Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Publicat: 30 Jan 2015       5538 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost promulgat la 11.09.1865
Ordonanta nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Publicata in Monitorul Oficial, nr. 74 din 28 ianuarie 2015

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Impozit care se aplica in mod direct asupra unei activitati inca de la inceperea (nasterea) ei.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.1 si pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. I

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatul (1^3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1^3) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) si h), nu beneficiaza, in perioada respectiva, de drepturi de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VI, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. Pentru achizitiile de bunuri si/sau de servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila dup ainregistrarea in scopuri de TVA sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:".

2. La articolul 11, alineatul (1^4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1^4) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) si h) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2015 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa."

3. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:

"Venituri scutite Art. 46^1

Veniturile din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit."

4. La articolul 55 alin. (4), litera k^1) se abroga.

5. Dupa articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu urmatorul cuprins:

"Venituri scutite Art. 55^1

Veniturile din salarii prevazute la art. 55 alin. (1)-(3) realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit ."

6. Articolul 68^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Venituri scutite Art. 68^1

Veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit."

7. Dupa articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu urmatorul cuprins:

"Venituri scutite Art. 71^1

Veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 72, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de impozit pe venit."

8. La articolul 82, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, prevazute la cap. II si VII, scutite de impozit pe venit."

9. La articolul 94, dupa alineatul (19) se introduc doua noi alineate, alineatele (20) si (21), cu urmatorul cuprins:

"(20) Pentru veniturile prevazute la cap. II, III si VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pana la data de 1 februarie 2015, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.

(21) Pentru veniturile prevazute la cap. II si VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, obtinute in perioada 1 ianuarie 2015 si pana la 1 februarie 2015, se aplica urmatoarele reguli:

a) normele anuale de venit se corecteaza astfel incat sa corespunda perioade impozabile;

b) in cazul veniturilor pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, nu se mai stabilesc si nu se mai efectueaza plati anticipate, iar venitul net anual se declara pana la data de 25 mai 2016."

10. Dupa articolul 150 se introduce un nou articol, articolul 150^1, cu urmatorul cuprins:

"Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare Art. 150^1

(1) Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este obligata la plata taxei.

(2) Atunci cand persoana obligata la plata taxei pentru achizitia intracomunitara, conform alin. (1), este:

a) o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;

b) o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei."

11. La articolul 151^2 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Furnizorul este tinut raspunzator si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este beneficiarul, conform art. 150^1, daca factura prevazuta la art. 155 alin. (19) sau autofactura prevazuta la art. 155^1 alin. (1):".

12. La articolul 152^2, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Persoana care desemneaza o alta persoana ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) si/sau art. 150^1 alin. (2), este tinuta raspunzatoare individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu reprezentantul sau fiscal."

13. La articolul 153 alinatul (5), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 150^1; sau".

14. La articolul 154 alineatul (4) litera b), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. furnizorului/prestatorului, atunci cand au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2)-(6) sau 150^1;".

15. La articolul 155^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 155^1

(1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2)-(4) si (6) si ale art. 150^1, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator."

16. La articolul 156^3 alineatul (10), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(10) Persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) si h) trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/ori servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a caror exigibilitate intervine in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA, respectiv:".

17. Dupa articolul 296^19 se introduce un nou capitol, capitolul I^1, cuprinzand articolul 296^20, cu urmatorul titlu:

"CAPITOLUL I^1 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate"Afişează OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Codul Fiscal 2015    OG 4/2015Comentează: OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 72/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2331 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 635/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 263 alin. (2) pct. 4 din Codul fiscal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Diurna reprezinta potrivit jurisprudentei C.J.U.E. „alocatie specifica detasarii” si, ca atare, parte a salariului minim. Totodata, potrivit modificarilor Codului fiscal, diurna intra in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a pentru Litigii de munca si Asigurari sociale, Decizia civila nr. 99/A/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Angajatorul va putea fi obligat la corectarea declaratiei fiscale prin declaratii rectificative ori de cate ori transmite date nereale
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehedinti Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 123/2017, in sedinta publica din 9 februarie 2017

Angajamentul de plata nu constituie un titlu de creanta recunoscut de lege in baza caruia angajatorul poate pretinde salariatului repararea unui prejudiciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 372/2017, in sedinta publica din 16 martie 2017

Achitarea de catre institutia angajatoare a dobanzilor si penalitatilor nu inseamna ca acestea sunt datorate de salariat, intrucat este vorba de raporturi obligationale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 326/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017

Diurna nu poate fi solicitata de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, intrucat acest drept nu are un caracter cert si permanent. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 4,Sentinta civila nr. 2929/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Salariatul isi poate asuma un angajament de plata pentru acoperirea prejudiciului cauzat angajatorului, dar nu constituie titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 127/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Legea nu impune un anumit mod de calcul al salariilor pentru salariatii ce nu fac parte din categoria celor platiti din fonduri publice, ci numai respectarea unui nivel minim
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia nr. 165/2017, in sedinta publica din data de 16.01.2017Articole Juridice

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cele mai importante 7 modificari aduse de O.U.G. nr. 82/2017
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

De la 1 martie 2015 persoanele care tin contabilitatea in partida simpla vor putea adopta sistemul partidei duble
Sursa: EuroAvocatura.ro

Notar public trimis in judecata pentru abuz in serviciu
Sursa: EuroAvocatura.ro