Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014)

  Publicat: 04 Dec 2014       10262 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea 10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Publicat in Monitorul Oficial nr. 853 din 24 noiembrie 2014

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.

(5) Notarul public suspendat nu poate participa cu drept de vot la adunarea generala .

Art. 39

(1) Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii:

a) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Camerei;

b) aproba Regulamentul de alegeri pentru functiile eligibile, in baza regulamentului-cadru aprobat de Consiliul Uniunii;

c) alege si revoca Colegiul director compus din presedinte, vicepresedinte si 5-7 membri si stabileste cuantumul indemnizatiilor acestora; mandatul Colegiului director este pe o durata de 4 ani si incepe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator alegerii sale;

d) alege si revoca reprezentantii Camerei si supleantii acestora in Consiliul Uniunii;

e) alege reprezentantii Camerei, conform normei de reprezentare la Congres;

f) alege si revoca membrii Comisiei de cenzori a Camerei si stabileste indemnizatia cenzorilor;

g) alege si revoca reprezentantii Camerei in Consiliul de disciplina al Uniunii;

h) propune Consiliului Uniunii numarul de birouri notariale si/sau de notari publici din circumscriptia fiecarei judecatorii din raza sa de activitate, precum si actualizarea acestora in raport cu numarul notarilor stagiari. La actualizare se vor avea in vedere criteriile prevazute de lege si regulamentul de aplicare a legii si situatiile statistice elaborate de Uniune;

i) aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori si descarcarea de gestiune;

i) acorda, in cazuri justificate, sprijin financiar, la cererea notarului public;

j) analizeaza, anual, activitatea Colegiului director si a reprezentantului/reprezentantilor Camerei in Consiliul Uniunii;

k) acorda si retrage, la propunerea Colegiului director, titlul onorific de presedinte de onoare notarilor publici care au detinut calitatea de presedinte al Colegiului director;

l) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de aplicare a legii si de prezentul statut .

(2) In cadrul primei Adunari generale din an se vor prezenta, spre aprobare si informare, raportul de activitate al Colegiului director pe anul anterior, raportul comisiei de cenzori, executia bugetara si descarcarea de gestiune, planul de activitate pentru anul in curs si proiectul de buget .

(3) In cadrul Adunarii generale in care se aproba actualizarea numarului de notari vor fi puse la dispozitia membrilor Camerei date statistice cu privire la activitatea notariala la nivel de circumscriptie si localitati.

Art. 40

Presedintele, vicepresedintele si membrii Colegiului director ai Camerei, precum si reprezentantul/reprezentantii Camerei in Consiliul Uniunii si supleantul/supleantii acestora sunt alesi de Adunarea generala a Camerei, prin vot direct si secret, in conditiile stabilite prin regulamentul de alegeri.

Art. 41

(1) Colegiul director al Camerei lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai si adopta decizii, cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Presedintele Colegiului director este si presedintele Camerei.

Art. 42

Colegiul director al Camerei se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai.

Art. 43

(1) Colegiul director al Camerei are urmatoarele atributii:

a) stabileste strategia Camerei in functie de realitatile social-economice de la nivel teritorial si interesele notarilor publici din circumscriptia sa;

b) decide cu privire la buna organizare si functionare a Camerei si a birourilor notariale din circumscriptia sa;

c) propune Adunarii generale a Camerei actualizarea numarului de notari publici avand in vedere situatiile statistice si criteriile prevazute de lege;

d) stabileste numarul de posturi destinate dobandirii calitatii de notar stagiar;

e) organizeaza examenul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Uniunii, urmareste buna desfasurare a acestuia si constata prin decizie indeplinirea procedurilor prevazute de regulamentul de aplicare a legii;

f) asigura masurile necesare pentru buna desfasurare a alegerilor pentru functiile de presedinte si vicepresedinti ai Consiliului Uniunii, conform regulamentului de alegeri aprobat de Consiliul Uniunii;

g) indeplineste atributiile date in sarcina sa de lege si regulamente cu privire la notarii stagiari si stabileste birourile notariale in care se va efectua pregatirea practica a acestora;

h) stabileste componenta comisiei de inventariere si lichidare a birourilor notariale, in caz de suspendare sau incetare, potrivit legii si regulamentului de aplicare a legii;

i) organizeaza activitatea de gestionare a arhivei preluata in custodie de Camera, potrivit legii, si ia de urgenta masurile necesare conservarii corespunzatoare a arhivelor birourilor notariale aflate in pericol de degradare;

i) poate acorda sprijin si ajutor material notarilor publici, in cazuri justificate;

j) mediaza neintelegerile dintre membrii sai, precum si cele dintre notari si angajatii acestora;

k) intocmeste recomandarile si confirmarile prevazute de regulamentul de aplicare a legii privind indeplinirea conditiilor legale pentru numirea notarului public si inregistrarea biroului notarial si verifica indeplinirea conditiilor pentru avizarea sediului unui birou notarial;

l) primeste certificatul de inregistrare a biroului notarial, eliberat de RNENP;

m) avizeaza si aproba cererile notarilor publici de asociere in conditiile stabilite de lege si regulamentul de aplicare a legii;

n) difuzeaza Buletinul notarilor publici si celelalte publicatii de specialitate ale Uniunii;

o) exercita actiunea disciplinara impotriva notarilor publici;

p) in vederea exercitarii controlului profesional-administrativ delegat de Consiliul Uniunii desemneaza notarii publici care vor verifica birourile notariale din circumscriptie, o data pe an; notarii publici sunt supusi controlului indiferent de functia ocupata in structurile de conducere ale Camerei si ale Uniunii;

q) asigura indeplinirea masurilor stabilite in actele de control si sinteza acestora si urmareste inlaturarea aspectelor negative constatate;

r) verifica, ca urmare a solicitarii de reluare a activitatii, cunostintele privind legislatia notariala actualizata, in cazul notarilor publici a caror activitate a fost intrerupta mai mult de 1 an;

s) acorda gratuit asistenta pentru solutionarea problemelor juridice, economice si sociale in cazul incetarii activitatii unui birou notarial;

sh) asigura in conditiile legii si regulamentului de aplicare a legii organizarea si functionarea activitatilor de arbitraj si licitatii;

t) aproba organigrama si statul de functii si de salarizare ale Camerei, precum si conditiile de angajare a personalului de specialitate si administrativ;

tz) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de aplicare a legii si de prezentul statut .

Afişează Statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (2014) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    UNNPR    Notar public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015

Elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, Decizia nr. 171/A din 13 mai 2015

Masura incetarii calitatii de notar public in situatia condamnarii definitive pentru savarsirea unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3257 din 13 martie 2013

Inregistrare birou notarial in Registrul Curtii de Apel
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1/CC din data 31.01.2011

Anularea titlului executoriu emis de C.A.S.M.B. Exceptia necompetentei materiale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 9302/10.12.2010 din data 18.01.2011

Infractiunea de inselaciune. Participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual
Pronuntaţă de: Judecatoria Craiova - Sentinta penala nr. 1528 din data 24.04.2007

Actiune in anulare contract incheiat de unul dintre soti. Interes
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 596 din 26.04.2010

Antecontract de vanzare-cumparare privind un imobil. Lipsa refuzului vanzatorului de a incheia contractul in forma autentica
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia Civila, Decizia civila nr. 767/R/24 septembrie 2009, dosar nr. 1172/246/R/2009

Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau - Decizie nr. 110 din 12/02/2010Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Inscris constatator al creantei. In cadrul procedurilor de executare silita, notarii nu pot fi calificati drept "instanta"
Sursa: EuroAvocatura.ro

[Av. muncii] Sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in material dreptului familiei
Sursa: MCP Cabinet avocati