Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       124842 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Functie de conducere in invatamantul superior, conducator al unei facultati din cadrul unei universitati, institut, academie, care asigura conducerea curenta a facultatii, raspunde de aplicarea intocmai a planurilor de invatamant si a programelor analitice,
Functie de conducere in invatamantul superior, conducator al unei facultati din cadrul unei universitati, institut, academie, care asigura conducerea curenta a facultatii, raspunde de aplicarea intocmai a planurilor de invatamant si a programelor analitice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,

(2) La cerere, avocatul este obligat sa restituie actele originale care i-au fost incredintate persoanei de la care le-a primit. In acest sens, avocatul va intocmi un proces-verbal semnat de client sau le va expedia prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si cu continut declarat.
Articolul 234
(1) Avocatul are obligatia sa depuna toate diligentele necesare pentru indeplinirea serviciului profesional ce i-a fost incredintat.
(2) In cazul in care avocatul este impiedicat sa indeplineasca serviciul profesional, isi va asigura substituirea, inclusiv printr-un avocat care isi desfasoara activitatea intr-o alta forma de exercitare a profesiei, daca in prealabil obtine acordul clientului in acest scop. Modelul delegatiei de substituire este prevazut la anexa nr. V. Prevederile art. 122 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si formularului delegatiei de substituire.
(3) Pentru activitatea de substituire, avocatul care preia cauza are dreptul la onorariul corespunzator activitatii depuse, in conditiile intelegerii dintre avocati.
Articolul 235
(1) Potrivit Legii, avocatul are obligatia sa achite, la termenul stabilit, taxele si contributiile la formarea bugetului baroului, al bugetului U.N.B.R. si al bugetului sistemului de asigurari al avocatilor.
(2) Cuantumul si termenul de plata a taxelor si contributiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a baroului, respectiv a Consiliului U.N.B.R. si se aduc la cunostinta avocatilor inscrisi in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in maximum 15 zile de la data adoptarii acestora. Contributiile catre bugetul asigurarilor sociale nu pot fi mai mici decat suma stabilita de Consiliul U.N.B.R., care va tine seama de cerinta acoperirii nevoilor curente de plata ale C.A.A.
(3) La stabilirea contributiei avocatilor la bugetului baroului, consiliul baroului va lua in considerare contributia la formarea bugetului U.N.B.R. Contributia baroului la formarea bugetului U.N.B.R. se vireaza lunar, la termenul stabilit de Consiliul U.N.B.R., in contul special constituit in acest scop.
(4) Depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute in prezentul articol atrage suspendarea calitatii de avocat, in conditiile legii.
(5) Distinct de masura suspendarii calitatii de avocat, depasirea termenului de plata a contributiilor prevazute de prezentul articol atrage obligatia de plata a majorarilor de intarziere in cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, aplicat la suma datorata.
Articolul 236
(1) Avocatul are obligatia sa poarte roba, in conditiile Legii, in fata tuturor instantelor judecatoresti, precum si in fata Curtii Constitutionale din Romania.
(2) Roba poate fi purtata si in fata instantelor judecatoresti din alte state, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia nationala a statului in cauza, precum si in fata jurisdictiilor internationale a caror activitate poate fi asimilata cu cea a instantelor judecatoresti, cu respectarea conditiilor impuse de normele specifice ale acestor jurisdictii.
(3) Modelul si caracteristicile robei si ale accesoriilor acesteia sunt cele descrise in anexa nr. XXV.
Articolul 237
(1) Avocatul are obligatia sa poarte insigna si sa detina legitimatie de avocat, cu care se identifica in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor publice, precum si a altor persoane juridice si fizice, inclusiv in fata avocatilor, cu care intra in contact in exercitarea activitatilor sale.
(2) Modelul legitimatiei si al insignei de avocat sunt prevazute in anexele nr. XXVI si XXVII.
Articolul 238
(1) Avocatul are obligatia sa foloseasca atat in mod direct, cat si indirect numai procedee oneste in scopul dobandirii clientelei.
(2) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei sunt reglementate in subsectiunea a 4-a a prezentei sectiuni.
Articolul 239
(1) Inscrisurile intocmite de avocat pentru organizarea activitatii si legitimarea sa fata de terti au forta probanta deplina pana la inscrierea in fals; daca nu s-a prevazut altfel prin prezentul statut, acestea vor purta semnatura avocatului si stampila formei de exercitare a profesiei in care isi desfasoara activitatea .
(2) Avocatul este obligat sa tina urmatoarele evidente:
a)contractele de asistenta juridica;
b)registrul de evidenta a contractelor de asistenta juridica, al carui model este prezentat in anexa nr. XVII;
c)registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, continutul si data actelor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XVIII;
d)registrul de inregistrare a activitatilor fiduciare, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XIX;
e)registrul de inregistrare a partilor de interes, a partilor sociale si/sau a actiunilor societatilor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XX.
(3) Au caracterul actelor prevazute la alin. (1) si urmatoarele inscrisuri intocmite de avocat:
a)imputernicirea avocatiala;
b)delegatia de substituire;
c)contractul de colaborare;
d)contractul de salarizare in interiorul profesiei;
e)contractul de grupare a cabinetelor individuale.
(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidentele prevazute la alin. (2) lit. b)-e), in vederea stabilirii modului in care avocatul isi indeplineste obligatiile stabilite de Lege, de prezentul statut si de statutul C.A.A. Nerespectarea de catre avocat a prezentarii evidentelor solicitate reprezinta abatere disciplinara.
(5) In cazul unei anchete disciplinare, verificarea evidentelor prevazute la alin. (2) lit. a) se face numai de decan sau de consilierul desemnat in acest scop.
Articolul 240
(1) Orice avocat care intra in conflict cu un alt avocat este obligat sa il informeze pe decanul baroului, care va solutiona conflictul potrivit regulilor prevazute la sectiunea a 2-a.
(2) Conflictele avocatului cu magistratii sau cu alte autoritati publice se aduc de indata de catre acesta la cunostinta decanului baroului, care va decide asupra masurilor ce trebuie luate.
(3) In cazul in care un conflict intervenit intre avocati apartinand unor barouri diferite nu a putut fi solutionat de decanii respectivelor barouri, acestia desemneaza un al treilea decan. Conflictul va fi solutionat prin acordul comun al celor 3 decani sau al delegatilor acestora, reuniti intr-o adunare deliberativa cu caracter colegial. Decanii interesati vor supraveghea aplicarea solutiei date.
Articolul 241
Avocatul este obligat sa prezinte clientului, la cerere, situatia privind cheltuielile efectuate pentru indeplinirea serviciului profesional ce i-a fost incredintat si a caror rambursare o solicita.
Articolul 242
(1) Avocatul are obligatia sa se abtina de la exercitarea oricarei activitati profesionale in cazul in care exista sau survine un conflict de interese.
(2) Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava.
SUBSECTIUNEA 4: Publicitatea formelor de exercitare a profesiei
Articolul 243
(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinata sa asigure publicului informatii cu privire la activitatea desfasurata de acestea. Publicitatea trebuie sa fie veridica, sa respecte secretul profesional si sa fie realizata cu demnitate si prudenta.
(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate mentiunile laudative sau comparative si toate indicatiile referitoare la identitatea clientilor sunt interzise.
Afişează Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul profesiei de avocat    Statutul profesiei de avocat actualizat 2014    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Cerere de primire in profesie cu scutire de examen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal – Decizia nr. 2010 din 22.06.2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscal

Eliberarea autorizatiei de mediator. Conditii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 46 din 11.02.2009Articole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat
Sursa: EuroAvocatura.ro