Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Anularea raportului de inspectie fiscala emis de autoritatea administrativa locala. Incadrare eronata a unui teren in zona de impozitare

Anularea raportului de inspectie fiscala emis de autoritatea administrativa locala. Incadrare eronata a unui teren in zona de impozitare

  Publicat: 20 Jul 2011       4122 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Atat timp cat terenul proprietate publica nu a fost concesionat, inchiriat, dat in arendare ori in folosinta, iar retelele subterane de telecomunicatii nu impiedica exploatarea bunului aflat in proprietate publica, acestea sunt scutite de plata impozitului pe terenuri, conform art. 257 lit. k) din Codul fiscal, atat timp cat pentru utilizarea retelelor subterane beneficiarul plateste folosinta bunului sub forma de pret.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Prin sentinta nr. 3956/CA din 17 decembrie 2007, Tribunalul Iasi a admis actiunea formulata de reclamanta SC ``R. `` SA, in contradictoriu cu paratii Municipiul Iasi, Primarul Municipiului Iasi si Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi, dispunand anularea in partea a raportului de inspectie fiscala nr. 623195 din 21 iunie 2007 si a deciziei de impunere nr. 62194 din 21 iunie 2007, numai cu privire la creanta bugetara suplimentara stabilita in sarcina reclamantei, in suma totala de 112. 895 lei, precum si a dispozitiei nr. 1740 din 30 august 2007, emisa de Primarul Municipiului Iasi, respingand actiunea formulata de reclamanta in contradictoriu cu paratul Consiliul Local Iasi, ca urmare a admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a acestuia.
Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut ca, prin raportul de inspectie fiscala nr. 62195 din 21 iunie 2007, Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi a stabilit ca, pentru anii 2003 - 2006, reclamanta datoreaza o diferenta de impozit, provenind din incadrarea eronata a terenului in zona de impozitare si din declaratiile unei suprafete de teren neconstruite mai mici, ca intrucat din declaratia de impunere rectificativa pentru stabilirea impozitului pe anul 2005 nu s-a indicat zona de impozitare pentru terenul declarat, incadrarea in zona s-a facut de organul fiscal si ca trimiterile facute la H. C. L. nr. 13 din 3 februarie 2003, H. C. L. nr. 566/2004 si H. C. L. nr. 443/2005 nu justifica incadrarea intregii suprafete de teren in zona de impozitare, intrucat hotararile mentionate nu instituie criterii pentru incadrarea in zone de impozitare, ci doar stabilesc cuantumul taxelor si impozitelor datorate de contribuabili, raportat la zona de impozitare, considerand nerelevant faptul ca reclamanta nu a prezentat documente detaliate privitoare la amplasarea retelelor de telecomunicatii, in conditiile in care, prin declaratia rectificativa pentru anul 2005, reclamanta a individualizat suprafata de teren pe care are amplasate retelele subterane, inscris pe baza caruia se putea face o incadrare corecta in zona de impozitare, prin adresa nr. 214/12198 din 2 august 2005, indicandu-se si motivele depunerii declaratiei rectificative.
In ceea ce priveste faptul declararii unei suprafete de teren neconstruit mai mici, in suprafata de 42. 561 m. p. si care a fost initial declarata de contribuabil, prima instanta a retinut ca nu exista documente justificative cu privire la suprafata exacta ocupata de retelele de telecomunicatii si la zona de impozitare si ca, cu toate acestea, organul fiscal a procedat la estimarea bazei de impunere avand in vedere doar declaratiile de impunere depuse de contribuabil in anii anteriori, procedandu-se la incadrarea acesteia intr-o zona de impozitare mai mare, fara a se face vreo raportare la elementele prevazute de art. 66 din O. G. nr. 92/2003, si ca, in atare conditii, organul fiscal a procedat la stabilirea eronata a bazei de impozitare pentru anii 2005 si 2006, eroare ce se regaseste in raportul de inspectie fiscala si in ceea ce priveste taxa de teren stabilit pentru anul 2003, insumand 20. 855 lei.
Raportandu-se la aceste constatari, prima instanta a concluzionat ca desi organele fiscale au retinut in mod corect ca reclamanta, in calitate de concesionar al terenului public, datora o sarcina fiscala echivalenta impozitului pe teren, calculul acestei taxe, pentru anii 2003, 2005 si 2006 s-a facut eronat, justificand astfel cererea de anulare a actelor administrative atacate, in partea referitoare la creanta bugetara si suplimentara, in suma totala de 112. 895 lei, si a accesoriilor aferente, precum si cererea de restituire a impozitului achitat pentru trimestrul I/2005.
Curtea a respins recursul paratei, constatand urmatoarele:
Este necontestat faptul ca SC ``R. `` SA este proprietara retelelor de telecomunicatii, ca acestea sunt amplasate la o adancime de cca. 1 metru, in raport cu suprafata retelei stradale, si ca exploatarea lor se face in conditiile prevazute de O. G. nr. 79/2002.
Este de asemenea, necontestat faptul ca reclamanta-intimata a comunicat recurentilor situatia retelei de telecomunicatii din municipiul Iasi, insumand 212,883 km. , precum si situatia amplasarii retelei subterane in zona si ca aceste date au fost avute in vedere la stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare.
Necontestat este si faptul ca, la data de 28 septembrie 2006, partile in litigiu au incheiat un contract privind acordarea dreptului de acces, conform art. 22 - 31 din O. U. G. nr. 79/2002, pe terenurile proprietatea municipiului Iasi si ca, in schimbul recunoasterii ``folosintei lunare a terenurilor``, beneficiarul plateste un pret, stabilit in Anexa nr. 1.
Ceea ce reclamanta a invocat in mod repetat, in sustinerea cererii sale, iar prima instanta nu a dat eficienta este faptul ca SC ``R. `` SA nu ocupa nici o suprafata din terenurile ce fac parte din domeniul municipiului Iasi, ca retelele de telecomunicatii sunt amplasate in subteran, facand parte din infrastructura cailor rutiere, si ca pentru folosinta acelor terenuri ea plateste un pret, in baza contractului ce-i asigura dreptul de acces, in conditiile Legii telecomunicatiilor.
Ca atare, atata timp cat terenul proprietate publica nu a fost concesionat, inchiriat, dat in administrare ori in folosinta si cat retelele subterane de telecomunicatii nu impiedica exploatarea bunului aflat in proprietate publica, in mod gresit se sustine de recurenta si se retine de prima instanta ca proprietarul retelei de telecomunicatii datoreaza impozitul pe teren, reglementat de art. 256 alin. 3 din Legea nr. 571/2003. Chiar daca dreptul de acces nu ar fi fost reglementat, proprietarul domeniului public al unitatii administrativ - teritoriale tot nu ar fi in drept sa pretinda plata concomitenta atat a impozitului pe teren cat si a tarifului stabilit prin contractul privind acordarea dreptului de acces, avand in vedere ca din cuprinsul acestuia din urma rezulta fara echivoc ca pentru folosinta lunara a terenurilor aflate in proprietatea Municipiului Iasi se plateste un pret si nu un impozit, dubla impozitare a folosintei terenurilor subterane neavand nici o baza legala.
Cum recurentilor nu le este permis a adauga la lege, asimiland beneficiarul dreptului de acces contribuabililor carora le-au fost concesionate, inchiriate, date in administrate sau in folosinta exclusiva terenuri ce fac parte din domeniul public, si cum terenurile ocupate de drumuiri si infrastructura acestora, din care fac parte toate retelele subterane de utilitati, sunt scutite de plata impozitului pe terenuri, conform art. 257 lit. k) din Codul fiscal, in conditiile in care pentru utilizarea retelelor subterane beneficiarul plateste folosinta bunului sub forma unui pret, Curtea apreciaza ca solutia de admitere a actiunii si de anulare a obligatiilor fiscale suplimentare, in limita sumei de 112. 895 lei este temeinica si legala, substituindu-se insa prezenta motivare considerentelor sentintei recurate.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi - decizia nr. 371/CA din 10 iulie 2008


Citeşte mai multe despre:    Zona de impozitare    Curtea de Apel Iasi    Impozite    Impozite terenuri    OG 92/2003    OG 79/2002    Inspectie fiscala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Obligatie de a face. Incheierea contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 1 din 05-ian-2010

Autorizarea ca formator profesional al mediatorilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 125 din 23.06.2008

Obligatie de a face. Autorizarea ca mediator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 66 din 20.10.2008

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Cerere de suspendare a executarii silite
Pronuntaţă de: Judecatoria Vaslui - Sentinta civila nr. 1 din data 23.10.2008

Radierea, rectificarea inscrierilor de cartea funciara
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani - Sentinta civila nr. 2707 din data 19.11.2010

Cerere de reexaminare a acordarii ajutorului public judiciar. Admiterea cererii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, incheierea din 7 iunie 2011

Antecontract. Bun in indiviziune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, decizia civila nr.92 din 4 martie 2009

Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - decizia nr. 159/C. A. din 30 martie 2009Articole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica
Sursa: euroavocatura

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inregistrarea tardiva a nasterii. Imposibilitatea administrarii probei cu expertiza medico-legala
Sursa: CSM

Legea nr. 10/2001, art. 42 - dreptul de preemtiune al chiriasului
Sursa: CSM