Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

  Publicat: 13 Oct 2015       11917 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicata in Monitorul Oficial nr. 746 din 6 octombrie 2015

(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene,
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Denumire data monedei unice europene.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Banca constituita in conformitate cu legislatia romaneasca si autorizata de catre BNR.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.

Fondurile europene se aloca si se deruleaza in baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene si ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.

Art. 4
(1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltarii economiei nationale, Ministerul Fondurilor Europene asigura coordonarea implementarii si gestionarii acestora in conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, coopereaza cu toate institutiile/structurile cu atributii in domeniul fondurilor europene structurale si de investitii, precum si cu beneficiarii in vederea asigurarii unui management eficient al acestora, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, putand propune, in acest sens, prin hotarari ale Guvernului, masuri pentru accelerarea absorbtiei fondurilor europene.
(2) Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei si/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, putand emite in acest sens instructiuni cu caracter obligatoriu pentru autoritatile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat si/sau parteneri, in domeniul financiar-contabil.
(3) Sumele aferente derularii proiectelor finantate din fonduri europene, existente in conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executarii silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, cu exceptia situatiei in care executarea silita priveste creante bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, sa efectueze pe parcursul intregului an redistribuiri de credite bugetare si de credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii proiectelor/programelor finantate din fonduri europene la nivelul fiecarui ordonator principal de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de fonduri intre programele operationale, efectuate in conformitate cu procedurile comunitare.
(5) Pentru proiectele preluate integral sau partial din perioada de programare 2007-2013 in perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevazuti la art. 6 si 7 sunt autorizati sa introduca in buget creditele de angajament si creditele bugetare respective, repartizate pe ani, in conformitate cu prevederile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5
(1) Prin hotarari ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare in lei si in valuta, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului si contul curent in valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea platilor aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene.
(2) Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autoritatii de certificare, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si totalul sumelor restituite Ministerului Finantelor Publice, nu poate depasi plafonul maxim de 5 miliarde lei sau echivalent si include platile aferente cheltuielilor eligibile finantate din instrumente structurale 2007-2013 si fonduri europene 2014-2020.
(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenta, prevazut in hotararile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere calculate potrivit prevederilor legale in vigoare. Dobanzile si penalitatile de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului si se asigura de catre ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.


Capitolul III - Contributia publica nationala


Art. 6
(1) In bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finantate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.
(2) In bugetul Ministerului Transporturilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 si a prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de investitii de infrastructura de transport din domeniul public al statului, ai caror beneficiari identificati in ghidurile solicitantului sunt unitatile care functioneaza sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Transporturilor.
(3) In bugetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 si a prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament si creditele bugetare aferente proiectelor de investitii din domeniul public al statului, ai caror beneficiari identificati in ghidurile solicitantului sunt unitatile care functioneaza sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.
(4) In bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 si a prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament si creditele bugetare necesare finantarii Proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)", al carui beneficiar este Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - IFIN - HH.
(5) In bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finantate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11.
(6) Cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, in cadrul titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o pozitie distincta de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finantarii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat si mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 7
(1) In bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii, precum si a proiectelor ai caror beneficiari sunt entitati finantate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 11.
(2) In bugetele beneficiarilor institutii publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament si creditele bugetare necesare finantarii valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 11.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale pot aproba contractarea de finantari rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociatiile de dezvoltare intercomunitara din care fac parte, proportional cu contributia asumata.

Art. 8
In cazul proiectelor implementate in parteneriat, cuprinderea in bugetul propriu de catre liderul de parteneriat, precum si de catre partenerii acestuia a creditelor de angajament si a creditelor bugetare prevazute la art. 6 si 7 se realizeaza in limita sumei necesare finantarii valorii corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexa la contractul/ordinul/decizia de finantare .

Art. 9
In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind:
a) sumele reprezentand cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat pentru proiectele finantate din fonduri europene ai caror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6);
b) sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, in cadrul programului gestionat, inclusiv majorarile de intarziere ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la beneficiari;
c) sumele necesare finantarii cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii in conturile beneficiarilor;
d) sumele necesare pentru finantarea diferentelor rezultate la inchiderea partiala/finala a programelor, ca urmare a depasirii sumelor alocate in euro la nivel de program, prin incheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare, potrivit prevederilor art. 12;
e) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale intreruperii termenului de plata/suspendarii platilor de catre Autoritatea de certificare sau de catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene;
f) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale dezangajarii automate, in conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;
g) sumele necesare reintregirii conturilor Autoritatii de certificare, in cazul aplicarii prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la solicitarea Autoritatii de certificare;
h) sumele necesare rambursarii cheltuielilor/achitarii cererilor de plata pentru beneficiari, altii decat cei prevazuti la art. 6 alin. (1)-(4) si (6), conform prevederilor cadrului legal national si autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile in relatia cu Comisia Europeana, altele decat cele prevazute la lit. b);
i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plata/rambursare de beneficiari, pentru care s-au intocmit titluri de creanta prin care s-au aplicat corectii financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile in cazul in care instantele de judecata au suspendat executarea acestora;
j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plata, pentru care a fost formulata o sesizare de frauda. Aceste sume se pot achita pana la punerea in miscare a actiunii penale. Pentru beneficiarii, altii decat operatorii regionali, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu completarile ulterioare, si cei prevazuti la art. 6 si 7, aceste sume se vor achita in baza unui instrument de garantare, emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, in cuantumul total al sumelor rambursate si/sau platite prin cereri de plata, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plata prin cererea curenta;
k) sumele necesare pentru punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti definitive prin care se admit partial sau integral pretentiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobanzi penalizatoare si cheltuieli de judecata in cuantumul stabilit prin hotarare;
l) sumele rezultate din aplicarea dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a creantelor bugetare aferente sumelor prevazute la lit. h) si k), stabilite in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) sumele aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial mediu 2007-2013, suportate in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 334/2013, cu completarile ulterioare, in cazul proiectelor preluate integral sau partial din perioada de programare 2007-2013 in perioada 2014-2020;
n) sumele necesare pentru plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru neachitarea in termenul de scadenta a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum si a diferentelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizarii integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare.
Afişează OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 40/2015    Fonduri europene    Uniunea Europeana    Comisia Europeana

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Fonduri europene. Evaluarea gresita a proiectului de catre autoritatea de finantare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depasirea plafoanelor maximale stabilite in Ghidul solicitantului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 5636 din 30 octombrie 2020

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

Criteriu nelegal de atribuire in cazul contractului de achizitie publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1122 din 8 aprilie 2016

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014

Incalcarea obligatiilor contractuale referitoare la existenta conflictului de interese
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 3764 din 27 septembrie 2012

Conflict de munca avand ca obiect constatare nulitate contract individual de munca si restituire drepturi salariale incasate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 166 din 12.01.2012Articole Juridice

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Respinge cerere de despagubire introdusa in urma inghetarii nelegale a fondurilor acestuia de catre Consiliu
Sursa: EuroAvocatura.ro

Reglementarea Uniunii privind publicarea de informatii referitoare la beneficiarii de fonduri europene agricole este in parte nevalida
Sursa: EuroAvocatura.ro

Infractiunile prin care se aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in Noul Cod Penal (art.
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut

Topul celor mai spectaculoase fraude cu fonduri UE
Sursa: Ziua

15 greseli frecvente ale solicitantilor de fonduri UE pentru proiecte regionale
Sursa: HotNews