Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       13506 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Modalitate (procedeu) de prevenire a erodarii puterii de cumparare a populatiei, prin realizarea unor corelatii intre salarii, pe de o parte,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.


Articolul 103
Contractele de concesiune pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
b) modificarea nu afecteaza caracterul general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii;
c) in cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatile contractante in vederea desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute in anexa nr. 2, modificarea nu implica o crestere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii initiale, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 102 alin. (4) .

Articolul 104
Entitatile contractante care modifica un contract de concesiune, in cazurile prevazute la art. 102 si art. 103, au obligatia de a publica un anunt in acest sens in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Articolul 105
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand un nou concesionar il inlocuieste pe cel caruia entitatea contractanta i-a atribuit initial concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii, in una dintre urmatoarele situatii:
a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101;
b) drepturile si obligatiile concesionarului initial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si de selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de concesiune si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;
c) incetarea anticipata a contractului de concesiune si a cesiunii contractelor incheiate cu subcontractantii de catre concesionarul principal al entitatii contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101.
(2) Atunci cand clauza de revizuire sau optiunea stabilita de entitatea contractanta potrivit alin. (1) lit. a) stipuleaza in favoarea institutiilor financiare finantatoare dreptul de a cesiona contractul de concesiune catre un alt operator economic, acesta trebuie sa indeplineasca criteriile de calificare si de selectie stabilite prin anuntul de concesionare si documentatia de atribuire.

Articolul 106
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale, in sensul alin. (2) .
(2) O modificare a unui contract de concesiune pe perioada de valabilitate este considerata modificare substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, caracterul concesiunii devine substantial diferit fata de cel al concesiunii incheiate initial. Este considerata modificare substantiala orice modificare care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial ori ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de concesiune in favoarea concesionarului si/sau alocarea riscurilor intre parti intr-un mod care nu a fost prevazut in concesiunea de lucrari sau in concesiunea de servicii initiala;
c) modificarea extinde in mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii;
d) un nou concesionar inlocuieste concesionarul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la art. 105.

Articolul 107
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) valoarea modificarii este mai mica decat pragul prevazut la art. 11 alin. (1) ;
b) valoarea modificarii este mai mica de 10% din valoarea concesiunii initiale de lucrari sau a concesiunii initiale de servicii .
(2) Modificarea contractului de concesiune potrivit prevederilor alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii .
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) , in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii globale nete a respectivelor modificari succesive.
(4) Pentru calcularea valorii prevazute la alin. (1) , art. 102 alin. (3) si art. 103 lit. c) se va utiliza valoarea actualizata, care reprezinta:
a) valoarea de referinta, atunci cand contractul de concesiune include o clauza de indexare;
b) valoarea calculata in functie de rata medie a inflatiei publicate de Institutul National de Statistica, atunci cand contractul de concesiune nu include o clauza de indexare.

Articolul 108
Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc in sarcina entitatii contractante obligatii de notificare a institutiei responsabile cu controlul ex-ante privind intentia de a efectua modificari ale contractelor de concesiune potrivit prevederilor prezentei sectiuni.

Articolul 109
(1) Orice modificare a unui contract de concesiune in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute in prezenta sectiune, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1) , entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul de concesiune initial.
(3) Entitatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (2) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.
SECTIUNEA 3: Incetarea contractului de concesiune

Articolul 110
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului entitatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de concesiune, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de concesiune, in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmatoarele situatii:
a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit concesionarului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(2) Entitatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (1) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.
CAPITOLUL VI: Contraventii si sanctiuni
Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro