenite din activitatea de administrator special, administrator interimar sau lichidator.``

3. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi utilizate pentru plata compensatiilor aferente depozitelor garantate sau, dupa caz, pentru finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a operatiunilor ce implica transfer de depozite garantate, in conditiile stabilite de lege, iar cele prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate
(3) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului, cu exceptia celor prevazute la art. 60 alin. (3).``

4. La articolul 9, dupa alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu urmatorul cuprins:
``(7) In aplicarea prevederilor art. 24014 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul va finanta, inclusiv prin emiterea de garantii, operatiuni ce implica transferul de depozite garantate ale unei institutii de credit participante si pentru care suma ce ar urma sa fie platita de Fond este mai mica decat cea a compensatiilor de platit pentru respectivele depozite. In acest sens, Fondul are obligatia de a pune la dispozitia administratorului special, in conformitate cu solicitarea acestuia, informatiile privind valoarea compensatiilor de platit si, respectiv, finantarea solicitata
(8) Sumele aferente finantarii, inclusiv cele rezultate din executarea garantiilor emise de catre Fond, potrivit dispozitiilor alin. (7), se evidentiaza ca o creanta a Fondului asupra institutiei de credit de la care se transfera depozitele garantate
(9) Daca evaluarea prevazuta la art. 24014 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a fost derulata inainte de semnarea contractului, Fondul emite o garantie in favoarea institutiei de credit achizitoare pentru plata valorii de achizitie a acelor active transferate acesteia a caror situatie/calitate la data transferului nu corespundea informatiilor relevante furnizate conform prevederilor mentionate. Garantia emisa de Fond trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) valabilitatea este stabilita contractual si nu poate depasi un an;
b) valoarea maxima este stabilita contractual si nu poate depasi o treime din valoarea activelor transferate, cu exceptia numerarului
(10) In vederea executarii garantiei, institutia de credit in favoarea careia a fost emisa garantia transmite Fondului o cerere de executare insotita de documente care sa probeze incadrarea in situatia prevazuta la alin. (9) pentru fiecare dintre activele a caror valoare de achizitie este solicitata sa fie platita
(11) In termen de maximum 20 de zile lucratoare de la primirea solicitarii, Fondul efectueaza plata sumei reprezentand valoarea de achizitie a activelor pentru care a fost probata incadrarea in situatia prevazuta la alin. (9), urmand ca institutia de credit in favoarea careia a fost emisa garantia sa restituie imediat institutiei de credit de la care s-a efectuat transferul activele a caror valoare de achizitie a fost incasata, potrivit prezentului alineat, inclusiv sumele incasate in contul respectivelor active.``

5. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) In situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente pentru acoperirea platii compensatiilor, respectiv pentru finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a operatiunilor ce implica transferul de depozite garantate, in conditiile prevazute la art. 9 alin. (7), Guvernul pune la dispozitia Fondului, sub forma de imprumut, sumele necesare, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la solicitarea lor de catre Fond. Sursa fondurilor este reprezentata de veniturile din privatizare inregistrate in contul curent al Trezoreriei Statului, iar conditiile de acordare/rambursare a imprumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.``

6. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu urmatorul cuprins:
``Art. 271. - Creantele Fondului asupra unei institutii de credit, aferente transferului depozitelor garantate, potrivit art. 9 alin. (7) si (8), vor fi compensate din averea respectivei institutii de credit.``

7. La articolul 33 litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``3. desemnarea reprezentantului Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la institutiile de credit;``.

8. La articolul 59, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``d) pasiv negarantat - valoarea in lei a elementelor bilantiere de pasiv, altele decat capitalurile proprii, inregistrate in situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidentelor institutiei de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a cotizatiei.``

9. La articolul 61, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
``(6) Institutiile de credit rezultate dintr-o fuziune, precum si institutiile de credit care continua sa existe in urma unui proces de divizare, daca aceste procese au avut loc dupa plata cotizatiei anuale, sunt scutite de plata acesteia pentru anul respectiv.``

10. La anexa ``Lista depozitelor negarantate``, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``4. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor, asa cum sunt acestia definiti in legislatia privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor``.

CAPITOLUL V
Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit


Art. 17. - Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
``(2) Termenii: A«institutie de creditA», A«stat membruA», A«stat membru de origineA», A«stat membru gazdaA», A«sucursalaA» si A«autoritate competentaA» au intelesul prevazut la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.``

2. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
``(3) Desemnarea judecatorilor sindici se realizeaza prin aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, in mod aleatoriu, in sistem informatizat.``

3. La articolul 5 litera i), punctul 7) va avea urmatorul cuprins:
``7. acte incheiate, in anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate intr-o legatura speciala cu institutia de credit debitoare, asa cum sunt stabilite la pct. 8-11 din A«Lista depozitelor negarantateA», prevazuta in anexa la Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;``.

4. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
``Art. 7. -(1) Prin hotararea judecatoreasca privind deschiderea procedurii falimentului, judecatorul-sindic desemneaza lichidatorul si stabileste atributiile acestuia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar va putea fi desemnat lichidator.``

5. La articolul 11, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
``(4) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de aprobare sau de respingere a solicitarii va fi motivata si poate fi contestata in instanta in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.``

6. La articolul 15, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
``(2) Banca Nationala a Romaniei va desemna un administrator interimar si ii va stabili remuneratia la data depunerii cererii sale sau la data primirii notificarii mentionate la alin. (1). Daca institutia de credit se afla in procedura de administrare speciala la acea data, atributiile administratorului interimar vor fi exercitate de administratorul special, in conditiile prezentei ordonante.``

7. La articolul 17, alineatul (4) se abroga.

8. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 27. - Dupa darea hotararii judecatoresti privind deschiderea procedurii falimentului unei institutii de credit, lichidatorul intocmeste raportul prevazut la art. 5 lit. c), care trebuie sa includa, intre altele, si propuneri privind modalitatea de lichidare a bunurilor si drepturilor din averea institutiei de credit debitoare, potrivit art. 5 lit. n).``

9. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 33. - In functie de calitatea activelor institutiei de credit aflate in stare de faliment, institutiile de credit achizitoare pot sa isi asume, conform legii, pasivele, in mod diferentiat, respectiv numai depozite garantate, in acceptiunea art. 2 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori depozitele, in totalitate, atat garantate, cat si negarantate, ajungandu-se pana la preluarea in intregime a institutiei de credit declarate in stare de faliment.``

10. La articolul 38, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
``2. creantele rezultate din depozitele garantate, inclusiv cele ale Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar rezultate din plata compensatiilor catre deponentii garantati si/sau din finantarea, inclusiv prin emiterea de garantii, a unor operatiuni care au implicat transferul de depozite garantate ale institutiei de credit debitoare, precum si creantele izvorate din raporturi de munca pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;``.

11. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 58. - Persoanele care trebuie sa primeasca sau sa transmita informatii in legatura cu procedurile de informare ori de consultare prevazute in prezenta ordonanta au obligatia de a pastra secretul profesional in conformitate cu prevederile art. 3 si 52 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu cele cuprinse in titlul II, cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia oricaror autoritati judiciare carora li se aplica prevederile nationale in vigoare.``

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si intrarea in vigoare


Art. 18. - (1) Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, dispozitiile art. 3 alin. (1) si (2) se aplica pentru stabilirea dobanzii in materie comerciala
(2) Pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 287/2009, republicata, sintagma ``In raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei intreprinderi cu scop lucrativ, in sensul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata`` din art. 3 alin. (3) si art. 5 alin. (1) se va citi ``In raporturile civile``
(3) Dispozitiile art. 8 alin. (3) si art. 10 intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011
(4) Dispozitiile art. 8 alin. (2) se aplica numai pana la data de 1 octombrie 2011.

Art. 19. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 8 alin. (3) si art. 10, care intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011, si ale art. 15 pct. 1-29, care intra in vigoare la data de 31 decembrie 2011. Prezenta ordonanta asigura transpunerea urmatoarelor dispozitii cuprinse in directive ale Uniunii Europene:
- prevederile art. 2 pct. 6 din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din data de 23 februarie 2011;
- la cap. III-V: Directiva 2009/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Directivei 98/26/CE privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si de decontare a titlurilor de valoare si a Directivei 2002/47/CE privind contractele de garantie financiara in ceea ce priveste sistemele legate si creantele private, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 146 din 10 iunie 2009, pag. 37-43; art. 1 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010, pag. 120-161;
- la art. 15 pct. 1-29: dispozitiile art. 9 pct (1) (a), pct (3), (4), (10), (11), (12), pct (14) paragraful 1, pct (15) (a), pct (16), (17), (18), pct (19) (a), pct (31), pct (32) (a), (b), (d) i)-iv), pct (33), (34), pct (35) (a) paragrafele 2-4, pct (35) (b) ii), pct (36), pct (37), pct (38) (a) ii), pct (38) (b) si ale art. 13 pct (1) din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului;
- la art. 15 pct. 34: prevederile art. 20 pct. 1 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 10 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...

Legea 188/1999, actualizata 2024, privind Statutul functionarilor publici
Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, actualizata 2024 - Republicare Actualizat ...

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale
Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale Publicata in ...

Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului
Legea 393/2023 privind statutul asistentului judecatorului Publicat in Monitorul Oficial cu numar ...

Legea finantelor publice locale, actualizata 2024 - Legea 273/2006
Legea 273/2006 privind finantele publice locale Actualizata prin Legea 387/2023 pentru modificare ...Articole Juridice

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocati

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice