Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

  Publicat: 25 Dec 2013       132414 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(quorum) Minimul de membri necesar pentru ca o adunare sa fie legal constituita
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Puterile publice existente in stat.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.

(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul adunarilor generale de alegere a organelor de conducere ale barourilor care au in evidenta pana la 500 de avocati cu drept de exercitare a profesiei. In cazul acestor barouri, in situatia in care cvorumul adunarii generale de alegere a organelor de conducere ale baroului nu este legal constituit, consiliul baroului va stabili data la care se convoaca o noua adunare generala de alegere a organelor de conducere ale baroului, cu respectarea regulamentului de organizare a alegerilor.
(5) Participarea la adunarea generala de alegere a organelor de conducere ale baroului se face personal. Exercitarea dreptului de vot nu poate fi delegata.
(6) Cu cel putin 60 de zile anterior datei desfasurarii alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul de organizare a alegerilor organelor de conducere ale baroului. Regulamentul va ramane definitiv in termen de 15 zile de la data afisarii sale la secretariatul baroului sau/si pe pagina web a baroului.
(7) Hotararile adunarii generale, inclusiv cele ale adunarilor elective, se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care Legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot.
(8) In regulamentul pentru organizarea adunarii elective se poate prevedea ca exprimarea votului sa poata fi facuta in forma electronica, cu respectarea dispozitiilor legale privind cvorumul.
Articolul 69
(1) Secretarul adunarii generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:
a)modul in care a fost convocata adunarea generala si caracterul ordinar sau extraordinar al acesteia;
b)anul, luna, ziua, ora si locul unde se desfasoara adunarea generala;
c)numarul membrilor prezenti;
d)componenta prezidiului adunarii generale;
e)ordinea de zi votata de adunarea generala;
f)luarile de cuvant;
g)hotararile, rezolutiile si motiunile adoptate;
h)orice alte activitati desfasurate in adunarea generala .
(2) Procesul-verbal va purta semnaturile membrilor prezidiului adunarii generale.
(3) Procesul-verbal va fi inregistrat si depus la barou, putand fi consultat oricand de membrii baroului si de U.N.B.R.
Articolul 70
(1) Adunarea generala a baroului adopta hotarari care sunt obligatorii pentru membrii baroului, in conditiile prevazute de Lege si de prezentul statut .
(2) De asemenea, adunarea generala poate adopta rezolutii si motiuni.
Articolul 71
(1) Consiliul baroului este format din 5 pana la 15 membri, alesi pe o perioada de 4 ani dintre avocatii cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani. Mandatul lor poate fi reinnoit.
(2) Numarul consilierilor este proportional cu numarul membrilor baroului inscrisi in tabloul avocatilor, dupa cum urmeaza:
a)5 consilieri pentru barourile cu mai putin de 50 de avocati;
b)7 consilieri pentru barourile cu un numar de avocati cuprins intre 51 si 100;
c)9 consilieri pentru barourile cu un numar de avocati cuprins intre 101 si 200;
d)11 consilieri pentru barourile cu un numar de avocati cuprins intre 201 si 500;
e)13 consilieri pentru barourile cu un numar de avocati cuprins intre 501 si 1.000;
f)15 consilieri pentru barourile cu peste 1.001 de avocati.
(3) In numarul total al membrilor consiliului sunt cuprinsi decanul si prodecanul.
(4) Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale consiliului baroului.
(5) Adunarea generala a baroului poate hotari alegerea unor consilieri supleanti. In caz de incetare a mandatului de consilier ales, consilierii supleanti vor completa consiliul baroului in ordinea numarului de voturi obtinut la alegeri pentru perioada de mandat ramasa vacanta .
Articolul 72
(1) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, dar cel putin 3, alesi pe o perioada de 4 ani dintre avocatii cu o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 8 ani. Mandatul lor poate fi reinnoit.
(2) Dispozitiile art. 71 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.
(3) Alegerea membrilor comisiei de cenzori va urmari, in masura situatiei concrete a fiecarui barou, ca cel putin unul dintre acestia sa aiba studii economice. Daca volumul de activitate al comisiei de cenzori, propriu baroului, o impune, adunarea generala va stabili si conditiile remunerarii acestora.
(4) Conducerea activitatii si reprezentarea comisiei de cenzori in fata organelor profesiei si in raporturile cu autoritatile publice se fac de catre presedintele acesteia, ales cu majoritate de voturi din randul membrilor sai.
(5) Comisia de cenzori are ca atributii principale supravegherea gestiunii baroului, verificarea legalitatii intocmirii situatiilor financiare si a concordantei lor cu registrele, verificarea regularitatii tinerii acestor registre, verificarea concordantei efectuarii cheltuielilor cu destinatia aprobata de organele profesiei.
(6) In exercitarea atributiilor, comisia de cenzori intocmeste rapoarte, procese-verbale de verificare a gestiunii si note de propuneri, acte ce vor fi prezentate de indata decanului si/sau consiliului baroului.
(7) In situatii de necesitate temeinic argumentata, in exercitarea atributiilor si in indeplinirea sarcinilor sale, comisia de cenzori poate recurge la serviciile unui contabil autorizat, expert contabil sau auditor extern, terti care isi pot desfasura activitatea individual ori in forme asociative.
Articolul 73
(1) Consiliul baroului se intruneste in sedinta cel putin o data pe luna, la sediul baroului.
(2) Lucrarile sedintei se consemneaza in registrul de procese-verbale si se semneaza de toti consilierii prezenti la sedinta. Registrul poate fi consultat de catre avocatii interesati si de organele U.N.B.R.
(3) In exercitarea atributiilor sale, consiliul baroului adopta decizii si hotarari.
Articolul 74
(1) Decanul baroului este ales de adunarea generala a baroului dintre avocatii definitivi cu o vechime in profesie de cel putin 10 ani. Acesta trebuie sa fie membru al baroului de cel putin 5 ani.
(2) In exercitarea atributiilor sale, decanul emite decizii. Acestea se consemneaza intr-un registru special, tinut la sediul baroului, care poate fi consultat de catre orice avocat interesat si de organele U.N.B.R.
Articolul 741
Comunicarea raspunsurilor la cererile formulate de avocati se va realiza in aceeasi modalitate prin care aceste cereri au fost transmise baroului, respectiv prin inscris original, expediat prin posta, prin comunicare fax sau prin e-mail. In mod similar se va proceda in privinta comunicarii solutiilor adoptate de consiliul baroului in baza unor sesizari sau petitii formulate de alte persoane, fizice sau juridice.
Articolul 75
Afişează Statutul profesiei de avocat, Actualizat 2014 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul profesiei de avocat    Statutul profesiei de avocat actualizat 2014    Avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA - DECIZIA CIVILa Nr. 324 din 17 noiembrie 2020

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

La incheierea contractelor privind patrimoniul societatii nu este necesara Hotararea AGA ori a celuilalt administrator
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 731 din 5 martie 2015

Contract de asistenta juridica. Pact de quota litis
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2131 din 30 mai 2013

Dovada unei creante
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 658 din 26.03.2013

Cerere de primire in profesie cu scutire de examen
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia de contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 2010 din 22.06.2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscalArticole Juridice

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Reprezentarea conventionala a partilor in lumina Noului Cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de asistenta juridica. Model
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contract de salarizare in interiorul profesiei de avocat
Sursa: EuroAvocatura.ro