Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul MENCS 6134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar

Ordinul MENCS 6134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar

  Publicat: 11 Jan 2017       5290 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul MENCS nr. 6134/2016 - interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar

Publicat in Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2017

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Termen generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare,
Termen generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.

in temeiul prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, ale Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si ale Planului de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar din Romania,

ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice adopta prezentul ordin .

CAPITOLUL I

Dispozitii generale si definitii

Articolul 1. - (1) Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice isi propune ca politica educationala asigurarea echitatii in educatie, in ceea ce priveste accesul egal la toate formele de invatamant, dar si in ceea ce priveste calitatea educatiei pentru toti copiii, fara nicio discriminare generata de originea etnica sau de limba materna, dizabilitate si/sau cerinte educationale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidenta sau performantele scolare ale beneficiarilor primari ai educatiei.

(2) Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, inspectoratele scolare judetene si unitatile de invatamant preuniversitar din Romania vor promova cu prioritate principiile scolii incluzive. Scoala incluziva este o scoala prietenoasa si democratica, care valorifica diversitatea socio-etno-culturala, o scoala in care toti copiii sunt respectati si integrati fara discriminare si fara excludere generate de originea etnica sau de limba materna, dizabilitate si/sau cerinte educationale speciale, statutul sodoeconomic al familiilor, mediul de rezidenta sau performantele scolare ale beneficiarilor primari ai educatiei.

Articolul 2. - (1) in invatamantul preuniversitar este interzisa segregarea scolara pe criteriul etnic, al dizabilitatii sau al cerintelor educationale speciale, pe criteriul statutului sodoeconomic al familiilor, al mediului de rezidenta si al performantelor scolare ale beneficiarilor primari ai educatiei, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si ale prevederilor prezentului ordin .

(2) Prevenirea si eliminarea fenomenelor de segregare scolara constituie o conditie imperativa pentru implementarea principiilor scolii incluzive.

Articolul 3. - Segregarea este o forma grava de discriminare si are drept consecinta accesul inegal al copiilor la o educatie de calitate, incalcarea exercitarii in conditii de egalitate a dreptului la educatie, precum si a demnitatii umane.

Articolul 4. - (1) Constituie segregare scolara pe criteriul etnic separarea fizica a anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor apartinand unui grup etnic in unitatile de invatamant preuniversitar/grupe/clase/cladiri/ultimele doua banci/altele, astfel incat procentul anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor apartinand grupului etnic respectiv din totalul elevilor din unitatea de invatamant preuniversitar/grupa/clasa/cladire/ ultimele doua banci/altele este disproportionat in raport cu procentul pe care copiii apartinand grupului etnic respectiv il reprezinta in totalul populatiei de varsta corespunzatoare unui ciclu de educatie in respectiva unitate administrativ-teritoriala.

(2) Nu constituie segregare scolara pe criteriul etnic situatia in care se constituie grupe/clase/unitati de invatamant preuniversitar formate preponderent sau doar cu anteprescolari, prescolari sau elevi apartinand unui grup etnic, in scopul predarii in limba materna a acelui grup etnic sau in sistem bilingv.

Articolul 5. - (1) Constituie segregare scolara pe criteriul dizabilitatii si/sau al cerintelor educationale speciale separarea fizica a anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale in grupe/clase/ cladiri/ultimele doua banci/altele din invatamantul de masa, astfel incat procentul anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale dintr-o grupa/clasa/cladire/ultimele doua banci/altele a unei unitati de invatamant preuniversitar de masa este disproportionat in raport cu procentul anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale dintr-o alta grupa/clasa/cladire/ultimele doua banci/altele din aceeasi unitate de invatamant preuniversitar de masa, de acelasi nivel.

(2) Constituirea de grupe cu anteprescolari sau prescolari ori clase cu elevi cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale intr-o unitate de invatamant preuniversitar de masa reprezinta segregare scolara si este interzisa.

(3) Nu constituie segregare scolara infiintarea si functionarea, in conditiile legii, a unitatilor de invatamant special.

(4) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), in situatii temeinic justificate, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, constituirea de grupe sau clase cu anteprescolari, prescolari sau elevi cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale intr-o unitate de invatamant de masa nu reprezinta segregare scolara.

Articolul 6. - (1) Constituie segregare scolara pe criteriul statutului socioeconomic al parintilor/familiilor separarea fizica a anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelasi nivel socioeconomic in grupe/clase/ cladiri/ultimele doua banci/altele din invatamantul de masa, astfel incat procentul anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelasi nivel socioeconomic dintr-o grupa/clasa/cladire/ultimele doua banci/altele a unei unitati de invatamant preuniversitar de masa este disproportionat in raport cu procentul anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelasi nivel socioeconomic dintr-o alta grupa/clasa/cladire/ultimele doua banci/altele din aceeasi unitate de invatamant preuniversitar de masa, de acelasi nivel. Evaluarea statutului socioeconomic al parintilor/familiilor anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor se va face in baza unuia sau a mai multor indicatori cuprinsi in metodologia de monitorizare a segregarii scolare pe criteriul statutului socioeconomic al parintilor/familiilor (cum ar fi nivelul de studii al parintilor, nivelul veniturilor familiilor, altele).

Articolul 7. - (1) Constituie segregare scolara pe criteriul performantelor scolare separarea fizica a anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor prin constituirea de grupe/clase in functie de performantele scolare ale anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor, astfel incat procentul anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor cu un anumit nivel al performantelor scolare, la constituirea unei grupe sau clase, este disproportionat in raport cu procentul anteprescolarilor, prescolarilor sau elevilor cu acelasi nivel al performantelor scolare din alte grupe/clase, de acelasi nivel.

(2) Constituie segregare scolara pe criteriul performantelor scolare si separarea fizica a copiilor in clasa pregatitoare in functie de frecventarea sau nefrecventa rea unui ciclu de educatie timpurie.

(3) Prevederile prezentului ordin nu aduc nicio modificare Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat . Dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat si repartizarea absolventilor clasei a VII l-a in licee, constituirea claselor de liceu se va face prin mixarea elevilor repartizati unui liceu, astfel incat sa fie evitata orice segregare scolara pe criteriul performantelor scolare.

Articolul 8. - (1) Constituie segregare scolara pe criteriul mediului de rezidenta separarea fizica a elevilor din invatamantul secundar superior prin constituirea de clase unde procentul elevilor care provin dintr-un anumit mediu de rezidenta este disproportionat in raport cu procentul elevilor care provin din acelasi mediu de rezidenta dintr-o alta clasa, de acelasi nivel.

Articolul 9. - Metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

CAPITOLUL II

Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala

Articolul 10. - (1) in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice se infiinteaza Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala avand ca mandat coordonarea implementarii Planului de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar.

(2) Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala va fi constituita din specialisti din Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, mediul academic, organizatii neguvernamentale si alte institutii relevante.

(3) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

(4) Pentru indeplinirea mandatului sau, Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala exercita urmatoarele atributii:

a) avizeaza, in urma consultarii cu organizatiile neguvernamentale de profil, metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara;

b) coordoneaza realizarea unui raport anual privind segregarea scolara si calitatea serviciilor educationale din Romania, in conformitate cu prevederile Planului de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar din Romania, in exercitarea acestei atributii, Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala poate face propuneri pentru imbunatatirea sistemului de indicatori care sunt urmariti anual prin Sistemul Informatic Integrat al invatamantului din Romania (SIIIR) si de catre Agentia Romana de asigurare a Calitatii in invatamantul Preuniversitar (ARACIP) pentru monitorizarea tuturor formelor de segregare scolara;

c) elaboreaza strategii si/sau norme metodologice privind desegregarea scolara si incluziunea educationala in conformitate cu nevoile specifice identificate in cadrul raportului anual privind segregarea scolara si calitatea serviciilor educationale din Romania;

d) monitorizeaza, la nivel national, implementarea masurilor corective pentru prevenirea si eliminarea tuturor formelor de segregare scolara, pe toate criteriile enuntate in prezentul ordin-cadru, in colaborare cu inspectoratele scolare judetene/ Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu alte organisme aflate in subordinea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si cu alti parteneri educationali;

e) poate acorda asistenta tehnica comisiilor scolare pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii in activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare scolara, in mod direct sau prin intermediul inspectoratelor scolare judetene/lnspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti;

f) acorda asistenta tehnica inspectoratelor scolare judetene/lnspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) in activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare scolara;

g) colaboreaza cu Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in domeniul monitorizarii, prevenirii si eliminarii oricaror forme de segregare scolara;

h) analizeaza acte normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau ale altor ministere sau organisme guvernamentale, in conformitate cu Planul de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar, in domeniul prevenirii si eliminarii oricaror forme de segregare scolara;

i) propune ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice aplicarea sanctiunilor corespunzatoare prevazute in prezentul ordin in cazurile identificate de segregare scolara.

(5) Ministrul educatiei nationale si cercetarii stiintifice are obligatia de a pune in aplicare recomandarea Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala.

CAPITOLULUI

Rolul inspectoratului scolar judetean/al Inspectoratului Scolar

al Municipiului Bucuresti pentru prevenirea

si eliminarea oricarei forme de segregare scolara

Articolul 11. - Inspectoratul scolar judetean/lnspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti exercita urmatoarele atributii in domeniul prevenirii, eliminarii sau sanctionarii oricarei forme de segregare scolara:

a) monitorizeaza sistematic, anual, toate formele de segregare scolara (pe toate criteriile) in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul lor/municipiul Bucuresti prin colectarea tuturor indicatorilor stabiliti prin metodologiile de monitorizare a segregarii scolare, centralizarea lor la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si raportarea lor catre Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala;

b) verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara, ca la constituirea grupelor/claselor de inceput de nivel de studii (grupa de anteprescolari sau prescolari, clasa pregatitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) sa se asigure mixarea elevilor astfel incat diversitatea sociala, etnica, culturala etc. a circumscriptiei scolare sa fie reflectata in fiecare grupa/clasa/cladire/ultimele doua banci/altele etc.;

c) verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara, modalitatea de repartizare a elevilor intre cladirile aceleiasi unitati de invatamant preuniversitar (acolo unde unitatea de invatamant preuniversitar isi desfasoara activitatea didactica in mai multe cladiri);

d) verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara, modalitatea de repartizare a elevilor si cadrelor didactice pe clase (acolo unde exista mai multe clase pe acelasi an de studiu);

e) verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara, modalitatea de repartizare a elevilor in ultimele doua banci (acolo unde este mentinuta aranjarea spatiala a claselor pe siruri de banci);

f) verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara, reflectarea diversitatii sociale, etnice, culturale etc. In spatiul scolar si in activitatile didactice curiculare si extracurriculare;

g) verifica, in conformitate cu metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara, reflectarea diversitatii sociale, etnice, culturale etc. In structurile de conducere sau organismele consultative ale unitatilor de invatamant preuniversitar (de exemplu, consiliile de administratie ale unitatii de invatamant preuniversitar, comitetele de parinti etc.);

Afişează Ordinul MENCS 6134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Segregare    Educatie    Ordinul 6134/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Legea nr. 284/2010 nu a fost aplicabila contractelor incheiate anterior adoptarii sale, in virtutea principiului neretroactivitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov Sectia Civila, Decizia civila nr. 231/2017, in sedinta publica din 06 februarie 2017

Acordarea sumelor compensatorii echivalente cu sporul de doctorat in urma constatarii discriminarii care a operat intre persoanele ce detin titlul de doctor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Sectia L.M.A.S., Decizia civila nr. 154/2017, sedinta din 21 februarie 2017

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Dreptul la plata orelor suplimentare pentru invatatorii care se ocupa si de orele de educatie fizica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Secia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr.4/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017

ICCJ: Orele de educatie fizica din ciclul primar se platesc separat, cu ora
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 32/2016

Obligarea paratilor la acordarea fondului de carte de 100 de euro. Legea 315/2006 si HG 453/2007
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Sentinta civila nr. 86 din data 24.01.2012

Despagubiri morale. Reclamant transferat in interesul serviciului, in anul 1984. Inaplicabilitatea Legii 221/2009
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 210 din 28.06.2010Articole Juridice

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre unul dintre parinti in contextul divortului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu